навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ ОТ ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ОКИ ДОМ НА КУЛТУРАТА "СРЕДЕЦ" И ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ СЪСТАВИ КЪМ НЕГО

Приложение № 8 към Решение № 516 на СОС по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тези правила се уреждат условията и реда за набиране, формиране и разпределение на средствата от собствени приходи от основната дейност, включително стопански, в това число от постъпления от продажба на входни билети за издръжка на художествените състави към ОКИ Дом на културата "Средец", съгласно т. 5 от Решение № 195/26.03.2015 г. на СОС, както и на Дома.

Чл. 2. (1) Настоящите правила имат за цел да създадат прозрачни процедури за формиране на средства от собствени приходи, в това число и от билети, тяхната продажба на трети лица, отчетност и контрол при разпределение на приходите от ОКИ.
(2) Основната цел на правилата е чрез справедливо разпределение на средствата по чл. 4 да се постигнат следните резултати:
1. Да се мотивират художествените ръководители за по-ефективно изпълнение на функциите на ОКИ за създаване, разпространяване и опазване на културни ценности, както и осъществяване общинската политика в областта на културата и младежките дейности.
2. Да се повиши качеството и художественото ниво на културния продукт, реализиран от съставите към Дома.
3. Да се увеличат приходите от билети и услуги, предоставяни от ОКИ Дом на културата "Средец", съгласно Приложение № 34 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община и т. 5 от Решение № 195 от 26.03.2015 г. на СОС.

Глава втора.
НАБИРАНЕ И ФОРМИРАНЕ НА СРЕДСТВА


Чл. 3. Набирането на средствата се извършва чрез отчисления от собствените приходи на ОКИ Дом на културата "Средец".

Чл. 4. (1) Всеки месец в счетоводството на института се изготвя Справка за получените собствени приходи по видове за предходния месец.
(2) Всеки месец за издръжка на художествените състави към ОКИ "Средец" се отчисляват до 80% от реализираните приходи.

Глава трета.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ СЪСТАВИ И ОКИ


Чл. 5. ОКИ Дом на културата "Средец" има право да разпределя за издръжка на ОКИ до 20% от собствените приходи, реализирани за дейностите посочени в чл. 7, ал. 1, т. 3, 4 и 7 от Правилника за устройството, организацията и дейността на ОКИ Дом на културата "Средец" приет с Решение № 619 от 09.10.2014 г. на СОС.

Чл. 6. (1) Право на средства за издръжка до 80% от средствата по чл. 4 имат всички художествени състави към ОКИ Дом на културата "Средец".
(2) Източници на средства за даден художествен състав са приходи от цени на услуги, цени на билети, дарения и спонсорства.
(3) За всяко културно събитие, включено в културния календар, на ОКИ по заявка на художествен ръководител, може да се извършва продажба на билети за посещения въз основа на заповед на Директора.
(4) Със заповедта по предходната алинея, Директорът определя цените на билетите в съответствие с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, както и длъжностното лице, на което възлага извършване на продажбата на билети.
(5) Длъжностното лице по предходната алинея, отговаря за воденето на книга / регистър/ за дневните продажби на билети.
(6) Книгата /регистърът/ съдържа брой на продадените билети, начален и краен номер на продадени билети по номинали и общ оборот за деня съгласно изискването на чл. 39а, ал. 1 от НУРОКЦК.
(7) Длъжностното лице, извършващо продажбите, отговаря за съхранението на копие от документа за получените ценни книжа, издаден по реда на чл. 39а, ал. 1 НУРОКЦК.

Чл. 7. PR-организаторът на ОКИ Дом на културата "Средец" изготвя ежемесечна справка за реализираните събития от всеки художествен състав, реализираните приходи и съответно направените разходи.

Чл. 8. (1) На база на изготвената справка, Експертна група от специалисти, щатни служители на ОКИ Дом на културата "Средец", извършва оценяване на приноса на всеки от художествените състави.
(2) Експертната група от специалисти се определя със заповед на Директора.
(3) Критериите по които се извършва оценяването са :
1. Организираност, стабилност и инициативност в провеждането на обучителния процес;
2. Иновативност в представянето и съдържанието на културния продукт;
3. Съотносимост на реализираните събития спрямо планираните в Културния календар, съгласно чл. 11, ал. 5, т.2, буква "в" от Правилника на ОКИ Дом на културата "Средец";
4. Награди и отличия за участия във фестивали и конкурси;
5. Принос за културната политика на Дома и Столична община;
6. Приходи от представяне на културен продукт.
(4) Всички критерии по предходната алинея се оценяват по трибална система, като оценката може да бъде 1, 2 или 3, съгласно формулата посочена в чл. 9, ал. 2.

Чл. 9. (1) Приходите от самостоятелно реализирано културно събитие от съответния художествен състав се разпределят при условие, че за съответния период ОКИ ДК "Средец" няма неразплатени веществени разходи, както следва:
- до 80% за състава;
- до 20% за издръжка на Дома.
(2) Разпределението на средствата, съгласно Решение № 195 от 26.03.2015 г., т. 5 се извършва по следната формула:
А/

80% лева

= на Х лева/1 точка

сбор от точките на всички оценени състави


Б/
Оценката в точки на всеки състав умножено с X лева/1 точка = на приноса на състава в лева

Чл. 10. Експертната група изготвя Протокол за разпределение на частта от собствените приходи съгласно извършената оценка и го предава на Директора.

Чл. 11. Директорът утвърждава Протокола и издава Заповед за определяне на конкретния размер на средствата, които се предоставят на съответния художествен състав за текущия месец.

Чл. 12. На основание заповедта на директора гл. счетоводител отразява сумите за издръжка на художествените състави по партидите им.

Чл. 13. (1) Ръководителят на съответния художествен състав подава писмена заявка за вида и размера на разхода, който иска да извърши.
(2) След попълване и подписване на План-сметка /Приложение № 1/ от съответните длъжностни лица, сумата се получава като служебен аванс срещу разходен касов ордер от касиер-счетоводителя.
(3) Извършеният и отчетен с фактура разход се осчетоводява от гл. счетоводител по партидата на съответния художествен състав съгласно ЕБП на разходите по бюджета, след одобрение от директора.

Чл. 14. Всички разходи се отчитат съгласно Закона за публичните финанси.

Чл. 15. На художествените състави, които не изпълняват съвестно и качествено задълженията си, могат да им се отнемат точки или да бъдат лишени от средства за издръжка за определен период по преценка на Директора на ОКИ Дом на културата "Средец".

Чл. 16. (1) Експертната група назначена със Заповед по чл. 8, ал. 2, ежемесечно изготвя Протокол, в който отразява размера на постъпилите приходи, съгласно чл. 1 от настоящите Правила, които са предназначени за издръжка на Дома и предлага на Директора да издаде Заповед за разходването им.
(2) Директорът на ОКИ Дом на културата "Средец" издава Заповед по предходната алинея, с която определя до 20% от приходите по чл. 1, които да бъдат разходвани за издръжка на Дома.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Правилата за разпределение на средствата за издръжка на художествените състави към ОКИ Дом на културата "Средец" се изготвят на основание чл. 11. от Решение № 195 от 26.03.2015 г. на СОС.
§2. Настоящите Правила за разпределение на средствата за издръжка на художествените състави към ОКИ Дом на културата "Средец" влизат в сила след приемането им с Решение от Столичен общински съвет.


Приложение № 1

 

ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ ДОМ НА КУЛТУРАТА "СРЕДЕЦ"

 

П Л А Н - С М Е Т К А

за теглене на служебен аванс

№ .............. от .................... 2015 г.

 

Подотчетното лице ....................................................................................................................

изтеглих от касата на ОКИ Дом на културата "Средец" сумата от: ........................... лева,

която ще се използва за:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

                                                                                   Подотчетно лице:

                                                                                                                 ..............................

                                                                                   Гл. счетоводител:

                                                                                                                 ..............................

                                                                                   Директор:

                                                                                                    ...........................................

 

Съгласувано с финансов контрольор:

 

Дата

 

 


rss
Посети форума