навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2011 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЕЗОПАСНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩАТА, КАКТО И КЪМ ХРАНИ, ПРЕДЛАГАНИ ПРИ ОРГАНИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ (ДВ, БР. 73 ОТ 2011 Г.)

В сила от 03.11.2015 г.
Издадена от Министерството на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.85 от 3 Ноември 2015г., отм. ДВ. бр.93 от 9 Ноември 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Обявена за нищожна с Решение № 2308 от 21.02.2018 г. по адм. дело № 927 от 2017 г. на ВАС - ДВ, бр. 93 от 9 ноември 2018 г., в сила от 09.11.2018 г.

§ 1. В наименованието на наредбата думите "детските заведения и училищата" се заменят с "детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения".

§ 2. Член 2 се изменя така:
"
Чл. 2. Храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, трябва да отговарят на изискванията за безопасност и качество, регламентирани в европейското и националното законодателство."

§ 3. В чл. 4 думите "и документ за качество и безопасност" се заменят с "и документ, удостоверяващ съответствието и безопасността й".

§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "доставяни в детските заведения и училищата," се заменят с "предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, трябва".
2. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Пакетираните храни, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, трябва да са етикетирани и маркирани съгласно Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 383 от 4 декември 2014 г. (ДВ, бр. 102 от 2014 г.)."

§ 5. Член 10 се изменя така:
"Чл. 10. В детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения не се допускат храни, съдържащи, съставени или произведени от генетично модифицирани организми, и храни, обработени с йонизиращи лъчения."

§ 6. В чл. 11 думите "Регламент № 853/2004/ЕС" се заменят с "Регламент (ЕО) № 853/2004", а накрая се добавя "(Регламент (ЕО) № 853/2004) или да е добито от здрави животни в кланични пунктове съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2014 г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара (ДВ, бр. 60 от 2014 г.)."

§ 7. Член 12 се изменя така:
"Чл. 12. (1) Месните заготовки и месните продукти, които се предлагат в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, трябва да са произведени по утвърдени стандарти.
(2) Храните по ал. 1, за които няма утвърден стандарт, трябва да са произведени по технологична документация."

§ 8. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "Регламент № 853/2004" се заменят с "Регламент (ЕО) № 853/2004".
2. В ал. 2 думите "на приложение ІІІ, секция ІХ, глава І, т. ІІІ (3) на Регламент 853/2004" се заменят с "посочени в ал. 1".
3. Създава се ал. 3:
"(3) Млечните продукти, за които няма български държавен стандарт, трябва да са произведени по технологична документация."

§ 9. В чл. 15 ал. 4 се отменя.

§ 10. В чл. 19, ал. 1 думите "Наредба № 1 от 2008 г. за изискванията за търговия с яйца за консумация" се заменят с "Наредба № 1 от 2008 г. за изискванията за търговия с яйца".

§ 11. Член 21 се изменя така:
"Чл. 21. (1) В детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения се предлагат само краве масло, слънчогледово масло и зехтин.
(2) Не се разрешава предлагането на храни, съдържащи:
1. мазнини извън посочените в ал. 1;
2. хидрогенирани растителни мазнини;
3. растителни мазнини, за които на етикета не е посочен видът на преработката им."

§ 12. Член 22 се изменя така:
"Чл. 22. (1) Кравето масло, което се предлага в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, трябва да е произведено от сурово мляко, което отговаря на изискванията на приложение ІІІ, раздел ІХ, глава І, т. ІІІ (3) на Регламент (ЕО) № 853/2004 и да отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ, L 347, 20.12.2013 г.).
(2) Слънчогледовото масло, което се предлага в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, трябва да е произведено по браншови стандарт.
(3) Зехтинът, който се предлага в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, трябва да бъде Extra Virgin или Virgin съгласно изискванията на Регламент (ЕИО) № 2568/91 на Комисията от 11 юли 1991 г. относно характеристиките на маслиновото масло и маслиновото масло от остатъчен материал и съответните методи за анализ (OB, L 248, 5.9.1991 г.) и Регламент (ЕС) № 29/2012 на Комисията от 13 януари 2012 г. относно стандартите за търговия с маслиново масло (ОВ, L 12, 14.1.2012 г.)."

§ 13. Член 23 се изменя така:
"Чл. 23. Брашното, което се влага в храни, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, е "Бяло", "Добруджа" или "Типово", произведено по утвърден стандарт, и/или пълнозърнесто брашно."

§ 14. Член 24 се изменя така:
"Чл. 24. (1) Хлябът, който се предлага в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, трябва да бъде тип "Бял", "Добруджа" или "Типов", произведен по утвърден стандарт, и/или пълнозърнест.
(2) Пълнозърнестият хляб, който се предлага в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, трябва да бъде без оцветители."

§ 15. Член 25 се изменя така:
"Чл. 25. В детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения могат да се предлагат и пълнозърнести продукти (хлебни, макаронени и тестени изделия, овесени ядки и други) без оцветители."

§ 16. В чл. 26 думите "доставят, приемат и" се заличават.

§ 17. В чл. 27 думата "предназначени" се заменя с "които се предлагат в детските заведения".

§ 18. В чл. 29 думите "Приложение № 1" се заменят с "Приложение І" и накрая се добавя "(Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията)".

§ 19. В чл. 30, ал. 2 думите "използват продукти" се заменят с "предлагат храни по ал. 1".

§ 20. В чл. 31 думите "Приложение 1, част А и част Б на Регламент (ЕО) 543/2011 на Комисията" се заменят с "Приложение І, част А и част Б на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията".

§ 21. В чл. 33, ал. 2 думите "доставят и приемат" се заменят с "предлагат".

§ 22. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "приемат и" се заличават, а думите "Наредбата за изискванията към напитките от плодове" се заменят с "Наредбата за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека".
2. В ал. 2 думите "Наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните (ДВ, бр. 44 от 2002 г.)" се заменят с "Наредба № 4 от 2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните (ДВ, бр. 12 от 2015 г.)".
3. Създава се ал. 4:
"(4) Лютеницата, която се предлага в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, трябва да е произведена по браншови стандарт."

§ 23. В чл. 39 думите "Директива 2001/110/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно меда (ОВ, L 10, 12.1.2002 г.) и" се заличават.

§ 24. В чл. 40 думата "годни" се заличава.

§ 25. Създава се чл. 43:
"Чл. 43. В детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения не се допуска предлагането на екструдирани храни."

§ 26. Навсякъде в наредбата:
1. думите "детските заведения и училищата" се заменят с "детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения";
2. думите "в училищата" се заменят с "в училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата";
3. думите "Регламент № 853/2004/ЕС" и "Регламент 853/2004" се заменят с "Регламент (EO) № 853/2004";
4. думата "приложение" се заменя с "Приложение";
5. думата "секция" се заменя с "раздел";
6. думите "използват", "използва" и "използването" се заменят съответно с "предлагат", "предлага" и "предлагането".

§ 27. В допълнителната разпоредба се създава т. 3:
"3. "Предлагане на храни" включва доставяне, съхраняване, използване и предлагане на храни на територията на детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения."

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 28. Храните, които са доставени и се съхраняват в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения преди влизането в сила на тази наредба, могат да се предлагат до изчерпване на количествата.

§ 29. Сключените преди влизането в сила на тази наредба договори за доставка на храни в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения се привеждат в съответствие с изискванията на тази наредба в едногодишен срок от влизането й в сила.

§ 30. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума