навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА (ДВ, БР. 29 ОТ 2005 Г.)

В сила от 11.09.2015 г.
Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.70 от 11 Септември 2015г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 5, ал. 1 в края на изречението се поставя запетая и се добавя "а в случаите по чл. 22, ал. 4 и 5 - до 10 септември".

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) в основния текст думата "три" се заменя с "два";
б) точка 2 се отменя.
2. Алинея 5 се изменя така:
"(5) Изпитните материали за приемните изпити се утвърждават от министъра на образованието и науката с изключение на изпитните материали по музика, по хореография и по спорт, които се утвърждават от директора на училището, в което се провежда съответният изпит."
3. В ал. 6 след думата "отговори" се добавя "за всеки приемен изпит по ал. 2, т. 1".
4. Създава се нова ал. 7:
"(7) Изпитният вариант за всеки приемен изпит по ал. 2, т. 2 се публикува на официалната електронна страница на съответното училище след обявяването на края на изпитния ден."
5. Досегашната ал. 7 става ал. 8, като в края се поставя тире и се добавя "за изпитите по ал. 2, т. 1, и на изпитния вариант преди обявяването на края на изпитния ден за съответното училище - за изпитите по ал. 2, т. 3".

§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите "чл. 6, ал. 2, т. 2 и 3" се заменят с "чл. 6, ал. 2, т. 3".
2. В ал. 4 думите "чл. 6, ал. 2, т. 2 и 3" се заменят с "чл. 6, ал. 2, т. 3".
3. В ал. 6 изречение второ се заличава.
4. В ал. 10 след думата "училището" запетаята и думите "съгласуван е с Министерството на младежта и спорта" се заличават.

§ 4. В чл. 14 ал. 5 се изменя така:
"(5) Учениците, класирани за участие в олимпийски игри или класирани на призови места от световни, европейски, балкански или държавни спортни първенства, може да участват в класирането с оценка отличен (6) вместо резултат от приемен изпит за проверка на способностите за профил "Спорт"."

§ 5. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 5 думите "състезанията за решаване на тестове по български език и литература или по математика" се заменят с "олимпиадата по български език и литература в VII клас и/или на олимпиадата по математика в VII клас";
б) точка 6 се отменя.
2. В ал. 2:
а) в т. 5 думите "състезанията за решаване на тестове по български език и литература или по математика" се заменят с "олимпиадата по български език и литература в VII клас и/или на олимпиадата по математика в VII клас";
б) точка 6 се изменя така:
"6. служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство."
3. В ал. 3 думите "по ал. 1, т. 2, 3, 4, 5 и 6" се заменят с "по ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5".

§ 6. В чл. 17, ал. 2, изречение първо думите "въпроси и" се заличават.

§ 7. В чл. 22 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 в края се добавя "или ако няма следващи желания - към паралелка, в която има незаети места".
2. Създават се ал. 4 и 5:
"(4) По решение на началника на РИО след анализ на резултатите от приемните изпити, желанията на учениците, спецификата на населеното място, когато след трети етап на класиране записаните в някоя паралелка са под норматива за минимален брой ученици, по изключение държавният прием може да се извършва до 5 септември.
(5) Ако и след 5 септември записаните са под норматива за минимален брой ученици, учениците се насочват към друга паралелка при условията и по реда на ал. 3."

§ 8. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите "или чрез полагане на един приемен изпит - по учебен предмет" се заличават.
2. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Учениците, които кандидатстват за профил "Спорт", полагат изпит за проверка на способностите."
3. Алинея 4 се отменя.
4. В ал. 5 след думите "по ал. 2" се поставя запетая и се добавя "с изключение на кандидатстването за профил "Спорт",".

§ 9. Създава се чл. 25а:
"Чл. 25а. Учениците, класирани за участие в олимпийски игри или класирани на призови места от световни, европейски, балкански или държавни спортни първенства, може да участват в класирането с оценка отличен (6) вместо резултат от приемен изпит за проверка на способностите за профил "Спорт"."

§ 10. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 5:
"5. служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство."
2. В ал. 3 думите "по ал. 1, т. 2, 3 и 4" се заменят с "по ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5".

§ 11. Раздел VI "Приемане на чужденци" с членове от 39 до 41 включително се отменя.

§ 12. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 4:
"4. "Призови места" са:
а) от 1. до 12. място на световни първенства;
б) от 1. до 8. място на европейски първенства;
в) на 1. място от балкански първенства;
г) на 1. място от държавни първенства."

Заключителни разпоредби


§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума