навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗВЪНУЧИЛИЩНИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УЧРЕЖДЕНИЯ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2016г., отм. ДВ. бр.81 от 10 Октомври 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменено с параграф единствен, т. 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 219 от 5 септември 2017 г. за приемане на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование - ДВ, бр. 81 от 10 октомври 2017 г., в сила от 14.10.2017 г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) С постановлението се определят условията и редът за предоставяне на средства от държавния бюджет за финансово подпомагане дейността на обслужващите звена по чл. 33а, ал. 1, т. 2 от Закона за народната просвета - извънучилищни педагогически учреждения.
(2) Средствата от държавния бюджет за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения се предоставят за покриване на разходи за персонал и за издръжка.
(3) Постановлението не се прилага за извънучилищните педагогически учреждения, които се финансират по стандарти за делегираните от държавата дейности - ресурсни центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, астрономически обсерватории и ученически общежития.

Чл. 2. (1) Средствата от държавния бюджет за финансово подпомагане дейността на извънучилищните педагогически учреждения се предоставят чрез бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет в размер, определен съгласно приложение № 1 и приложение № 2.
(2) Годишният размер на средствата се определя на базата на броя на учениците в дневна форма на обучение към 1 януари на съответната година в информационната система "Админ" за общината.
(3) При наличие на едно звено, изпълняващо дейности, свързани с развитието на интересите, способностите и потребностите на децата и учениците в областта на науката, техниката, технологията, изкуствата, отдиха и спорта, средствата се предоставят в пълния размер съгласно приложение № 1.
(4) За второ и следващо звено без междуучилищните центрове за трудово-политехническо обучение и логопедичните центрове се предоставят допълнително по 50 на сто от размера на средствата съгласно приложение № 1.
(5) Първостепенният разпоредител с бюджет разпределя средствата от държавния бюджет, определени по реда на ал. 3 и 4, между всички извънучилищни педагогически учреждения, изпълняващи дейности, свързани с развитието на интересите, способностите и потребностите на децата и учениците в областта на науката, техниката, технологията, изкуствата, отдиха и спорта.
(6) Допълнителни средства за осъществяване на дейността на извънучилищните педагогически учреждения, извън определените по ал. 3 и 4, се осигуряват от бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет и от собствени приходи на звеното.

Чл. 3. (1) Средствата от държавния бюджет за финансово подпомагане се предоставят на извънучилищни педагогически учреждения, които са открити не по-късно от 31 декември 2014 г.
(2) Средствата се предоставят на извънучилищните педагогически учреждения за организиране на дейности, свързани с развитието на интересите, способностите и потребностите на децата и учениците в областта на науката, техниката, технологията, изкуствата, отдиха и спорта, в направления "Наука, техника и технологии", "Изкуства" и "Спорт", както и за диагностика, рехабилитация и корекция на всички видове комуникативни нарушения.
(3) На междуучилищните центрове за трудово-политехническо обучение се предоставят средства от държавния бюджет за подпомагане поддръжката на материалната база.

Чл. 4. (1) Средствата по чл. 2, ал. 1 се предоставят при условие, че извънучилищното педагогическо учреждение има утвърдена годишна програма, която включва минимален брой часове преподавателска работа за учебна година съгласно приложение № 1.
(2) Програмата по ал. 1 се разработва за календарна година и обхваща дейностите на звеното от две последователни учебни години, изпълнявани в периода от 1 януари до 31 декември на съответната година.
(3) Междуучилищните центрове за трудово-политехническо обучение и логопедичните центрове не изготвят годишна програма.

Чл. 5. (1) Извънучилищните педагогически учреждения изготвят годишната програма по чл. 4, ал. 1 по образец съгласно приложение № 3 в срок до 31 октомври на предходната година.
(2) Годишната програма се съгласува от първостепенния разпоредител с бюджет и се внася за утвърждаване в съответния регионален инспекторат по образованието в срок до 1 декември на предходната година.
(3) Регионалният инспекторат по образованието утвърждава годишната програма на звеното, ако отговаря на изискванията за минималния брой часове преподавателска работа за учебна година съгласно приложение № 1.
(4) Регионалният инспекторат по образованието изготвя обобщена информация за извънучилищните педагогически учреждения с утвърдени годишни програми по общини. Информацията се внася в Министерството на образованието и науката в срок до 20 декември на предходната година.

Чл. 6. (1) Отчитането на резултатите от реализираните годишни програми на извънучилищните педагогически учреждения се извършва ежегодно след приключване на календарната година с отчет по образец съгласно приложение № 4.
(2) Отчетът се съгласува от първостепенния разпоредител с бюджет и се представя за утвърждаване от началника на съответния регионален инспекторат по образованието в срок до 20 януари на следващата година.
(3) Регионалният инспекторат по образованието изготвя обобщен доклад за реализиране на годишните програми на извънучилищните педагогически учреждения, който се внася в Министерството на образованието и науката в срок до 31 януари на следващата година.
(4) Докладът по ал. 3 съдържа:
1. обща информация за областта за постигане на поставените цели;
2. информация по общини за непроведени изяви, неусвоени средства и причините за това;
3. изводи и предложения.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (1) Годишната програма на извънучилищните педагогически учреждения по чл. 5, ал. 1 за 2015 г. се съгласува с първостепенния разпоредител с бюджет и се внася за утвърждаване в съответния регионален инспекторат по образованието в срок до един месец от влизане в сила на постановлението.
(2) Регионалният инспекторат по образованието изготвя обобщена информация за извънучилищните педагогически учреждения с утвърдени програми по общини, който се внася в Министерството на образованието и науката в срок до един месец след изтичане на срока по ал. 1.

§ 2. (1) Одобрява допълнителни трансфери за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения за първото полугодие на 2015 г. в размер 2 102 000 лв., разпределени по бюджетите на общините съгласно приложение № 5.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2015 г. - 2 000 000 лв., и на намаление на утвърдените разходи по "Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Развитие на способностите на децата и учениците" по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г. - 102 000 лв.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 2 в размер 102 000 лв. се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г.
(4) Със сумата 102 000 лв. да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
(5) Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г. и да уведоми министъра на финансите.
(6) Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2015 г.

§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 6, т. 2 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 34, ал. 3 от Закона за народната просвета, чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.

§ 4. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.


Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г.)

Годишен размер на средствата от държавния бюджет за финансово подпомагане на извънучилищните педагогически учреждения

Община с брой ученици в дневна форма на обучение

Размер на финансовото
подпомагане за едно звено

(в лв.)

Минимален брой часове преподавателска работа в годишната програма

до 1000

22 700

800

от 1001 до 1500

28 300

1000

от 1501 до 2500

37 800

1340

от 2501 до 3500

75 600

2670

от 3501 до 6000

113 400

4000

от 6001 до 15 000

151 200

5340

от 15 001 до 25 000

302 400

10 670

от 25 001 до 45 000

472 500

16 670

над 45 000

926 100

28 000


Забележка. Размерът на финансовото подпомагане за:
Националния дворец на децата е 940 000 лв.;
Логопедичен център - София, е 750 000 лв.;
Логопедичен център - Варна, е 285 000 лв.


Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 5 от 2016 г.)

Годишен размер на средствата от държавния бюджет за финансово подпомагане на междуучилищните центрове за трудово-политехническо обучение

 

Община с брой ученици в дневна форма
на обучение

Размер на финансовото подпомагане за едно звено

(в лв.)

до 4000

28 300

от 4001 до 10 000

47 200

над 10 001

56 500Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА

за изпълнение на дейностите по ПМС № 36 от 2015 г.

за 20…. година*

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНСТИТУЦИЯТА

 

………………………………………………………………………………………....………….

(наименование на ИПУ)

…………………………………………………………………………………………....……….

(населено място)

…………………………………………………………………………………………....……….

(община)

…………………………………………………………………………………………....……….

(област)

І. Основна стратегическа цел на ИПУ:

…………………………………………………………………………………………....……….

…………………………………………………………………………………………....……….

II. Годишни цели:

1. ……………………………………………………………………………....………………….

……………………………………………………………………………………………....…….

2. ………………………………………………………………………………………….…...….

…………………………………………………………………………………………….…...….

3. …………………………………………………………………………………………....……

……………………………………………………………………………………………....…….

Учебна година

Брой групи

Брой деца и ученици, обхванати в групите

Брой изяви, организи­рани от ИПУ

Брой участия в изяви на регионално, национално и международно ниво

Персонал, назначен по трудови правоотношения

(щ. бр.)

20…/20…

 

 

 

 

 

20…/20…

 

 

 

 

 

III. Информация за предвидените дейности*

Учебна година

Педагогически персонал

Общ

брой часове преподава­телска работа

(к. 3+к. 5)

назначен по трудови право­отношения

(щ. бр.)

брой часове

преподава­телска работа

на граж­дански договори

 

брой часове преподава­телска работа

общо препода­ватели

(к. 2+к. 4)

1

2

3

4

5

6

7

20…/20…

 

 

 

 

 

 

20…/20…

 

 

 

 

 

 

Общо

х

х

х

х

х

 

* Включва информация за двете учебни години в рамките на календарната година, за която е програмата.

Кратко описание на дейностите: ………………………………………………………...…….

……………………………………………………………………………………………....…….

……………………………………………………………………………………………....…….

Директор на ИПУ: ………………………………………………………………………....……

(име, подпис, печат)

Съгласувал: Първостепенен разпоредител с бюджет …………………………………....…..

                                                                                   (име, подпис, печат)

Утвърдил: Началник на РИО: …………………………………………………………....……..

(име, подпис, печат)Приложение № 4 към чл. 6, ал. 1

О Т Ч Е Т

за изпълнение на дейностите по ПМС № 36 от 2015 г.

за 20 …. година*

 

………………………………………………………………………………………………….

(наименование на ИПУ)

………………………………………………………………………………………………….

(населено място)

………………………………………………………………………………………………….

(община)

………………………………………………………………………………………………….

(област)

Учебна година*

Брой групи

 

Брой деца и ученици, обхванати в групите

Брой изяви, планирани от ИПУ

Брой изяви, реализирани от ИПУ

Брой участия в изяви на регионално, национално и междуна-

родно ниво

Получено финансиране по ПМС № 36 от 2015 г. (лв.)

Неизразход-

вани средства (лв.)

20…/20…

 

 

 

 

 

 

 

20…/20…

 

 

 

 

 

Учебна година

Педагогически персонал

Общ брой планирани часове преподава-

телска работа по програма

 (к. 3+к. 5)

Общ брой отработени часове препода-

вателска работа

 

назначен по трудови правоотно-

шения

(щ. бр.)

брой планирани часове преподава-

телска работа

на граждански договори

 

брой планирани часове препода-

вателска работа

общо препода­ватели

(к. 2+к. 4)

1

2

3

4

5

6

7

8

20…/20…

 

 

 

 

 

 

 

20…/20…

 

 

 

 

 

 

 

Общо

х

х

х

х

х

 

 

* Включва се информация за двете учебни години в рамките на календарната година за програмата, която се отчита.

Кратко описание на изпълнението: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Нереализирани изяви (причини) …………………………………………………………..

Неизразходвани средства (причини) ……………………………………………………….

Получени отличия - ………………………………………………………………………….

Директор на ИПУ: ……………………………………………………………………………

(име, подпис, печат)

Съгласувал: Първостепенен разпоредител с бюджет ……………………………………..

(име, подпис, печат)

Утвърдил: Началник на РИО: ……………………………………………………………….

(име, подпис, печат)

Приложение № 5 към § 2, ал. 1

Разпределение на средствата за финансово подпомагане на извънучилищните педагогически

учреждения по бюджетите на общините за първо полугодие на 2015 г.

Община

Средства (лв.)

Община

Средства (лв.)

Благоевград

52500

Вършец

6000

Петрич

30000

Монтана

30000

Бургас

80000

Белово

6000

Несебър

10000

Велинград

30000

Поморие

10000

Пазарджик

40000

Сунгурларе

7500

Панагюрище

10000

Аксаково

10000

Пещера

10000

Варна

200000

Септември

10000

Дългопол

7500

Перник

40000

Провадия

10000

Радомир

7500

Велико Търново

40000

Белене

6000

Горна Оряховица

20000

Никопол

6000

Елена

6000

Плевен

95000

Павликени

10000

Асеновград

30000

Стражица

7500

Пловдив

140000

Белоградчик

6000

Стамболийски

10000

Брегово

6000

Сопот

6000

Борован

6000

Кубрат

7500

Враца

40000

Лозница

6000

Козлодуй

10000

Разград

72500

Мездра

10000

Две могили

6000

Мизия

6000

Русе

60000

Оряхово

6000

Силистра

30000

Севлиево

20000

Котел

10000

Балчик

10000

Сливен

40000

Генерал Тошево

7500

Девин

6000

Каварна

15000

Златоград

6000

Тервел

7500

Смолян

20000

Шабла

6000

Чепеларе

6000

Ардино

6000

Столична община

315000

Джебел

6000

Ихтиман

10000

Крумовград

10000

Чирпан

7500

Кърджали

30000

Казанлък

40000

Момчилград

7500

Търговище

30000

Кюстендил

30000

Каспичан

6000

Сапарева баня

6000

Нови пазар

10000

Ловеч

30000

Шумен

60000

Тетевен

10000

Елхово

7500

Троян

10000

"Тунджа"

7500

Берковица

7500

Ямбол

40000

Вълчедръм

6000

Всичко:

2102000Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума