навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 ОТ 30 АПРИЛ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2015 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2015 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. (ДВ, БР. 18 ОТ 2015 Г.)

В сила от 08.05.2015 г.

Обн. ДВ. бр.33 от 8 Май 2015г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 143 700 лв. за изплащане на стипендии на учениците от общинските училища и на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на културата.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:
1. по бюджетите на общините - 9045 лв. за изплащане на стипендии, отпуснати през 2014 г., разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на културата - 134 655 лв., разпределени, както следва:
а) за изплащане на стипендии за 2015 г. - 12 075 лв.;
б) за изплащане на стипендии, отпуснати през 2014 г. - 122 580 лв.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2015 г.

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат разходите по "Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование", бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата" по бюджета на Министерството на културата за 2015 г.
(2) Със сумата 14 505 лв. да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
(3) Със сумата 134 655 лв. да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.

Чл. 4. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на културата за 2015 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2015 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. във връзка с чл. 2 от Постановление № 40 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата и на кметовете на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 1, ал. 2, т. 1


по
ред

Община

Област

Бройки

Сума

(в лв.)

1.

Благоевград

Благоевград

1

405

2.

Бургас

Бургас

1

675

3.

Варна

Bарна

4

1755

4.

Велико

Търново

Bелико

Tърново

2

1080

5.

Добрич

Добрич

1

675

6.

Пловдив

Пловдив

2

1215

7.

Столична

община

София-

град

2

1080

8.

Ямбол

Ямбол

1

540

9.

Стара Загора

Стара

Загора

1

1620

ОБЩО:

15

9045


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума