навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2003 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА (ДВ, БР. 41 ОТ 2003 Г.)

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.23 от 27 Март 2015г.


§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 28 думите "или изпит за придобиване на професионална квалификация" се заличават.
2. Създават се т. 74 - 82:
"74. Личен картон за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене;
75. Протокол за съпоставяне;
76. Протокол за допускане до държавни изпити за признаване на степен на професионална квалификация;
77. Протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит за признаване на професионална квалификация;
78. Протокол за резултата от проверка на професионални знания, умения и компетентности;
79. Протокол за оценките от изпити за признаване на професионална квалификация;
80. Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия;
81. Свидетелство за валидиране на професионална квалификация;
82. Дубликат на свидетелство за валидиране на професионална квалификация."

§ 2. В чл. 10, ал. 2 думата "копия" се заменя с "екземпляри".

§ 3. В чл. 32, ал. 1 думите "или изпит за придобиване на професионална квалификация" се заличават.

§ 4. Създава се чл. 32а:
"Чл. 32а. (1) Личен картон за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене, е книжно тяло, в което се записват резултатите от валидирането на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене.
(2) Личният картон е с номенклатурен номер 3-50В. Състои се от страници със следните реквизити:
1. първа страница - наименование на министерството; наименование и местонахождение на институцията; снимка на лицето; подпис на лицето; кръгъл печат на институцията; наименование на документа "личен картон за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене"; данни за лицето: собствено, бащино и фамилно име, ЕГН, ЛНЧ или друг идентификационен номер на лицето, гражданство, дата на раждане, месторождение, адрес по постоянно местожителство; пощенски код; телефони за връзка: код на населеното място, домашен телефон; мобилен телефон; входящ номер и дата на регистриране на заявлението на лицето за участие в процедури по валидиране; наименование на частта от професията, ако се валидира такава; код и наименование на професията, код и наименование на специалността съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), утвърден със Заповед № ..... от .............. г. на министъра на образованието и науката към започване на процедурата по валидиране; "документи при постъпване": удостоверение за завършен клас; свидетелство за основно образование; диплома за средно образование, удостоверение за професионално обучение; свидетелство за професионална квалификация, пълно наименование и адрес на институциите, които са издали документите; име, фамилия и подпис на директора/ръководителя на институцията; кръгъл печат; текст: "издадени документи": удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професията, регистрационен номер и дата на издаване; име, фамилия на директора/ръководителя; подпис и кръгъл печат; свидетелство за валидиране на професионална квалификация, серия, номер, регистрационен номер и дата на издаване; име, фамилия и подпис на директора/ръководителя, кръгъл печат на институцията; текст: "личният картон е приключен и предаден в архива на институцията на дата........"; име, фамилия и подпис на директора/ръководителя, кръгъл печат;
2. втора страница - точка 1, текст: "Установени резултати от учене по ...."; код и пълно наименование на професията и специалността; текст: "съгласно държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия" (наименование на наредбата; номер и година на наредбата; брой и дата на обнародване на наредбата в "Държавен вестник"); наименование на частта от професията, ако се валидира такава; антетка с колони със следните наименования: номер на компетентността по държавното образователно изискване (ДОИ); наименованието на компетентността по ДОИ; номер на резултата от учене по ДОИ; наименованието на резултата от ученето по ДОИ; решение на комисията за установяване на придобитите от лицето професионални знания, умения и компетентности; от дата;
3. трета страница - антетка с колони с № 1, 2, 3, 4, 5 и 6;
4. четвърта страница - антетка с колони с № 1, 2, 3, 4, 5 и 6; под антетката текст: "Указания за попълване: "Когато се валидира степен на професионална квалификация, в таблицата се попълват всички компетентности и всички резултати от учене към тях. Когато се валидират само някои (една или повече) компетентности - в таблицата се попълват тези компетентности и всички резултати от ученето към тях. Когато се валидират един или няколко резултата от ученето от една или повече компетентности, в колона № 2 се попълват съответната/ите компетентност/и, а в колони № 3 и 4 се попълват номерата и наименованията само на онези резултати от тях, които се валидират.";
5. пета страница - точка 2, текст: "Резултати от изпитите за признаване на професионална квалификация"; точка 2.1, текст: "Резултати от държавните изпити за признаване на степен на професионална квалификация"; антетка със седем колони със следните наименования: държавен изпит по: I, II, III явяване; дата и оценката с думи и цифри от всяко явяване; редове в първата колона с наименование: 1. Теория; 2. Практика; под всяка колона подпис на директора/ръководителя и кръгъл печат; антетка със седем колони със следните наименования: държавен изпит по: IV, V, VI явяване; дата и оценката с думи и цифри от всяко явяване; редове с наименование: 1. Теория; 2. Практика; под всяка колона подпис на директора/ръководителя и кръгъл печат; точка 2.2, текст: "Резултати от изпитите за признаване на квалификация по част от професията"; антетка със седем колони със следните наименования: изпит по: I, II, III явяване; дата и оценката с думи и цифри от всяко явяване; редове с наименование: 1. Теория; 2. Практика; под всяка колона подпис на директора/ръководителя и кръгъл печат; антетка със седем колони със следните наименования: изпит по: IV, V, VI явяване; дата и оценката с думи и цифри от всяко явяване; редове с наименование: 1. Теория; 2. Практика; под всяка колона подпис на директора/ръководителя и кръгъл печат;
6. шеста страница - текст: "Издадени документи" - наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството/агенцията; вид, наименование и местонахождение на институцията; наименование на документа "удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професията"; регистрационен номер; дата на издаване; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН, ЛНЧ, друг идентификационен номер, месторождение, гражданство; текст: "Признати професионални знания, умения и компетентности по"; празно място за вписване на пълното наименование на частта от професията; код и пълното наименование на професията и на специалността; текст: "съгласно държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията (наименование на наредбата; номер и дата на наредбата; броят и годината на обнародване в "Държавен вестник"); текст: "Оценки от изпитите за признаване на професионална квалификация по част от професията съгласно протокол на комисията № ... от ....г."; оценките от изпитите по теория и по практика с думи и с цифри; име, фамилия и подпис на председателя на комисията за полагане на изпитите за признаване на професионална квалификация и директора/ръководителя; кръгъл печат; текст: "Не дава право за продължаване на образованието"; текст: "Оценките са по шестобалната система, при която най-високата е отличен (6), а най-ниската положителна - среден (3); "Притежателят на настоящото удостоверение ползва правата на лицата, получили удостоверение за професионално обучение по чл. 38, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение";
7. седма страница - текст: "Справка за признатите знания, умения и компетентности за частта..."; празно място за попълване на пълното наименование на частта от професията; код и пълно наименование на професията и специалността; текст: "от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден със Заповед №.... от .... г. на министъра на образованието и науката" към започване на процедурата по валидиране; празни редове за попълване на признатите резултати от ученето/знания, умения, компетентности съгласно ДОИ; подпис на директора/ръководителя на институцията; кръгъл печат на институцията;
8. осма страница - наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството/агенцията; наименование и местонахождение на институцията; наименование на документа "свидетелство за валидиране на професионална квалификация"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за притежателя на документа: собствено, бащино и фамилно име, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, друг идентификационен номер, гражданство; текст: "Призната .......... степен на професионална квалификация по" (квалификационната степен се вписва с думи); празно място за попълване на кода и пълното наименование на професията и специалността съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение; номера и датата на протокола с оценките от държавните изпити за признаване на професионална квалификация; текст: "Оценки от държавните изпити за признаване на квалификация по професията съгласно протокол на комисията № ..../.....г."; оценките от държавните изпити за признаване на професионална квалификация по теория и по практика, оценки с думи и с цифри; празни редове за вписване темата на дипломната работа и оценката от защитата й с думи и цифри или вида на практическия изпит съгласно държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и оценката с думи и цифри; име, фамилия и подпис на председателя на комисията за полагане на изпити за признаване на професионална квалификация; име, фамилия и подпис на директора/ръководителя; кръгъл печат; текст: "Не дава право за продължаване на образованието"; текст: "Най-ниската степен на професионална квалификация е първа"; текст: "Оценките са по шестобалната система, при която най-високата е отличен (6), а най-ниската положителна - среден (3)"; текст: "Притежателят на настоящото свидетелство ползва правата на лицата, получили свидетелство за професионална квалификация по чл. 38, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение";
9. девета страница - текст: "Признати знания, умения и компетентности" по професия код по СППОО; наименование на професията от СППОО; специалност код от СППОО; наименование на специалността от СППОО; текст: съгласно държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия (наименование на наредбата; номер и дата на наредбата; броят и годината на обнародване в "Държавен вестник"); редове с надпис: Компетентност №, наименование на компетентността; име, фамилия и подпис на директора/ръководителя; кръгъл печат на институцията;
10. десета страница: редове с надпис: Компетентност №, наименование на компетентността; име, фамилия и подпис на директора/ръководителя, кръгъл печат на институцията.
(3) Личният картон се води от учителя/преподавателя, определен за консултант на лицето по време на валидирането на професионална квалификация.
(4) Със заповед на директора/ръководителя се определя мястото на съхранение на личния картон до приключването му, след което личният картон се съхранява в архива на институцията със срок постоянен."

§ 5. Създава се чл. 34а:
"Чл. 34а. (1) Протоколът за допускане до държавни изпити за признаване на степен на професионална квалификация се попълва от комисията по полагане на изпити за признаване на професионална квалификация за лице, включено в процедури за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене.
(2) Протоколът за допускане на лице до държавни изпити за признаване на степен на професионална квалификация е с номенклатурен номер 3-79В. Състои се от страници със следните реквизити:
1. страница - наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на институцията; наименование на документа "Протокол за допускане до държавни изпити за признаване на степен на професионална квалификация"; номер и дата на протокола; текст: "Днес, ...... г., на основание Заповед № ...... от ..... г. на директора/ръководителя, в състав"; състав на комисията - трите имена на председателя и на членовете на комисията; текст: "проведе заседание за допускане на лицето"; оставено празно място за попълване на собственото, бащиното и фамилното име на лицето; входящия номер и датата на заявлението на лицето за участие в процедури по валидиране на професионална квалификация; подписи на председателя на комисията и на директора/ръководителя; кръгъл печат на институцията;
2. страница - текст: "Комисията реши: допуска до държавни изпити за признаване на степен на професионална квалификация по"; празно място за попълване на кода и пълното наименование на професията и на специалността от Списъка на професиите за професионално образование и обучение; антетка с колони със следните наименования: собствено, бащино и фамилно име на лицето; входящ номер и дата на подаденото заявление за явяване на държавни изпити за признаване на професионална квалификация; текст "Комисия"; собствено, бащино, фамилно име и подписи на председателя и на членовете на комисията; собствено, бащино и фамилно име на директора/ръководителя; кръгъл печат; указания за попълване.
(3) Протоколът се води от председателя на комисията и се предава на директора/ръководителя на институцията.
(4) Протоколът се ползва в електронен вид. Всяка страница се разпечатва. Председателят на комисията и директорът/ръководителят подписват края на всяка страница, полага се кръглият печат на институцията.
(5) Протоколът се съхранява в портфолиото на лицето със срок постоянен."

§ 6. Създава се чл. 35а:
"Чл. 35а. (1) Протоколът за дежурство при провеждане на писмен изпит за признаване на професионална квалификация е предназначен за ползване при провеждане на държавен изпит по теория на професията или при провеждане на изпит по теория на частта от професията за лица, които валидират знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене.
(2) Протоколът за дежурство при провеждане на писмен изпит е с номенклатурен номер 3-82В. Състои се от страници със следните реквизити:
1. страница - наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на институцията; наименование на документа "Протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит"; място за изписване на вида на изпита (държавен за признаване на квалификация по професия или изпит по теория за част от професията); номер и дата на протокола; текст: "Днес, ...... г., на основание Заповед № ...... от ..... г. на директора/ръководителя, се проведе писмен изпит по"; място за вписване на пълното наименование на частта от професията, ако се валидира такава; място за вписване на кода и пълното наименование на професията; място за вписване на кода и пълното наименование на специалността; място за вписване на собственото, бащиното и фамилното име на лицето; място за вписване на входящия номер и датата на заявлението на лицето за явяването на изпит; място за вписване номера на изтегления билет на изпита; час на започване на изпита; подписи на квестора и на директора/ръководителя, кръгъл печат на институцията;
2. страница - антетка с колони със следните наименования: собствено, бащино и фамилно име на лицето, допуснато до изпит; брой на получените листове (първоначално и допълнително); време на излизане и време на връщане (двукратно); време на предаване на писмената работа и подпис на квестора; под антетката ред с място за вписване на особени прояви по време на изпита; антетка с данни за дежурните квестори: начало и край (час, минути) на дежурството, трите имена на дежурните квестори, подписи; време на приключване на изпита (час, минути); брой на предадените писмени работи (с цифри и с думи); трите имена и подпис на дежурния квестор, който предава писмените работи; трите имена и подпис на директора/ръководителя, приел писмените работи; кръгъл печат на институцията; трите имена на председателя на комисия за полагане на изпити за признаване на професионална квалификация; дата на получаване на писмените работи за преглед и оценка; брой (с цифри и с думи) на получените за преглед и оценка писмени работи от директора/ръководителя; срок на връщането им; име, фамилия и подпис на председателя на комисията; указания за попълване.
(3) Протоколът се води от квесторите, предава се на директора/ръководителя на институцията.
(4) Протоколът се ползва по образец в електронен вид. Всяка страница се разпечатва. Дежурният квестор и директорът/ръководителят подписват края на всяка страница, полага се кръглият печат на институцията.
(5) Протоколът се съхранява в портфолиото на кандидата със срок постоянен."

§ 7. Създава се чл. 36а:
"Чл. 36а. (1) Протоколът за резултата от проверка на професионални знания, умения и компетентности се ползва за проверка на заявените за валидиране от лицето професионални знания, умения и компетентности, за които то не представя доказателства или представените доказателства не съответстват на резултатите от ученето в държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията, както и след проведено допълнително обучение на лицето.
(2) Протоколът е с номенклатурен номер 3-80В. Състои се от страници със следните реквизити:
1. страница - наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на институцията; наименование на документа "Протокол за резултата от проверката на професионални знания, умения и компетентности"; номер и дата на изготвяне на протокола; текст: "Днес (място за попълване на датата на провеждане на проверката) комисията за установяване на заявените от лицето"; собствено, бащино и фамилно име на лицето; вх. № на заявлението за включване в процедури по валидиране; професионални знания, умения и компетентности, наименование на компетентността/резултата от ученето; код и наименование на професията; код и наименование на специалността; номер и дата на заповедта за назначаване на комисията от директора/ръководителя; собствено, бащино и фамилно име на председателя и членовете на комисията; текст "определи следния резултат от проверката чрез изпитване:"; подписи на председателя на комисията и на директора/ръководителя на институцията; кръгъл печат;
2. страница - антетка с колони със следните наименования: собствено, бащино и фамилно име на лицето; № на билета/практическото задание; първичен резултат (1) "признава се/не се признава"; първичен резултат (2) "признава се/не се признава"; първичен резултат (3) "признава се/не се признава"; окончателен резултат "признава се/не се признава"; форма на оценяването; особени прояви по време на проверката; текст "Комисия"; собствено, бащино, фамилно име и подпис на председателя на комисията и на членовете на комисията; собствено, бащино, фамилно име и подпис на директора/ръководителя на институцията; кръгъл печат на институцията; указания за попълване на протокола.
(3) Протоколът се подписва от председателя и членовете на изпитната комисия и се предава на директора заедно с изтегления билет/практическото задание, писмената или практическата работа. Председателят на комисията се подписва и в края на първата страница.
(4) Протоколът се ползва по образец в електронен вид. Всяка страница се разпечатва. Директорът/ръководителят на институцията подписва края на всяка страница, полага се кръглият печат на институцията.
(5) Протоколът се съхранява в портфолиото на лицето със срок постоянен."

§ 8. Създава се чл. 37:
"Чл. 37. (1) Протоколът за съпоставяне се ползва при процедурите по валидиране, за съпоставяне на представените от лицето доказателства за придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене професионални знания, умения и компетентности с резултатите от ученето в държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия. Протоколът се попълва от комисията за установяване на придобитите професионални знания, умения и компетентности, заявени за валидиране от лицето.
(2) Протоколът за съпоставяне е с номенклатурен номер 3-77. Състои се от страници със следните реквизити:
1. страница - наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на институцията; наименование на документа "Протокол за съпоставяне"; номер и дата на протокола, текст: "Днес (попълва се датата) комисия, назначена със заповед № (попълва се номерът) на директора/ръководителя на институцията от (попълва се датата на издаване на заповедта) в състав"; попълват се трите имена на председателя и членовете на комисията; текст: "започна процедура за съпоставяне на представените от лицето" (попълват се трите имена), входящият номер и дата на заявлението на лицето"; текст: "доказателства за придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене професионални знания, умения и компетентности по"; наименованието на частта от професията (ако се валидира такава); кода и наименованието на професията и специалността; текст "с резултатите от ученето в държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиване на квалификация по професията (наименование на наредбата; номер и дата на наредбата; броя и датата на "Държавен вестник", в който е обнародвана наредбата); подписи на председателя на комисията и на директора/ръководителя; кръгъл печат;
2. страница - антетка с хоризонтален ред с текст "компетентност №" и възможност за вписване на пълното наименование на компетентността по ДОИ за придобиване на квалификация по професия; хоризонтален ред с номерация на колоните; отдолу осем колони със следните наименования: номер по ред; наименование на резултата от ученето по ДОИ; номер по ред от съдържанието на портфолиото на лицето и вид на доказателството; съответствие на доказателството с резултата от ученето по ДОИ; решение на комисията: "признава се"/"не се признава"; предложение на комисията за допълнително обучение - "по теория"/"по практика"; форма на проверката за установяване на резултатите от допълнителното обучение (теоретичен тест; отговор на въпрос; решаване на казус; есе, практическо изпитване, др.); решение на комисията след установяване на резултата от допълнителното обучение чрез изпитване: "признава се"/"не се признава";
3. страница - антетка с колони с № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8; под антетката се вписва решение на комисията, представено в антетка с три реда и две колони: първи ред, първа колона - място за отбелязване със знак "Х" и текст "компетентността се признава"; втори ред, първа колона - място за отбелязване със знак "Х" и текст "компетентността не се признава"; втори ред, втора колона - място за отбелязване със знак "Х" и текст "резултатът/ите от ученето № ... се признава/т"; трети ред, втора колона - място за отбелязване със знак "Х" и текст "резултатът/ите от ученето №... не се признава/т; собствено, бащино, фамилно име и подпис на председателя и на членовете на комисията; дата на приключване на протокола; собствено, бащино и фамилно име на директора/ръководителя на институцията; подпис и кръгъл печат на институцията; указания за попълване.
(3) Протоколът за съпоставяне се ползва по образец в електронен вид. Всяка страница се разпечатва, при необходимост в антетката на втора страница може да се добавят допълнителни редове.
(4) Протоколът за съпоставяне се съхранява в портфолиото на лицето със срок постоянен."

§ 9. Създава се чл. 41а:
"Чл. 41а. (1) Протоколът за оценките от изпитите за признаване на професионална квалификация се попълва от комисията за полагане на държавни изпити за признаване на професионална квалификация и на изпити за признаване на професионална квалификация по част от професията. В протокола се вписват окончателните оценки от проведените изпити (по теория и по практика) за придобиване на професионална квалификация от лице, което валидира знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене.
(2) Протоколът е с номенклатурен номер 3-81Г. Състои се от страници със следните реквизити:
1. страница - наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на институцията; наименование на документа "Протокол за оценките от изпити за придобиване на професионална квалификация" с оставено място за изписване на вида на изпита, ако изпитът е държавен; номер и дата на протокола; текст: "Днес, ...... г., комисия, назначена със Заповед № ...... от ..... г. на директора/ръководителя на институцията в състав:"; собствено, бащино и фамилно име на председателя и на членовете на комисията; текст: "проведе заседание за вписване на оценките на лицето (с оставено място за записване на собственото, бащиното и фамилното име на лицето)"; вх. № на заявлението за включване в процедури по валидиране; текст: "от проведените (с оставено място за вписване вида на изпитите, ако са държавни) изпити за придобиване на професионална квалификация по ... (оставено място за вписване на пълното наименование на частта от професията, ако се валидира такава), професия ... (с оставено място за попълване на кода и пълното наименование на професията и специалността)"; подписи на председателя на комисията и на директора/ръководителя на институцията; кръгъл печат на институцията;
2. страница - текст: "Комисията вписа следните оценки от изпитите:"; антетка с колони със следните наименования: собствено, бащино и фамилно име на лицето; оценка от изпита по теория с думи и с цифра; оценка от изпита по практика с думи и с цифра; текст: "Комисията реши: Признава професионална квалификация по част от професията .....; оставено място за попълване на пълното наименование на частта от професията, ако се валидира такава; оставено място за попълване на кода и пълното наименование на професията и специалността; текст: "Признава ...., оставено място за попълване с думи на степента на професионална квалификация по професия .......; оставено място за попълване на кода и пълното наименование на професията и специалността"; текст: "Комисия за признаване на професионална квалификация:", трите имена и подписи на председателя и членовете на комисията; трите имена и подпис на директора/ръководителя на институцията; кръгъл печат на институцията; указания за попълване.
(3) Протоколът се води от председателя на комисията и се предава на директора/ръководителя на институцията.
(4) Протоколът се ползва по образец в електронен вид. Всяка страница се разпечатва и се подписва от председателя на комисията и от директора/ръководителя. Заверява се с кръглия печат на институцията.
(5) Протоколът се съхранява в портфолиото на лицето със срок постоянен."

§ 10. В чл. 44, ал. 2, т. 1 след думите "(част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация);" се добавя "наименование на курса;", а думите "срок на обучение" се заменят с "продължителност .....часа".

§ 11. Създава се чл. 44а:
"Чл. 44а. (1) Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професията се издава на лице, за което са установени и са признати част от единиците резултати от учене, включени в държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия, и лицето е положило успешно изпити за придобиване на квалификация по част от професията.
(2) Удостоверението за валидиране на професионална квалификация по част от професията е с номенклатурен номер 3-37В. Състои се от две страници със следните реквизити:
1. първа страница - наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството/агенцията; вид, наименование и местонахождение на училището, центъра за професионално обучение; наименование на документа "удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия"; регистрационен номер; дата на издаване; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН, ЛНЧ, друг идентификационен номер, месторождение, гражданство; текст: "Признати професионални знания, умения и компетентности по"; празно място за вписване на пълното наименование на частта от професията; код и пълното наименование на професията и на специалността; текст: "съгласно държавното образователно изискване за придобиване на квалификация, Наредба..."; номер и дата на наредбата, броя и годината на обнародване в "Държавен вестник"; текст: "Оценки от изпитите за признаване на професионална квалификация по част от професията съгласно протокол на комисията № ... от ....г."; оценките от изпитите по теория и по практика с думи и с цифри; име, фамилия и подпис на председателя на комисията за полагане на изпитите за признаване на професионална квалификация и на директора/ръководителя; кръгъл печат; текст: "Не дава право за продължаване на образованието"; текст: "Оценките са по шестобалната система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3"; текст: "притежателят на настоящото удостоверение ползва правата на лицата, получили удостоверение за професионално обучение по чл. 38, ал. 3 от Закона за професионалното образование и обучение";
2. втора страница - текст: "Справка за признатите знания, умения и компетентности" за частта..."; празно място за попълване на пълното наименование на частта от професията; код и пълно наименование на професията и специалността; текст: "от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден със Заповед №.... от ....г. на министъра на образованието и науката към започване на процедурата по валидиране; празни редове за попълване на признатите резултати от ученето/знания, умения, компетентности съгласно ДОИ; подпис на директора/ръководителя на институцията; кръгъл печат на институцията.
(3) Удостоверението за валидиране на професионална квалификация по част от професията е отпечатано на хартия, защитена с неутрален воден знак.
(4) Удостоверението за валидиране на професионална квалификация по част от професията се регистрира в определената регистрационна книга за издадените документи за призната професионална квалификация по част от професията и се описва в личния картон на лицето.
(5) Дубликат на удостоверението за валидиране на професионална квалификация по част от професията се издава след подадена молба от притежателя на оригинала в случаите, когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване. Дубликатът на удостоверението за валидиране на професионална квалификация по част от професията се издава върху оригинална бланка на удостоверението, като в горния десен ъгъл на бланката институцията с главни букви отпечатва текст: "дубликат", под който се полагат подпис на директора/ръководителя и кръглият печат на институцията. Дубликатът се регистрира в регистрационната книга за издадените дубликати на документи за завършена степен на образование или придобита квалификация и се описва в личния картон на лицето.
(6) Удостоверението за валидиране на професионална квалификация по част от професията/дубликатът на удостоверението се съхранява от притежателя."

§ 12. Създава се чл. 52б:
"Чл. 52б. (1) Свидетелство за валидиране на професионална квалификация се издава на лице, за което са установени всички единици резултати от ученето, включени в държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия, и което е положило успешно държавните изпити за придобиване на квалификация по професия.
(2) Свидетелството за валидиране на професионална квалификация е с номенклатурен номер 3-54В, състои се от корица - твърда подвързия, и четири страници. Има следните реквизити:
1. корица - наименование на държавата по Конституция; наименование на документа - "свидетелство за валидиране на професионална квалификация";
2. първа страница - държавен герб; наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството/агенцията; наименование на документа "Свидетелство за валидиране на професионална квалификация"; наименование и местонахождение на институцията;
3. втора страница - снимка на притежателя; кръгъл печат; личен подпис; наименование на документа "Свидетелство за валидиране на професионална квалификация"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за притежателя на документа: собствено, бащино и фамилно име, ЕГН, ЛНЧ, друг идентификационен номер, месторождение, гражданство; текст: "Призната .......... степен на професионална квалификация по" (квалификационната степен се вписва с думи); празно място за попълване на кода и пълното наименование на професията и специалността съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение; текст: "Оценки от държавните изпити за признаване на квалификация по професията съгласно протокол на комисията № ..../.....г."; оценките от държавните изпити за признаване на професионална квалификация по теория и по практика, оценки с думи и с цифри; празни редове за вписване темата на дипломната работа и оценката от защитата й с думи и цифри или вида на практическия изпит съгласно държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и оценката с думи и цифри; име, фамилия и подпис на председателя на комисията за полагане на изпити за признаване на професионална квалификация; име, фамилия и подпис на директора/ръководителя на институцията; кръгъл печат на институцията; текст: "Не дава право за продължаване на образованието"; текст: "Най-ниската степен на професионална квалификация е първа"; текст: "Оценките са по шестобалната система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3"; текст: "Притежателят на настоящото свидетелство ползва правата на лицата, получили свидетелство за професионална квалификация по чл. 38, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение";
4. трета страница - текст: "Признати знания, умения и компетентности" по професия; празно място за попълване на кода и пълното наименование на професията и специалността; текст: "съгласно държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия, Наредба № ... от дата ...., обнародвана в "Държавен вестник", бр. .... от дата ....", празни редове за попълване на компетентностите, включени в държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията; подпис на директора/ръководителя на институцията; кръгъл печат на институцията;
5. четвърта страница - празни редове за попълване на компетентностите, включени в държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията; име, фамилия и подпис на директора/ръководителя на институцията; кръгъл печат на институцията.
(3) Свидетелството за валидиране на професионална квалификация е отпечатано на хартия с неутрален воден знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа защитна мрежа с държавен герб.
(4) Свидетелството за валидиране на професионална квалификация се регистрира в определената за регистриране на свидетелства за валидиране на професионална квалификация регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование или придобита професионална квалификация и се описва в личния картон на лицето.
(5) Свидетелството за професионална квалификация се съхранява от притежателя."

§ 13. Създава се чл. 54а:
"Чл. 54а. (1) Дубликат на свидетелство за валидиране на професионална квалификация се издава по подадена молба на лицето - притежател на оригинала, в случаите, когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване.
(2) Дубликат на свидетелство за валидиране на професионална квалификация се издава от институцията, издала оригиналния документ, а в случаите, когато институцията е закрита - от институцията, приела архива на закритата.
(3) Дубликатът на свидетелството за валидиране на професионална квалификация е с номенклатурен номер 3-54Г. Състои се от корица - твърда подвързия, и четири страници. Има следните реквизити:
1. корица - наименование на държавата по Конституция; наименование на документа - "свидетелство за валидиране на професионална квалификация";
2. първа страница - държавен герб; наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството/агенцията; наименование на документа "свидетелство за валидиране на професионална квалификация"; наименование и местонахождение на институцията, която издава дубликата; наименование и местонахождение на институцията, издала оригинала;
3. втора страница - снимка на притежателя; кръгъл печат; личен подпис; наименование на документа "свидетелство за валидиране на професионална квалификация"; серия; номер; регистрационен номер и дата на издаване на дубликата; текст: "Дубликат на свидетелство за валидиране на професионална квалификация"; серия, номер и регистрационен номер на оригинала на документа; данни за притежателя на документа: собствено, бащино и фамилно име, ЕГН, ЛНЧ, друг идентификационен номер, месторождение, гражданство; наименование на институцията, текст: "Призната .......... степен на професионална квалификация по" (квалификационната степен се вписва с думи); празно място за попълване на кода и пълното наименование на професията и на специалността съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение; текст: "Оценки от държавните изпити за признаване на квалификация по професията, съгласно протокол № ..../.....г."; празно място за вписване на оценките от държавните изпити за признаване на професионална квалификация по теория и по практика, оценки с думи и с цифри; празни редове за вписване темата на дипломната работа и оценката от защитата й с думи и цифри или вида на практическия изпит съгласно държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и оценката с думи и цифри; име, фамилия и подпис на председателя на комисията за полагане на изпити за признаване на професионална квалификация; име, фамилия и подпис на директора/ръководителя на институцията; кръгъл печат; текст: "Не дава право за продължаване на образованието"; текст: "Най-ниската степен на професионална квалификация е първа"; текст: "Оценките са по шестобалната система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3"; текст: "Притежателят на настоящото свидетелство ползва правата на лицата, получили свидетелство за професионална квалификация по чл. 38, ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение";
4. трета страница - текст: "Признати знания, умения и компетентности" по професия; празно място за попълване на кода и пълното наименование на професията и специалността; текст: "съгласно държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия, Наредба № ... от дата ..........., обнародвана в "Държавен вестник", бр. .... от дата ....", празни редове за попълване на компетентностите, включени в държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията; подпис на директора/ръководителя на институцията; кръгъл печат;
5. четвърта страница - празни редове за попълване на компетентностите, включени в държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професията; име, фамилия и подпис на директора/ръководителя на институцията; кръгъл печат.
(4) Дубликатът на свидетелството за валидиране на професионална квалификация е отпечатан на хартия с неутрален воден знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа защитна мрежа с държавен герб.
(5) Дубликатът на свидетелството за валидиране на професионална квалификация се регистрира в определената за регистриране на дубликати регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование или придобита професионална квалификация и се описва в личния картон на лицето."

§ 14. В чл. 65, ал. 2, т. 2, чл. 66, ал. 2, т. 3 и чл. 67, ал. 2, т. 2 думата "ЕГН" се заменя с "дата на раждане".

§ 15. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ал. 1:
"(1) Центровете за професионално обучение водят документите по чл. 4, т. 2, 5, 6, 28, 30, 31, 32, 37, 57, 58, 74, 75, 76, 77, 78 и 79."
2. Досегашният текст става ал. 2 и в него думите "по чл. 4, т. 40, 48, 49, 50, 51 и 52" се заменят с "по чл. 4, т. 40, 48, 49, 50, 51, 52, 80, 81 и 82".

§ 16. В чл. 81 се създава ал. 7:
"(7) Документите извън посочените в ал. 1, които се издават на децата или учениците, за да удостоверят факти с правно значение за тях, се попълват на компютър или пишеща машина."

§ 17. Създава се чл. 81б:
"Чл. 81б. (1) По искане на лице, което изтърпява наказание лишаване от свобода, се издава удостоверение за завършен клас, удостоверение за начален етап на основно образование или свидетелство за основно образование, съответно техни дубликати. Искането се отправя до директора на училището, където лицето е учило, чрез директора на училището към мястото за лишаване от свобода или чрез началника на затвора/поправителния дом.
(2) При регистриране на издадения документ по ал. 1 в съответната регистрационна книга в колоната за подпис се отбелязват изходящият номер и датата на писмото, с което документът е изпратен на лицето, направило искането.
(3) Директорът на училището към мястото за лишаване от свобода или началникът на затвора/поправителния дом уведомява писмено директора на училището, издал документа, за неговото получаване от лицето, което изтърпява наказание лишаване от свобода."

§ 18. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
"(4) Протоколът по ал. 2 се изготвя в четири екземпляра - за приемащата, за предаващата страна, за РИО/Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) и за МОН. В 10-дневен срок от изготвянето на протокола предаващата страна представя в МОН екземпляр, предназначен за него, а приемащата съответно:
1. в РИО - ако е училище;
2. в НАПОО - ако е център за професионално обучение."
2. В ал. 5 изречение първо се изменя така: "Със заповед на ръководителите на институциите, на началника на РИО/председателя на НАПОО и на министъра на образованието и науката се определя мястото на съхранение на приемателно-предавателния протокол за документи с фабрична номерация."

§ 19. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
"(3) В срок до 30 април единият от екземплярите на отчета заедно с копие на протокола за унищожаване на документи с фабрична номерация се представя от училището в РИО, а от центъра за професионално обучение - в НАПОО".
2. В ал. 4 след думата "РИО" се добавя "съответно на председателя на НАПОО".

§ 20. В чл. 90 ал. 2 се изменя така:
"(2) Освободени от графично оформление са документите по чл. 4, т. 1 - 4, 8, 9, 17, 25 - 37, 59 и 67, чл. 32а, 34а, 35а, 36а, 37, 41а, 42, 44а, 52б, 54а, 70, 75, чл. 77, ал. 1, т. 1 и 3, ал. 2 и 3 и по чл. 80а, 80б, 80в, 80г, 80д и 80е."

§ 21. Създава се чл. 94:
"Чл. 94. Заявяването на документите от задължителната документация, които се водят и издават от центровете за професионално обучение, се извършва чрез Националната агенция за професионално образование и обучение."

§ 22. Приложение № 5 към чл. 87, ал. 2 се изменя така:
"Приложение № 5 към чл. 87, ал. 2

……………………………………………………………………………………...….………….

(пълно наименование на институцията)

гр.(с.) ...................................., община ..............................., област …………………...…….….

 

ОТЧЕТ

на документите с фабрична номерация

 

Днес, .............................., комисия, назначена със Заповед № ............. от........................ на директора/ръководителя, в състав:

Председател: …………………………………………………………….......…………..…….

(собствено, бащино и фамилно име)

Членове: 1. ……………………………………………………………………………………,

(собствено, бащино и фамилно име)

                2. …………………………..………………………………………………………..,

(собствено, бащино и фамилно име)

на заседание отчете документите с фабрична номерация за учебната ................................., както следва:

                                                                                                                              Таблица № 1

Номенклатурен №

Заявка

Получени

Издадени по регистрационна книга (брой)

За унищожаване

Общ брой унищожени

К11=К9+К10

(брой)

Остатък

дубликати

(брой)

наименование на документа

брой

серия

от №...

до №...

брой

анулирани

(брой)

годни

(брой)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 2

Номен-клатурен №

Наиме-нование на доку-мента

 

Получени от други институции

Издадени по регистрационна книга (брой)

За унищожаване

 

Общ брой унищожени

К10=К8+К9

(брой)

Остатък

дубликати

(брой)

серия

от №

до №

брой

анулирани

(брой)

 

годни

(брой)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 3

Номен-клатурен №

Наименование на документа

 

Предадени на други институции

серия

от №

до №

брой

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налични бланки на дубликати:

Таблица № 4

Година

Номенклатурен №

Наименование

на дубликата

Брой

Серия

Описание на фабричните номера на наличните дубликати

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

Общо налични

 

х

х

Комисия: Председател: ............................

                                              (подпис)                                               Членове: 1. ......................

                                                                                                                                  (подпис)

                                                                                                                          2. .........................

                                                                                                                                   (подпис)

Директор: ................................................

                          (подпис и печат)"

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума