навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА И НАУКАТА НА МОНГОЛИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТИПЕНДИАЛНА ПРОГРАМА В ОБЛАСТТА НА АГРАРНИТЕ НАУКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МОНГОЛСКИ СТУДЕНТИ В БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

(Одобрено с Решение № 308 от 8 май 2015 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването му - 11 май 2015 г.)

В сила от 11.05.2015 г.
Издадено от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.45 от 19 Юни 2015г.


Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието, културата и науката на Монголия, наричани по-нататък "договарящи страни",
- в изпълнение на разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Допълнението към Споразумението между правителството на Република България и правителството на Монголия, подписано на 22 февруари 2013 г. в гр. София,
- като целят подготвянето на висококвалифицирани специалисти и насърчават допълнително развитието на сътрудничеството и обмена на опит в областта на селското стопанство,
се съгласиха за следното:

Член 1
1. Съгласно изготвената от монголска страна Стипендиална програма в областта на аграрните науки българската страна приема ежегодно трима студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър", четирима за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" и един за придобиване на образователна и научна степен "доктор", граждани на Монголия, и им предоставя възможност да следват в български държавни висши училища, при условие че тези граждани имат легализирано или удостоверено с апостил свидетелство за завършено средно образование, даващо им право да продължат своето образование във всеки университет в държавата, в която е придобито средното образование.
2. Ежегодно Страните договарят размера на средствата за издръжка на обучението и другите разходи, посочени в член 5 на това споразумение, отнасящи се до монголските студенти, провеждащи обучение в България, до 30 юни на всяка година.
3. Лицата, обучаващи се в образователно-квалификационна степен "магистър" или образователна и научна степен "доктор", провеждат обучението си на английски език или на български език, докато лицата в образователно-квалификационна степен "бакалавър" провеждат обучението си на български език. Лицата, обучаващи се на български, провеждат подготвителен и специализиран курс по български език.

Член 2
1. Монголската страна предоставя документите на кандидатите, посочени в чл. 1, т. 1, чрез посолството на Монголия в Република България до 15 май. Тези документи включват: кандидатстудентска молба за прием в университет, придружена с копие от документ за самоличност и удостоверение за завършено средно образование или диплома за висше образование, придобита в Монголия или друга държава.
2. Българската страна информира посолството на Монголия в Република България и посолството на Република България в Монголия, както и Министерството на финансите на Република България за резултатите от съгласувателната процедура по приема на кандидатите до 30 юни всяка година.

Член 3
1. Гражданите на Монголия, които са одобрени за обучение в български държавни висши училища по чл. 1, т. 1, могат да получат български национални визи за дългосрочно пребиваване вид "Д" със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни при спазване на реда и условията, предвидени в българското законодателство. Визите се издават без събиране на такси.
2. След влизане на територията на Република България лицата по ал. 1 получават разрешения за продължително пребиваване с валидност до 1 година по реда и условията на българското законодателство, които се продължават периодично до приключване на срока на обучение за съответната образователно-квалификационна степен. Разрешенията за пребиваване се издават без събиране на такси за приемане и за обработка на документите.
3. По време на пребиваването в Република България лицата по ал. 2 следва да притежават медицински застраховки, разходите за които са за сметка на изпращащата страна или на кандидатите.
4. Издадената виза по т. 1 може да бъде отменена, а разрешеният срок на пребиваване по т. 2 - намален, по реда и условията на българското законодателство, в това число и когато посолството на Монголия в Република България уведоми, че срокът на обучение на лице по чл. 1, ал. 1 се прекратява предсрочно. При предсрочно прекратяване на срока на обучение от монголската страна отмяната на визата, намаляването на срока на пребиваване или отказът за продължаване на пребиваването не могат да бъдат обжалвани по съдебен ред.

Член 4
1. Общото финансиране на Споразумението е 1 000 000 щатски долара.
2. Необходимите средства за финансиране обучението на монголски студенти по Стипендиалната програма за аграрни науки се осигуряват чрез бюджета на Министерството на образованието и науката на Република България за съответната година по бюджетите на висшите училища, обучаващи монголски граждани по Стипендиалната програма.
3. До 31 март всяка календарна година българското Министерство на образованието и науката ще информира договарящите се страни, посолството на Монголия в Република България, монголското Министерство на външните работи и българското Министерство на външните работи и Министерството на финансите за общия размер на изплатените средства от Стипендиалната програма за аграрни науки.

Член 5
1. Министерството на образованието и науката на Република България извършва следните плащания от средствата на Стипендиалната програма в областта на аграрните науки:
а) по сметката на висшите училища, в които се обучава одобреното лице - средствата, отговарящи на разходите за издръжка на обучението;
б) чрез висшите училища по сметките на лицата, посочени в чл. 1, т. 1, обучаващи се в България - средства в левове, равностойни на 100 щатски долара на месец за бакалавър, 130 щатски долара на месец за магистър, 200 щатски долара на месец за докторант, като те покриват средствата за живеене (стипендия за издръжка), както и равностойни на български левове 50 долара на месец, които да покриват разходите за квартира през учебната година. Обменният курс "щатски долар/лев", който ще се прилага, следва да бъде курс купува, обявен от съответната българска банка в деня на превода на парите;
в) чрез висшите училища по сметките на лицата, посочени в чл. 1, т. 1, одобрени за обучение в България, се възстановяват разходите за двупосочен билет от Монголия до Република България веднъж на всеки две години, равни на цената на билета, както и възстановяване на разходите за придобиване на медицинска застраховка съгласно член 3 - сумата, равна на извършените разноски и разходооправдателни документи, както и възстановяването на разходите, свързани с удължаването на престоя им в Република България. Ако разходите са извършени в щатски долари или в монголски тугриг (MNT), приложимият обменен курс щатски долар/лев следва да бъде курс купува, обявен от съответната българска банка в деня на превода, а приложимият обменен курс тугриг/лев следва да бъде средният курс за тази валута, обявен от съответната българска банка в деня на плащане.

Член 6
1. Свидетелствата за завършено средно образование или дипломите за висше образование на лицата, посочени в чл. 1, т. 1, които те са получили в Монголия или друга държава, се признават в съответствие с изискванията на българската страна.
2. Монголската страна гарантира, че дипломите за висше образование, получени от граждани на Монголия, след като са завършили своето обучение в България съгласно Стипендиалната програма в областта на аграрните науки, ще се признават като равносилни на съответните документи за завършено образование, издавани в Монголия.

Член 7
1. За неуредените в това Споразумение въпроси, които нямат финансов характер, отнасящи се до монголските студенти, които са записани за обучение в български висши училища съгласно това Споразумение, се прилага относимото българско законодателство.
2. В случаите, в които това Споразумение и българското законодателство предвиждат права със сходен характер за студентите, приети по този ред, за тези студенти ще се прилагат разпоредбите на Споразумението.
3. Всички спорове, отнасящи се до тълкуването на разпоредбите на това Споразумение за реализация се решават от договарящите се страни по пътя на преговори.

Член 8
Разпоредбите на това Споразумение за реализация не се прилагат към граждани на Монголия, които се обучават в България съгласно Програмата между правителството на Република България и правителството на Монголия за сътрудничеството в областта на културата, образованието и науката, подписана на 18 септември 2012 г. в гр. София.

Член 9
1. Това Споразумение за реализация влиза в сила от деня на неговото подписване, като първите студенти ще бъдат приети от учебната 2016 - 2017 година, и остава в сила, докато финансовите ресурси, налични по линия на Стипендиалната програма в областта на аграрните науки и възлизащи на общата сума от 1 000 000 щатски долара, бъдат изплатени.
2. Монголската страна поема задължението да изплати необходимата сума за покриване на разходи над определената в чл. 4, т. 1, до завършването на вече приети студенти.
3. Това Споразумение може да бъде изменяно или допълвано по взаимно писмено съгласие от Страните, като измененията и допълненията ще бъдат неразделна част от Споразумението.
Това Споразумение за реализация е подписано в гр. Улан Батор на 11 май 2015 г. в два еднакви екземпляра, всеки на български, монголски и английски език, като и трите текста имат еднаква правна стойност. В случай на различия при тълкуване на това Споразумение за реализация договарящите се страни признават английския текст за решаващ.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума