навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РАБОТА НА ЛИЦА, НЕНАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ (ДВ, БР. 64 ОТ 2006 Г.)

Издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.46 от 23 Юни 2015г.


§ 1. В чл. 4 т. 2 се изменя така:
"2. видът, степента и продължителността на излагане на въздействието на физични фактори, на химични вещества и смеси и на биологични агенти;".

§ 2. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието "Допълнителна разпоредба" се заменя с "Допълнителни разпоредби".
2. Създава се § 1а:
"§ 1а. С тази наредба се въвеждат разпоредбите на:
1. Директива 94/33/ЕО на Съвета от 22 юни 1994 г. за закрила на младите хора на работното място (OB L 216 от 20.08.1994 г.);
2. Директива 2014/27/EC на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за изменение на директиви 92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се приведат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (OB L 65/1, 5.03.2014 г.)."

§ 3. В приложението към чл. 8, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел І т. 2 се изменя така:
"2. Биологични агенти от рискови групи 3 и 4 по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 и 4 от Наредба № 4 от 2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа (ДВ, бр. 105 от 2002 г.)."
2. В раздел І, т. 3:
а) буква "а" се изменя така:
"а) веществата и смесите, които отговарят на критериите за класифициране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (OB L 353 от 31.12.2008 г.) в един/една или няколко от следните класове и категории на опасност с едно или няколко от следните предупреждения за опасност:
- остра токсичност, категория 1, 2 или 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331);
- корозивни за кожата, категория 1A, 1B или 1C (H314);
- запалим газ, категория 1 или 2 (H220, H221);
- запалими аерозоли, категория 1 (H222);
- запалима течност, категория 1 или 2 (H224, H225);
- експлозиви, категории "нестабилен експлозив", или експлозиви от подразделения 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205);
- самоактивиращи се вещества и смеси, тип A, B, C или D (H240, H241, H242);
- органични пероксиди, тип А или В (H240, H241);
- специфична токсичност за определени органи след еднократна експозиция, категория 1 или 2 (H370, H371);
- специфична токсичност за определени органи след повтаряща се експозиция, категория 1 или 2 (H372, H373);
- респираторна сенсибилизация, категория 1, подкатегория 1A или 1B (H334);
- кожна сенсибилизация, категория 1, подкатегория 1A или 1B (H317);
- канцерогенност, категория 1А, 1В или 2 (H350, H350i, H351);
- мутагенност за зародишните клетки, категория 1А, 1В или 2 (H340, H341);
- токсичност за репродукцията, категория 1A или 1B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df);"
б) букви "б" и "в" се отменят;
в) в буква "г" думата "препарати" се заменя със "смеси";
г) буква "ж" се изменя така:
"ж) веществата и смесите, включени в Наредбата за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), приета с Постановление № 376 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 1 от 2012 г.)."
3. В раздел ІІ:
а) точка 1 се изменя така:
"1. Процеси и видове работи съгласно § 1, т. 1, буква "в" от допълнителната разпоредба на Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (ДВ, бр. 94 от 2003 г.);"
б) в т. 6 думата "препарати" се заменя със "смеси";
в) в т. 34 думите "Наредба № 49 от 2001 г. за определяне правилата за движение на влаковете, маневрената работа и подаваните сигнали в железопътния транспорт (ДВ, бр. 18 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2002 г.)" се заменят с "Наредба № 58 от 2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт (ДВ, бр. 73 от 2006 г.)".

§ 4. Навсякъде в наредбата думите "областната дирекция "Инспекция по труда" се заменят с "териториалната дирекция "Инспекция по труда".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума