навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198 ОТ 27 ЮЛИ 2015 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНТРАТЕРОРИСТИЧЕН ЦЕНТЪР

В сила от 31.07.2015 г.

Обн. ДВ. бр.58 от 31 Юли 2015г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Създава Национален контратерористичен център, наричан по-нататък "Центъра".
(2) Центърът е разположен в Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС).
Чл. 2. (1) Центърът осигурява координация и взаимодействие между компетентните държавни структури при прилагането на мерки за противодействие на тероризма, насилствения екстремизъм и радикализацията.
(2) Центърът предоставя непосредствено информация в непрекъснат денонощен режим на компетентните държавни структури, необходима за разкриване, предотвратяване и пресичане на терористични заплахи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 08.08.2020 г.) Центърът чрез председателя на ДАНС, след съгласуване с главния секретар на Министерството на вътрешните работи, директора на Националната разузнавателна служба, директора на Служба "Военно разузнаване" и с директора на служба "Военна полиция" в Министерството на отбраната, предоставя едновременно еднаква по обем и съдържание информация на Президента на Република България, на председателя на Народното събрание и на министър-председателя, съдържаща оценка за състоянието на средата за сигурност във връзка със заплахите от тероризъм, насилствен екстремизъм и радикализация.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 08.08.2020 г.) Дейностите на Центъра се осъществяват от служители на ДАНС, Министерството на вътрешните работи, Националната разузнавателна служба, Служба "Военно разузнаване" и служба "Военна полиция" в Министерството на отбраната, които са определени от техните ръководители.
(2) Общото ръководството на Центъра се осъществява от служител на ДАНС, определен със заповед на нейния председател. Ръководителят се подпомага от един от определените по ал. 1 служители в Министерството на вътрешните работи.

Чл. 4. Центърът осъществява дейностите си при взаимодействие с Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на външните работи, Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и науката, Агенция "Митници", Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и Главна дирекция "Охрана" към министъра на правосъдието, Държавната агенция за бежанците, Агенцията за ядрено регулиране, дирекция "Вероизповедания" на Министерския съвет, Върховната касационна прокуратура, Националната следствена служба и с Националната служба за охрана.

Чл. 5. (1) За осигуряване дейностите на Центъра се изгражда комуникационно-информационна инфраструктура, осигуряваща достъп до необходимите информационни ресурси на структурите по чл. 3, ал. 1 съгласно действащото законодателство.
(2) В Центъра може да се интегрира и информация от автоматизирани информационни системи на други министерства и ведомства.

Чл. 6. Дейностите и организацията на работа на Центъра се определят с правила, утвърдени от министъра на вътрешните работи, министъра на отбраната, председателя на ДАНС и от директора на Националната разузнавателна служба.

Чл. 7. Логистичното осигуряване на Центъра се осъществява от ДАНС.

Чл. 8. Разходите за осъществяване на дейността на Центъра са за сметка на утвърдените разходи по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 105, ал. 2 от Конституцията на Република България.

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 08.08.2020 г.) Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на вътрешните работи, председателя на ДАНС, директора на Националната разузнавателна служба, директора на Служба "Военно разузнаване" и на директора на служба "Военна полиция" в Министерството на отбраната.

§ 3. Командироването по чл. 4, ал. 1 от Постановление № 191 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на Национален контратерористичен център (ДВ, бр. 59 от 2014 г.) на служителите от Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и на Националната разузнавателна служба се прекратява.

§ 4. В десетдневен срок от влизането в сила на постановлението ръководителите на министерствата и ведомствата по чл. 3, ал. 1 определят със заповед служителите, които ще изпълняват дейности в Центъра.

§ 5. В двадесетдневен срок от влизането в сила на постановлението ръководителите на министерствата и ведомствата по чл. 4 определят служители за контакт с Центъра.

§ 6. В двадесетдневен срок от влизането в сила на постановлението ръководителите по чл. 6 утвърждават правила за дейностите и организацията на работа на Центъра.

§ 7. Постановление № 191 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на Национален контратерористичен център (ДВ, бр. 59 от 2014 г.) се отменя.

§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 ОТ 20 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБА "ВОЕННО РАЗУЗНАВАНЕ"


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 08.08.2020 Г.)

§ 7. Постановление № 198 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Национален контратерористичен център (ДВ, бр. 58 от 2015 г.) навсякъде думите "служба "Военна информация" се заменят със "Служба "Военно разузнаване".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 17. Постановлението влиза в сила от 8 август 2020 г., с изключение на член единствен, § 1, § 2, т. 2 и § 3, т. 1, които влизат в сила от 1 декември 2020 г.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума