навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 8121з-904 ОТ 30 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СПЕЦИФИЧНИЯ ХАРАКТЕР НА ТРУДА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, И НА ОБОДРЯВАЩИ НАПИТКИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ПОЛАГАЩИ ТРУД ПРЕЗ НОЩТА ОТ 22,00 ДО 06,00 Ч.

В сила от 14.08.2015 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 9 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 1 Октомври 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) С тази наредба се определят условията и редът за предоставяне на безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи (МВР) по чл. 142, ал. 1, т. 1 - 3 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) за извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на служителите, и на ободряващи напитки на служителите на МВР, полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч.
Чл. 2. За извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда, се осигурява безплатна храна на служителите на МВР, които работят:
1. в среда на йонизиращи лъчения;
2. под въздействие на експозиция над установените норми на канцерогени, мутагени, органични разтворители и биологични агенти, химически агенти, шум, вибрации, тежки метали;
3. в състава на екипажите на кораби;
4. при изпитване на взривни материали и боеприпаси - само за пряко заетите;
5. в контакт с биологични агенти, създаващи опасност от възникване на инфекции; клинични лаборатории, научно-технически лаборатории и лаборатории по микробиология, както и с трупен материал;
6. в затворени помещения с висока температура извън допустимите норми съгласно БДС 14776/87 г. и излъчвана от специфични източници на топлина (кухненски блокове, перални и сушилни, парокотелни помещения и работещите във "Водолечение" към филиалите на Медицинския институт - МВР (МИ - МВР);
7. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2019 г., в сила от 01.10.2019 г.) при средноденонощни температури под +10 °С и над +30 °С по данни от Националния институт по метеорология и хидрология;
8. в специални (затворени) помещения с клас на чистота А, В и С;
9. в производството по електролизно поцинковане и галванотехника;
10. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) водолазна дейност;
11. на служителите на МИ - МВР, които участват в операционни екипи.

Чл. 3. Безплатна храна се предоставя на служителите на МВР само за дните, през които са извършвали дейностите по чл. 2 с продължителност не по-малка от половината от установеното работно време за деня по чл. 187, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и чл. 136, ал. 3 от Кодекса на труда, с изключение на дейностите по чл. 2, т. 1, 10 и 11.

Чл. 4. (1) Служителите, извършващи дейности, свързани със специфичния характер на труда, с право на безплатна храна, се определят поименно със заповед на ръководителите на структурите по чл. 33, т. 7 и по чл. 37 ЗМВР, както и на директорите на регионални дирекции "Гранична полиция", регионални дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението" и дирекция "Жандармерия".
(2) Заповедите се издават след предварителни консултации с комитетите/групите по условия на труд и след писмено съгласуване със звено "Ведомствена служба по трудова медицина" към дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" - МВР, след представени протоколи от измервания на фактори на работната среда и протоколи от заседания на комитетите/групите по условия на труд.

Чл. 5. Безплатната храна включва всички храни по смисъла на Закона за храните с изключение на пиво, вина и високоалкохолни напитки.

Чл. 6. Безплатна храна за служителите на МВР, извършващи дейности, свързани със специфичния характер на труда, се осигурява чрез предоставянето на храни в натура.

Чл. 7. Ръководителите на структури по чл. 37 ЗМВР, чиито служители имат право да получават безплатна храна в натура, организират доставката и съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки.

Чл. 8. (1) Служителите, извършващи дейности, свързани със специфичния характер на труда, получават безплатна храна само на едно от основанията по чл. 2.
(2) В случай че служители на МВР получават безплатна храна на друго основание, те нямат право на безплатна храна за дейности, свързани със специфичния характер на труда.

Чл. 9. (1) По време на полагане на нощен труд от 22,00 до 06,00 ч. на служителите на МВР се осигуряват ободряващи напитки - чай, кафе, какао, енергийни и съдържащи кофеин напитки, и други.
(2) Ръководителите на структурите по чл. 33, т. 7 и по чл. 37 ЗМВР, директорите на регионални дирекции "Гранична полиция", регионални дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението" и дирекция "Жандармерия" определят поименно със заповед служителите на МВР, имащи право на ободряващи напитки, по предложение на съответния пряк ръководител.
(3) Ръководителите на структури по чл. 37 ЗМВР със заповед създават организация за осигуряване на ободряващи напитки.

Чл. 10. Ободряващите напитки не могат да се компенсират с пари.

Чл. 11. Разходите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки са за сметка на бюджета на МВР.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 181, ал. 5 във връзка с ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 8121з-792 от 2014 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за държавните служители на Министерството на вътрешните работи, извършващи дейности, свързани със специфичен характер на труда, и на ободряващи напитки за служителите на МВР, полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч. (ДВ, бр. 90 от 2014 г.).

§ 3. До приключването на процедурите за възлагане на обществените поръчки за доставка на безплатна храна по чл. 7 на служителите на МВР по чл. 2 от тази наредба се осигурява левовата равностойност на полагащата им се безплатна храна.

§ 4. (1) На лицата, работещи по трудово правоотношение, извършващи дейности, свързани със специфичния характер на труда съгласно чл. 2, и/или полагащи труд през нощта от 22,00 ч. до 06,00 ч., се осигурява безплатна храна и/или ободряващи напитки при условията и по реда на тази наредба, считано от влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.).
(2) На лицата по ал. 1 се осигурява безплатна храна и/или ободряващи напитки при условията и по реда на тази наредба, считано от влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.), ако за периода от влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи до влизане в сила на тази наредба не са получавали безплатна храна и/или ободряващи напитки на друго основание.
(3) Ръководителите на структурите по чл. 33, т. 7 и по чл. 37 ЗМВР, директорите на регионални дирекции "Гранична полиция", регионални дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението" и дирекция "Жандармерия" определят поименно със заповед служителите по ал. 1.

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-904 ОТ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СПЕЦИФИЧНИЯ ХАРАКТЕР НА ТРУДА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, И НА ОБОДРЯВАЩИ НАПИТКИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ПОЛАГАЩИ ТРУД ПРЕЗ НОЩТА ОТ 22,00 ДО 06,00 Ч.

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 09.03.2018 Г.)

§ 3. (1) На служителите по чл. 142, ал. 1, т. 2 от ЗМВР, извършващи дейности, свързани със специфичния характер на труда съгласно чл. 2, и/или полагащи труд през нощта от 22,00 ч. до 06,00 ч., се осигурява безплатна храна и/или ободряващи напитки при условията и по реда на тази наредба считано от влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 97 от 2017 г.).
(2) Ръководителите на структури по чл. 37 от ЗМВР определят поименно със заповед служителите по ал. 1.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-904 ОТ 2015 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ СЪС СПЕЦИФИЧНИЯ ХАРАКТЕР НА ТРУДА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, И НА ОБОДРЯВАЩИ НАПИТКИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ПОЛАГАЩИ ТРУД ПРЕЗ НОЩТА ОТ 22,00 ДО 6,00 Ч.


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2019 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".
Lex.bg прекратява услугата
електронна поща

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума