навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНО-ТВОРЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ НА ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ ДОМ НА КУЛТУРАТА "КРАСНО СЕЛО"

Приложение № 5 към Решение № 516 на СОС по Протокол № 86 от 23.07.2015 г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тези правила се уреждат условията и реда за набиране, формиране и разпределение на частта от собствените приходи за допълнително възнаграждение на персонала в Общински културен институт "Красно село", съгласно т. 1 от Решение № 195/26.03.2015 г. на СОС.
Чл. 2. Основната цел на правилата е чрез справедливо разпределение на средствата по чл. 2 да се постигнат следните резултати:
1. Да се мотивират служителите за по-ефективно изпълнение на функциите на културния Институт, за реализиране на основните цели и приоритети на Института като цяло и в частност на неговите служители;
2. Да се повиши качеството на продукта на Института - концертната и театралната дейност на музикалните състави Камерен ансамбъл "Софийски солисти", квартет "Димов" и театрална група "Сириус";
3. Да се увеличат приходите от билети и услуги, предоставяни от ОКИ "Красно село", съгласно Приложение № 33 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Глава втора.
НАБИРАНЕ И ФОРМИРАНЕ НА СРЕДСТВА


Чл. 3. Набирането на средствата се извършва чрез отчисления от собствените приходи на Института.

Чл. 4. До 5-то число на следващ месец на всеки три месеца в счетоводството на института се изготвя Справка за получените приходи по параграфи /5 април, 5 юли, 5 октомври, 5 януари/, която се предава в дирекция "Финанси" на Столична община.
(2) За. допълнително възнаграждение на персонала на ОКИ "Красно село" се отчисляват до 60% от реализираните приходи по чл. 4, ал. 1 след отразяване на корекциите в бюджета на Института при условие, че за съответния период ОКИ "Красно село" няма неразплатени веществени разходи.

Глава трета.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА


Чл. 5. Право на допълнително възнаграждение имат служителите на института, назначени на трудов договор по щатното разписание и по допълнителното щатно разписание по ПМС № 66/1996 г.

Чл. 6. Разпределението на средствата по чл. 4, ал. 2 на частта от собствените приходи се извършва съгласно следните критериите:
1. Творчески състав - за брой участия в събития, организирани от ОКИ "Красно село" според длъжността:
- Диригент - 1 точка;
- Концерт-майстор - 0.75 точки;
- Артист, режисьор, художествен ръководител - 0.5 точки.
2. Технически състав - за брой обслужени събития - средно по 0.2 точки;
3. Административен и помощен персонал - според приноса на служителите за определения период по преценка на Директора.
4. За Директора на културния институт допълнителното възнаграждение се определя по преценка на Кмета на Столична община.

Чл. 7. Участниците в съответното културно събитие и точките на техническия персонал, според заетостта им в събитието се определят със заповед на Директора на института.

Чл. 8. Организаторът изготвя ежемесечна справка за реализираните културни събития с отбелязване участията на служителите от творческия и техническия състав.

Чл. 9. (1) На база на справката по чл. 8 за творческия и техническия персонал и заповедта по чл. 7, организаторът заедно с експерт "Човешки ресурси" изготвят справка за индивидуалните точки на всеки служител за съответния период.
(2) На база на справката по чл. 9, ал. 1 за творческия и техническия персонал и преценката на Директора за останалия персонал, в рамките на отчислените средства по чл. 4, ал. 2, със заповед на Директора на културния институт се определят индивидуалните размери на допълнителните възнаграждения на служителите на института, без Директора.
(3) Индивидуалният размер на допълнителното възнаграждение на Директора се определя със Заповед на Кмета на Столична община, по предложение на главния счетоводител на института, в рамките на отчислените средства по чл. 4, ал. 2.

Чл. 10. Дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя се отчисляват в рамките на средствата, определени по чл. 4, ал. 2.

Чл. 11. Разпределението на средствата за допълнително възнаграждение се извършва всеки три месеца на база получените приходи през периода.

Чл. 12. На служителите, които не изпълняват съвестно задълженията си, могат да им се отнемат точки или изобщо да не получат допълнително възнаграждение за определен период по преценка на Директора на културния институт.

Чл. 13. Настоящите правила могат да бъдат допълвани и променяни след приемането им с Решение на Столичен общински съвет.

Преходни и Заключителни разпоредби


Чл. 14. Правилата за допълнително възнаграждение на персонала на ОКИ "Красно село" се издават на основание т. 10 от Решение № 195/26.03.2015 г. на СОС.

Чл. 15. Настоящите Правила за допълнително възнаграждение на персонала на ОКИ "Красно село" влизат в сила след приемането им с Решение от Столичен общински съвет.
rss
Посети форума