навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОКИ "СОФИЙСКА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ"

Приложение № 10 към Решение № 516 на СОС по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
Общи положения


Чл. 1. Тези правила уреждат условията и реда за формиране, набиране и разпределение на средства за допълнително възнаграждение на служителите в СГХГ.
Чл. 2. Основна цел на правилата е чрез справедливо разпределение на чл. 3 да се:
- Да се мотивират и поощряват служителите за по-ефективно изпълнение на функциите на административните звена и отделните служители;
- Да реализира конкретни резултати свързани с повишаване качеството на извършваните дейности и предоставяните услуги в СГХГ.

Глава втора.
Набиране на средства


Чл. 3. Набирането на средствата се извършва чрез отчисление на приходите от:
- Продажба на входни билети;
- Приходи от беседи;
- Приходи от наеми;
- Приходи от услуги (заснемане на творби, продажба на печатни издания и др.);
- Други стопански приходи съпътстващи основната дейност.

Чл. 4. Приходите по чл. 3 се набират по параграфи за съответния период.

Чл. 5. Отчисленията от приходите по чл. 3 са както следва:
- 60% от приходите по чл. 3, реализирани от СГХГ за допълнително възнаграждение на персонала и осигурителни вноски.
При условие, че за съответния период ОКИ "Софийска Градска Художествена Галерия" няма неразплатени веществени разходи;
- 40% от приходите по чл. 3 за издръжка на институцията.

Чл. 6. С решение на Столичен общински съвет за всяко тримесечие се завишават приходната и разходната част на бюджета с размера на собствените приходи.

Глава трета.
Разпределение на средства за допълнително възнаграждение на персонала


Чл. 7. Право на допълнително възнаграждение по реда на тези правила имат директорът и всички служители по трудово правоотношение.

Чл. 8. Разпределението на средствата по чл. 5 се определят в зависимост от приноса на съответния служител.

Чл. 9. В съответствие с решението на Столичен общински съвет по чл. 6, директорът на СГХГ със заповед определя размера на средствата по чл. 8:
- Индивидуалните размери на възнагражденията за допълнително възнаграждение на служителите, въз основа на техния принос по предложение на съответния пряк ръководител, в рамките на определения за структурата лимит, определен за всяко тримесечие.

Чл. 10. Общият размер на допълнителните възнаграждения на всеки служител за 1 година не може да надвишава 80% /осемдесет процента/ от средствата за работна заплата за едно лице в годишен размер.

Чл. 11. Дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя се отчисляват от средствата по чл. 5.

Чл. 12. При прекратяване на трудово правоотношение без виновно поведение от страна на служителя и при условие, че има оценка за личния му принос, определена от ръководителя на звеното, в което се намира към последния работен ден, същият има право на допълнително възнаграждение за действително отработено време.

Чл. 13. При преназначаване на служител от едно административно звено в друго на СГХГ, приносът му се определя от действително отработеното време във всяко звено и преценката на съответния ръководител.

Чл. 14. Критериите за определяне индивидуалния размер на възнаграждение на служителите са:
1. Изпълнение на поставените цели и задачи в индивидуалния работен план;
2. Резултати постигнати при реализацията на определена изложба;
3. Значими резултати при опазване и събиране на културни ценности;
4. Принос на служителя за подобряване качеството и ефективността на изложбената дейност.

Чл. 15. Размера на допълнителното възнаграждение на директора на СГХГ се определя със заповед на кмета на Столична община по предложение на главния счетоводител на СГХГ.

Настоящите правила са изготвени в изпълнение на т. 10 на Решение № 195 от 26.03.2015 г. на Столичния общински съвет.
rss
Посети форума