навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 ОТ 28 АПРИЛ 2015 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г.

Обн. ДВ. бр.33 от 8 Май 2015г., изм. ДВ. бр.56 от 24 Юли 2015г., отм. ДВ. бр.36 от 13 Май 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Изтекъл срок на действие. Виж Постановление № 105 от 3 май 2016 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2016/2017 г. - ДВ, бр. 36 от 13 май 2016 г., в сила от 17.05.2016 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Утвърждава таксите за кандидатстване и годишните такси за обучение на студентите и докторантите - граждани на Република България, на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, в държавните висши училища през учебната 2015/2016 г. - по висши училища съгласно приложения № 1 - 40.
Чл. 2. Докторантите в държавните висши училища се освобождават от заплащане на такси през последните две години на докторантурата.

Чл. 3. Чуждестранните студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 7 от Закона за висшето образование, граждани на трети за Европейския съюз държави, приети за обучение в държавните висши училища, заплащат таксите за обучение, предвидени за чуждестранни студенти, докторанти и специализанти съгласно приложения № 1 - 40.

Чл. 4. (1) Таксите за обучение по чл. 3 се заплащат в левовата равностойност на утвърдения размер на таксата в евро по фиксирания курс на еврото към българския лев.
(2) Чуждестранните специализанти със срок на обучение, по-малък от една година, заплащат такси в намалени размери, определени от висшите училища в съответствие с правилниците им.

Чл. 5. За областите на висше образование и професионалните направления съгласно приложения № 1 - 40, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни за всички специалности от областта или направлението.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 7 от Закона за висшето образование.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 ОТ 17 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗА ОБУЧЕНИЕ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2015 - 2016 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 24.07.2015 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 1

 

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 

І. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. - 30 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит - 30 лв.

ІІ. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:

№ по ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

Образователно-квалификационна степен

Докторанти и специализанти

Езиков курс

(в евро)

бакалавър

магистър

магистър след бакалавър

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

1.

Педагогика, Педагогика на обучението по..., Икономика, Администрация и управление, Туризъм, Теория и управление на образованието

340

115

 

 

340

115

693

231

3 300

2.

Социология, антропология и науки за култура, Филология, История и археология, Философия, Религия и теология, Психология, Социални дейности, Право, Обществени комуникации и информационни науки, Политически науки

500

185

500

185

540

185

1 109

370

3 300

3.

Математика, Информатика и компютърни науки, Биологически науки, Химически науки, Физически науки, Науки за земята, Биотехнологии, Обществено здраве

750

265

 

 

750

265

1 594

531

3 300

4.

Здравни грижи

720

 

 

 

 

 

 

 

3 300

5.

Медицина, Фармация

 

 

925

 

 

 

 

 

3 300

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)

1.

Педагогика, Педагогика на обучението по ..., Икономика, Администрация и управление, Туризъм, Теория и управление на образованието

3 300

2 750

 

 

3 300

2 750

5 500

2 750

3 300

2.

Социология, антропология и науки за култура, Филология, История и археология, Философия, Религия и теология, Психология, Социални дейности, Право, Обществени комуникации и информационни науки, Политически науки

3 300

2 750

3 300

2 750

3 300

2 750

5 500

2 750

3 300

3.

Математика, Информатика и компютърни науки, Биологически науки, Химически науки, Физически науки, Науки за земята, Биотехнологии, Обществено здраве

3 300

2 750

 

 

3 300

2 750

5 500

2 750

3 300

4.

Здравни грижи

3 100

 

 

 

 

 

 

 

3 300

5.

Медицина, Фармация

 

 

4 650

 

 

 

 

 

3 300

 

Обучение на чужд език:

3 850

3 300

3 850

3 300

 

 

 

 

 

1.

Медицина, Фармация

 

 

4 650

 

 

 

 

 

 

2.

Докторанти и специализанти

 

 

 

 

 

 

6 500

3 300

 

 


Приложение № 2 към чл. 1

 

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 

І. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. - 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит - 30 лв.

ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти - 50 лв.

ІІІ. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:

№ по ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

Образователно-квалификационна степен

Докторанти

Езиков курс

(в евро)

професионален бакалавър

бакалавър

магистър

магистър след бакалавър

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

Български граждани, граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

1.

Педагогика

 

 

420

340

420

340

420

340

660

560

 

2 .

Администрация и управление

 

 

420

340

420

340

420

340

660

560

 

3 .

Икономика

 

 

420

340

420

340

420

340

660

560

 

4 .

Туризъм

 

 

420

340

420

340

420

340

660

560

 

5.

Филология

 

 

560

440

560

440

560

440

660

560

 

6.

История и археология

 

 

560

440

560

440

560

440

660

560

 

7.

Философия

 

 

560

440

560

440

560

440

660

560

 

8.

Религия и теология

 

 

560

440

560

440

560

440

660

560

 

 

9.

Социология, антропология и науки за културата

 

 

560

440

560

440

560

440

660

560

 

10.

Психология

 

 

560

440

560

440

560

440

660

560

 

11.

Политически науки

 

 

560

440

560

440

560

440

660

560

 

12.

Социални дейности

 

 

560

440

560

440

560

440

660

560

 

13.

Право

 

 

560

440

560

440

560

440

660

560

 

14.

Природни науки, математика и информатика и технически науки

640

520

640

520

640

520

640

520

860

660

 

15.

Изкуства

 

 

660

560

660

560

660

560

860

660

 

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)

1.

Всички направления

3000

2000

3000

2000

3000

2000

3000

2000

4000

3000

 

 

Езиков курс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000

 

Специализация - 6 месеца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500


Приложение № 3 към чл. 1

 

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

 

І. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. - 35 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки следващ. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит - 35 лв.

ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти - 60 лв.

ІІІ. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:

№ по ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

Образователно-квалификационна степен

Докторанти

Езиков курс

(в евро)

професионален бакалавър

бакалавър

магистър

магистър след бакалавър

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

 

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

1.

Педагогически науки

 

 

400

400

 

 

400

 

 

 

 

2.

Хуманитарни науки

 

 

580

 

 

 

580

 

 

 

 

3.

Социални, стопански и правни науки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Администрация и управление

 

 

400

400

 

 

400

 

800

630

 

3.2.

Икономика

 

 

400

400

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

Туризъм

400

400

400

400

 

 

400

 

 

 

 

4.

Природни науки, математика и информатика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Химически науки

 

 

720

 

 

 

720

 

1440

1220

 

5.

Технически науки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

Машинно инженерство

720

720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

720

720

720

720

 

 

720

720

 

 

 

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

720

 

720

720

 

 

720

720

1440

1220

 

5.4.

Транспорт, корабоплаване и авиация

720

720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.

Материали и материалознание

 

 

720

720

 

 

720

720

1440

1220

 

5.6.

Химични технологии

 

 

720

720

 

 

720

720

1440

1220

 

5.7.

Биотехнологии

 

 

720

 

 

 

720

720

1440

1220

 

5.8.

Общо инженерство

 

 

720

720

 

 

720

720

1440

1220

 

6.

Здравеопазване и спорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.

Обществено здраве

 

 

920

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.

Здравни грижи

920

 

920

 

 

 

 

 

 

 

 

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)

 

Всички професионални направления

2800

 

2800

2800

 

 

2800

2800

4000

3000

 

 

Езиков курс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2200


Приложение № 4 към чл. 1

 

Великотърновски университет "Св. св. Кирил И Методий"

 

I. Такси за кандидатстване - 30 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ изпит; за участие в кандидатстудентската кампания и класиране с признаване на оценка от ДЗИ - 30 лв.

II. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти - 30 лв.

III. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г.:

№ по ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

Образователно-квалификационна степен

Докторанти/Специализанти

Езиков

 курс

(в евро)

професионален бакалавър

бакалавър

магистър

магистър след бакалавър

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

дист.

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

1.

Теория и управление на образованието, Педагогика, Педагогика на обучението по..., Икономика, Туризъм, Администрация и управление

400

 

400

400

 

 

400

400

400

400

 

 

2.

Филология, История и археология, Философия, Психология, Социология антропология и науки за културата, Социални дейности, Политически науки, Обществени комуникации и информационни науки, Право

 

 

580

580

580

580

580

580

580

580

 

 

3.

Религия и теология

 

 

560

400

 

 

560

400

580

580

 

 

4.

Науки за земята, Математика, Информатика и компютърни науки

 

 

760

760

 

 

760

760

760

760

 

 

5.

Изобразително изкуство

 

 

840

840

 

 

900

900

1400

1400

 

 

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)

1.

Теория и управление на образованието, Педагогика, Педагогика на обучението по .., Икономика, Туризъм, Администрация и управление, Филология, История и археология, Религия и теология, Философия, Психология, Социология, антропология и науки за културата, Социални дейности, Политически науки, Обществени комуникации и информационни науки, Право, Науки за земята, Математика, Информатика и компютърни науки

 

 

3100

2500

3100

2500

3100

2500

3100

2500

2500

3100

2.

Изобразително изкуство

 

 

3100

2500

3100

2500

3100

2500

3600

2500

2500

3100

3.

Обучение на чужд език

 

 

 

 

 

 

3100

2500

 

 

 

 

4.

Програми за съвместен прием на чуждестранни студенти по двустранни договори с ВТУ

 

 

 

 

 

 

2000

2000

 

 

 

 

 


Приложение № 5 към чл. 1

 

(Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.)

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД

І. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. - 25 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки следващ изпит. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит - 30 лв.
ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти - 50 лв.
ІІІ. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:

№ по ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

Образователно-квалификационна степен

Докторанти

Езиков курс

(в евро)

профе-

сиона-

лен бака-

лавър

бакалавър

магистър

магистър след бакалавър

редовно

редов-

но

задоч-

но

редов-

но

задоч-

но

редов-

но

задоч-

но

редов-но

задоч-но

 

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

1.

Педагогически науки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Теория и управление на образованието

 

 

 

 

 

410

 

920

920

 

1.2.

Педагогика

 

410

410

 

 

410

 

920

920

 

1.3.

Педагогика на обучението по...

 

410

 

 

 

410

 

920

920

 

2.

Хуманитарни науки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Филология

 

570

570

570

 

570

 

1470

1470

 

2.2.

История и археология

 

570

 

 

 

570

 

1470

1470

 

2.3.

Философия

 

570

570

 

 

570

 

1470

1470

 

3.

Социални, стопански и правни науки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

 

570

570

 

 

570

 

1470

1470

 

3.2.

Психология

 

580

580

 

 

590

 

1470

1470

 

3.3.

Политически науки

 

580

 580

 

 

590

 

1470

1470

 

3.4.

Социални дейности

 

570

570

 

 

570

 

1470

1470

 

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

 

580

580

 

 

590

 

1470

1470

 

3.6.

Право

 

 

 

580

580

 

 

1470

1470

 

3.7.

Администрация и управление

 

420

420

 

 

430

430 

920

920

 

3.8.

Икономика

 

420

420

 

 

430

 

920

920

 

3.9.

Туризъм

 

420

 

 

 

430

 

920

920

 

4.

Природни науки, математика и информатика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Физически науки

 

520

 

 

 

520

 

1500

1500

 

4.2.

Химически науки

 

520

 

 

 

520

 

1500

1500

 

4.4.

Науки за земята

 

660

 

 

 

660

 

2000

2000

 

4.5.

Математика

 

600

 

 

 

600

 

1500

1500

 

4.6.

Информатика и компютърни науки

 

660

 

 

 

660

 

2000

2000

 

5.

Технически науки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

Машинно инженерство

 

530

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

 

530

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

 

660

 

 

 

660

 

2000

2000

 

7.

Здравеопазване и спорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.

Обществено здраве

 

700

 

 

 

700

 

2000

2000

 

7.5.

Здравни грижи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинска сестра

 

700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акушерка

 

700

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.

Спорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спорт

 

750

 

 

 

750

 

 

 

 

8.

Изкуства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.

Изобразителни изкуства

 

720

 

 

 

720

 

1900

1500

 

8.3.

Музикално и танцово изкуство

 

720

 

 

 

720

 

1900

1500

 

8.4.

Театрално и филмово изкуство

 

720

 

 

 

720

 

1900

1500

 

9.

Сигурност и отбрана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.

Национална сигурност

 

850

 

 

 

850

 

 

 

 

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)

 

Всички професионални направления

 

3000

2500

3000

2500

3200

3000

3500

2500

 

 

Езиков курс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000Приложение № 6 към чл. 1

 

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Шумен

 

І. Такси за кандидатстване в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Професионален бакалавър" за учебната 2015/2016 г. - 30 лв. за изпит. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит - 30 лв.

ІI. Такси за кандидатстване в ОКС "Магистър" за учебната 2015/2016 г. - 30 лв.

ІІІ. Такса за конкурсни изпити на кандидат-докторанти - 30 лв.

ІV. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:

по

ред

Области на висше образование и професионални направления

Образователно-квалификационна степен

Докторанти

Езиков

 курс

(в евро)

бакалавър и професионален

бакалавър

магистър след бакалавър

І, II и III курс

ІV курс

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

1.

Педагогически науки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Теория и управление на образованието

 

 

 

 

 

 

690

690

 

1.2.

Педагогика

350

350

346

346

480

 

690

690

 

1.3.

Педагогика на обучението по ...

350

350

346

346

480

 

690

690

 

2.

Хуманитарни науки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Филология

500

500

500

500

730

 

740

740

 

2.2.

История

500

500

500

500

730

 

740

740

 

2.3.

Религия и теология

500

500

500

500

730

 

740

740

 

3.

Социални, стопански и правни науки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Социални дейности

500

500

500

500

730

 

 

 

 

3.2.

Обществени комуникации и информационни науки

500

500

500

500

730

 

740

740

 

3.3.

Икономика

350

350

346

346

 

 

 

 

 

3.4.

Туризъм

350

350

346

346

 

 

 

 

 

4.

Природни науки, математика и информатика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Физически науки

500

 

500

 

800

 

  1600

1600

 

4.2.

Химически науки

500

500

500

500

800

 

  1600

1600

 

4.3.

Биологически науки

600

600

600

600

800

 

1600

1600

 

4.4.

Науки за земята

500

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.

Математика

500

 

500

 

800

 

1400

1400

 

4.6.

Информатика и компютърни науки

550

550

550

550

800

 

1400

1400

 

5.

Технически науки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

Комуникационна и компютърна техника

550

550

550

550

800

 

1400

1400

 

5.2.

Архитектура, строителство и геодезия

550

 

550

 

1000

 

1400

1400

 

5.3.

Общо инженерство

550

550

550

550

800

 

 

 

 

6.

Аграрни науки и ветеринарна медицина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.

Растителна защита

600

 

600

 

1000

 

 

 

 

7.

Сигурност и отбрана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.

Национална сигурност

950

 

950

 

1000

 

1600

1600

 

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)

1.

Национална сигурност

2800

 

2800

 

2800

2800

3300

3300

2000

2.

Всички други професионални направления

2200

 

2200

 

  2200

2200

2500

2500

2000

 


Приложение № 7 към чл. 1

 

Русенски университет "Ангел Кънчев"

 

І. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. - 30 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ.

ІІ. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:

по

ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

Образователно-квалификационна степен

Докторанти

Езиков

курс

(в евро)

бакалавър

магистър

магистър

след бакалавър

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лв.)

1.

Педагогика

420

380

 

 

420

380

 

 

 

2.

Педагогика на обучението по...

420

380

 

 

420

380

 

 

 

3.

Икономика

420

380

 

 

420

380

 

 

 

4.

Администрация и управление

420

380

 

 

420

380

 

 

 

5.

Европеистика

500

440

 

 

590

450

 

 

 

6.

Европеистика и глобалистика (на английски език) за приетите през

2011 г.

530

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Европеистика и глобалистика (на английски език)

720

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Социални дейности

500

440

 

 

590

450

 

 

 

9.

Право

 

 

500

440

 

 

 

 

 

10.

Природни науки, математика и информатика

530

420

 

 

690

500

 

 

 

11.

Информатика и компютърни науки

530

420

 

 

690

500

 

 

 

12.

Машинно инженерство

530

420

 

 

690

500

 

 

 

13.

Електротехника, електроника и автоматика

530

420

 

 

690

500

 

 

 

14.

Комуникационна и компютърна техника

530

420

 

 

690

500

 

 

 

15.

Информационни и комуникационни технологии (на английски език)

850

 

 

 

690

500

 

 

 

16.

Транспорт, корабоплаване и авиация

530

420

 

 

690

500

 

 

 

17.

Материали и материалознание

530

420

 

 

690

500

 

 

 

18.

Архитектура, строителство и геодезия

600

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Общо инженерство

530

420

 

 

690

500

 

 

 

20.

Аграрни науки и ветеринарна медицина

600

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Химични технологии

530

420

 

 

690

500

 

 

 

22.

Биотехнологии

530

420

 

 

690

500

 

 

 

23.

Хранителни технологии

530

420

 

 

690

500

 

 

 

24.

Медицинска сестра

730

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Акушерка

730

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

Кинезитерапия

600

 

 

 

770

 

 

 

 

27.

Ерготерапия

600

 

 

 

770

 

 

 

 

28.

Национална сигурност

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докторанти:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Педагогически, хуманитарни, социални, стопански и правни науки

 

 

 

 

 

 

700

500

 

2.

Природни науки, математика и информатика

 

 

 

 

 

 

810

620

 

3.

Технически науки

 

 

 

 

 

 

810

620

 

4.

Аграрни науки и ветеринарна медицина

 

 

 

 

 

 

810

620

 

5.

Здравеопазване и спорт

 

 

 

 

 

 

810

620

 

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 ЗВО (в евро)

1.

Кинезитерапия

3100

 

 

 

3100

 

3600

 

1990

2.

Всички други специалности

2500

1250

2500

1250

2500

1250

3000

1500

1990

3.

Обучение на чужд език

3000

1750

 

 

3000

1750

3500

2000

2490

4.

Обучение на български език по двустранни договори на Русенския университет с висши училища от други държави

1250

625

1250

625

1250

625

1500

750

1000

5.

Обучение на чужд език по двустранни договори на Русенския университет с висши училища от други държави

1500

875

 

 

1500

875

1750

1000

1250

6.

Европеистика и регионално сътрудничество на английски език в БРИЕ

 

 

 

 

1000

 

 

 

 

7.

Европеистика и публична администрация на английски език в БРИЕ

 

 

 

 

1000

 

 

 

 


Приложение № 8 към чл. 1

 

Технически университет - София

 

I. Такси за кандидатстване за учебната 2015/2016 г. - 30 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки следващ.

II. Такси за обучение за учебната 2015/2016 г. на:

по ред

 

Области на висше образование, професионални направления и специалности

Образователно-квалификационна степен

Докторанти/

Специализанти

Дистан-

ционна

форма

Езиков

курс

(в евро)