навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА КАНЦЕРОГЕНИ И МУТАГЕНИ ПРИ РАБОТА (ДВ, БР. 94 ОТ 2003 Г.)

Издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.46 от 23 Юни 2015г.


§ 1. В чл. 2, ал. 2 думите "Наредба № 1 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа (ДВ, бр. 32 от 2003 г.)" се заменят с "Наредба № 9 от 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа (ДВ, бр. 71 от 2006 г.)".

§ 2. В чл. 12 думите "Наредбата за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа" се заменят с "Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (ДВ, бр. 8 от 2004 г.)".

§ 3. В чл. 21, ал. 8 съкращението "Д "ОИТ" се заменя с "териториалната дирекция "Инспекция по труда", а съкращението "ХЕИ" се заменя с "регионална здравна инспекция".

§ 4. В чл. 24, ал. 1 думите "Наредба № 14 от 1998 г. за службите по трудова медицина (ДВ, бр. 95 от 1998 г.)" се заменят с "Наредба № 3 от 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (ДВ, бр. 14 от 2008 г.)".

§ 5. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието "Допълнителна разпоредба" се заменя с "Допълнителни разпоредби".
2. В § 1 се правят следните изменения:
a) в т. 1:
аа) буква "а" се изменя така:
"а) вещество или смес, които отговарят на критериите за класифициране като канцерогенни в категория 1A или 1В, посочените в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (OB L 353 от 31.12.2008 г.) (Регламент (ЕО) № 1272/2008);"
бб) буква "б" се отменя;
б) в т. 2:
аа) буква "а" се изменя така:
"а) вещество или смес, които отговарят на критерии за класифициране като мутагенни за зародишните клетки в категория 1A или 1В, посочените в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008;"
бб) буква "б" се отменя.
3. Създава се § 1а:
"§ 1а. С тази наредба се въвеждат разпоредбите на:
1. Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (ОВ L 158 от 30.04.2004);
2. Директива 2014/27/EC на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за изменение на директиви 92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се приведат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (OB L 65/1 от 5.03.2014 г.)."

§ 6. Навсякъде в наредбата думата "препарат" се заменя със "смес", а "препарати" със "смеси".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума