навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 ОТ 20 АПРИЛ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. (ДВ, БР. 12 ОТ 2010 Г.)

В сила от 24.04.2015 г.

Обн. ДВ. бр.30 от 24 Април 2015г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 20:
"20. организира дейността на управляващия орган на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г."
2. Досегашната т. 20 става т. 21.

§ 2. Член 53 се изменя така:
"Чл. 53. (1) Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми":
1. отговаря и координира дейностите по изпълнение на ангажиментите на министерството, предвидени в националното и в европейското законодателство, за развитие и изпълнение на политика за сближаване на Европейския съюз, както и на други програми и инструменти, подкрепящи образованието и науката;
2. изпълнява функциите на управляващ орган на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно регламентите на Европейския съюз, включително:
а) организира, координира и съгласува в рамките на координационния механизъм за управление на средствата от Европейския съюз Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж";
б) ръководи дейността на териториалните звена в районите от ниво 2 съгласно чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие;
в) организира разработването и актуализирането на системи от индикатори за мониторинг на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж";
г) осигурява разработването и публикуването на покани по схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", както и организира оценяването на постъпилите проектни предложения;
д) подготвя и сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж";
е) извършва оценка на риска и осъществява оперативно, финансово и процедурно наблюдение на операциите, финансирани от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж";
ж) осъществява предварителен, текущ и последващ контрол върху изпълнението на сключените договори с бенефициенти по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж";
з) организира и осигурява технически и административно заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", като изпълнява функциите на секретариат и отговаря за изпълнението на взетите от Комитета решения;
и) отговаря за изграждането и поддръжката на система за събиране на достоверни финансови и статистически данни относно прилагането на индикаторите за мониторинг и оценка и въвежда редовно информация в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на Европейския съюз в Република България, поддържана от дирекция "Системи за управление на средствата от Европейския съюз" към Министерския съвет;
к) осигурява провеждането на предварителна, междинна и последваща оценка на управляваната програма;
л) отговаря за въвеждането и използването от страна на бенефициентите и други участващи звена, ангажирани в управлението и изпълнението на програмата, на отделна счетоводна аналитичност за всички предвидени дейности, финансирани в рамките на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж";
м) извършва плащания и трансфер на средства до бенефициентите по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж";
н) следи за законосъобразността на финансовите операции чрез въвеждането на системи и мерки за надеждно финансово управление и контрол;
о) извършва наблюдения и прилага корективни мерки съгласно изискванията на Европейската комисия при констатиране на нередности;
п) осигурява публичност и обществена осведоменост за дейности, свързани с изпълнението на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж";
р) изготвя годишни доклади и заключителен доклад за изпълнението на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и ги представя на Европейската комисия след одобряването им от Комитета за наблюдение и от Съвета за управление на средствата от Европейския съюз към Министерския съвет;
с) осъществява мониторинг на системите за управление и контрол на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и гарантира надеждна одитна пътека;
т) потвърждава, че дейностите и разходите са действително извършени от бенефициентите по операциите и са в съответствие с правилата на Общността и на страната;
у) гарантира наличието на система за вписване и съхраняване в компютризиран вид на счетоводните документи за всяка операция по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" и набора от данни, необходими за изпълнението, финансовото управление, наблюдение, проверка, одит и оценка;
3. изпълнява функциите на междинно звено по Приоритетни оси 3 и 4 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г. по отношение на управление, договаряне, наблюдение и контрол на средства от Европейския социален фонд и произтичащите от това задължения;
4. изпълнява функциите на програмен оператор по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и произтичащите от това задължения;
5. осъществява функции на администратор на държавна помощ, предоставяна в изпълнение на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", и операциите по други програми в компетентността на главната дирекция в съответствие с изискванията на Закона за държавните помощи;
6. подготвя доклади за изпълнението на Приоритетни оси 3 и 4 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г. и ги предоставя на управляващия орган на програмата;
7. изготвя годишни и редовни прогнози за разходи (плащания) на ресурси на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", Приоритетни оси 3 и 4 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г. и на Програма "Деца и младежи в риск";
8. съхранява документацията, свързана с изпълнението на проекти по Приоритетни оси 3 и 4 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г. и по Програма "Деца и младежи в риск", най-малко за период, установен в съответните регламенти на Европейския съюз или на страните донори;
9. изпълнява и други дейности, произтичащи от задълженията по изпълнение, управление и контрол на програмни инструменти, подкрепящи науката и образованието или възложени по решение на Министерския съвет или от министъра със заповед.
(2) Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" има териториални звена в районите на планиране от ниво 2 съгласно чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие.
(3) Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" се ръководи от главен директор. В изпълнение на своите правомощия главният директор се подпомага от трима заместник главни директори.
(4) Осъществяването на функциите по ал. 1, т. 2 - 4 се подпомага от служители, заемащи по трудово правоотношение длъжността "сътрудник по управление на европейски проекти и програми", назначени за срок до приключване на съответната програма или проект, финансирани с европейски средства, когато това е предвидено в длъжностното разписание."

Заключителни разпоредби


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума