навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДА, ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ ЗНАЦИ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, СРОКОВЕТЕ ЗА ИЗНОСВАНЕ НА УНИФОРМЕНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛНО И УНИФОРМЕНОТО ТЕРЕННО ОБЛЕКЛО ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ, НЕЙНИТЕ СТРУКТУРИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ЗВЕНА И ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ (ДВ, БР. 16 ОТ 2012 Г.)

Издадена от Министерството на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.64 от 21 Август 2015г.


§ 1. В чл. 2, ал. 3 след думата "ИАГ" се добавя "директорите на регионалните дирекции по горите, директорите на специализираните териториални звена".

§ 2. Член 5 се изменя така:
"Чл. 5. (1) Униформеното теренно облекло за служителите в ИАГ, нейните структури и специализирани териториални звена по вид, елементи и брой е, както следва:
1. зимно униформено теренно облекло:
а) мембранна полушуба с подвижна топла подплата - един брой;
б) мембранен панталон с подвижна топла подплата - един брой;
в) риза с дълъг ръкав - два броя;
г) шапка - един брой;
д) мембранни обувки всесезонни - един чифт;
2. лятно униформено теренно облекло:
а) мембранно яке - един брой;
б) панталон - два броя;
в) риза - къс ръкав - един брой;
г) риза - дълъг ръкав - един брой;
д) шапка - един брой;
е) обувки - един чифт;
3. служебна чанта - един брой (само за горските инспектори и служителите, определени със заповедта по чл. 197 ЗГ).
(2) Униформеното теренно облекло за служителите по чл. 2, ал. 2, т. 5 и 6, директорите на държавните предприятия по чл. 163 ЗГ, членовете на управителните им съвети, както и директорите на териториалните поделения на ДП, по вид, елементи и брой е, както следва:
1. зимно униформено теренно облекло:
а) мембранна полушуба с подвижна топла подплата - един брой;
б) мембранен панталон - един брой;
в) термобельо - два комплекта;
г) риза с дълъг ръкав - два броя;
д) шапка - един брой;
е) мембранни обувки всесезонни - един чифт;
2. лятно униформено теренно облекло:
а) мембранно яке - един брой;
б) панталон - два броя;
в) риза - къс ръкав - един брой;
г) риза - дълъг ръкав - един брой;
д) шапка - един брой;
е) обувки - един чифт;
3. служебна чанта - един брой (за лицата по чл. 188 ЗГ)."

§ 3. В чл. 6 ал. 1 и 2 се изменят така:
"(1) Униформеното представително облекло по чл. 4, ал. 1, т. 1, буква "б", т. 2, буква "б", както и униформеното теренно облекло по чл. 5, ал. 1, т. 1, букви "а", "б" и "в" (1 бр.) и т. 2, букви "а", "б" и "в" за служителите в ИАГ, нейните структури и специализирани териториални звена се изработват по модел, плат и цвят, определени със заповед на изпълнителния директор на ИАГ.
(2) Униформеното представително облекло по чл. 4, ал. 2, т. 1, букви "б", "в" и "г" и т. 2, букви "а", "б", "в" и "г", както и униформеното теренно облекло по чл. 5, ал. 2, т. 1, букви "а", "б", "в", "г" и "д" и т. 2, букви "а", "б", "в", "г" и "д" се изработват по единен модел, плат и цвят, определени със заповед на директора на съответното държавно предприятие по чл. 163 ЗГ."

§ 4. В чл. 10, ал. 4 думите "или повече от шест месеца на основание чл. 163 КТ и" се заличават.

§ 5. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите "приложение № 2" се поставя запетая, съюзът "и" се заличава, а след думите "приложение № 3" се добавя "и приложение № 4".
2. В ал. 5 думите "6 месеца" се заменят с "3 месеца".
3. Алинея 6 се отменя.
4. В ал. 7 думите "приложение № 3" се заменят с "приложение № 4".

§ 6. В чл. 17 ал. 1 се изменя така:
"(1) При прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 325, ал. 1, т. 1, 2, 9, 11 и 12, чл. 327, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 12, чл. 328, ал. 1, т. 1 - 4, 6 - 8, 10 - 12 и ал. 2, чл. 330, ал. 2, т. 8 и чл. 331, ал. 1 от Кодекса на труда или служебното правоотношение по чл. 103, ал. 1, т. 1 - 4, 7 и 8, чл. 106, ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6 и чл. 107а, ал. 1 от Закона за държавния служител униформеното облекло не се връща и не се заплаща стойността му за срока на доизносване."

§ 7. Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 се изменя така:
"Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1


Срок за износване на униформеното теренно облекло на служителите в Изпълнителна агенция по горите, нейните структури и специализирани териториални звена

 

Униформено теренно облекло

Срок за износване (год.)

за лицата по чл. 2, ал. 2, т. 2, 3 и 4

за лицата по чл. 2, ал. 2, т. 1

І.

Зимно

 

 

1.

Мембранна полушуба с подвижна топла подплата - 1 бр.

2 г.

1 г.

2.

Мембранен панталон с подвижна топла подплата - 1 бр.

2 г.

1 г.

3.

Риза с дълъг ръкав - 2 бр.

1 г.

1 г.

4.

Шапка - 1 бр.

2 г.

1 г.

5.

Мембранни обувки всесезонни - 1 чифт

2 г.

1 г.

ІІ.

Лятно

 

 

1.

Мембранно яке - 1 бр.

2 г.

1 г.

2.

Панталон - 2 бр.

2 г.

1 г.

3.

Риза с къс ръкав - 1 бр.

1 г.

1 г.

4.

Риза с дълъг ръкав - 1 бр.

1 г.

1 г.

5.

Шапка - 1 бр.

2 г.

1 г.

6.

Обувки - 1 чифт

2 г.

1 г.

ІІІ.

Чанта - 1 бр.

2 г.

1 г.


"

§ 8. Създава се приложение № 4 към чл. 12, ал. 1:
"Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1

Срок за износване на униформеното теренно облекло за служителите в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и териториалните им поделения

 

Униформено теренно облекло

Срок за износване (год.)

за лицата по чл. 2,

ал. 2, т. 5

за лицата по чл. 2, ал. 2, т. 6

І.

Зимно

 

 

1.

Мембранна полушуба с подвижна топла подплата - 1 бр.

1 г.

2 г.

2.

Мембранен панталон - 1 бр.

1 г.

2 г.

3.

Термобельо - 2 комплекта

1 г.

1 г.

4.

Риза с дълъг ръкав - 2 бр.

1 г.

1 г.

5.

Шапка - 1 бр.

1 г.

2 г .

6.

Мембранни обувки всесезонни - 1 чифт

1 г.

2 г.

ІІ.

Лятно

 

 

1.

Мембранно яке - 1 бр.

1 г.

2 г.

2.

Панталон - 2 бр.

1 г.

2 г.

3.

Риза с къс ръкав - 1 бр.

1 г.

1 г.

4.

Риза с дълъг ръкав - 1 бр.

1 г.

1 г.

5.

Шапка - 1 бр.

1 г.

2 г.

6.

Обувки - 1 чифт

1 г.

2 г.

ІІІ.

Чанта - 1 бр.

1 г.

2 г.


"

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума