навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА В ОКИ "МУЗЕЙ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ"

Приложение № 9 към Решение № 516 на СОС по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
Общи положения


Чл. 1. С тези правила се уреждат условията и реда за набиране, формиране и разпределяне на допълнителни средства допълнително възнаграждение на персонала в ОКИ "Музей за история на София".
Чл. 2. Основна цел на правилата е чрез справедливо разпределение на средствата по чл. 3 да се:
- поощрят и мотивират служителите за по-ефективно изпълнение функциите на административните звена и отделните служители;
- реализират конкретни значими резултати, свързани с повишаване качеството на предоставяните услуги;

Глава втора.
Набиране на средства


Чл. 3. Набирането на средствата се извършва чрез отчисления от приходите от:
1. Продажба на билети за вход на музея и филиалите му;
2. Приходи от наеми;
3. Приходи от беседи;
4. Приходи от такси;
5. Приходи от услуги;
6. Приходи от оценки на недвижими културни ценности;
7. Приходи от продажба на печатни издания на ОКИ "Музей за история на София";
8. Други стопански приходи от основната дейност.

Чл. 4. Приходите по чл. 3 се набират по параграфи за съответния период.

Чл. 5. Отчисленията от приходите по чл. 3 са както следва:
1. 60% от приходите по чл. 3, реализирани от ОКИ "Музей за история на София" - за допълнително възнаграждение и осигуровки, при условие,че за съответния период ОКИ "Музей за история на София" няма неразплатени веществени разходи;
2. 40% от приходите по чл. 3 - за издръжка.

Чл. 6. С решение на Столичен общински съвет за всяко тримесечие се завишава приходната и разходната част на бюджета с размера на отчислените средства. За последното тримесечие на текущата година средствата се включват в бюджета за следващата година.

Глава трета.
Разпределяне на средства за допълнително възнаграждение на персонала


Чл. 7. Право на допълнително възнаграждение по реда на тези правила имат директора и всички служители по трудово правоотношение.

Чл. 8. Разпределението на средствата по чл. 5 се определят в зависимост от приноса на съответния служител.

Чл. 9. В съответствие с решението на Столичен общински съвет по чл. 6 директорът на ОКИ "Музей за история на София" със заповед определя размера на средствата по чл. 8 - индивидуалните размери на възнагражденията за допълнително възнаграждение на служителите, въз основа на техния принос по предложение на съответния пряк ръководител, в рамките на определения за структурата лимит.

Чл. 10. Размерът на допълнителното възнагражденията за постигнати резултати, което отделен служител може да получи за една година не може да надвишава 80% от начислените му за съответната година основни заплати.

Чл. 11. Дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя се отчисляват от средствата по чл. 5.

Чл. 12. При прекратяване на трудовото правоотношение , без виновно поведение от страна на служителя и при условие, че има оценка за личния му принос, определена от ръководителя на звеното, в което се намира към последния работен ден, същият има право на допълнително възнаграждение за действително отработеното време.

Чл. 13. При преназначаване на служител от едно административно звено в друго на музея, приносът му се определя от действително отработеното време във всяко звено и преценката на съответния ръководител.

Чл. 14. Критериите за определяне индивидуалния размер на възнагражденията за допълнително възнаграждение на служителите са:
1. Изпълнение на поставените цели и задачи в индивидуалния работен план;
2. Конкретни резултати, постигнати при предоставяне на бързи и експресни услуги;
3. Конкретни значими резултати, постигнати по събиране на културни ценности;
4. Принос на служителя за подобряване качеството и ефективността на дейността.

Чл. 15. Размерът на допълнителното възнаграждение на директора на ОКИ "Музей за история на София" се определя със заповед на Кмета на Столична община по предложение на главния счетоводител на музея.

Настоящите правила са изготвени в изпълнение на т. 10 на Решение № 195 от 26.03.2015 г. на Столичния общински съвет.
rss
Посети форума