навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 54 ОТ 2003 Г. ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА, КОЙТО ОСЪЩЕСТВЯВА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ И СЪПЪТСТВАЩИТЕ ГИ ДЕЙНОСТИ, И ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДПЪТНИТЕ (ПРЕДСМЕННИ) МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ (ДВ, БР. 55 ОТ 2003 Г.)

Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.76 от 2 Октомври 2015г.


§ 1. В чл. 16, ал. 2 думите "железопътния превозвач" се заменят с "железопътното предприятие".

§ 2. В чл. 58 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата "превозвачите" се заменя с "железопътните предприятия".
2. В ал. 3 думата "превозвача" се заменя с "железопътното предприятие".

§ 3. (В сила от 01.01.2016 г.) В приложение № 2а, т. 1.2, седмо тире, след думата "ефективно" текстът до края се заличава.

Допълнителни разпоредби


§ 4. Навсякъде в наредбата думите "лицензираните превозвачи" се заменят с "железопътните предприятия".

§ 5. С наредбата се въвеждат изискванията на Директива 2014/82/ЕС на Комисията от 24 юни 2014 г. за изменение на Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на общите професионални знания, медицинските изисквания и изискванията във връзка със свидетелство (ОВ, L 184 от 2014 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 6. Параграф 3 влиза в сила от 1 януари 2016 г.

§ 7. За машинистите, които са придобили или ще придобият преди 1 януари 2016 г. свидетелство за управление на локомотив по чл. 36, ал. 1, т. 1 от Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2005 г., бр. 102 от 2009 г., бр. 85 от 2012 г.; доп., бр. 3 от 2013 г.), се счита, че отговарят на изискванията, посочени в § 3, и след влизането му в сила и за тези машинисти не се провеждат извънредни медицински прегледи.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума