навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № РД 07-8 ОТ 13 ЮЛИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ ПО ЧЛ. 114А, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА ПРЕД ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА

Издадена от министъра на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 7 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 26 Март 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда.
Чл. 2. С наредбата се утвърждава образец на трудов договор по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда съгласно приложението.

Раздел II.
Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа


Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2021 г.) Трудовият договор по чл. 2 се сключва между работник и работодател - регистриран земеделски стопанин или тютюнопроизводител, като се подписва преди постъпване на работа в два екземпляра - по един за всяка страна.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2021 г.) Трудовият договор се сключва за работа за един ден за професии, неизискващи специална квалификация в основна икономическа дейност "Растениевъдство" - само за обработка на насажденията и ръчно прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2018 г.) Трудовият договор се изготвя по образец съгласно приложението и съдържа данни за страните, място на работа, наименование на длъжността, размер на трудовото възнаграждение, дата и месец на изпълнение на работата, продължителност на работното време, начало и край на работния ден и данни, служебно вписани от инспекцията по труда, регистрирала съответния образец.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2021 г.) Трудовото възнаграждение е в размер на не по-малко от пропорционално определения за договорената продължителност на работното време минимален месечен осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване за дейността по чл. 3, ал. 2 и се изплаща от работодателя - регистриран земеделски стопанин или тютюнопроизводител, лично на работника срещу разписка, неразделна част от трудовия договор, в която работникът полага подпис върху екземпляра, съхраняван от работодателя.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2021 г.) Работодателят - регистриран земеделски стопанин или тютюнопроизводител, попълва преди започването на работа регистрирания образец, като посочва личните данни на работника, характера и мястото на работа, дневното трудово възнаграждение, продължителността на работното време, както и начало и край на работния ден.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2021 г.) Работодателят - регистриран земеделски стопанин или тютюнопроизводител, попълва след приключване на работния ден разписката - част от образеца на трудовия договор, като посочва размера на дневното брутно трудово възнаграждение, личните осигурителни вноски, дължими по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване, данъка по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, определя разликата между тях и изплаща на същата дата трудовото възнаграждение на работника.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2021 г.) Работодателят - регистриран земеделски стопанин или тютюнопроизводител, е длъжен при поискване от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите:
1. да предоставя своите екземпляри на сключените трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда;
2. да изготвя и предоставя информация или справка за броя и имената на работниците, наети от него с трудов договор по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.

Раздел III.
Предоставяне и регистриране на образци на трудови договори


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2021 г.) Работодателите - регистрирани земеделски стопани или тютюнопроизводители, могат да получат регистрирани образци на трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда от Портала за еднодневни трудови договори на електронната страница на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" или от съответната дирекция "Инспекция по труда" по местонахождение на земеделския имот.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2018 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2018 г.) Валидни за наемане на работа по реда на чл. 114а от Кодекса на труда са само образците на трудови договори, които съответстват по форма и съдържание на утвърдения с наредбата образец и са регистрирани в Портала за еднодневни трудови договори на електронната страница на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".
(4) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2021 г.) Регистрацията на образците на трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда се извършва след представяне от работодателя - регистриран земеделски стопанин или тютюнопроизводител, на платежни документи за авансово внесените осигурителни вноски.
(5) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2021 г.) Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и Министерството на земеделието, храните и горите обменят по служебен ред информация за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2018 г., предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 25 от 2021 г.) Регистрираните трудови договори могат да се получат в съответната дирекция "Инспекция по труда" лично от регистрирания земеделски стопанин или тютюнопроизводител или от пълномощник с изрично пълномощно в оригинал, от което е видно, че е упълномощен от работодателя - регистриран земеделски стопанин или тютюнопроизводител, да получава регистрирани образци на трудови договори.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2018 г., предишна ал. 6, доп. - ДВ, бр. 25 от 2021 г.) Работодателите - регистрирани земеделски стопани или тютюнопроизводители могат да използват образците на трудови договори до края на календарната година, за която са регистрирани.

Раздел IV.
Отчитане на неизползвани образци на трудови договори


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2021 г.) Работодателите - регистрирани земеделски стопани или тютюнопроизводители, могат да върнат неизползваните образци на трудови договори чрез Портала за еднодневни трудови договори на електронната страница на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", както и лично или чрез упълномощеното от тях лице в съответната дирекция "Инспекция по труда", извършила регистрацията на образците.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2018 г.) Длъжностното лице издава удостоверителен документ за броя на върнатите регистрирани образци.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 114а, ал. 7 от Кодекса на труда.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД 07-8 ОТ 13 ЮЛИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ ПО ЧЛ. 114А, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА ПРЕД ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА


(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2021 Г.)

§ 3. Навсякъде в наредбата след думите "земеделски стопанин" се добавя "или тютюнопроизводител", а след думите "земеделски стопани" се добавя "или тютюнопроизводители".

Приложение към чл. 2

(Изм. - ДВ, бр. 74 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2021 г.)


Уникален идентификационен №

Дирекция "Инспекция по труда", гр.

Дата:

Име на длъжностно лице:

 

(попълва се служебно)

 

ТРУДОВ ДОГОВОР № .................

 

Днес,...............20.... г., в гр./с. .............................................................................................................................

на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда между:

1. ...........................................................................................................................................................................,

................................................................................................................................................................................

(регистриран земеделски стопанин или тютюнопроизводител - ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца/служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите)

представлявано от ...............................................................................................................................................,

(три имена на лицето, което представлява работодателя - регистриран земеделски стопанин или тютюнопроизводител, и ЕГН)

притежаващ регистрационна карта, изд. на ................................ от Областна дирекция "Земеделие" - гр.

...............................................................................................................................................................................,

наричан по-долу РАБОТОДАТЕЛ

и

2. ...........................................................................................................................................................................,

(три имена на работника)

ЕГН .......................................................................................................................................................................,

л. карта № ................, изд. на ....................... от МВР - ..........................., постоянен адрес ............................

................................................................................................................................................................................,

наричан по-долу РАБОТНИК, се сключи настоящият трудов договор:

1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а РАБОТНИКЪТ приема да изпълнява длъжността

................................................................................................................................................................................

2. Място на работата:

.................................................................................................................................................................................

3. Характер на работата: краткотрайна сезонна селскостопанска работа - обработка на насажденията/ръчно прибиране на реколтата от

.................................................................................................................................................................................

4. Продължителност на работния ден: ...............................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

(8 часа или 4 часа)

5. Срок (времетраене) на договора - за един ден.

6. Дневно трудово възнаграждение: ......................... (................................................................................) лв.

(в размер на не по-малко от пропорционално определения размер на минималния месечен осигурителен доход за длъжността)

7. Трудовото възнаграждение по т. 6 се изплаща от работодателя в края на работния ден.

8. Начало и край на работния ден: от ............ ч. до .................... ч. на .................................... 20 ..... г.

9. Изпълнението на задълженията по трудовия договор започва с постъпването на РАБОТНИКА на работа, което се удостоверява с подписването на този договор.

10. Трудовият договор се прекратява с изтичане на срока му.

 

Настоящият трудов договор се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които задължително се връчва на работника преди започването на работа.

 

РАБОТОДАТЕЛ: ......................................................

РАБОТНИК: .............................................................

(подпис и печат)

( подпис )

 

РАБОТНИКЪТ постъпи на работа на ......... 20 ... г.

Подпис на работника: ................................

 

Р А З П И С К А

 

Подписаният ...........................................................................................................

(три имена на работника)

получих трудовото си възнаграждение в размер на ............................................ лв./словом ................................................................................................................,

което е разликата между брутното трудово възнаграждение и удържаните лични осигурителни вноски по КСО, ЗЗО и данъка по ЗДДФЛ, както следва:

Брутно трудово възнаграждение ......................... лв./

словом .......................................................................................................................

Лични осигурителни вноски по КСО и ЗЗО .... лв./

словом ......................................................................................................................

Данък по ЗДДФЛ ....................................................... лв./

словом ......................................................................................................................

 

Дата, час: .................... 20 ....... г., .......................... ч.

Подпис на работника: .............................................Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума