навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 56 ОТ 2003 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ, ИЗИСКВАНА ОТ ПЕРСОНАЛА, ОТГОВОРЕН ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПРЕВОЗИТЕ С ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ, ИЛИ ПРИЗНАВАНЕ НА ТАКАВА ПРАВОСПОСОБНОСТ И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРОЧНИТЕ ИЗПИТИ НА ЛИЦАТА ОТ ПЕРСОНАЛА, ОТГОВОРЕН ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПРЕВОЗИТЕ (ДВ, БР. 20 ОТ 2003 Г.)

Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.76 от 2 Октомври 2015г.


§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
"3. железопътни предприятия;".
2. В ал. 2 думите "Европейската общност" се заменят с "Европейския съюз", а думата "превозвачи" се заменя с "предприятия".
3. В ал. 3 думите "Европейската общност" се заменят с "Европейския съюз".
4. Създава се ал. 5:
"(5) С тази наредба се определят условията и редът за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави - членки на Европейския съюз, и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в областта на железопътния транспорт в Република България."

§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "кандидатстващи за" се заменят с "назначени на", а думите "за съответната длъжност" се заменят със "съобразно извършваните дейности, свързани с безопасността на превозите".
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите "компанията, железопътният превозвач" се заменят с "управителя на железопътната инфраструктура, железопътното предприятие," и в края на текста се добавят думите "по чл. 1, ал. 1, т. 4 и 5";
б) в т. 2 след абревиатурата "ЕГН" се добавя "или личен номер за чужденец (ЛНЧ)";
в) в т. 3 думите "за длъжността" се заличават;
г) точка 6 се изменя така:
"6. придобита професионална квалификация по професия, включена в Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), и данни от свидетелството за най-висока степен на професионална квалификация;"
д) създава се т. 7:
"7. образователна степен и данни от дипломата за завършена най-висока степен на образование."
3. Създава се ал. 3:
"(3) Свидетелство за заемане на длъжност по ал. 2 се издава и на лицата, заемащи длъжност по чл. 5, ал. 3."

§ 3. Създава се чл. 2а:
"Чл. 2а. (1) Изпълнителният директор на ИА "ЖА" одобрява списък на правоспособностите, за които се издава свидетелство за правоспособност (приложение № 1).
(2) Изпълнителният директор на ИА "ЖА" одобрява списък на дейностите, свързани с безопасността на превозите, и за всяка дейност определя правоспособност, включена в списъка по ал. 1, която се изисква от лицата, упражняващи дейността.
(3) За една дейност освен правоспособността, определена по ал. 2, може да се определи друга правоспособност или други правоспособности, които също дават право за упражняването на дейността в зависимост от обхвата на обучението и придобитите компетентности за съответната правоспособност.
(4) Една правоспособност може да дава право да се упражнява повече от една дейност, определена съгласно ал. 2, в зависимост от обхвата на обучението и придобитите компетентности за тази правоспособност."

§ 4. В чл. 3, изречение първо след думите "не се изисква свидетелство за правоспособност" думите "за длъжността" се заличават.

§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо думите "съгласува с ИА "ЖА" се заменят със "съобразно извършваните дейности, за които се изисква правоспособност съгласно чл. 2а";
б) в изречение второ думите "актуализира ежегодно" се заменят с "утвърждава от изпълнителния директор на ИА "ЖА", включително всяко изменение и/или допълнение в него".
2. Създава се нова ал. 2:
"(2) Списъкът по ал. 1 се изготвя по форма, утвърдена от изпълнителния директор на ИА "ЖА", която се публикува на електронната страница на агенцията и съдържа най-малко следните елементи: длъжност; дейност, свързана с безопасността на превозите; правоспособност за дейността."
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 6. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите "знанията им по" се заменят с "на знанията им съобразно притежаваната правоспособност. Изпитът включва въпроси по:";
б) в т. 2 след думата "инфраструктура" се добавя "и подвижния железопътен състав";
в) точка 3 се изменя така:
"3. функционални и технически изисквания към устройствата и системите за осигурителна техника, телекомуникациите и системите за електроснабдяване;".
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
"(2) Изпитът по ал. 1 се полага при изтичане на определени периоди, посочени в чл. 6.
(3) Изпит по реда на ал. 2 полагат и лицата, които заемат ръководна длъжност с контролни функции по безопасността на превозите в структурите на управителя на железопътна инфраструктура, железопътните предприятия, дружествата, предприятията или ведомствата по чл. 1, ал. 1, както и лицата, заемащи длъжност в структурите за управление на безопасността по чл. 10 от Наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 88 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 47 и 101 от 2010 г., бр. 28 от 2012 г., бр. 47 от 2013 г. и бр. 58 от 2015 г.) (Наредба № 59 от 2006 г.)."
3. Създава се ал. 4:
"(4) Длъжностите по ал. 3 се определят от работодателя и се включват в списъка по чл. 4, ал. 1."

§ 7. В чл. 6 ал. 1 и 2 се изменят така:
"(1) Лицата по чл. 2, ал. 1 полагат изпит по чл. 5, ал. 1 не по-късно от четири години след успешно полагане на такъв изпит или на изпит по чл. 15 за придобиване на правоспособност, както и в следните случаи:
1. в едномесечен срок след назначаване на работа, когато са изминали повече от шест месеца след полагане на изпит по чл. 15 за придобиване на правоспособност или след успешно положен изпит по чл. 5, ал. 1;
2. прекъснали са изпълнението на длъжността и не са работили на нея повече от шест месеца;
3. за период от 12 месеца са прекъсвали изпълнението на длъжността и не са работили на нея сумарно повече от 184 календарни дни.
(2) При преминаване на същата длъжност в друго железопътно предприятие, управител на инфраструктура или дружествата, предприятията или ведомствата по чл. 1, ал. 1 или когато за длъжността, на която лицето преминава в същото или в друго железопътно предприятие, управител на инфраструктура, дружество, предприятие или ведомство по чл. 1, ал. 1, се изисква същата правоспособност, изпит по чл. 5, ал. 1 не се полага. На лицето се издава ново удостоверение по чл. 26, ал. 1 в срок до 7 дни след писмено уведомление на ИА "ЖА" за промяната."

§ 8. В чл. 7, ал. 2 след думите "по ал. 1" се добавя "и по чл. 125, ал. 2 ЗЖТ", а думите "срока по чл. 5, ал. 2" се заменят със "сроковете по чл. 6".

§ 9. В наименованието на глава втора думите "ДЛЪЖНОСТИТЕ ОТ" се заменят с "ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА НА ПРЕВОЗИТЕ В".

§ 10. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "длъжностите от" се заменят с "дейностите, свързани с безопасността на превозите в", а след думите "железопътния транспорт" се поставя запетая.
2. В ал. 2 след думите "отделни работодатели" се поставя тире и се добавя "управители на железопътна инфраструктура и/или железопътни предприятия, притежаващи съответно удостоверение за безопасност (УБ) или сертификат за безопасност (СБ), издадени по реда на Наредба № 59 от 2006 г.".
3. Създава се ал. 3:
"(3) За обучението по ал. 2 към органите, организациите и другите юридически лица се създават ЦПО."

§ 11. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "длъжностите от" се заменят с "дейностите, свързани с безопасността на превозите в".
2. Създават се ал. 4 и 5:
"(4) Обучение за придобиване на правоспособност може да се осъществява и по пътя на обучение чрез работа (дуално обучение) съгласно чл. 5, ал. 4 ЗПОО.
(5) Обучението чрез работа (дуално обучение) по ал. 4 е специфична форма на обучение за придобиване на правоспособност, което се организира при условия и по ред, определени в чл. 17а ЗПОО, въз основа на партньорство, включително въз основа на договор между институциите по чл. 8, ал. 1 и един или няколко работодатели."

§ 12. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
"(3) Обучението на машинистите обхваща най-малко изискванията, определени в приложения № 5, 6 и 7."
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея текстът "се използват компютърни програми за обучение" се заменя със "се прилага обучение с компютър".
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думата "обучаващите" се заменя с "обучаваните лица".

§ 13. В чл. 15 думите "длъжностите от" се заменят с "дейностите, свързани с безопасността на превозите в".

§ 14. В чл. 16 ал. 3 се изменя така:
"(3) До изпит по практика се допускат само кандидатите, които успешно са положили изпит по теория. Изпитът по практика се провежда в реална производствена среда."

§ 15. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 3 се изменя така:
"(3) За председател на комисията се назначава служител на ИА "ЖА", заемащ длъжност не по-ниска от "старши инспектор" или "старши експерт" и притежаващ правоспособност, за която се провежда изпитът, или друга съответна правоспособност, определена по чл. 2а, ал. 3 или 4."
3. В ал. 4 думите "за длъжността" се заличават, а в края се добавя "или друга съответна правоспособност, определена по чл. 2а, ал. 3 или 4."
4. Алинея 5 се изменя така:
"(5) Изпитът за признаване на правоспособност по чл. 33 се провежда по реда и начина, определени в чл. 15 и 16, от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на ИА "ЖА". За председател и членове на изпитната комисия се назначават служители на ИА "Железопътна администрация", отговарящи на изискванията, определени в ал. 3 и 4."
5. В ал. 6 след думата "протоколи" се добавя "от ИА "ЖА" по реда, определен в чл. 18."
6. В ал. 7 думите "се издава документ, удостоверяващ признаването на правоспособността, от изпълнителния директор на ИА "ЖА" се заменят с "по ал. 5 изпълнителният директор на ИА "ЖА" издава удостоверение за признаване на професионална квалификация за упражняване на регулирана професия в областта на железопътния транспорт в Република България (приложение № 2)".

§ 16. В чл. 18, ал. 1 думите "за длъжностите по чл. 2, ал. 1" се заличават.

§ 17. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в основния текст думите "За длъжностите по чл. 2, ал. 1" се заличават;
б) в т. 2 след думата "обучение" се добавя "по теория и практика", а след думата "правоспособност" се добавя "по реда, определен в тази наредба";
в) в т. 3 след думата "изпит" се добавя "по чл. 15";
г) точка 5 се отменя.
2. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Информацията по ал. 2 се предоставя в ИА "ЖА" от обучаващата институция."
3. В ал. 4 думите "писмена молба" се заменят с "писмено заявление", а думата "удостоверение" се заменя със "свидетелство".
4. В ал. 5 думата "Молбата" се заменя със "Заявлението".

§ 18. В чл. 20 изречение второ се изменя така: "Провеждането на изпита по чл. 5 се съгласува с НК "ЖИ", железопътните предприятия, дружествата, предприятията или ведомствата по чл. 1, ал. 1, т. 4 и 5 след представяне на списъка по чл. 22."

§ 19. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 текстът "Ръководителите по чл. 5, ал. 2, които притежават правоспособност за длъжност, свързана с безопасността на превозите," се заменя с "Лицата по чл. 5, ал. 3".
2. В ал. 5 думата "длъжност" се заменя с "дейност", а след думите "пред комисия с председател изпълнителния директор на ИА "ЖА" се добавя "или главния директор на ГД "ЖИ".

§ 20. В чл. 22 думите "Ръководителите на НК "ЖИ", лицензираните превозвачи, предприятията, дружествата и ведомствата" се заменят с "Управителят на железопътна инфраструктура и ръководителите на железопътните предприятия, ведомствата, дружествата или предприятията".

§ 21. В чл. 24, ал. 1 се създава т. 4:
"4. документа за правоспособност."

§ 22. Наименованието на глава четвърта се изменя така:
"ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ, ПРИДОБИТИ В ДРУГИ ДЪРЖАВИ - ЧЛЕНКИ НА ЕС, ИЛИ В ТРЕТИ ДЪРЖАВИ, С ЦЕЛ ДОСТЪП И УПРАЖНЯВАНЕ НА РЕГУЛИРАНИ ПРОФЕСИИ В ОБЛАСТТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ".

§ 23. Създава се нов чл. 29:
"Чл. 29. (1) Изпълнителният директор на ИА "ЖА" е орган по признаване на професионални квалификации, придобити в други държави - членки на Европейския съюз, или трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в областта на железопътния транспорт в Република България в съответствие с чл. 4, ал. 1, т. 5 от Закона за признаване на професионални квалификации (ЗППК).
(2) Регулираните професии по ал. 1 са определени със списъка на регулираните професии в Република България, приет по чл. 7 ЗПОО.
(3) Изпълнителният директор на ИА "ЖА" издава удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България по регулирани професии в областта на железопътния транспорт по ал. 1, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, в съответствие с § 4, ал. 2 от допълнителните разпоредби на ЗППК."

§ 24. Досегашният чл. 29 става чл. 29а и в него се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
"(1) Лицата, притежаващи професионална квалификация за упражняване на регулирана професия в железопътния транспорт в Република България, придобита в държава - членка на Европейския съюз, или в трета държава, подават до изпълнителния директор на ИА "ЖА" заявление за признаване правото да упражняват съответната регулирана професия, включена в списъка по чл. 29, ал. 2.
(2) Признаването на правото за упражняване на регулирана професия, включена в списъка по чл. 29, ал. 2, дава право за заемане на длъжност, свързана с безопасността на превозите, включена от работодателя в списъка по чл. 4, ал. 1."
2. Алинея 3 се отменя.

§ 25. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите "Правоспособност за длъжностите по чл. 2, ал. 1" се заменят с "Професионална квалификация по чл. 29а, ал. 1", а думите "с един от" се заменят със "със";
б) в т. 1 думите "завършено средно или висше образование" се заменят със "завършена степен на образование".
2. В ал. 2 думите "за признаване на правоспособност" и думите "и хода" се заличават.
3. В ал. 3 думата "правоспособност" се заменя с "професионална квалификация".

§ 26. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В основния текст думата "правоспособност" се заменя с "професионална квалификация", думата "правоспособността" се заменя с "правото да упражнява регулирана професия по чл. 29, ал. 2".
2. В т. 1 думата "длъжност" се заменя с "професия".
3. В т. 2 думата "длъжност" се заменя с "професия", а думата "длъжността" се заменя с "професията".

§ 27. В чл. 32, ал. 1 думата "правоспособност" се заменя с "професионална квалификация за упражняване на регулирана професия по чл. 29, ал. 2", думите "и 2" се заличават, а думите "длъжност по чл. 2, ал. 1" се заменят с "професионална квалификация, изисквано в Република България".

§ 28. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" може да изиска от кандидатстващия за признаване на професионална квалификация за упражняване на регулирана професия по чл. 29, ал. 2 да премине стаж за приспособяване или да положи изпит за признаване на правоспособност, определена съгласно чл. 2а за съответната професионална дейност, свързана с безопасността на превозите."
2. В ал. 2 думата "правоспособност" се заменя с "професионална квалификация за упражняване на регулирана професия по чл. 29, ал. 2", а думите "за правоспособност" се заменят с "по ал. 1".
3. В ал. 3:
а) думите "за правоспособност" се заменят с "по ал. 1", думата "образованието" се заменя с "обучението" и думите "удостоверени с документите, изисквани по чл. 19, ал. 1" се заменят с "определени в раздел ІІ на глава втора.";
б) създава се изречение второ: "Съществено се различава обучението, преминато от заявителя, когато се характеризира със съществени несъответствия в сравнение с продължителността или съдържанието на обучението, изисквано в Република България."
4. В ал. 4 думата "правоспособност" се заменя с "правото да упражнява регулирана професия по чл. 29, ал. 2".
5. В ал. 5 след думите "Стажът за приспособяване" се добавя "в случаите по ал. 3".
6. В ал. 6 след думата "правоспособност" се добавя "по ал. 1".
7. В ал. 8 думите "документ, удостоверяващ признаването на правоспособности" се заменят с "удостоверение за признаване на професионална квалификация за упражняване на регулирана професия в областта на железопътния транспорт в Република България (приложение № 2)" и се създава изречение второ: "Стажът се оценява положително след успешно полагане на изпит при условията и по реда на глава трета."

§ 29. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "съответната длъжност по чл. 2, ал. 1" се заменят с "регулирана професия", а думата "правоспособност" се заменя с "правото да упражнява регулираната професия".
2. В ал. 2 думите "съответната длъжност по чл. 2, ал. 1" се заменят с "регулирана професия".
3. В ал. 3 думата "молбата" се заменя със "заявлението".

§ 30. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата "четири" се заменя с "три", думата "молбата" се заменя със "заявлението", а думата "правоспособност" се заменя с "професионална квалификация за упражняване на регулирана професия по чл. 29, ал. 2".
2. В ал. 2 думите "свидетелство за признаване на правоспособност" се заменят с "удостоверение за признаване на професионална квалификация за упражняване на регулирана професия в областта на железопътния транспорт в Република България", а думите "за длъжностите по чл. 2, ал. 1" се заличават.
3. Алинея 3 се изменя така:
"(3) В случай на отказ за признаване на съответната професионална квалификация изпълнителният директор на ИА "ЖА" издава мотивирана писмена заповед, за която се уведомява писмено заявителят в съответствие с чл. 84, ал. 4 ЗППК."
4. Създава се ал. 4:
"(4) Решението и отказът за признаване на достъп до регулирана професия по чл. 29, ал. 2 или нейното упражняване на територията на Република България подлежат на оспорване при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс."

§ 31. В наименованието на глава пета думите "ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ" се заменят с "ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ".

§ 32. В чл. 36, ал. 1 думите "Европейската общност" се заменят с "Европейския съюз".

§ 33. В чл. 38 думата "превозвачи" се заменя с "предприятия".

§ 34. В чл. 39, ал. 2 думите "железопътния превозвач" се заменят с "железопътното предприятие".

§ 35. В чл. 40, ал. 1 думите "Европейската общност" се заменят с "Европейския съюз".

§ 36. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 се създава изречение второ: "За кандидати, които не представят доказателства, че владеят езика, изискван по ал. 3 за инфраструктурата, за която важи удостоверението, изпитът обхваща и езиковите познания съгласно приложение № 8."
2. В ал. 2 думите "Железопътният превозвач" се заменят с "Железопътното предприятие".

§ 37. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата "превозвачи" се заменя с "предприятия".
2. В ал. 3 думата "превозвачи" се заменя с "предприятия".
3. В ал. 6 думата "превозвачи" се заменя с "предприятия".

§ 38. В чл. 47, ал. 4 думите "железопътния превозвач" се заменят с "железопътното предприятие".

§ 39. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата "машинист" се поставя запетая и се добавя "който притежава свидетелство за управление на локомотив по чл. 36, ал. 1, т. 1,".
2. В ал. 4 думите "железопътния превозвач" се заменят с "железопътното предприятие".

§ 40. В чл. 49 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата "превозвачи" се заменя с "предприятия".
2. В ал. 2 думата "превозвачи" се заменя с "предприятия".
3. В ал. 3 думите "съответният железопътен превозвач" се заменят със "съответното железопътно предприятие".

§ 41. В чл. 50 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думата "превозвачи" се заменя с "предприятия".
2. В ал. 5:
а) в т. 1 думите "железопътният превозвач" се заменят с "железопътното предприятие";
б) в т. 2 думите "железопътният превозвач" се заменят с "железопътното предприятие".
3. В ал. 6 думите "съответният железопътен превозвач е длъжен" се заменят със "съответното железопътно предприятие е длъжно", а думата "оправомощен" се заменя с "оправомощено".

§ 42. В чл. 52, ал. 2 думата "превозвачи" се заменя с "предприятия".

§ 43. В чл. 54 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата "превозвачи" се заменя с "предприятия".
2. В ал. 3 думата "превозвачи" се заменя с "предприятия".
3. В ал. 4 думата "превозвачи" се заменя с "предприятия".
4. В ал. 5 думата "превозвачи" се заменя с "предприятия".

§ 44. В чл. 55, ал. 1 думата "Общността" се заменя с "Европейския съюз".

§ 45. В чл. 57 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 думите "железопътния превозвач" се заменят с "железопътното предприятие".
2. В ал. 3 навсякъде думите "железопътния превозвач" се заменят с "железопътното предприятие".
3. В ал. 4 думите "железопътен превозвач" се заменят с "железопътно предприятие", а след думите "Европейски съюз" запетаята се премахва.
4. В ал. 6 думите "железопътния превозвач" се заменят с "железопътното предприятие".

§ 46. В чл. 58 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата "превозвачи" се заменя с "предприятия".
2. В ал. 3 думата "превозвачи" се заменя с "предприятия".

§ 47. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите "заемане на длъжност по чл. 2, ал. 1" се заменят с "упражняване на конкретни трудови дейности, свързани с безопасността на превозите в железопътния транспорт".
2. В т. 3 след думата "притежава" се добавя "квалификация по професия или по част от професия, която включва", а след думата "формиране" се добавя "общообразователни".
3. Точка 4 се изменя така:
"4. "Професионален опит" е времето, през което заявителят за признаване на професионална квалификация за упражняване на регулирана професия в областта на железопътния транспорт в Република България действително и законно е упражнявал съответната професия в държава по чл. 29, ал. 1."
4. В т. 5 думите "длъжност по чл. 2, ал. 1" се заменят с "регулирана професия", а след думата "специалист" се добавя "на територията на Република България".
5. Точка 6 се изменя така:
"6. "Изпит за признаване на правоспособност" е проверка на професионалните познания на заявителя по чл. 29а, ал. 1 с цел да се оцени способността му да упражнява регулирана професия в областта на железопътния транспорт на територията на Република България."
6. В т. 11 думите "Железопътен превозвач" се заменят с "Железопътно предприятие", а думите "ал. 1" се заличават.
7. Създават се т. 15 и 16:
"15. "Регулирана професия в областта на железопътния транспорт" е професионална дейност или съвкупност от професионални дейности, свързани с безопасността на превозите с железопътен транспорт, включена в Списъка на регулираните професии в Република България, която е от обществена значимост и/или е от съществено значение за живота и здравето на хората и достъпът до която е подчинен на законови, подзаконови или административни разпоредби относно:
а) притежаването на специфична професионална квалификация, или
б) правоспособност.
16. "Професионални квалификации за целите на признаването по глава четвърта" са квалификациите, удостоверени с доказателства за професионални квалификации, удостоверения за правоспособност по смисъла на чл. 25, т. 1, буква "а" ЗППК и/или професионален опит."

§ 48. В приложение № 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. След думата "към" се добавя "чл. 2а, ал. 1 и".
2. Образецът на свидетелството за правоспособност се изменя така:
"ЛИЦЕ

ГРЪБ
"

§ 49. В приложение № 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. След думата "към" се добавя "чл. 17, ал. 7 и".
2. Образецът "Свидетелство за признаване на правоспособност" става "Удостоверение за признаване на професионална квалификация" и се изменя така:
"ЛИЦЕ

ГРЪБ
"

§ 50. (В сила от 01.01.2016 г.) Приложение № 5 към чл. 43, т. 3 се изменя така:
"Приложение № 5 към чл. 10, ал. 3, чл. 43, ал. 1, т. 3 и чл. 55, ал. 1 и 3

ОБЩИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СВИДЕТЕЛСТВОТО ПО ЧЛ. 36, АЛ. 1, Т. 1

Целта на общото обучение е да се осигури обща компетентност по всички аспекти, които са от значение за професията на локомотивния машинист. В тази връзка общото обучение обхваща основните приложими знания и принципи независимо от вида и характера на подвижния състав или инфраструктурата. То може да бъде организирано без практически упражнения.
Компетентността по отношение на специфични видове подвижен състав или по отношение на безопасността и експлоатационните правила и техники за дадената инфраструктура не е част от общата компетентност. Обучението за осигуряване на компетентност по отношение на специфичен подвижен състав или инфраструктура е свързано с удостоверението на машиниста по чл. 36, ал. 1, т. 2 и е определено в приложения № 6, 7 и 8.
Общото обучение обхваща точки от 1 до 7, изброени по-долу.
Редът, в който са изброени, не е редът на приоритетност. Глаголите, използвани в списъка, посочват вида компетентност, която се очаква да бъде постигната от обучаващия се. Тяхното значение е описано в следната таблица:

Вид компетентност

Описание

да знае, да опише

описва придобиването на знания (данни, факти), които са необходими, за да бъдат разбрани различните взаимоотношения

да разбира, да идентифицира

описва идентифицирането и запаметяването на контекст (обстоятелства, обстановка, събития), изпълняването на задачи и разрешаването на проблеми в съответствие с нормативно установените рамки


1. Работа, работна среда, роля и отговорност на машиниста в процеса на железопътната експлоатация, професионални и лични изисквания от задълженията на машиниста:
а) да знае общата насока на законодателството и правилата, приложими към железопътната експлоатация и безопасност (изисквания и процедури относно сертифицирането на машинисти; опасни товари; опазване на околната среда; защита от пожар и др.);
б) да разбира специфичните изисквания и професионалните и личните изисквания (работи предимно сам; работа на смени над 24-часов цикъл; лично предпазване и сигурност; разчитане и актуализиране на документи и др.);
в) да разбира типовете поведение, които имат отношение към критичните за безопасността отговорности (медикаменти, алкохол, наркотици и други психоактивни вещества, болест, стрес, умора и др.);
г) да идентифицира референтните и оперативните документи (напр. ръководство за машиниста; пътна книга; наръчник на машиниста - приложение № 1 на ръководството относно процедурите за комуникация и др.);
д) да идентифицира отговорностите и функциите на участващите лица;
е) да разбира важността на прецизността при изпълнението на задълженията и при методите на работа;
ж) да разбира здравословните и безопасни условия на труд (напр. правила за поведение на и в близост до коловозите, правила за поведение за безопасно качване и слизане от тяговите единици, ергономия, правила за безопасност за персонала, лични предпазни средства и др.);
з) да е запознат с поведенчески умения и принципи (управление на стреса, поведение в извънредни ситуации и др.);
и) да е запознат с принципите за защита на околната среда (управление на машината по устойчив за околната среда начин и др.).
2. Железопътни технологии, включително принципи за безопасност, залегнали в правилата за експлоатация:
а) да е запознат с принципите, правилата и разпоредбите по отношение на безопасността при железопътната експлоатация;
б) да идентифицира отговорностите и функциите на участващите лица.
3. Основни принципи на железопътната инфраструктура:
а) да е запознат със системните и структурните принципи и параметри;
б) да е запознат с общите характеристики на коловози, гари, разпределителни гари;
в) да е запознат с железопътните съоръжения (мостове, тунели, стрелки и др.);
г) да е запознат с видовете експлоатация (единична линия, експлоатация по двойна линия и др.);
д) да е запознат със системите за сигнализация и системите за управление на движението на влаковете;
е) да е запознат с инсталациите, свързани с безопасността (детектори за загрети букси, димни детектори в тунели и др.);
ж) да е запознат с тяговото електроснабдяване (контактна мрежа, наземна контактна релса (трета релса) и др.).
4. Основни принципи на оперативната комуникация:
а) да знае значимостта на комуникацията и средствата и процедурите за комуникация;
б) да идентифицира лицата, с които машинистът трябва да се свърже, и тяхната роля и отговорност (персонал на управителя на инфраструктурата, работни задължения на другите членове на влаковата бригада и др.);
в) да идентифицира ситуациите/причините, които изискват започването на комуникация;
г) да разбира методите за комуникация.
5. Влакове, техния състав и техническите изисквания към тяговите единици, товарните и пътническите вагони и другия подвижен състав:
а) да е запознат с основните видове тяга (електрическа, дизелова, парна и др.);
б) да може да опише конструкцията на возилото (талига, корпус, кабина на машиниста, системи за защита и др.);
в) да е запознат със съдържанието и системите за означение;
г) да е запознат с документацията за композиране на влака;
д) да разбира спирачните системи и изчисляването на показателите им;
е) да идентифицира скоростта на влака;
ж) да идентифицира максималното натоварване и сили в спряга;
з) да е запознат с работата и целта на системата за управление на влака.
6. Опасности, свързани с железопътната експлоатация като цяло:
а) да разбира ръководните принципи на безопасността на движението;
б) да е запознат с рисковете, свързани с железопътната експлоатация, и с различните средства за ограничаването им;
в) да е запознат с инциденти, свързани с безопасността, и да разбира изискваното поведение/реакция;
г) да е запознат с процедурите, приложими при произшествия с хора (напр. евакуация).
7. Основни принципи във физиката:
а) да разбира усилията в колелото;
б) да идентифицира факторите, влияещи върху показателите на ускоряване и спиране (метеорологични условия, спирачно оборудване, намалено сцепление, опесъчаване и др.);
в) да разбира принципите на електричеството (електрически вериги, измерване на напрежение и др.)."

§ 51. (В сила от 01.01.2016 г.) Приложение № 8 към чл. 44, ал. 3 се изменя така:
"Приложение № 8 към чл. 44, ал. 1, т. 2 и ал. 3

ЕЗИКОВИ ТЕСТОВЕ

Машинистите, които трябва да комуникират с управителя на инфраструктурата по важни въпроси на безопасността, трябва да притежават езикови умения по езика на страната, в която се намира съответната железопътна инфраструктура. Езиковите им умения следва да бъдат такива, че да могат да комуникират активно и ефективно в рутинни, неблагоприятни и извънредни ситуации.
Те трябва да могат да използват съобщенията и метода за връзка, посочени в ТСОС "Експлоатация и управление на движението". Машинистите трябва да могат да разбират (устно и писмено) и да общуват (устно и писмено) съгласно ниво B1 на Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕРР), установена от Съвета на Европа [1].
______________

[1] Обща европейска референтна рамка за езиците: учене, преподаване, оценяване, 2001 г. (Cambridge University Press за текста на английски език - ISBN 0-521-00531-0). Също на разположение на уебсайта на Cedefop: http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr."


§ 52. Параграф 9 от преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите (ДВ, бр. 102 от 2009 г.) се отменя.

Допълнителни разпоредби


§ 53. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2014/82/ЕС на Комисията от 24 юни 2014 г. за изменение на Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на общите професионални знания, медицинските изисквания и изискванията във връзка със свидетелство (ОВ, L 184 от 2014 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 54. Параграф 50 относно приложение № 5 и § 51 относно приложение № 8 влизат в сила от 1 януари 2016 г.

§ 55. Машинистите, които са придобили или ще придобият свидетелство за управление на локомотив по чл. 36, ал. 1, т. 1 преди 1 януари 2016 г., се счита, че отговарят на изискванията, посочени в § 50 относно приложение № 5 и § 51 относно приложение № 8, и след влизането им в сила от 1 януари 2016 г. за тези машинисти не се провежда извънредно обучение или изпити.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума