навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 8121з-906 ОТ 30 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПРОДУКТИТЕ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ, РЕДЪТ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО ИМ С ТЕЗИ ИЗИСКВАНИЯ, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ И ДИСТРИБУТОРИТЕ НА ПРОДУКТИ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ И ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ

В сила от 14.08.2015 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. изискванията към продуктите за пожарогасене;
2. редът за оценяване на съответствието на продуктите за пожарогасене с изискванията към тях и начините за удостоверяване на съответствието им с тези изисквания;
3. задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене;
4. редът за осъществяване на контролна дейност на продуктите за пожарогасене.
Чл. 2. За продуктите за пожарогасене, които са законово пуснати на пазара в държави - членки на Европейския съюз, и в Република Турция или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, изискванията на наредбата се прилагат при спазване разпоредбите на Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО (ОВ, L 218 от 13.08.2008 г.).

Чл. 3. Изискванията на наредбата се отнасят за юридическите и физическите лица - производители, техни упълномощени представители, вносители и дистрибутори на продуктите за пожарогасене.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ


Чл. 4. (1) Носимите пожарогасители трябва да съответстват на изискванията, регламентирани в БДС EN 3-7 "Носими пожарогасители. Част 7: Характеристики, технически изисквания и методи за изпитване", по отношение на:
1. обща маса;
2. управление на изпразването;
3. средства за проверка на налягането на пожарогасители, които са постоянно под налягане;
4. номинално допустимо заредено количество;
5. допустимо отклонение при пълнене;
6. минимална продължителност на действие;
7. остатък от зареденото количество;
8. начало на изпразването;
9. температурен диапазон на работа;
10. сила за активиране;
11. предпазни устройства;
12. устойчивост на вътрешна корозия;
13. минимална гасителна ефективност;
14. цвят;
15. маркировка.
(2) Возимите пожарогасители трябва да съответстват на изискванията, регламентирани в БДС EN 1866-1 "Возими пожарогасители. Част 1: Характеристики, експлоатационни изисквания и методи за изпитване", по отношение на:
1. обща маса;
2. задържане на изтласкващото вещество;
3. номинално допустимо заредено количество;
4. допустимо отклонение при пълнене;
5. минимална продължителност на действие;
6. остатък от зареденото количество;
7. температурен диапазон на работа;
8. сила за активиране на пожарогасителя;
9. предпазни устройства;
10. устойчивост на вътрешна корозия;
11. минимална гасителна ефективност;
12. цвят;
13. маркировка.
(3) Методите за изпитване на носимите и возимите пожарогасители са определени в стандартите по ал. 1 и 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2018 г., в сила от 06.02.2018 г.) Носимите и возимите пожарогасители трябва да са с оценено съответствие по смисъла на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане, приета с Постановление № 91 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 33 от 2016 г.), с която са въведени разпоредбите на Директива 2014/68/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на съоръжения под налягане (L, ОВ, бр. 189 от 27 юни 2014 г.).
(5) Маркировките по ал. 1 и 2 върху носимите и возимите пожарогасители трябва да са на български език, като допълнително може да бъдат изписани и на други езици.

Чл. 5. (1) Противопожарните одеяла трябва да съответстват на изискванията на БДС EN 1869 "Противопожарни одеяла" по отношение на: размери, маса, гъвкавост, сила на изваждане, време за разгъване, електрическо съпротивление, характеристики при пожар и маркировка.
(2) Методите за изпитване на противопожарните одеяла са определени в стандарта по ал. 1.
(3) Маркировката по ал. 1 върху противопожарните одеяла трябва да е постоянна за всяко одеяло и да е на български език, като допълнително може да бъде изписана и на други езици.

Чл. 6. (1) Противопожарните одеяла тежък тип трябва да съответстват на изискванията, определени в приложение № 1.
(2) Маркировката върху противопожарните одеяла тежък тип трябва да е постоянна за всяко одеяло и да е на български език, като допълнително може да бъде изписана и на други езици.

Чл. 7. (1) Пожарогасителните прахове за пожари клас А, В и С трябва да съответстват на изискванията на БДС EN 615 "Защита от пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове (без прахове за пожари клас D)" по отношение на: насипна плътност, ситов анализ, химичен състав, гасителна способност, остатък след изпразване, устойчивост на сбиване и образуване на буци, водоотблъскване, съдържание на влага, маркировка и опаковка.
(2) Пенообразувателите трябва да съответстват на изискванията за процентно съдържание на утайка, вискозитет, водороден показател (pH), повърхностно напрежение на пенообразуващия разтвор, коефициент на разстилане на пенообразуващия разтвор, кратност и изтичане на пяната, гасителна способност и маркировка на съда, регламентирани във:
1. БДС EN 1568-1 "Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 1: Изисквания за пенообразуватели за пяна със средна кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности" - за пенообразуватели за пяна със средна кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности;
2. БДС EN 1568-2 "Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 2: Изисквания за пенообразуватели за пяна с висока кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности" - за пенообразуватели за пяна с висока кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности;
3. БДС EN 1568-3 "Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 3: Изисквания за пенообразуватели за пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности" - за пенообразуватели за пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности;
4. БДС EN 1568-4 "Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 4: Изисквания за пенообразуватели за пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при смесващи се с вода течности" - за пенообразуватели за пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при смесващи се с вода течности.
(3) Въглеродният диоксид трябва да съответства на изискванията на БДС EN ISO 5923 "Съоръжения за предпазване от пожар и гасене на пожар. Пожарогасителни вещества. Въглероден диоксид" по отношение на: чистота, водно съдържание, съдържание на мазнина, общо съдържание на сяра и маркировка на съда.
(4) Методите за изпитване на пожарогасителните вещества са определени в стандартите по ал. 1, 2 и 3.
(5) Маркировките по ал. 1, 2 и 3 върху опаковката или етикета на пожарогасителните прахове за пожари от класове А, В и С и съдовете за пенообразувател и за въглероден диоксид трябва да са на български език, като допълнително може да бъдат и на други езици.

Чл. 8. Всеки вид предупреждение или инструкция на производителя за употреба на продуктите за пожарогасене трябва да бъдат на български език, като допълнително може да бъдат изписани и на други езици.

Чл. 9. Продуктите за пожарогасене трябва да са произведени при внедрена от производителя система за управление на качеството, съответстваща на БДС EN ISO 9001 "Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001)" с обхват "производство на продукти за пожарогасене", или внедрена система за фабричен производствен контрол с включени изисквания с минимален обхват, както следва:
1. за носими пожарогасители - съгласно т. 7 и 9 от БДС EN 3-10 "Носими пожарогасители. Част 10: Предписания за оценяване на съответствието на носими пожарогасители с EN 3 - 7";
2. за останалите продукти за пожарогасене - съгласно приложение № 2.

Глава трета.
РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОДУКТИТЕ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ

Раздел I.
Общи положения


Чл. 10. (1) Оценяването на съответствието на продуктите за пожарогасене по смисъла на тази наредба се осъществява от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" при Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН - МВР).
(2) При осъществяване на дейността по ал. 1 директорът на ГДПБЗН - МВР издава удостоверения за съответствие на продуктите за пожарогасене с техническите изисквания съгласно глава втора (наричани по-нататък "удостоверения за съответствие на продукти за пожарогасене") по искане на производителя на продуктите или на неговия упълномощен представител.
(3) Не подлежат на издаване на удостоверения по ал. 2 продуктите за пожарогасене, за които има издаден сертификат от сертифициращ орган, акредитиран за оценяване на съответствието в съответната област, който е получил своята акредитация в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218 от 13.08.2008 г.), удостоверяващ, че общите технически изисквания съгласно глава втора са спазени и е въведен фабричен производствен контрол или система за управление на качеството, съответстващи на изискванията чл. 9.

Чл. 11. (1) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2018 г., в сила от 06.02.2018 г.) За издаване на удостоверение за съответствие на продукт за пожарогасене производителят или неговият упълномощен представител подава писмено или устно искане до директора на ГДПБЗН - МВР и заплаща държавна такса по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 27 от 1998 г.).
(2) Писменото искане (приложение № 3) съдържа данни за наименованието на заинтересованото физическо или юридическо лице, ЕИК, седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция, трите имена на представляващия го, дата и подпис. Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.
(3) Исканията, внесени устно, се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило.

Чл. 12. (1) Към искането по чл. 11 се прилагат следните документи:
1. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2018 г., в сила от 06.02.2018 г.)
2. за лица, регистрирани в чужбина - оригинал или копие на регистрационен акт (съдебно или друго удостоверение според законите на държавата по регистрация на юридическото лице), като:
а) когато лицето е регистрирано в държава, която е страна по Конвенцията за премахване на изискванията за легализация на чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 45 от 2001 г.), документите трябва да бъдат заверени в съответната държава с апостил и да бъдат преведени на български език;
б) когато лицето е регистрирано в държава, която не е страна по Конвенцията за премахване на изискванията за легализация на чуждестранни публични актове, документите трябва да бъдат легализирани и преведени на български език;
в) когато лицето е регистрирано в държава, с която Република България е сключила двустранен договор, предвиждащ освобождаване от изискването за легализация с апостил, документите се представят съобразно предвиденото в договора и преведени на български език;
3. когато искането се подава от упълномощен представител - документ за упълномощаване от производителя (заверен с нотариална заверка; заверен с апостил или легализиран, освен когато е освободен от изискването за легализация по силата на двустранни договорености, и преведен на български език); пълномощното трябва да съдържа действията, които упълномощеният представител може да извършва, с цел получаване на удостоверение за съответствие на продукта за пожарогасене;
4. документи (протоколи, доклади и др.), издадени от акредитирани лаборатории, с резултати от изпитвания, удостоверяващи изпълнението на изискванията към продуктите за пожарогасене, съгласно глава втора;
5. сертификат, издаден от акредитиран орган за сертификация на системи за управление, удостоверяващ внедрена система за управление на качеството, съответстваща на БДС EN ISO 9001 "Системи за управление на качеството. Изисквания" с обхват "производство на продукти за пожарогасене", или удостоверение за фабричен производствен контрол, издадено от орган, акредитиран в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и контрол на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93;
6. за носимите и возимите пожарогасители - декларация за съответствие съгласно изискванията на наредбата по чл. 4, ал. 4;
7. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2018 г., в сила от 06.02.2018 г.) маркировка на продукта.
(2) Документите по ал. 1, т. 4 може да бъдат издадени и от Изпитвателния център по пожарна и аварийна безопасност при ГДПБЗН - МВР, като в този случай не се изисква прилагането им към искането, а заявителят посочва единствено регистрационния им номер.
(3) Документи по ал. 1, представени на чужд език, трябва да бъдат придружени с точен превод на български език.
(4) Приложените копия на документи трябва да бъдат заверени с подпис и печат на заявителя и щемпел или собственоръчно изписване "Вярно с оригинала" на всяка страница.

Чл. 13. (1) Ако при проверката на документите се установят нередовности, заявителят се уведомява да ги отстрани в срок десет работни дни от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството.
(2) Оценяването на съответствието на продуктите за пожарогасене се извършва в 14-дневен срок от датата на започване на производството.
(3) При прекратено производство може да се отправи ново искане по чл. 11, за което отново се заплаща държавна такса.

Чл. 14. (1) При установяване на съответствие с изискванията за продукт за пожарогасене директорът на ГДПБЗН - МВР издава удостоверение за съответствие на продукт за пожарогасене (приложение № 4).
(2) При установяване на несъответствие с изискванията за продукт за пожарогасене директорът на ГДПБЗН - МВР издава решение за отказ за издаване на удостоверение за съответствие на продукт за пожарогасене (приложение № 5).
(3) Административните актове по ал. 1 и 2 се съобщават на заинтересованото лице в тридневен срок след издаването им по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
(4) Оспорването на административните актове по ал. 1 и 2 се извършва по реда на АПК.

Чл. 15. (1) Валидността на удостоверението за съответствие на продукт за пожарогасене се определя на база минималния срок на валидност на документите по чл. 12, ал. 1, т. 4, но не повече от 5 години от датата на издаването му.
(2) В срок от три работни дни след изтичане валидността на документите по чл. 12, ал. 1, т. 5 лицето, на което е издадено удостоверението за съответствие на продукт за пожарогасене, внася с писмо в ГДПБЗН преиздадени такива. Документите, представени на чужд език, трябва да бъдат придружени с точен превод на български език, а копията им да бъдат заверени с подпис и печат на заявителя и щемпел или собственоръчно изписване "Вярно с оригинала" на всяка страница.
(3) При отнемане на документите по ал. 2 или по чл. 12, ал. 1, т. 5 в срок от три работни дни лицето, на което е издадено удостоверението за съответствие на продукт за пожарогасене, писмено уведомява ГДПБЗН - МВР.
(4) При непредставяне на преиздаден документ по ал. 2 или настъпване на обстоятелства по ал. 3 удостоверението за съответствие на продукт за пожарогасене се счита за невалидно, като информация за това се публикува в регистъра по чл. 29.

Чл. 16. В четиринадесетдневен срок преди изтичане срока на действие на издаденото удостоверение за съответствие на продукта за пожарогасене производителят или неговият упълномощен представител подава искане за издаване на ново удостоверение.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2018 г., в сила от 06.02.2018 г.) Издаването на дубликат на удостоверение за съответствие на продукт за пожарогасене се извършва в тридневен срок от датата на представяне на писмено или устно искане от лицето, на което е издадено удостоверението за съответствие на продукт за пожарогасене, и заплащане на държавна такса по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г.

Чл. 18. Информация за издадените удостоверения за съответствие на продукти за пожарогасене се публикува в регистъра по чл. 29 на интернет страницата на ГДПБЗН - МВР.

Раздел II.
Задължения на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене


Чл. 19. (1) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2018 г., в сила от 06.02.2018 г.) Преди да предостави на пазара продукт за пожарогасене по чл. 10, ал. 3, производителят или неговият упълномощен представител подава писмено или устно уведомление до директора на ГДПБЗН - МВР, като прилага сертификата за съответствие на продукта, документите по чл. 12, ал. 1, т. 5, маркировка на продукта и инструкции за употреба, изготвени на български език.
(2) При съответствие с изискванията на наредбата ГДПБЗН - МВР включва продукта за пожарогасене в списъка по чл. 30, като уведомява за това лицето по ал. 1.
(3) При несъответствие на продукта за пожарогасене с изискванията на наредбата до лицето по ал. 1 се изпраща писмо, в което се описват констатираните несъответствия с уведомление, че предоставянето на пазара в Република България на продукта подлежи на административна санкция по чл. 263 ЗМВР.

Чл. 20. (В сила от 01.01.2016 г.) Производителят на продуктите за пожарогасене по чл. 10, ал. 3 или неговият упълномощен представител предоставя на пазара продуктите, включени в списъка по чл. 30, придружени с декларация по чл. 22 и инструкция за употреба, изготвени на български език.

Чл. 21. (В сила от 01.01.2016 г.) Производителят на продукт за пожарогасене по чл. 14, ал. 1 или неговият упълномощен представител предоставя на пазара продукта, придружен с декларация по чл. 22 и инструкция за употреба, изготвена на български език.

Чл. 22. (В сила от 01.01.2016 г.) Декларацията ( приложение № 6), придружаваща продукта за пожарогасене, се издава от производителя и удостоверява съответствието на конкретния продукт (партида) с изискванията на глава втора, както следва:
1. продуктът (партидата) съответства на характеристиките и техническите изисквания съгласно глава втора;
2. продуктът (партидата) е произведен(а) при внедрен фабричен производствен контрол или система за управление на качеството, съответстващи на чл. 9;
3. (нова - ДВ, бр. 12 от 2018 г., в сила от 06.02.2018 г.) продуктът е с оценено съответствие с удостоверение за съответствие по чл. 14, ал. 1, издадено от директора на ГДПБЗН - МВР, или продуктът е включен в списъка по чл. 30 и разполага с валиден сертификат за съответствие по чл. 10, ал. 3.

Чл. 23. (В сила от 01.01.2016 г.) Производителите съхраняват документите по чл. 20 или 21 в срок от 10 години след предоставяне на пазара на продукта за пожарогасене и при поискване ги предоставят на компетентните органи за контрол на продуктите за пожарогасене.

Чл. 24. (В сила от 01.01.2016 г.) Производителят на продукти за пожарогасене предоставя на всеки от дистрибуторите, вносителите и потребителите на продуктите документите по чл. 20 или 21.

Чл. 25. (В сила от 01.01.2016 г.) (1) Производителите са длъжни да осигурят маркировка на продуктите, която да съдържа информация за техния тип, партиден или сериен номер, който позволява тяхната идентификация. Когато размерът и опаковката на продукта не позволяват това, изискваната информация трябва да е представена върху опаковката или друг документ, който придружава продукта.
(2) Производителите посочват върху продукта своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка на продукта и адреса, на който може да се осъществи връзка с тях. Когато това не е възможно, информацията се посочва върху опаковката на продукта или в придружаващ го документ. Адресът посочва едно-единствено място, където производителят може да бъде намерен.

Чл. 26. (В сила от 01.01.2016 г.) (1) Вносителите предоставят на пазара единствено продуктите за пожарогасене, които са придружени от документите по чл. 20 или 21 и са с нанесена маркировка по чл. 25.
(2) Вносителите посочват върху продукта своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка на продукта и адреса, на който може да се осъществи връзка с тях. Когато това не е възможно, информацията се посочва върху опаковката на продукта или в придружаващ го документ. Адресът посочва едно-единствено място, където вносителят може да бъде намерен.

Чл. 27. (В сила от 01.01.2016 г.) (1) Дистрибуторите предоставят на пазара единствено продуктите за пожарогасене, които са придружени от документите по чл. 20 или 21 и са с нанесена маркировка по чл. 25.
(2) Дистрибуторите посочват върху продукта своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка на продукта и адреса, на който може да се осъществи връзка с тях. Когато това не е възможно, информацията се посочва върху опаковката на продукта или в придружаващ го документ. Адресът посочва едно-единствено място, където дистрибуторът може да бъде намерен.

Чл. 28. (В сила от 01.01.2016 г.) (1) Вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене са длъжни да предоставят копие от документите по чл. 20 или 21 на всеки от потребителите на продуктите.
(2) Вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене съхраняват за срок от 10 години копие от документите по чл. 20 или 21 и при поискване ги предоставят на компетентните органи за контрол на продуктите за пожарогасене.

Раздел III.
Регистър на издадените удостоверения за съответствие на продукти за пожарогасене


Чл. 29. (1) В ГДПБЗН - МВР се води регистър на издадените удостоверения за съответствие на продукти за пожарогасене, съдържащ:
1. търговско наименование на продукта за пожарогасене;
2. производител;
3. номер на удостоверението за съответствие на продукта за пожарогасене;
4. срок на валидност на удостоверението за съответствие на продукта за пожарогасене;
5. срок на валидност на документите по чл. 12, ал. 1, т. 5.
(2) Редът за водене на регистъра по ал. 1 се определя от директора на ГДПБЗН - МВР.
(3) Регистърът е публичен и се публикува в интернет страницата на ГДПБЗН - МВР.

Раздел IV.
Списък на сертифицирани продукти за пожарогасене


Чл. 30. (1) В ГДПБЗН - МВР се води списък на продуктите за пожарогасене по чл. 10, ал. 3, съдържащ:
1. търговско наименование на продукта за пожарогасене;
2. производител;
3. номер на сертификата за съответствие на продукта за пожарогасене;
4. срок на валидност на сертификата за съответствие на продукта за пожарогасене;
5. срок на валидност на документите по чл. 12, ал. 1, т. 5.
(2) Редът за водене на списъка по ал. 1 се определя от директора на ГДПБЗН - МВР.
(3) Списъкът е публичен и се публикува в интернет страницата на ГДПБЗН - МВР.

Раздел V.
Ред за осъществяване на контролна дейност на продуктите за пожарогасене


Чл. 31. (1) Контролната дейност на продуктите за пожарогасене се осъществява от служители с функции за осъществяване на държавен противопожарен контрол, определени със заповеди на директора на ГДПБЗН - МВР и директорите на Столичната и регионалните дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението" (СДПБЗН/РДПБЗН).
(2) Служителите по ал. 1 могат да извършват проверки в местата, където продуктите се предоставят на пазара.

Чл. 32. При констатиране на нарушения на изискванията на тази наредба служителите по чл. 31, ал. 1 съставят актове за установяване на административни нарушения.

Чл. 33. (1) Въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение се издава наказателно постановление.
(2) Наказателните постановления се издават от директора и заместник-директора на ГДПБЗН - МВР, директора на СДПБЗН/РДПБЗН, заместник-директора на СДПБЗН и от началника на РСПБЗН.
(3) Административнонаказващите органи по ал. 2 предприемат действия за привеждане в изпълнение на влезлите в сила наказателни постановления съгласно чл. 74 и чл. 79, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).
(4) Производството по установяване на административните нарушения, налагане и изпълнение на административните наказания се осъществява по реда на ЗАНН.
(5) Копия от актовете по чл. 32 и издадените въз основа на тях наказателни постановления се изпращат в ГДПБЗН - МВР.

Чл. 34. При извършване на проверка на продуктите за пожарогасене служителите по чл. 31, ал. 1 изискват от производителите, вносителите и дистрибуторите документите, свързани с изпълнение на задълженията им съгласно раздел II от глава трета.

Чл. 35. За нарушаване на изискванията на наредбата нарушителите носят административнонаказателна отговорност по Закона за Министерството на вътрешните работи.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Акредитирана лаборатория" е лаборатория, получила акредитация по реда на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и контрол на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93.
2. "Акредитиран орган за сертификация на системи за управление" е орган, получил акредитация по реда на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и контрол на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93.
3. "Производител" е всяко физическо или юридическо лице, което произвежда продукт за пожарогасене или което възлага проектирането или производството на продукт за пожарогасене и предлага този продукт на пазара със своето име или търговска марка.
4. "Упълномощен представител" е физическо или юридическо лице, установено на територията на Европейския съюз, което е упълномощено писмено от производителя на продукти за пожарогасене да действа от негово име за изпълнение на задълженията му, свързани с удостоверяване на съответствието на продуктите с изискванията на наредбата.
5. "Вносител" е всяко физическо или юридическо лице, което внася в Република България продукт от трета държава (извън Европейския съюз).
6. "Дистрибутор" е всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя на пазара продукт за пожарогасене.
7. "Пожар клас А" е пожар на твърди материали, главно с органичен произход, които обикновено изгарят с образуване на жар.
8. "Пожар клас В" е пожар на течности или втечняващи се твърди вещества.
9. "Пожар клас С" е пожар на газове.
10. "Пожар клас D" е пожар на метали.
11. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2018 г., в сила от 06.02.2018 г.) "Продукти за пожарогасене" са пожарогасители (носими и возими), пожарогасителни вещества (пожарогасителни прахове за пожари клас А, B и C, въглероден диоксид и пенообразуватели), противопожарни одеяла и противопожарни одеяла тежък тип.
12. "Пожарогасител" е устройство, съдържащо пожарогасително вещество, което може да бъде изтласкано под въздействието на вътрешно налягане и да бъде насочено към пожара.
13. "Носим пожарогасител" е пожарогасител, който е предназначен да бъде носен и обслужван на ръка и който в готовност за работа има маса не по-голяма от 20 kg.
14. "Возим пожарогасител" е пожарогасител, предназначен за ръчно придвижване и обслужване и който има обща маса, по-голяма от 20 kg.
15. "Противопожарно одеяло" е гъвкав листов материал, предназначен да бъде използван за гасене на малки пожари чрез покриване.
16. "Противопожарно одеяло тежък тип" е гъвкав листов материал, предназначен да бъде използван за защита от въздействието на топлината и за гасене на пожари с площ до 0,16 m2 и горене на до 5 l течно гориво.
17. "Пожарогасителен прах" е гасително средство от фино смлени твърди химични вещества, съдържащо един или повече основни компоненти в комбинация с добавки за подобряване на свойствата му.
18. "Пенообразувател" е течност, която, разтворена във вода, образува пенообразуващ разтвор.
19. "Пожарогасителна пяна" е конгломерат от пълни с въздух мехурчета, образувани от пенообразуващия разтвор, използван за гасене на пожари.
20. "Кратност" е отношението на обема пяна към обема на пенообразуващия разтвор, от който тя е получена.
21. "Пяна с ниска кратност" е пожарогасителна пяна, чиято кратност не е по-висока от 20.
22. "Пяна със средна кратност" е пожарогасителна пяна, чиято кратност е в диапазона над 20 до 200 включително.
23. "Пяна с висока кратност" е пожарогасителна пяна, чиято кратност е по-висока от 200.
24. (нова - ДВ, бр. 12 от 2018 г., в сила от 06.02.2018 г.) "Въглероден диоксид" е химично съединение СО2, което се използва като пожарогасително средство.
25. (предишна т. 24 - ДВ, бр. 12 от 2018 г., в сила от 06.02.2018 г.) "Предоставяне на пазара" е всяка доставка на продукт за пожарогасене за дистрибуция, потребление или използване на пазара на Република България в процеса на търговска дейност срещу заплащане или безплатно.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 17, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

§ 3. Отменя се Наредба № Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност (обн., ДВ, бр. 59 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 6 от 2013 г. и бр. 36 от 2014 г.).

§ 4. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на чл. 20 - 28, които влизат в сила от 01.01.2016 г.
Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121З-906 ОТ 2015 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПРОДУКТИТЕ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ, РЕДЪТ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО ИМ С ТЕЗИ ИЗИСКВАНИЯ, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ И ДИСТРИБУТОРИТЕ НА ПРОДУКТИ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ И ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 06.02.2018 Г.)

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1

Изисквания за противопожарни одеяла тежък тип

 

Противопожарните одеяла тежък тип трябва да съответстват на следните изисквания:

I. Да удовлетворяват критериите за гасителна ефективност при изпитване за гасене на пожарно огнище с летливи течности и пожарно огнище с масло (олио) за готвене, както следва:

1. Гасителна ефективност при гасене на пожарно огнище с летливи течности.

1.1. Количество на образците за изпитване - 3 броя противопожарни одеяла тежък тип.

1.2. Апаратура и материали:

1.2.1. пожарно огнище с дълбочина 100 mm и площ 0,16 m2, изработено от заварена стоманена ламарина с дебелина 2 mm;

1.2.2. поставка - хоризонтална метална маса с височина 800 ± 10 mm и размери 1800 ± 10 mm х 1800 ± 10 mm; пожарното огнище е разположено на поставката така, че е равноотдалечено от двете срещуположни страни на масата и разстоянието от една от другите две страни на масата до най-далечната част на огнището е 900 ± 5 mm;

1.2.3. гориво - 5 литра алифатно въглеводородно гориво с точка на кипене не по-ниска от 88 °С и не по-висока от 105 °С; не е необходимо да се използва ново гориво за всеки тест;

1.2.4. вода - половината от обема на горивото.

1.3. Условия на изпитване:

1.3.1. първоначална температура на горивото 20 ± 5 °С;

1.3.2. температура на околната среда - от 0 °С до 30 °С;

1.3.3. време на свободно горене на горивото от момента на запалването - 1 min;

1.3.4. разполагане на одеялото след свободното горене - симетрично върху пожарното огнище.

1.4. Критерии за гасителна ефективност - всяко одеяло трябва да погаси пожарното огнище, да остане цяло, да не се запали по време на теста и да няма видими пламъци 3 min след гасенето. След всяко изпитване трябва да остане известно количество гориво (т.е. пожарното огнище е погасено, а погасяването не е поради липса на гориво).

2. Гасителна ефективност при гасене на пожарно огнище с масло (олио) за готвене.

2.1. Количество на образците за изпитване - 3 броя противопожарни одеяла тежък тип.

2.2. Апаратура и материали:

2.2.1. пожарно огнище с дълбочина 100 mm и площ 0,16 m2, изработено от заварена стоманена ламарина с дебелина 2 mm;

2.2.2. поставка - хоризонтална метална маса с височина 800 ± 10 mm и размери 1800 ± 10 mm х 1800 ± 10 mm;

2.2.3. стойка за закрепване на пожарното огнище - изработена от стомана ъглова с размери 25 mm х 25 mm; стойката е с височина 140 ± 5 mm и размери 310 ± 5 mm х 310 ± 5 mm; стойката е разположена върху поставката така, че да е равноотдалечена от двете и срещуположни страни и разстоянието от една от другите две страни на поставката до най-далечната част на огнището да е 750 ± 5 mm;

2.2.4. гориво - 5 литра масло (олио) за готвене с температура на самозапалване в диапазона от 350 °С до 370 °С; използва се ново гориво за всеки тест;

2.2.5. газова горелка.

2.3. Условия на изпитване:

2.3.1. температура на околната среда - от 0 °С до 30 °С;

2.3.2. газовата горелка се разполага централно под пожарното огнище за загряване на маслото (олиото) така, че неговата температура, измерена в центъра, да се повишава със скорост около 10 °C/min, за да настъпи самозапалване в рамките на 25 min до 35 min;

2.3.3. време на свободно горене на горивото от момента на запалването - 2 min;

2.3.4. разполагане на одеялото след свободното горене - симетрично върху пожарното огнище.

2.4. Критерии за гасителна ефективност - всяко одеяло трябва да погаси пожарното огнище, да остане цяло, да не се запали по време на теста, да няма видими пламъци 30 min след гасенето и да няма повторно запалване в рамките на 3 min от отстраняване на одеяло от пожарното огнище. След всяко изпитване трябва да остане известно количество гориво (т.е. пожарното огнище е погасено, а погасяването не е поради липса на гориво).

 

II. Да удовлетворяват критериите за термична изолация, както следва:

1. Количество на образците за изпитване - на изпитване се подлага 1 брой противопожарно одеяло тежък тип в три цикъла - два пъти от едната страна на одеялото и един път от противоположната му страна.

2. Апаратура и материали:

2.1. Поставка (шаблон) във формата на квадрат със страна 450 mm и 16 отвора, всеки с диаметър 2 mm.

2.2. Изкуствена кожа от PVC.

2.3. Метална рамка (държач) във формата на квадрат със страна 400 mm, изработена от стомана, с напречно сечение 8 mm и с 16 щифта с дължина 15 mm и диаметър 2 mm.

2.4. Негорима плоскост (плоча), върху която се разполага металната рамка.

2.5. Шестоъгълна гайка с маса (30 ± 2) g, с размер M16, изработена от неръждаема стомана.

2.5. Пещ за нагряване на гайката до температура (500 ± 25) °C.

2.5. Щипки за захващане на гайката.

3. Условия на изпитване:

3.1. Температура на околната среда - (20 ± 10) °C.

3.2. Одеялото се поставя свободно, ненамачкано и без гънки върху плоска и гладка повърхност. Образците за изпитване се маркират и срязват, като се използва поставката и се маркира позицията на щифтовете върху материала. Подготвя се същият брой части от изкуствената кожа от PVC.

3.3. Металната рамка се разполага върху негоримата плоскост с щифтовете нагоре. Върху нея се поставя изкуствената кожа от PVC с релефната страна нагоре, а в непосредствен контакт с нея се монтира опитният образец.

3.4. Гайката се нагрява в пещта до (450 ± 25) °C. Като се използват щипките, гайката се изважда от пещта и се поставя в центъра на монтирания върху рамката образец. Гайката престоява 15 s, след което се отстранява.

3.5. Изследват се горната повърхност на изкуствената кожа от PVC и образецът за изпитване. Не трябва да има увреждания, изглаждания и нарушаване релефа на повърхността на изкуствената кожа от PVC или прогаряне на образеца.

 

III. Да удовлетворяват критериите за електрическо съпротивление, както следва:

1. Количество на образците за изпитване - 3 броя противопожарни одеяла тежък тип.

2. Апаратура и материали:

2.1. Маса със стоманено или алуминиево покритие.

2.2. Мегаомметър с постоянно напрежение, 500 V.

2.3. Плосък правоъгълен проводим положителен електрод с размери (450 ± 2) mm x (150 ± 2) mm и обща маса 5 kg.

3. Условия на изпитване:

3.1. Преди изпитване одеялата се кондиционират в продължение на 48 часа при температура на въздуха (20 ± 5) °C и относителна влажност от 50 % до 70 %. След кондициониране одеялата да не се излагат на различна температура или относителна влажност за повече от 5 минути преди изпитването.

3.2. Мегаомметърът се разполага и свързва с масата и положителния електрод. Одеялото се полага на масата, а мегаомметърът се настройва съобразно инструкциите на производителя. Положителният електрод се движи по повърхността на одеялото и се проверява цялата площ на образеца.

3.3. Електрическото съпротивление на одеялото трябва бъде най-малко 1 M? във всяка измерена точка.

 

IV. Да са маркирани, както следва:

1. "Противопожарно одеяло тежък тип";

2. наименование и адрес на производителя;

3. наименование или номер на нормативния документ, на който отговаря одеялото;

4. допълнителна информация върху одеялото или неговата кутия (опаковка), съдържаща:

4.1. инструкции за употреба (за предпочитане включващи пиктограми) на лицевата им част;

4.2. моделът, партиден или сериен номер, позволяващ идентификацията на одеялото;

4.3. размерът на одеялото в квадратни метри;

4.4. инструкции за проверка, поддръжка и обслужване, включително и инструкции за сгъване и информация по отношение на изхвърляне на одеялото в случай на повреда или замърсяване.

 Приложение № 2 към чл. 9, т. 2

Изисквания към системата за фабричен производствен контрол, въведена от производителя на продукти за пожарогасене

 

 

1. Системата за фабричен производствен контрол трябва да отговаря на изискванията, описани в следните точки от БДС EN ISO 9001:2008 "Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001:2008)".

- 4.2 (Изисквания за документацията) с изключение на 4.2.1 а).

- 5.1 e)  (Осигурява наличието на ресурси).

- 5.5.1  (Отговорности и пълномощия).

- 5.5.2  (Представител на ръководството).

- 6 (Управление на ресурсите).

- 7.1  (Планиране на създаването на продукта), с изключение на 7.1 а).

- 7.2.3 с) (Обратна информация от клиенти, включително техни рекламации).

- 7.4 (Закупуване).

- 7.5 (Производство и предоставяне на услуга).

- 7.6 (Управление на техническите средства за наблюдение и измерване).

- 8.2.2 (Вътрешен одит)

- 8.2.3 (Наблюдение и измерване на процесите).

- 8.2.4 (Наблюдение и измерване на продукта).

- 8.3 (Управление на несъответстващ продукт).

- 8.5.2 (Коригиращи действия).

2. Изискванията по т. 1 включват и: калибриране, обучение, записи, рекламации и периодични проверки на описаните в глава втора физични и технически характеристики на продуктите за пожарогасене.

3. Системата за фабричен производствен контрол може да бъде част от система за управление на качеството, например в съответствие с БДС EN ISO 9001.

4. Трябва да бъдат налице и редовно да бъдат калибрирани средства за извършване на изискваните проверки.

5. На разположение трябва да бъдат записи за проследяване на продукта.

 

 


Приложение № 3 към чл. 11, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 12 от 2018 г., в сила от 06.02.2018 г.)

ДО

                        ДИРЕКТОРА НА

                    ГДПБЗН - МВР

             София 1309

                         ул. Пиротска 171А

 

ИСКАНЕ

 

от ..................................................................................................................................................,

(трите имена на представителя/пълномощника)

.......................................................................................................................................................,

(адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail)

представляващ

.......................................................................................................................................................

(наименование на юридическото лице)

в качеството на

.......................................................................................................................................................

(производител или негов упълномощен представител)

ЕИК по ЗТР/БУЛСТАТ: ............................................................................................................,

ЕГН на пълномощника ...................................., № и дата на пълномощното: ......................,

За издаване на Удостоверение за съответствие на продукт за пожарогасене с разпоредбите на Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол

за ...................................................................................................................................................

(наименование на продукта, марка, тип)

.......................................................................................................................................................

Производител на продукта:

.......................................................................................................................................................

(наименование на производителя и адрес)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Лице за контакти:

.......................................................................................................................................................

(трите имена и длъжност)

Приложения:

1. Документи за регистрация на лицето, както следва:

1.1. (зал. - ДВ, бр. 12 от 2018 г., в сила от 06.02.2018 г.)

1.2. за лица, регистрирани в чужбина - оригинал или копие на регистрационен акт (съдебно или друго удостоверение според законите на държавата по регистрация на юридическото лице), като:

1.2.1. когато лицето е регистрирано в държава, която е страна по Конвенцията за премахване на изискванията за легализация на чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 45 от 2001 г.), документите трябва да бъдат заверени в съответната държава с апостил и да бъдат преведени на български език;

1.2.2. когато лицето е регистрирано в държава, която не е страна по Конвенцията за премахване на изискванията за легализация на чуждестранни публични актове, документите трябва да бъдат легализирани и преведени на български език.

2. Когато искането се подава от упълномощен представител - документ за упълномощаване от производителя (заверен с нотариална заверка; заверен с апостил или легализиран). Пълномощното трябва да съдържа действията, които упълномощеният представител може да извършва, с цел получаване на удостоверение за съответствие на продукта за пожарогасене.

3. Документи (протоколи, доклади и др.) с резултати от изпитване от акредитирани лаборатории, удостоверяващи изпълнението на изискванията съгласно глава втора от Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол.

4. Удостоверение за фабричен производствен контрол, издадено от орган, акредитиран в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г., или сертификат, издаден от акредитиран орган за сертификация на системи за управление, удостоверяващ внедрена система за управление на качеството, съответстваща на БДС EN ISO 9001 "Системи за управление на качеството. Изисквания".

5. За носимите и возимите пожарогасители - техническото досие на продукта.

6. (зал. - ДВ, бр. 12 от 2018 г., в сила от 06.02.2018 г.)

 

Забележки:

1. Удостоверението се издава за един продукт. При внасяне на искане за серия продукти удостоверение се издава за всеки един продукт поотделно.

2. Приложените документи, представени на чужд език, трябва да бъдат придружени с точен превод на български език.

3. Приложените копия на документи трябва да са заверени, с подпис и печат на заявителя и щемпел или собственоръчно изписване "Вярно с оригинала" на всяка страница.

4. С едно искане може да бъде заявено издаване на удостоверение за не повече от 5 продукта, като за всеки продукт се внася определената държавна такса.

 

Дата:

Подпис:Приложение № 4 към чл. 14, ал. 1

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

Гр. София 1309, ул. Пиротска 171А

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за съответствие на продукт за пожарогасене с разпоредбите на Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол

(на основание чл. 14, ал. 1 от Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол)

рег. №........................../.....................20 __ г.

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ: ..............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(наименование на продукта, марка, тип)

2. ЗАЯВИТЕЛ: ............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(наименование и адрес)

3. ПРОИЗВОДИТЕЛ: .................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(наименование и адрес)

4. ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: .................................................

.......................................................................................................................................................

(характеристики на продукта, свързани с удовлетворяване на изискванията към него)

.......................................................................................................................................................

5. СРОК НА ВАЛИДНОСТ: ................................................................................................. г.

6. УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ: ...............................................

.......................................................................................................................................................

(документи, удостоверяващи съответствието на продукта с изискванията към него)

7. УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЩЕ ПОСЛУЖИ ЗА: Удостоверяване на съответствието на продукта за пожарогасене с изискванията съгласно глава втора от Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол.

Удостоверението може да се обжалва по административен ред пред по-горестоящия административен орган чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

Удостоверението може да се обжалва и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Административния съд - гр. София, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

 

Забележки:

1. Настоящото удостоверение се отнася само за този продукт.

2. Настоящото удостоверение става невалидно при внасяне на промяна в компонентите на продукта, за който е издадено, и в случаите по чл. 15, ал. 4 от Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол.

3. Извлечения от настоящото удостоверение не може да се размножават без писмено съгласие на ГДПБЗН - МВР.

 

ДИРЕКТОР:

(име, фамилия, подпис и печат)

 Приложение № 5 към чл. 14, ал. 2


МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

Гр. София 1309, ул. Пиротска 171А

____________________________________________________________________________

Рег. № ......................., екз. № .......

..........................................201... г.

                                                                                         ДО ________________________

(име, презиме, фамилия)

_____________________________

     (длъжност на заявителя)

                                                                                        УЛ. ________________________

                                                                                       ГР. (С.) ____________________

 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКАЗ

ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКТ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА НАРЕДБА № 8121з-906 ОТ 2015 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПРОДУКТИТЕ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ, РЕДЪТ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО ИМ С ТЕЗИ ИЗИСКВАНИЯ, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, ВНОСИТЕЛИТЕ И ДИСТРИБУТОРИТЕ НА ПРОДУКТИ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ И ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ

 

Във връзка с отправеното от Вас искане вх. № ….................…… за издаване на удостоверение за съответствие с разпоредбите на Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол на продукт: ....................................................................................................................................,

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

производител ...............................................................................................................................,

органите на ГДПБЗН - МВР извършиха проверка на представената документация.

При проверката се констатира следното:

........................................................................................................................................................

(описват се констатираните несъответствия с изискванията към продукта)

........................................................................................................................................................

Предвид гореизложеното и на основание чл. 14, ал. 2 от Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол

 

РЕШИХ:

 

Отказвам издаването на удостоверение на продукта за пожарогасене с разпоредбите на Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол.

Решението може да бъде оспорено по административен ред пред по-горестоящия административен орган чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

Решението може да се оспори и по съдебен ред чрез органа, който го е издал, пред Административния съд - гр. София, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

 

ДИРЕКТОР: _______________________________

                       (име, фамилия, подпис и печат)

 

 Приложение № 6 към чл. 22

(Изм. - ДВ, бр. 12 от 2018 г., в сила от 06.02.2018 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ

№ .....................................

 

1. Наименование на типа продукт: ...........................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

2. Партиден или сериен номер, позволяващ идентификация на конкретния продукт: ......

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

3. Наименование на производителя, адрес за контакт с производителя и място на производство на конкретния продукт (партида) .....................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Декларирам, че гореописаният продукт (партида):

1. съответства на характеристиките и техническите изисквания съгласно глава втора от Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол, и:

- е с оценено съответствие с удостоверение за съответствие № ………………..….………., издадено от директора на ГДПБЗН - МВР, по чл. 14, ал. 1 от Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол, или

- е включен в списъка по чл. 30 от Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол и разполага с валиден сертификат за съответствие № ………………..….………. по чл. 10, ал. 3 от същата наредба;

2. е произведен при внедрена:

система за управление на качеството, съответстваща на EN ISO 9001 "Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001)" с обхват "производство на продукти за пожарогасене", или

система за фабричен производствен контрол с включени изисквания, както следва: ........

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

(описват се изискванията, на които отговаря системата за фабричен производствен контрол)

Забележки:

1. В т. 2 се отбелязва със знак "Х" при коя от определените 2 системи е произведен продуктът.

2. При внедрена система за фабричен производствен контрол в т. 2 се описва дали същата отговаря на изискванията, регламентирани в чл. 9 от Наредба № 8121з-906 от 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол.

 

Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя по т. 3.

 

Производител:

.......................................................................................................................................................

(име, длъжност)

 

..................................................

(място и дата на издаване)

..................................................

(подпис)Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума