навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА НА ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ ДОМ НА КУЛТУРАТА "ИСКЪР"

Приложение № 7 към Решение № 516 на СОС по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тези правила се уреждат условията и реда за набиране, формиране и разпределение на частта от собствените приходи за допълнително възнаграждение на персонала в Общински културен институт Дом на културата "Искър", съгласно т. 4 от Решение № 195/26.03.2015 г. на СОС.
Чл. 2. Основната цел на правилата е чрез справедливо разпределение на средствата по чл. 4, ал. 2 да се постигнат следните резултати:
1. Да се мотивират служителите за по-ефективно изпълнение на функциите на културния институт, за реализиране на основните цели и приоритети на института като цяло и в частност на неговите служители;
2. Да се повиши качеството на основния продукт на института - концертната дейност на Софийски духов оркестър;
3. Да се увеличат приходите от билети и услуги, предоставяни от ОКИ ДК "Искър", съгласно Приложение № 35 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Глава втора.
НАБИРАНЕ И ФОРМИРАНЕ НА СРЕДСТВА


Чл. 3. Набирането на средствата се извършва чрез отчисления от собствените приходи на културния институт.

Чл. 4. (1) За всеки месец в счетоводството на института се изготвя Справка за получените приходи по параграфи.
(2) За допълнително възнаграждение на персонала на ОКИ ДК "Искър" се отчисляват до 60% от реализираните приходи по чл. 4, ал. 1 при условие, че за съответния период ОКИ Дом на културата "Искър" няма неразплатени веществени разходи.

Глава трета.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА


Чл. 5. Право на допълнително възнаграждение имат служителите и работниците на института, назначени на трудов договор по щатното разписание на длъжностите и по допълнителното разписание по ПМС № 66/1996 г.

Чл. 6. Разпределението на средствата по чл. 4, ал. 2 на частта от собствените приходи се извършва съгласно следните критерии:
1. Творчески състав - за брой участия в събития, организирани от ОКИ ДК "Искър" според длъжността:
- Диригент - 1 точка;
- Солист-оркестрант - 0.75 точки;
- Оркестрант - 0.5 точки.
2. Технически състав - за брой обслужени събития - средно по 0.2 точки;
3. Административен и помощен персонал - според приноса на служителите за определения период по преценка на Директора;
4. За Директора на културния институт допълнителното възнаграждение се определя по преценка на Кмета на Столична община.

Чл. 7. Участниците в съответното културно събитие и точките на техническия персонал, според заетостта им в събитието се определят със заповед на Директора на института.

Чл. 8. Служител на длъжност "Организатор културна дейност" - съгласно щатното разписание на длъжностите, изготвя ежемесечна справка за реализираните културни събития с отбелязване участията на служителите от творческия и техническия състав.

Чл. 9. (1) На база на справката по чл. 8 за творческия и техническия персонал и заповедта по чл. 7, "Организатор културна дейност" заедно с експерт "Управление на човешките ресурси" изготвят справка за индивидуалните точки на всеки служител за съответния период.
(2) На база на справката по чл. 9, ал. 1 за творческия и техническия персонал и преценката на Директора за останалия персонал, в рамките на отчислените средства по чл. 4, ал. 2, със заповед на Директора на културния институт се определят индивидуалните размери на допълнителните възнаграждения на служителите на института, без Директора.
(3) Индивидуалният размер на допълнителното възнаграждение на Директора се определя със Заповед на Кмета на Столична община, по предложение на главния счетоводител на института, в рамките на отчислените средства по чл. 4, ал. 2.

Чл. 10. Дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя се отчисляват в рамките на средствата, определени по чл. 4, ал. 2.

Чл. 11. Разпределението на средствата за допълнително възнаграждение се извършва всеки три месеца на база получените приходи през периода, като за IV-то тримесечие срокът е 31 декември.

Чл. 12. На служителите и работниците, които не изпълняват съвестно задълженията си, могат да им се отнемат точки или изобщо да не получат допълнително възнаграждение за съответния период, посочен в чл. 11, по преценка на Директора на културния институт.

Чл. 13. Настоящите правила могат да бъдат допълвани и променяни след приемането им с Решение на Столичен общински съвет.

Преходни и Заключителни разпоредби


Чл. 14. Правилата за допълнително възнаграждение на персонала на ОКИ ДК "Искър" се издават на основание т. 10 от Решение № 195/26.03.2015 г. на СОС.

Чл. 15. Настоящите Правила за допълнително възнаграждение на персонала на ОКИ ДК "Искър" влизат в сила след приемането им с Решение от Столичен общински съвет.
rss
Посети форума