навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2007 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ В ТУНЕЛИ ПО РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА, КОИТО СЪВПАДАТ С ТРАНСЕВРОПЕЙСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 34 ОТ 2007 Г.)

В сила от 30.01.2015 г.
Издаден от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2015г.


§ 1. В чл. 3, ал. 1 думите "е изпълнителният директор на Национална агенция "Пътна инфраструктура" се заменят с "е председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура", а за тунелите по трасетата на автомагистралите по чл. 28б, ал.1 от Закона за пътищата - изпълнителният директор на Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти".

§ 2. В чл. 5, ал. 4 думите "от изпълнителния директор на Национална агенция "Пътна инфраструктура" се заменят с "по съответния ред".

§ 3. В чл. 6, ал. 1 думите "или по реда на Договорите FIDIC на Международния съюз на инженерите консултанти." се заличават.

§ 4. В чл. 7 думите "изпълнителният директор на Национална агенция "Пътна инфраструктура" се заменят с "председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура", съответно изпълнителният директор на Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти".

§ 5. В чл. 9, ал. 1 думата "съответните" се заличава, думата "областни" се заменя с "областните", думите "Национална агенция "Пътна инфраструктура" се заменят с "Агенция "Пътна инфраструктура" и се създава изречение второ:
"Тунелите по трасетата на автомагистралите по чл. 28б, ал. 1 от Закона за пътищата се управляват от звена/екипи на Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти"."

§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
"Чл. 10. Областните пътни управления на Агенция "Пътна инфраструктура", на чиято територия са тунелите, съответно звената/екипите на Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти", изпълняват следните задачи:".
2. В т. 4 след думата "организират" се добавя "и контролират".

§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думите "се предава на" се добавя "служителя по безопасността и".
2. В ал. 3 след думите "по безопасността, на" се добавя "съответния", думата "административния" се заменя с "административен", след думите "органът по чл. 9" местоимението "го" се заменя с "я" и след думите "след получаването" думата "му" се заменя с "и".

§ 8. В чл. 12, ал. 1 след думата "съгласуване" се добавя "със съответния", а думите "с административния" се заменят с "административен".

§ 9. В чл. 13, ал. 1, т. 3 след думата "безопасност" се поставя запетая и думите "и уточняване на конструкцията, съоръженията" се заменят с "както и в спецификацията на структурата, оборудването".

§ 10. В чл. 14, ал. 2 думите "Министерството на транспорта" се заменят с "Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията", а думите "Национална агенция "Пътна инфраструктура" се заменят с "Агенция "Пътна инфраструктура" или съответно Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти".

§ 11. В чл. 17, ал. 1 думите "Министерството на транспорта" се заменят с "Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията".

§ 12. В чл. 19 думите "изпълнителния директор на Национална агенция "Пътна инфраструктура" се заменят с "председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура", съответно на изпълнителния директор на Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти".

§ 13. В чл. 21, ал. 3 думите "Изпълнителният директор на Национална агенция "Пътна инфраструктура" се заменят с "Председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура", съответно изпълнителният директор на Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти".

§ 14. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 2 думите "изпълнителния директор на Национална агенция "Пътна инфраструктура" се заменят с "председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура".
2. В § 3:
а) в основния текст думите "изпълнителния директор на Национална агенция "Пътна инфраструктура" се заменят с "председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура";
б) в т. 1 думите "изпълнителният директор на Национална агенция "Пътна инфраструктура" се заменят с "председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура";
в) в т. 2 думите "изпълнителният директор на Национална агенция "Пътна инфраструктура" се заменят с "председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура".
3. В § 4:
а) в т. 1 думите "изпълнителният директор на Национална агенция "Пътна инфраструктура" се заменят с "председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура";
б) в т. 3 думите "изпълнителният директор на Национална агенция "Пътна инфраструктура" се заменят с "председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура";
в) в т. 5 думите "изпълнителният директор на Национална агенция "Пътна инфраструктура" се заменят с "председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура".
4. Създава се § 5а:
"§ 5а. Задълженията на Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" по тази наредба относно автомагистралите по чл. 28б, ал. 1 от Закона за пътищата се осъществяват съобразно разпоредбите на глава четвърта "а" от Закона за пътищата."
5. В § 8 думите "изпълнителният директор на Национална агенция "Пътна инфраструктура" се заменят с "председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура", съответно изпълнителният директор на Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти".

§ 15. В т. 4.1 от приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 думите "Министерството на транспорта, Национална агенция "Пътна инфраструктура" се заменят с "Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Агенция "Пътна инфраструктура", съответно Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти".

§ 16. В приложение № 3 към § 3, т. 3 се правят следните изменения:
1. Точка 1.3 се изменя така:
"1.3. Досието за безопасност се съгласува с компетентните органи на МВР - КАТ и ГДПБЗН и се одобрява от председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура", съответно изпълнителния директор на Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти"."
2. В т. 2.1 думите "Национална агенция "Пътна инфраструктура" се заменят с "Агенция "Пътна инфраструктура", съответно Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти".
3. В т. 3.1 думите "или по реда на Договорите FIDIC на Международния съюз на инженерите консултанти." се заличават.
4. В т. 4:
а) в т. 4.1 думите "Национална агенция "Пътна инфраструктура" се заменят с "Агенция "Пътна инфраструктура", съответно Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти";
б) в т. 4.2 думите "Национална агенция "Пътна инфраструктура" се заменят с "Агенция "Пътна инфраструктура", съответно Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти";
в) в т. 4.3 думите "Национална агенция "Пътна инфраструктура" се заменят с "Агенция "Пътна инфраструктура", съответно Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти".
5. В т. 5.1 думите "Национална агенция "Пътна инфраструктура" се заменят с "Агенция "Пътна инфраструктура", съответно Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти".

§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума