навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОКИ ГАЛЕРИЯ-МУЗЕЙ "ДЕЧКО УЗУНОВ"

Приложение № 11 към Решение № 516 на СОС по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тези правила се уреждат условията и реда за набиране, формиране и разпределение на частта от собствените приходи за допълнително възнаграждение на служителите в ОКИ Галерия-музей "Дечко Узунов" съгласно Решение № 195/26.03.2015 г. на СОС.
Чл. 2. Основната цел на правилата е чрез справедливо разпределение на средствата по чл. 5, т. 1 да се постигнат следните резултати:
1. Да се мотивират служителите за по-ефективно изпълнение на функциите на галерията;
2. Да се повиши качеството на предоставяните услуги;
3. Да се стимулира инициативността на служителите.

Глава втора.
НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА


Чл. 3. Набирането на средствата се извършва чрез отчисления от приходите от:
1. Продажба на билети за вход за галерията-музей;
2. Приходи от наеми;
3. Приходи от беседи;
4. Приходи от такси;
5. Приходи от услуги;
6. Приходи от оценки на културни ценности;
7. Приходи от продажба на печатни издания на ОКИ Галерия-музей "Дечко Узунов";
8. Приходи от търгове организирани от Галерията;
9. Други приходи от основната дейност.

Чл. 4. Приходите по чл. 3 се набират по параграфи за съответния период.

Чл. 5. Отчисленията от приходите по чл. 3 са, както следва:
1. 60% - за допълнително възнаграждение на служителите, включително осигурителните вноски, при условие, че за съответния период ОКИ Галерия-музей Дечко Узунов няма неразплатени веществени разходи;
2. 40% - за издръжка на Галерия-музей Дечко Узунов.

Чл. 6. С решение на Столичен общински съвет за всяко тримесечие се завишава приходната и разходната част на бюджета с размера на отчислените средства.

Глава трета.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ


Чл. 7. Право на допълнително възнаграждение по реда на тези правила имат директора и всички служители, назначени на трудов договор.

Чл. 8. Разпределението на средствата по чл. 5, т. 1 се извършва според приноса на съответния служител.

Чл. 9. Критериите за определяне индивидуалния размер на допълнителните възнаграждения на служителите са, както следва:
1. Изпълнение на поставените цели и задачи в индивидуалния работен план;
2. Конкретни резултати, постигнати при предоставяне на бързи и експресни услуги;
3. Принос на служителя за подобряване качеството и ефективността на дейността;

Чл. 10. (1) В рамките на отчислените средства по чл. 5, т. 1, със заповед на директора на галерията се определят индивидуалните размери на допълнителните възнаграждения на служителите в галерията, без директора.
(2) Индивидуалният размер на допълнителното възнаграждение на директора се определя със заповед на кмета на Столична община, по предложение на главния счетоводител на галерията, в рамките на отчислените средства по чл. 5, т. 1.

Чл. 11. Дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя се отчисляват в рамките на средствата, определени по чл. 5, т. 1.

Чл. 12. Общият размер на средствата за допълнителни възнаграждения на служителите не може да надвишава 80% от средствата за работна заплата.

Чл. 13. При прекратяване на трудовото правоотношение, без виновно поведение от страна на служителя и при условие, че има оценка за личния му принос, определена от директора, в което се намира към последния работен ден, същият има право на допълнително възнаграждение за действително отработеното време.

Преходни и Заключителни разпоредби


Чл. 14. Вътрешните правила за допълнително възнаграждение на служителите са изготвени на основание т. 10 от Решение № 195 от 26.03.2015 г. на Столичен общински съвет.

Чл. 15. Вътрешните правила за допълнително възнаграждение на служителите влизат в сила от .............................. г.
rss
Посети форума