навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 ОТ 5 МАРТ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА И МОРСКИТЕ ЛИЦА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. (ДВ, БР. 21 ОТ 2000 Г.)

В сила от 01.01.2015 г.

Обн. ДВ. бр.18 от 10 Март 2015г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. (В сила от 01.01.2016 г.) В чл. 2, ал. 4, изречение второ след думата "Пенсии" се поставя запетая и се добавя "фонд "Общо заболяване и майчинство" за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват в този фонд".

§ 2. В чл. 3, ал. 1 изречение второ се отменя.

§ 3. В чл. 4, ал. 2, изречение първо думите "и 2" се заличават.

§ 4. В чл. 5 думите "ал. 1, 2" се заменят с "ал. 1".

§ 5. В чл. 6 думите "ал. 1, 2" се заменят с "ал. 1".

§ 6. (В сила от 01.07.2015 г.) Член 7 се отменя.

Допълнителни разпоредби


§ 7. (В сила от 17.02.2015 г.) Навсякъде в наредбата думата "производители" се заменя със "стопани".

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 8. За лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване и за работниците или служителите, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица, може да се поиска издаване и заверка на осигурителни книжки за периоди на осигуряване преди 1 юли 2015 г. по досегашния ред.

§ 9. Осигурителни книжки, издадени преди 1 юли 2015 г., се заверяват за периоди на осигуряване преди 1 януари 2016 г. по досегашния ред.

§ 10. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2015 г. с изключение на:
1. Параграф 1, който влиза в сила от 1 януари 2016 г.
2. Параграф 6, който влиза в сила от 1 юли 2015 г.
3. Параграф 7, който влиза в сила от 17 февруари 2015 г.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума