навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2015 Г.

В сила от 01.01.2015 г.

Обн. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.17 от 6 Март 2015г., изм. ДВ. бр.55 от 21 Юли 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.96 от 9 Декември 2015г.


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2015 г., в сила от 09.12.2015 г.) Приема държавния бюджет за 2015 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:


 

 Показатели

 

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

19 080 353,9

 1.

Данъчни приходи

17 324 547,7

 1.1.

Корпоративен данък

1 623 928,3

 1.2.

Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица

103 320,0

 1.3.

Данъци върху доходите на физически лица

2 715 000,8

 1.4.

Данък върху добавената стойност

8 089 629,5

 1.5.

Акцизи

4 489 040,0

 1.6.

Данък върху застрахователните премии

27 223,5

 1.7.

Мита и митнически такси

150 002,5

 1.8.

Такса върху производството на захар и изоглюкоза

1 046,7

 1.9.

Други данъци

125 356,4

 2.

Неданъчни приходи

1 755 106,2

 2.1.

Държавни такси

842 852,1

 2.2.

Съдебни такси

120 000,0

 2.3.

Приходи и доходи от собственост

501 453,9

 2.4.

Глоби, санкции и наказателни лихви

107 866,1

 2.5.

Други неданъчни приходи

182 934,1

 3.

Помощи и дарения

700,0


(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2015 г., в сила от 09.12.2015 г.) Приема държавния бюджет за 2015 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:


Показатели

Сума

 

 

(хил. лв.)

 

1

2

II.

РАЗХОДИ

9 444 286,2

1.

Текущи разходи

8 107 520,3

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

3 534 893,5

1.2.

Субсидии

843 457,6

1.2.1.

Субсидии за нефинансови предприятия

780 346,7

1.2.2.

Субсидии за юридически лица с нестопанска цел

63 110,9

1.3.

Лихви

845 981,9

1.4.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за

1 045 500,6

 

домакинствата

 

2.

Капиталови разходи

858 632,8

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен

645 499,0

 

ремонт

 

2.2.

Капиталови трансфери

213 133,8

3.

Прираст на държавния резерв (нето)

19 233,1

4.

Резерв за непредвидени и/или неотложни

458 900,0

 

разходи

 

4.1.

По централния бюджет

457 800,0

4.1.1.

- за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия

70 000,0

4.1.2.

- за допълнителни фискални мерки

387 800,0

4.2.

По бюджета на съдебната власт

600,0

4.3.

По бюджета на Народното събрание

500,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) -

10 931 618,9

 

НЕТО

 

1.

Предоставени трансфери за:

10 998 127,8

1.1.

Общините

2 485 635,9

1.2.

Държавното обществено осигуряване

5 052 629,9

1.3.

Националната здравноосигурителна каса

1 020 279,0

 

в т.ч.

 

1.3.1.

- от централния бюджет за покриване на недостига

18 000,0

 

от средства по бюджета на Националната

 

 

здравноосигурителна каса

 

1.3.2.

- от Министерството на здравеопазването

24 000,0

1.4.

Българското национално радио

42 112,0

1.5.

Българската национална телевизия

65 147,0

1.6.

Българската телеграфна агенция

4 385,0

1.7.

Държавните висши училища

410 263,4

1.7.1.

- от Министерството на образованието и науката

386 179,4

1.7.2.

- от Министерството на отбраната

24 084,0

1.8.

Българската академия на науките

75 396,9

1.8.1.

- от Министерството на образованието и науката

72 846,9

1.8.2.

- от Министерството на околната среда и водите

2 550,0

1.9.

Предприятието за управление на дейностите по

53 000,0

 

опазване на околната среда от Министерството на

 

 

околната среда и водите

 

1.10.

Националната компания "Стратегически

1 370,0

 

инфраструктурни проекти" от Министерството на

 

 

регионалното развитие и благоустройството

 

1.11.

Други международни програми и договори, които

41 860,0

 

са с режим на сметки за средства от Европейския

 

 

съюз

 

1.11.1.

- от Министерския съвет

1 009,0

1.11.2.

- от Министерството на финансите

1,0

1.11.3.

- от Министерството на вътрешните работи

18 884,0

1.11.4.

- от Министерството на правосъдието

166,2

1.11.5.

- от Министерството на труда и социалната

424,3

 

политика

 

1.11.6.

- от Министерството на образованието и науката

5 000,0

1.11.7.

- от Министерството на регионалното развитие и

13 653,3

 

благоустройството

 

1.11.8.

- от Министерството на транспорта,

1 140,2

 

информационните технологии и съобщенията

 

1.11.9.

- от Държавната агенция "Национална сигурност"

1 582,0

1.12.

Сметката за средствата от Европейския съюз на

1 128 348,7

 

Националния фонд (нето)

 

1.13.

Сметката за средствата от Европейския съюз на

617 700,0

 

Държавния фонд "Земеделие"

 

2.

Получени трансфери от:

66 508,9

2.1.

Националния осигурителен институт за

7 150,0

 

Министерството на труда и социалната политика

 

2.2.

Националната здравноосигурителна каса за

3 358,9

 

Министерството на финансите

 

2.3.

Предприятието за управление на дейностите по

56 000,0

 

опазване на околната среда за Министерството на

 

 

околната среда и водите

 

IV.

ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ

979 871,6

 

СЪЮЗ

 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2015 г., в сила от 09.12.2015 г.) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2015 г., както следва:

Показатели

Сума

 

 

(хил. лв.)

 

1

2

V.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV)

-2 275 422,8

(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2015 г., в сила от 09.12.2015 г.) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния бюджет, както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

VІ.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

2 275 422,8

 

в т. ч. предоставена временна финансова помощ (нето)

-110 000,0


(5) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2015 г., в сила от 09.12.2015 г.) Средствата от резерва по ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 се разпределят, както следва:
1. Министерски съвет - в размер до 2 000,0 хил. лв. за персонал;
2. Министерство на външните работи - в размер до 7 000,0 хил. лв., от тях 500,0 хил. лв. за персонал;
3. Министерство на отбраната - в размер до 57 200,0 хил. лв., от тях 48 000,0 хил. лв. за персонал;
4. Министерство на вътрешните работи - в размер до 180 000,0 хил. лв., от тях 120 000,0 хил. лв. за персонал;
5. Министерство на правосъдието - в размер до 19 200,0 хил. лв. за персонал;
6. Министерство на здравеопазването - в размер до 2 000,0 хил. лв. за персонал;
7. Министерство на туризма - в размер до 400,0 хил. лв. за персонал;
8. Министерство на земеделието и храните - в размер до 4 000,0 хил. лв. за персонал;
9. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията - в размер до 1 400,0 хил. лв. за персонал;
10. Национална служба за охрана - в размер до 3 200,0 хил. лв. за персонал;
11. Омбудсман - в размер до 100,0 хил. лв., от тях 30,0 хил. лв. за персонал;
12. Държавен фонд "Земеделие" - в размер до 110 800,0 хил. лв., от тях 800,0 хил. лв. за персонал;
13. Държавна агенция "Технически операции" - в размер до 500,0 хил. лв. за персонал.
(6) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2015 г., в сила от 09.12.2015 г.) В рамките на утвърдените бюджети увеличава разходите за персонал, както следва:
1. на Министерството на икономиката - в размер до 200,0 хил. лв.;
2. на Министерството на енергетиката - в размер до 830,0 хил. лв.;
3. на Министерството на външните работи - в размер до 600,0 хил. лв.;
4. на Държавната агенция "Технически операции" - в размер до 500,0 хил. лв.
(7) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2015 г., в сила от 09.12.2015 г.) Разходите за персонал по ал. 5 и 6 се отнасят и за разходите за персонал без делегираните бюджети.
(8) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2015 г., в сила от 09.12.2015 г.) Средствата по ал. 5 и 6 се одобряват по бюджетите на съответните разпоредители с бюджет с акт на Министерския съвет.
(9) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2015 г., в сила от 09.12.2015 г.) Министерският съвет може да одобрява компенсирани промени в разпределението на средствата по ал. 5.
Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2015 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 140 000,0
1. Приходи от дейността на органите на съдебната 140 000,0
  власт  
  в т.ч. приходи от съдебни такси 120 000,0
II. РАЗХОДИ 473 000,0
1. Текущи разходи 463 400,0
2. Капиталови разходи 9 000,0
3. Резерв за непредвидени и/или неотложни 600,0
  разходи  
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 333 000,0
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 333 000,0
  бюджет (+/-)  
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2015 г., както следва:

Органи на съдебната власт Сума
  (хил. лв.)
1 2
Висш съдебен съвет 12 003,9
Върховен касационен съд 14 788,2
Върховен административен съд 11 330,8
Прокуратура на Република България 183 325,0
Съдилища на Република България 244 455,0
Национален институт на правосъдието 3 085,6
Инспекторат към Висшия съдебен съвет 3 411,5
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 600,0
Всичко: 473 000,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Висшия съдебен съвет, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 58 628,2
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 62 014,2
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  
(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Висшия съдебен съвет.
(5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства в размер до 5000,0 хил. лв. от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет.
(6) (Обявена за противоконституционна с РКС № 4 от 2015 г. - ДВ, бр. 55 от 2015 г.) За 2015 г. неизпълнението на приходите по ал. 1 не се покрива с допълнителна субсидия от централния бюджет.
(7) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на конфискувано или отнето в полза на държавата имущество с акт на орган на съдебната власт след приспадане на разходите по чл. 3, ал. 12 от Закона за Националната агенция за приходите.
(8) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, в Сметната палата и в Министерството на финансите утвърдените бюджети на органите на съдебната власт.


Чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2015 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 1 580,0
1. Неданъчни приходи 1 580,0
II. РАЗХОДИ 53 000,0
1. Текущи разходи 50 403,0
2. Капиталови разходи 2 097,0
3. Резерв за непредвидени и/или неотложни 500,0
  разходи  
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 51 420,0
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 51 420,0
  бюджет (+/-)  
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област Сума (хил. лв.)
  1 2
1. Функционална област "Представителен и 33 020,7
  ефективен Парламент"  
  в т.ч. Резерв за непредвидени и/или неотложни 500,0
  разходи  
2. Функционална област "Осигуряващи дейности" 18 977,4
3. Функционална област "Съпътстваща дейност" 1 001,9
  (Икономически и социален съвет)  
  Всичко: 53 000,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Народното събрание, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 25 857,3
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 21 838,3
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  
(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Народното събрание.
(5) В срок до 31 януари 2015 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и на Министерството на финансите.
(6) Икономията на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез промяна на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет.
(7) При недостиг на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по ал. 1, II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.
(8) Икономията на разходите за персонал на парламентарните служители може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за издръжка.
(9) В срок един месец от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. председателят на Народното събрание представя в Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на показатели по ал. 1 по бюджета на Народното събрание съгласно Единната бюджетна класификация.


Чл. 4. (1) Приема бюджета на Сметната палата за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 150,0
1. Неданъчни приходи 150,0
II. РАЗХОДИ 15 207,0
1. Текущи разходи 14 957,0
  в т.ч.  
1.1. Персонал 12 770,0
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 12 770,0
2. Капиталови разходи 250,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 15 057,0
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 15 057,0
  бюджет (+/-)  
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Сметната палата, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 2 407,0
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 2 437,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  

Чл. 5. (1) Приема бюджета на Администрацията на президента за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  
II. РАЗХОДИ 6 050,0
1. Текущи разходи 5 820,0
  в т.ч.  
1.1. Персонал 3 868,0
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 3 868,0
2. Капиталови разходи 230,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 6 050,0
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 6 050,0
  бюджет (+/-)  
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Администрацията на президента, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 2 400,0
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 2 400,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  

Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 17 240,0
1. Неданъчни приходи 17 240,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 600,0
II. РАЗХОДИ 71 703,0
1. Текущи разходи 63 613,0
  в т.ч.  
1.1. Персонал 44 461,0
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 44 461,0
1.2. Субсидии 4 500,0
1.2.1. Субсидии за юридически лица с нестопанска цел 4 500,0
1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 780,0
  домакинствата  
2. Капиталови разходи 8 090,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 54 463,0
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 55 472,0
  бюджет (+/-)  
2. Трансфери между бюджети и сметки за -1 009,0
  средствата от Европейския съюз (+/-)  
2.1. Предоставени трансфери (-) -1 009,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на Сума
  политика/бюджетната програма (хил. лв.)
  1 2
1. Област "Осигуряване дейността и организацията 8 122,0
  на работата на Министерския съвет"  
2. Политика в областта на управлението на 561,0
  средствата от ЕС  
3. Политика в областта на осъществяването на 19 184,0
  държавните функции на територията на областите  
  в България  
4. Политика в областта на правото на 4 673,0
  вероизповедание  
5. Политика в областта на архивното дело 5 962,0
6. Бюджетна програма "Администрация" 12 874,0
7. Други бюджетни програми, в т.ч.: 20 327,0
7.1. Бюджетна програма "Други дейности и услуги" 20 327,0
  Всичко: 71 703,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Министерския съвет, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, 26 245,8
  които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 27 242,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  
(4) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, съгласно приложение № 1.


Чл. 7. (1) Приема бюджета на Конституционния съд за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  
II. РАЗХОДИ 3 240,0
1. Текущи разходи 3 140,0
  в т.ч.  
1.1. Персонал 2 840,0
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 2 840,0
2. Капиталови разходи 100,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 3 240,0
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 3 240,0
  бюджет (+/-)  
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Конституционния съд, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 400,0
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 400,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  

Чл. 8. (1) Приема бюджета на Омбудсмана за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  
II. РАЗХОДИ 2 347,0
1. Текущи разходи 2 317,0
  в т.ч.  
1.1. Персонал 1 399,0
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 1 399,0
2. Капиталови разходи 30,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 2 347,0
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 2 347,0
  бюджет (+/-)  
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Омбудсмана, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 948,0
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 948,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  

Чл. 9. (1) Приема бюджета на Министерството на финансите за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 90 000,0
1. Неданъчни приходи 90 000,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 80 000,0
II. РАЗХОДИ 363 520,0
1. Текущи разходи 351 841,0
  в т.ч.  
1.1. Персонал 231 560,0
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 231 560,0
1.2. Субсидии 2 000,0
1.2.1. Субсидии за юридически лица с нестопанска цел 2 000,0
1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 12 630,0
  домакинствата  
2. Капиталови разходи 11 679,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 273 520,0
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 270 162,1
  бюджет (+/-)  
2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни 3 358,9
  организации (+/-)  
2.1. Получени трансфери (+) 3 358,9
3. Трансфери между бюджети и сметки за -1,0
  средствата от Европейския съюз (+/-)  
3.1. Предоставени трансфери (-) -1,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на Сума
  политика/бюджетната програма (хил. лв.)
  1 2
1. Политика в областта на устойчивите и прозрачни 52 625,0
  публични финанси  
2. Политика в областта на ефективното събиране на 228 894,0
  всички държавни приходи  
3. Политика в областта на защитата на обществото и 29 728,0
  икономиката от финансови измами, контрабанда  
  на стоки, изпиране на пари и финансиране на  
  тероризма  
4. Политика в областта на управлението на дълга 5 918,0
5. Други бюджетни програми (общо), в т.ч.: 12 871,0
5.1. Бюджетна програма "Оперативна програма 1 500,0
  "Административен капацитет"  
5.2. Бюджетна програма "Национален компенсационен 11 371,0
  жилищен фонд"  
6. Бюджетна програма "Администрация" 33 484,0
  Всичко: 363 520,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Министерството на финансите, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 172 000,0
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 135 000,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  

Чл. 10. (1) Приема бюджета на Министерството на външните работи за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 67 000,0
1. Неданъчни приходи 67 000,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 54 554,8
II. РАЗХОДИ 120 223,5
1. Текущи разходи 114 260,5
  в т.ч.  
1.1. Персонал 20 737,6
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 20 737,6
2. Капиталови разходи 5 963,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 53 223,5
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 53 223,5
  бюджет (+/-)  
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на Сума
  политика/бюджетната програма (хил. лв.)
  1 2
1. Политика в областта на развитието на ефективна 97 710,0
  дипломатическа служба  
2. Политика в областта на публичната дипломация 730,7
3. Политика в областта на активната двустранна и 21 782,8
  многостранна дипломация  
  Всичко: 120 223,5
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Министерството на външните работи, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 89 485,9
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 99 300,9
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  
(4) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2015 г., в сила от 09.12.2015 г.) Утвърждава целеви текущи и капиталови трансфери за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ общо в размер 3 400 хил. лв., които са в рамките на текущите разходи по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани за други цели.


Чл. 11. (1) Приема бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г., както следва:


Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 30 000,0
1. Неданъчни приходи 30 000,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 100,0
II. РАЗХОДИ 954 589,0
1. Текущи разходи 897 907,0
  в т.ч.  
1.1. Персонал 693 000,0
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 693 000,0
1.2. Субсидии 1 978,0
1.2.1. Субсидии за нефинансови предприятия 1 978,0
1.3. Лихви 487,8
1.4. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 1 019,0
  домакинствата  
2. Капиталови разходи 56 682,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 933 880,4
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 957 964,4
  бюджет (+/-)  
2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни -24 084,0
  организации (+/-)  
2.1. Предоставени трансфери (-) -24 084,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 9 291,4
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -9 291,4
  в т.ч.  
1. Погашения по финансов лизинг и търговски -9 291,4
  кредит (-)  
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на Сума
  политика/бюджетната програма (хил. лв.)
 

1

2

1. Политика в областта на отбранителните 892 509,0
  способности  
2. Политика в областта на съюзната и международна 62 080,0
  сигурност  
  Всичко: 954 589,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Министерството на отбраната, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 108 736,0
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 165 252,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  
(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши училища съгласно приложение № 2.


Чл. 12. (1) Приема бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 170 378,0
1. Неданъчни приходи 170 378,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 95 004,0
II. РАЗХОДИ 1 031 760,0
1. Текущи разходи 1 018 865,0
  в т.ч.  
1.1. Персонал 935 910,0
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 935 910,0
1.2. Лихви 143,4
2. Капиталови разходи 12 895,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 870 075,0
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 888 959,0
  бюджет (+/-)  
2. Трансфери между бюджети и сметки за -18 884,0
  средствата от Европейския съюз (+/-)  
2.1. Предоставени трансфери (-) -18 884,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 8 693,0
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -8 693,0
  в т.ч.  
1. Погашения по финансов лизинг и търговски -8 693,0
  кредит (-)  
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на Сума
  политика/бюджетната програма (хил. лв.)
  1 2
1. Политика в областта на защитата на 578 000,0
  националната сигурност, противодействие на  
  престъпността и опазване на обществения ред  
2. Политика в областта на защитата на границите и 145 000,0
  контрол на миграционните процеси  
3. Политика в областта на пожарната безопасност и 177 000,0
  защита на населението при извънредни ситуации  
4. Политика в областта на управлението и 125 160,0
  координацията на системата на Министерството  
  на вътрешните работи  
5. Други бюджетни програми, в т.ч.: 6 600,0
5.1. Бюджетна програма "Убежище и бежанци" 6 600,0
  Всичко: 1 031 760,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Министерството на вътрешните работи, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 90 434,0
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 98 979,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  

Чл. 13. (1) Приема бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 62 000,0
1. Неданъчни приходи 62 000,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 61 595,8
II. РАЗХОДИ 191 947,0
1. Текущи разходи 177 562,0
  в т.ч.  
1.1. Персонал 112 854,0
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 112 854,0
1.2. Субсидии 450,0
1.2.1. Субсидии за юридически лица с нестопанска цел 450,0
2. Капиталови разходи 14 385,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 129 947,0
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 130 113,2
  бюджет (+/-)  
2. Трансфери между бюджети и сметки за -166,2
  средствата от Европейския съюз (+/-)  
2.1. Предоставени трансфери (-) -166,2
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на Сума
  политика/бюджетната програма (хил. лв.)
  1 2
1. Политика в областта на правосъдието 78 595,6
2. Политика в областта на изпълнение на 106 147,0
  наказанията  
3. Бюджетна програма "Администрация" 7 204,4
  Всичко: 191 947,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Министерството на правосъдието, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 66 000,0
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 79 093,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  

Чл. 14. (1) Приема бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
 

 

(хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 28 000,0
1. Неданъчни приходи 28 000,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 18 874,4
II. РАЗХОДИ 1 101 380,8
1. Текущи разходи 1 099 990,8
  в т.ч.  
1.1. Персонал 75 553,5
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 75 553,5
1.2. Субсидии 3 690,0
1.2.1. Субсидии за нефинансови предприятия 3 420,0
1.2.2. Субсидии за юридически лица с нестопанска цел 270,0
1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 998 523,3
  домакинствата  
2. Капиталови разходи 1 390,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 1 073 380,8
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 1 066 655,1
  бюджет (+/-)  
2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни 7 150,0
  организации (+/-)  
2.1. Получени трансфери (+) 7 150,0
3. Трансфери между бюджети и сметки за -424,3
  средствата от Европейския съюз (+/-)  
3.1. Предоставени трансфери (-) -424,3
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на Сума
 

 политика/бюджетната програма

(хил. лв.)
  1 2
1. Политика в областта на заетостта 97 137,0
2. Политика в областта на трудовите отношения 11 646,9
3. Политика в областта на социалната закрила и 177 130,8
  равните възможности  
4. Политика в областта на хората с увреждания 193 812,7
5. Политика в областта на социалното включване 612 544,2
6. Политика в областта на жизненото равнище, 728,3
  доходите и демографското развитие  
7. Политика в областта на свободното движение, 684,7
  миграцията и интеграцията  
8. Бюджетна програма "Администрация" 7 696,2
  Всичко: 1 101 380,8
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Министерството на труда и социалната политика, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 1 031 827,3
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 1 024 327,3
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  

Чл. 15. (1) Приема бюджета на Министерството на здравеопазването за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 42 000,0
1. Неданъчни приходи 42 000,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 32 000,0
II. РАЗХОДИ 435 219,8
1. Текущи разходи 420 219,8
  в т.ч.  
1.1. Персонал 177 481,2
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 177 481,2
1.2. Субсидии 79 636,0
1.2.1. Субсидии за нефинансови предприятия 79 636,0
1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 26 800,0
  домакинствата  
2. Капиталови разходи 15 000,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 393 219,8
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 417 219,8
  бюджет (+/-)  
2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни -24 000,0
  организации (+/-)  
2.1. Предоставени трансфери (-) -24 000,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на Сума
  политика/бюджетната програма (хил. лв.)
  1 2
1. Политика в областта на промоцията, превенцията и 83 120,9
  контрола на общественото здраве  
2. Политика в областта на диагностиката и 317 266,1
  лечението  
3. Политика в областта на лекарствените продукти и 24 611,6
  медицинските изделия  
4. Бюджетна програма "Администрация" 10 221,2
  Всичко: 435 219,8
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Министерството на здравеопазването, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 268 253,5
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 258 738,5
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  
(4) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2015 г., в сила от 09.12.2015 г.) Утвърждава разходи за персонал без центровете за спешна медицинска помощ, държавните психиатрични болници и центровете за трансфузионна хематология в размер 61 776,4 хил. лв., които са в рамките на утвърдените разходи за персонал по ал. 1 и се извършват до утвърдения размер.
(5) Министерството на здравеопазването предоставя възмездно на държавни и общински лечебни заведения - търговски дружества, и на лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект "Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565" за закупуване през 2015 г. на медицинска апаратура и други дълготрайни активи въз основа на сключени договори за възстановяване на предоставените средства на месечни вноски.
(6) Предоставяните средства по реда на ал. 5 са до размера на възстановените и неизразходвани средства от минали години и текущо възстановяваните през 2015 г. постъпления по Револвиращия инвестиционен фонд по проект "Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565".


Чл. 16. (1) Приема бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 13 260,0
1. Неданъчни приходи 13 260,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 470,0
II. РАЗХОДИ 417 323,6
1. Текущи разходи 414 568,6
  в т.ч.  
1.1. Персонал 201 885,2
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 25 092,9
1.2. Субсидии 6 220,0
1.2.1. Субсидии за нефинансови предприятия 6 220,0
2. Капиталови разходи 2 755,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 405 063,6
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 869 089,9
  бюджет (+/-)  
2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни -459 026,3
  организации (+/-)  
2.1. Предоставени трансфери (-) -459 026,3
3. Трансфери между бюджети и сметки за -5 000,0
  средствата от Европейския съюз (+/-)  
3.1. Предоставени трансфери (-) -5 000,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 1 000,0
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -1 000,0
  в т.ч.  
1. Плащания по активирани гаранции, поръчителства -1 000,0
  и преоформен държавен дълг (нето)  
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на Сума
  политика/бюджетната програма (хил. лв.)
  1 2
1. Политика в областта на всеобхватно, достъпно и 368 019,4
  качествено образование и обучение в  
  предучилищното възпитание и подготовка и  
  училищното образование. Учене през целия  
  живот  
2. Политика в областта на равен достъп до 43 977,4
  качествено висше образование и развитие на  
  научния потенциал  
3. Бюджетна програма "Администрация" 5 326,8
  Всичко: 417 323,6
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Министерството на образованието и науката, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 215 352,1
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 215 023,4
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  
(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на образованието и науката за държавните висши училища и Българската академия на науките съгласно приложение № 3.


Чл. 17. (1) Приема бюджета на Министерството на културата за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 22 500,0
1. Неданъчни приходи 22 500,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 300,0
II. РАЗХОДИ 126 693,6
1. Текущи разходи 122 009,9
  в т.ч.  
1.1. Персонал 67 179,9
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 10 176,7
1.2. Субсидии 14 500,0
1.2.1. Субсидии за нефинансови предприятия 13 900,0
1.2.2. Субсидии за юридически лица с нестопанска цел 600,0
2. Капиталови разходи 4 683,7
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 104 193,6
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 104 193,6
  бюджет (+/-)  
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на Сума
  политика/бюджетната програма (хил. лв.)
  1 2
1. Политика в областта на опазване на движимото и 13 590,6
  недвижимото културно наследство  
2. Политика в областта на създаване и 108 456,2
  популяризиране на съвременно изкуство в  
  страната и чужбина и достъп до качествено  
  художествено образование  
3. Бюджетна програма "Администрация" 4 646,8
  Всичко: 126 693,6
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Министерството на културата, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 59 241,5
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 59 513,7
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  

Чл. 18. (1) Приема бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 10 030,0
1. Неданъчни приходи 10 030,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 3 100,0
II. РАЗХОДИ 43 481,9
1. Текущи разходи 42 093,1
  в т.ч.  
1.1. Персонал 24 518,1
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 24 518,1
2. Капиталови разходи 1 388,8
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 20 451,9
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 20 001,9
  бюджет (+/-)  
2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни 450,0
  организации (+/-)  
2.1. Получени трансфери (+) 56 000,0
2.2. Предоставени трансфери (-) -55 550,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) -13 000,0
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО 13 000,0
  в т.ч.  
1. Депозити и средства по сметки - нето (+/-) 13 000,0
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на Сума
  политика/бюджетната програма (хил. лв.)
  1 2
1. Политика в областта на опазването и ползването 19 766,9
  на компонентите на околната среда  
2. Политика в областта на Националната система за 9 115,0
  мониторинг на околната среда и информационна  
  обезпеченост  
3. Бюджетна програма "Администрация" 14 600,0
  Всичко: 43 481,9
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Министерство на околната среда и водите, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 13 963,8
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 18 963,8
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  

Чл. 19. (1) Приема бюджета на Министерството на икономиката за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 24 129,7
1. Неданъчни приходи 24 129,7
  в т.ч. приходи от държавни такси 12 834,2
II. РАЗХОДИ 53 609,4
1. Текущи разходи 53 609,4
  в т.ч.  
1.1. Персонал 23 328,0
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 23 328,0
1.2. Субсидии 18 070,0
1.2.1. Субсидии за нефинансови предприятия 18 000,0
1.2.2. Субсидии за юридически лица с нестопанска цел 70,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 29 479,7
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 29 479,7
  бюджет (+/-)  
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на Сума
  политика/бюджетната програма (хил. лв.)
  1 2
1. Политика в областта на устойчивото икономическо 42 189,4
  развитие и конкурентоспособност  
2. Политика в областта на ефективното 10 920,0
  външноикономическо сътрудничество  
3. Бюджетна програма "Администрация" 500,0
  Всичко: 53 609,4
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Министерството на икономиката, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 27 642,5
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 28 863,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  

Чл. 20. (1) Приема бюджета на Министерството на енергетиката за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 130 235,3
1. Неданъчни приходи 130 235,3
  в т.ч. приходи от държавни такси 2 642,0
II. РАЗХОДИ 51 265,6
1. Текущи разходи 46 265,6
  в т.ч.  
1.1. Персонал 2 850,6
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 2 850,6
1.2. Субсидии 42 052,7
1.2.1. Субсидии за нефинансови предприятия 42 052,7
2. Капиталови разходи 5 000,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) -  
  (+/-)  
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 78 969,7
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -78 969,7
  в т.ч.  
1. Депозити и средства по сметки - нето (+/-) -78 969,7
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на Сума
  политика/бюджетната програма (хил. лв.)
  1 2
1. Политика в областта на устойчивото и 50 765,6
  конкурентоспособно енергийно развитие  
2. Бюджетна програма "Администрация" 500,0
  Всичко: 51 265,6
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Министерството на енергетиката, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 46 015,0
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 48 615,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  
(4) Министерският съвет може да извършва промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2015 г. при възникване на допълнителна потребност от извършване на разходи, свързани със спецификата на Фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" и Фонд "Радиоактивни отпадъци", при условие че не се влошава бюджетното салдо по държавния бюджет.


Чл. 21. (1) Приема бюджета на Министерството на туризма за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 2 050,0
1. Неданъчни приходи 2 050,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 1 100,0
II. РАЗХОДИ 9 264,9
1. Текущи разходи 9 264,9
  в т.ч.  
1.1. Персонал 833,7
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 833,7
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 7 214,9
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 7 214,9
  бюджет (+/-)  
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на Сума
  политика/бюджетната програма (хил. лв.)
  1 2
1. Политика в областта на устойчивото развитие на 8 764,9
  туризма  
2. Бюджетна програма "Администрация" 500,0
  Всичко: 9 264,9
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Министерството на туризма, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 8 631,0
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 8 531,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  

Чл. 22. (1) Приема бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 271 095,5
1. Неданъчни приходи 271 095,5
  в т.ч. приходи от държавни такси 262 254,2
II. РАЗХОДИ 316 522,5
1. Текущи разходи 196 559,6
  в т.ч.  
1.1. Персонал 38 116,1
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 38 116,1
1.2. Лихви 19,4
2. Капиталови разходи 119 962,9
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 45 595,5
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 60 618,8
  бюджет (+/-)  
2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни -1 370,0
  организации (+/-)  
2.1. Предоставени трансфери (-) -1 370,0
3. Трансфери между бюджети и сметки за -13 653,3
  средствата от Европейския съюз (+/-)  
3.1. Предоставени трансфери (-) -13 653,3
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 168,5
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -168,5
  в т.ч.  
1. Погашения по финансов лизинг и търговски -168,5
  кредит (-)  
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на Сума
  политика/бюджетната програма (хил. лв.)
  1 2
1. Политика за интегрирано развитие на регионите, 3 570,1
  ефективно и ефикасно използване на публичните  
  финанси и финансовите инструменти за  
  постигане на растеж и подобряване качеството на  
  жизнената среда  
2. Политика за поддържане, модернизация и 275 269,4
  изграждане на техническата инфраструктура,  
  свързана с подобряване на транспортната  
  достъпност и интегрираното управление на  
  водните ресурси и геозащита  
3. Политика в областта на подобряване на 27 590,8
  инвестиционния процес чрез усъвършенстване на  
  информационните системи на кадастъра и  
  имотния регистър, подобряване качеството на  
  превантивния и текущ контрол в строителството  
4. Други бюджетни програми (общо), в т.ч.: 2 770,6
4.1. Бюджетна програма "Ефективно управление на 793,0
  държавната собственост, държавното участие в  
  търговските дружества и държавни предприятия  
  и развитие на публично-частното партньорство и  
  концесионирането"  
4.2. Бюджетна програма "Гражданска регистрация и 1 977,6
  административно обслужване на населението"  
5. Бюджетна програма "Ефективна администрация и 7 321,6
  координация"  
  Всичко: 316 522,5
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 254 507,6
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 275 433,5
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  

Чл. 23. (1) Приема бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 174 000,0
1. Неданъчни приходи 174 000,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 86 956,3
II. РАЗХОДИ 226 984,9
1. Текущи разходи 224 227,9
  в т.ч.  
1.1. Персонал 133 911,6
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 103 050,0
2. Капиталови разходи 2 757,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 52 984,9
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 52 984,9
  бюджет (+/-)  
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на Сума
  политика/бюджетната програма (хил. лв.)
  1 2
1. Политика в областта на земеделието и селските 175 129,2
  райони  
2. Политика в областта на рибарството и 6 319,0
  аквакултурите  
3. Политика в областта на съхраняването и 27 000,0
  увеличаването на горите и дивеча  
4. Бюджетна програма "Администрация" 18 536,7
  Всичко: 226 984,9
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Министерството на земеделието и храните, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 93 073,3
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 94 073,3
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  
(4) Утвърждава средства в размер на 15 000 хил. лв. за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на "Напоителни системи" - ЕАД, които са в рамките на текущите разходи по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани за други цели.


Чл. 24. (1) Приема бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 53 145,0
1. Неданъчни приходи 53 145,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 22 075,0
II. РАЗХОДИ 229 292,7
1. Текущи разходи 204 827,3
  в т.ч.  
1.1. Персонал 31 669,2
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 31 669,2
1.2. Субсидии 152 500,0
1.2.1. Субсидии за нефинансови предприятия 152 500,0
1.2.1.1. Субсидии за "БДЖ Пътнически превози" - ЕООД 140 000,0
1.2.1.2. Субсидии за "Български пощи" - ЕАД 12 500,0
2. Капиталови разходи 24 465,4
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) 186 147,7
  - (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 178 187,9
  бюджет (+/-)  
2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни 9 100,0
  организации (+/-)  
2.1. Получени трансфери (+) 9 100,0
3. Трансфери между бюджети и сметки за -1 140,2
  средствата от Европейския съюз (+/-)  
3.1. Предоставени трансфери (-) -1 140,2
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 10 000,0
    0,0
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - -10 000,0
  НЕТО  
  в т.ч.  
1. Депозити и средства по сметки - нето (+/-) -10 000,0
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на Сума
  политика/бюджетната програма (хил. лв.)
  1 2
1. Политика в областта на транспорта 182 265,9
2. Политика в областта на съобщенията, 32 068,5
  електронното управление, информационните  
  технологии  
3. Бюджетна програма "Административно 14 958,3
  обслужване, медицинска и психологическа  
  експертиза"  
  Всичко: 229 292,7
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 193 315,9
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 197 169,4
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  

Чл. 25. (1) Приема бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2015 г., както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 26 700,0
1. Неданъчни приходи 26 700,0
  в т.ч. приходи от държавни такси  
II. РАЗХОДИ 66 253,1
1. Текущи разходи 64 753,1
  в т.ч.  
1.1. Персонал 8 870,3
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 3 176,9
1.2. Субсидии 45 030,9
1.2.1. Субсидии за нефинансови предприятия 180,0
1.2.2. Субсидии за юридически лица с нестопанска цел 44 850,9
1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 5 714,0
  домакинствата  
2. Капиталови разходи 1 500,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 39 553,1
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 39 553,1
  бюджет (+/-)  
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на Сума
  политика/бюджетната програма (хил. лв.)
  1 2
1. Политика в областта на спорта за учащи и спорта 13 106,0
  в свободното време  
2. Политика в областта на спорта за високи 47 443,6
  постижения  
3. Политика в областта на привеждането на 2 504,0
  спортните обекти и съоръжения във вид,  
  отговарящ на съвременните международни  
  стандарти  
4. Политика в областта на усвояването и 264,2
  прилагането на добри международни практики за  
  спорта  
5. Политика в областта на младите хора 1 378,0
6. Бюджетна програма "Администрация" 1 557,3
  Всичко: 66 253,1
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Министерството на младежта и спорта, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, 56 799,3
  които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 57 056,4
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  

Чл. 26. (1) Приема бюджета на Държавната агенция "Национална сигурност" за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 200,0
1. Неданъчни приходи 200,0
II. РАЗХОДИ 107 924,0
1. Текущи разходи 101 124,0
  в т.ч.  
1.1. Персонал 92 910,5
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 92 910,5
2. Капиталови разходи 6 800,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 107 724,0
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 109 306,0
  бюджет (+/-)  
2. Трансфери между бюджети и сметки за -1 582,0
  средствата от Европейския съюз (+/-)  
2.1. Предоставени трансфери (-) -1 582,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на Сума
  политика/бюджетната програма (хил. лв.)
  1 2
1. Политика в областта на защитата на 107 924,0
  националната сигурност  
  Всичко: 107 924,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Държавната агенция "Национална сигурност", както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 14 363,0
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 14 480,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  

Чл. 27. (1) Приема бюджета на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  
II. РАЗХОДИ 3 265,0
1. Текущи разходи 3 185,0
  в т.ч.  
1.1. Персонал 2 089,0
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 2 089,0
2. Капиталови разходи 80,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 3 265,0
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 3 265,0
  бюджет (+/-)  
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 1 064,5
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 1 086,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  

Чл. 28. (1) Приема бюджета на Комисията за защита от дискриминация за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  
II. РАЗХОДИ 2 092,0
1. Текущи разходи 1 942,0
  в т.ч.  
1.1. Персонал 1 442,0
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 1 442,0
2. Капиталови разходи 150,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 2 092,0
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 2 092,0
  бюджет (+/-)  
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Комисията за защита от дискриминация, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 639,5
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 650,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  

Чл. 29. (1) Приема бюджета на Комисията за защита на личните данни за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  
II. РАЗХОДИ 2 256,0
1. Текущи разходи 2 156,0
  в т.ч.  
1.1. Персонал 1 410,0
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 1 410,0
2. Капиталови разходи 100,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 2 256,0
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 2 256,0
  бюджет (+/-)  
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Комисията за защита на личните данни, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 819,7
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 827,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  

Чл. 30. (1) Приема бюджета на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  
II. РАЗХОДИ 5 132,0
1. Текущи разходи 4 982,0
  в т.ч.  
1.1. Персонал 3 942,0
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 3 942,0
2. Капиталови разходи 150,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 5 132,0
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 5 132,0
  бюджет (+/-)  
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 1 070,0
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 1 100,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  

Чл. 31. (1) Приема бюджета на Националната служба за охрана за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 250,0
1. Неданъчни приходи 250,0
II. РАЗХОДИ 31 616,0
1. Текущи разходи 31 416,0
  в т.ч.  
1.1. Персонал 27 360,0
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 27 360,0
2. Капиталови разходи 200,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 31 366,0
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 31 366,0
  бюджет (+/-)  
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Националната служба за охрана, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 1 400,0
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 4 456,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  

Чл. 32. (1) Приема бюджета на Националната разузнавателна служба за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  
II. РАЗХОДИ 20 400,0
1. Текущи разходи 19 700,0
2. Капиталови разходи 700,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 20 400,0
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 20 400,0
  бюджет (+/-)  
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Националната разузнавателна служба, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 2 404,0
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 2 183,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  

Чл. 33. (1) Приема бюджета на Националния статистически институт за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 1 500,0
1. Неданъчни приходи 800,0
2. Помощи и дарения 700,0
II. РАЗХОДИ 17 452,1
1. Текущи разходи 15 502,1
  в т.ч.  
1.1. Персонал 11 986,6
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 11 986,6
2. Капиталови разходи 1 950,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 15 952,1
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 15 952,1
  бюджет (+/-)  
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Националния статистически институт, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 3 911,7
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 5 367,5
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  

Чл. 34. (1) Приема бюджета на Комисията за защита на конкуренцията за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 5 000,0
1. Неданъчни приходи 5 000,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 3 500,0
II. РАЗХОДИ 3 591,1
1. Текущи разходи 3 571,1
  в т.ч.  
1.1. Персонал 3 024,6
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 3 024,6
2. Капиталови разходи 20,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) -  
  (+/-)  
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 1 408,9
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -1 408,9
  в т.ч.  
1. Депозити и средства по сметки - нето (+/-) -1 408,9
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Комисията за защита на конкуренцията, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 536,5
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 566,5
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  

Чл. 35. (1) Приема бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 81 500,0
1. Неданъчни приходи 81 500,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 80 750,0
II. РАЗХОДИ 7 595,6
1. Текущи разходи 6 882,6
  в т.ч.  
1.1. Персонал 4 806,4
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 4 806,4
2. Капиталови разходи 713,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - -16 100,0
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния -7 000,0
  бюджет (+/-)  
2. Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни -9 100,0
  организации (+/-)  
2.1. Предоставени трансфери (-) -9 100,0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 57 804,4
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -57 804,4
  в т.ч.  
1. Депозити и средства по сметки - нето (+/-) -57 804,4
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Комисията за регулиране на съобщенията, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 2 239,2
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 2 739,2
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  

Чл. 36. (1) Приема бюджета на Съвета за електронни медии за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 1 200,0
1. Неданъчни приходи 1 200,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 1 200,0
II. РАЗХОДИ 1 229,5
1. Текущи разходи 1 214,5
  в т.ч.  
1.1. Персонал 937,7
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 937,7
2. Капиталови разходи 15,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 29,5
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 29,5
  бюджет (+/-)  
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Съвета за електронни медии, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 285,8
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 287,8
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  

Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Приема бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 10 720,0
1. Неданъчни приходи 10 720,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 10 015,0
II. РАЗХОДИ 3 892,1
1. Текущи разходи 3 842,1
  в т.ч.  
1.1. Персонал 3 074,0
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 3 074,0
2. Капиталови разходи 50,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) -  
  (+/-)  
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 6 827,9
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -6 827,9
  в т.ч.  
1. Депозити и средства по сметки - нето (+/-) -6 827,9
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2015 г., в сила от 06.03.2015 г.) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Комисията за енергийно и водно регулиране, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 718,1
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 718,1
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  

Чл. 38. (1) Приема бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 7 500,0
1. Неданъчни приходи 7 500,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 7 500,0
II. РАЗХОДИ 6 278,2
1. Текущи разходи 6 190,2
  в т.ч.  
1.1. Персонал 2 222,6
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 2 222,6
2. Капиталови разходи 88,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) -  
  (+/-)  
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 1 221,8
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО -1 221,8
  в т.ч.  
1. Депозити и средства по сметки - нето (+/-) -1 221,8
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Агенцията за ядрено регулиране, както следва:
Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 3 934,7
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 4 037,6
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  

Чл. 39. (1) Приема бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  
II. РАЗХОДИ 3 835,0
1. Текущи разходи 3 485,0
  в т.ч.  
1.1. Персонал 2 256,1
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 2 256,1
2. Капиталови разходи 350,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 3 835,0
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 3 835,0
  бюджет (+/-)  
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Държавната комисия по сигурността на информацията, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 1 600,0
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 1 600,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  

Чл. 40. (1) Приема бюджета на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 2 050,0
1. Неданъчни приходи 2 050,0
  в т.ч. приходи от държавни такси 40,0
II. РАЗХОДИ 40 365,8
1. Текущи разходи 19 736,0
  в т.ч.  
1.1. Персонал 6 193,2
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 6 193,2
2. Капиталови разходи 1 396,7
3. Прираст на държавния резерв (нето) 19 233,1
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 38 315,8
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 38 315,8
  бюджет (+/-)  
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на Сума
  политика/бюджетната програма (хил. лв.)
  1 2
1. Политика в областта на държавните резерви, 40 365,8
  военновременните запаси и задължителните  
  запаси от нефт и нефтопродукти (общо), в т.ч.:  
1.1. Бюджетна програма "Държавни резерви и 21 301,1
  военновременни запаси"  
1.2. Бюджетна програма "Запаси за извънредни 19 064,7
  ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви  
  запаси от нефтопродукти"  
  Всичко: 40 365,8
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, 20 119,8
  които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 20 119,8
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  

Чл. 41. (1) Приема бюджета на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 20,0
1. Неданъчни приходи 20,0
II. РАЗХОДИ 1 233,0
1. Текущи разходи 1 203,0
  в т.ч.  
1.1. Персонал 915,0
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 915,0
2. Капиталови разходи 30,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 1 213,0
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 1 213,0
  бюджет (+/-)  
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 400,0
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 400,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  

Чл. 42. (1) Приема бюджета на Комисията за финансов надзор за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 7 241,9
1. Неданъчни приходи 7 241,9
  в т.ч. приходи от държавни такси 4 941,4
II. РАЗХОДИ 10 171,8
1. Текущи разходи 9 874,8
  в т.ч.  
1.1. Персонал 6 732,9
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 6 732,9
2. Капиталови разходи 297,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 2 929,9
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 2 929,9
  бюджет (+/-)  
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Комисията за финансов надзор, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 2 458,4
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 3 430,9
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  

Чл. 43. (1) Приема бюджета на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  
1. Неданъчни приходи  
  в т.ч. приходи от държавни такси  
II. РАЗХОДИ 1 086,0
1. Текущи разходи 1 082,0
  в т.ч.  
1.1. Персонал 927,4
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 927,4
2. Капиталови разходи 4,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 1 086,0
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 1 086,0
  бюджет (+/-)  
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, 143,1
  които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 157,4
  разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015  
  г.  

Чл. 44. (1) Приема бюджета на Централната избирателна комисия за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  
II. РАЗХОДИ 2 911,0
1. Текущи разходи 2 661,0
  в т.ч.  
1.1. Персонал 2 028,0
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 2 028,0
2. Капиталови разходи 250,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 2 911,0
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет 2 911,0
  (+/-)  
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Централната избирателна комисия, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 900,0
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 900,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  

Чл. 45. (1) Приема бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 16 246,7
1. Данъчни приходи 1 046,7
2. Неданъчни приходи 15 200,0
II. РАЗХОДИ 366 525,3
1. Текущи разходи 349 903,5
  в т.ч.  
1.1. Персонал 30 150,5
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 30 150,5
1.2. Субсидии 300 350,0
1.2.1. Субсидии за нефинансови предприятия 300 350,0
2. Капиталови разходи 16 621,8
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) 390 278,6
  - (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 390 278,6
  бюджет (+/-)  
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) 40 000,0
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - -40 000,0
  НЕТО  
  в т.ч.  
1. Предоставени кредити (нето) -40 000,0
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната Сума
  програма (хил. лв.)
  1 2
1. Политика на Министерството на земеделието и 333 422,0
  храните в областта на земеделието и селските  
  райони  
2. Политика на Министерството на земеделието и 810,1
  храните в областта на рибарството и аквакултурите  
3. Бюджетна програма "Администрация" 32 293,2
  Всичко: 366 525,3
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Държавен фонд "Земеделие", както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 331 374,8
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015  
  г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 336 374,8
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  

Чл. 46. (1) Приема бюджета на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ  
II. РАЗХОДИ 1 334,0
1. Текущи разходи 1 241,0
  в т.ч.  
1.1. Персонал 791,0
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 791,0
2. Капиталови разходи 93,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - 1 334,0
  (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет 1 334,0
  (+/-)  
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО  
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, 584,0
  които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 538,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015  
  г.  

Чл. 47. (1) Приема бюджета на Държавната агенция "Технически операции" за 2015 г., както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 136,0
1. Неданъчни приходи 136,0
II. РАЗХОДИ 44 077,0
1. Текущи разходи 39 577,0
  в т.ч.  
1.1. Персонал 35 308,0
  в т.ч. Персонал без делегирани бюджети 35 308,0
2. Капиталови разходи 4 500,0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) 43 941,0
  - (+/-)  
1. Бюджетно взаимоотношение с централния 43 941,0
  бюджет (+/-)  
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)  
V. ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО -  
  НЕТО  
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната Сума
  програма (хил. лв.)
  1 2
1. Политика в областта на прилагането на специални 44 077,0
  разузнавателни средства  
  Всичко: 44 077,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г. от Държавната агенция "Технически операции", както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Максимален размер на ангажиментите за 7 836,0
  разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.  
2. Максимален размер на новите задължения за 8 659,0
  разходи, които могат да бъдат натрупани през  
  2015 г.  

Чл. 48. (1) Определя бюджетните взаимоотношения с централния бюджет на Българското национално радио, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция, както следва:

Показатели Сума
    (хил. лв.)
  1 2
1. Българско национално радио 42 112,0
  в т.ч.  
  - по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и 3 900,0
  телевизията  
2. Българска национална телевизия 65 147,0
  в т.ч.  
  - по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и 8 100,0
  телевизията  
3. Българска телеграфна агенция 4 385,0
(2) Управителният съвет на Българската национална телевизия, управителният съвет на Българското национално радио и генералният директор на Българската телеграфна агенция да предприемат необходимите действия за намаляване на разходите за персонал с 10 на сто за 2015 г. спрямо утвърдените за 2014 г.


Чл. 49. (1) Приема субсидиите за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2015 г. съгласно приложение № 4.
(2) Приема капиталовите трансфери за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2015 г. съгласно приложение № 5.


Чл. 50. Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2015 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно приложение № 6 и по видове: обща субсидия за делегираните от държавата дейности 2 066 835,9 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 264 000,0 хил. лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 23 000,0 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 131 800,0 хил. лв., в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища 63 000,0 хил. лв. и по общини, както следва:

    (в хил. лв.)
ОБЩИНИ Бюджетни от тях:
  взаимоотношения Обща трансфери за местни целева субсидия за
    субсидия за дейности капиталови разходи
    делегираните обща за зимно Общо в т.ч.:
    от държавата изравнителна поддържане и   за изграждане и
    дейности субсидия снегопочистване   основен ремонт
        на общински   на общински
        пътища   пътища
1 2(к.3+к.4+к.5+к.6) 3 4 5 6 7
ОБЛАСТ            
БЛАГОЕВГРАД            
Банско 5 641,4 4 984,7 144,8 86,6 425,3 270,4
Белица 4 844,5 3 327,9 721,6 226,3 568,7 424,5
Благоевград 27 578,1 23 913,5 2 660,9 98,5 905,2 388,9
Гоце Делчев 13 234,6 11 322,3 1 568,4 29,3 314,6 92,0
Гърмен 6 886,6 5 256,3 1 174,9 104,6 350,8 157,9
Кресна 2 554,2 1 798,7 451,5 41,5 262,5 163,4
Петрич 18 608,8 14 385,2 2 871,5 156,8 1 195,3 618,8
Разлог 8 030,6 6 784,6 554,9 154,6 536,5 358,0
Сандански 14 839,7 11 772,1 1 786,0 148,9 1 132,7 587,9
Сатовча 6 865,3 5 357,6 1 052,2 66,8 388,7 208,1
Симитли 5 984,9 4 518,3 903,5 107,0 456,1 240,2
Струмяни 3 170,3 2 174,9 352,8 140,0 502,6 331,6
Хаджидимово 4 505,7 3 492,7 714,6 26,9 271,5 105,5
Якоруда 4 381,2 3 167,0 801,7 112,5 300,0 170,9
ОБЛАСТ БУРГАС            
Айтос 10 265,9 7 935,8 1 724,6 70,2 535,3 277,2
Бургас 67 581,2 64 996,3 1 387,6 65,1 1 132,2 176,1
Камено 4 794,4 4 006,9 517,0 22,3 248,2 88,8
Карнобат 10 300,6 8 151,5 1 229,3 109,3 810,5 431,2
Малко Търново 2 628,0 1 805,5 183,1 122,1 517,3 329,5
Несебър 7 453,3 6 781,3 256,2 39,2 376,6 154,9
Поморие 8 964,4 8 179,0 266,1 73,5 445,8 189,6
Приморско 2 265,1 2 044,2 55,9 12,8 152,2 50,6
Руен 11 199,0 7 946,0 2 322,0 102,4 828,6 404,5
Созопол 3 958,2 3 397,9 110,4 54,8 395,1 216,9
Средец 7 521,5 5 921,9 676,0 110,7 812,9 437,1
Сунгурларе 6 205,2 4 502,1 1 035,5 79,6 588,0 278,4
Царево 3 206,6 2 736,9 99,5 39,2 331,0 154,9
ОБЛАСТ ВАРНА            
Аврен 3 245,2 2 652,3 229,8 58,5 304,6 127,6
Аксаково 6 889,6 5 441,0 697,2 169,3 582,1 311,3
Белослав 5 443,1 4 842,6 460,8 16,8 122,9 50,6
Бяла 1 663,4 1 522,3 31,9 12,0 97,2 35,3
Варна 92 742,2 88 778,1 2 329,0 65,1 1 570,0 196,1
Ветрино 1 984,0 1 460,2 206,7 50,4 266,7 152,0
Вълчи дол 4 857,4 3 588,7 779,6 67,2 421,9 202,5
Девня 3 408,5 3 030,0 160,2 38,0 180,3 114,5
Долни чифлик 8 831,8 7 066,8 1 260,5 67,8 436,7 203,7
Дългопол 5 778,8 4 299,2 1 039,9 59,4 380,3 178,4
Провадия 9 538,4 7 527,6 1 352,0 90,7 568,1 272,8
Суворово 3 359,6 2 756,6 316,8 44,8 241,4 134,0
ОБЛАСТ ВЕЛИКО            
ТЪРНОВО            
Велико 30 352,2 27 099,7 1 754,9 211,1 1 286,5 605,8
Търново            
Горна 14 633,2 12 009,1 2 119,3 51,9 452,9 160,3
Оряховица            
Елена 6 149,7 3 851,8 892,7 228,1 1 177,1 835,4
Златарица 2 285,5 1 769,1 186,7 42,2 287,5 161,4
Лясковец 4 157,2 3 227,2 663,5 32,4 234,1 127,8
Павликени 8 568,7 6 383,2 1 542,8 72,9 569,8 288,1
Полски 5 090,3 4 002,4 737,2 30,8 319,9 121,9
Тръмбеш            
Свищов 11 652,3 9 122,1 1 992,2 42,7 495,3 169,3
Стражица 7 172,1 5 742,4 822,5 101,2 506,0 277,9
Сухиндол 1 829,7 1 531,6 152,6 16,3 129,2 65,1
ОБЛАСТ ВИДИН            
Белоградчик 3 715,3 2 986,0 355,7 49,6 324,0 149,0
Бойница 1 564,7 1 231,2 175,9 19,7 137,9 77,6
Брегово 4 009,1 3 373,6 397,9 27,7 209,9 108,8
Видин 20 868,7 16 966,3 3 067,9 69,0 765,5 272,9
Грамада 1 080,7 716,2 193,1 20,9 150,5 73,5
Димово 3 564,7 2 615,3 473,2 55,1 421,1 218,3
Кула 2 750,0 2 081,9 385,3 36,0 246,8 142,6
Макреш 1 023,3 691,8 202,5 10,8 118,2 43,1
Ново село 1 878,7 1 558,1 221,5 10,3 88,8 35,2
Ружинци 2 380,5 1 772,1 381,8 25,0 201,6 98,5
Чупрене 1 693,4 1 196,7 291,5 22,3 182,9 87,9
ОБЛАСТ ВРАЦА            
Борован 2 991,2 2 365,4 395,9 31,0 198,9 122,3
Бяла Слатина 9 761,8 7 716,0 1 581,4 63,4 401,0 155,4
Враца 27 758,3 23 791,0 3 061,2 84,0 822,1 331,7
Козлодуй 8 757,2 7 859,5 719,6 7,8 170,3 27,2
Криводол 3 257,0 2 268,8 708,8 26,0 253,4 90,2
Мездра 8 168,8 6 187,3 1 223,3 91,1 667,1 359,6
Мизия 2 825,4 2 204,9 474,0 19,5 127,0 38,6
Оряхово 3 977,1 2 975,4 698,3 36,3 267,1 144,2
Роман 3 654,5 2 755,5 501,2 62,8 335,0 204,4
Хайредин 2 425,2 1 880,1 367,5 20,4 157,2 80,3
ОБЛАСТ ГАБРОВО            
Габрово 20 014,4 15 485,8 2 675,0 209,8 1 643,8 829,2
Дряново 5 741,1 4 582,1 543,7 96,2 519,1 308,6
Севлиево 14 039,3 10 706,9 1 638,3 276,1 1 418,0 916,2
Трявна 5 032,1 3 308,5 525,3 269,2 929,1 784,0
ОБЛАСТ ДОБРИЧ            
Балчик 7 171,1 6 238,8 248,3 104,7 579,3 314,2
Генерал 5 774,7 4 113,2 882,0 91,7 687,8 275,7
Тошево            
Добрич 28 755,6 25 407,9 2 917,3 18,4 412,0 55,3
Добричка 9 525,8 6 308,1 1 802,4 192,9 1 222,4 580,3
Каварна 6 288,8 5 615,9 178,3 74,7 419,9 185,6
Крушари 3 849,7 2 926,4 531,2 55,7 336,4 167,6
Тервел 7 153,7 5 379,4 1 112,0 135,1 527,2 253,8
Шабла 2 259,6 1 705,6 213,6 51,0 289,4 153,4
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ            
Ардино 5 468,2 3 552,3 836,1 164,8 915,0 553,2
Джебел 4 004,2 2 692,6 580,8 84,5 646,3 333,6
Кирково 9 083,0 5 766,0 1 564,2 304,8 1 448,0 899,8
Крумовград 9 195,2 6 225,6 1 368,6 224,5 1 376,5 776,3
Кърджали 24 833,6 20 255,0 2 421,6 435,8 1 721,2 764,0
Момчилград 6 600,4 4 534,5 940,9 265,5 859,5 483,5
Черноочене 4 480,5 2 819,2 664,3 160,5 836,5 495,3
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ            
Бобов дол 3 081,3 2 213,9 480,5 81,6 305,3 147,3
Бобошево 1 234,8 776,9 199,9 33,7 224,3 132,6
Дупница 14 125,9 11 291,7 2 288,8 48,4 497,0 191,7
Кочериново 2 303,3 1 550,0 376,0 54,8 322,5 216,6
Кюстендил 20 207,6 15 863,9 2 728,2 232,5 1 383,0 725,8
Невестино 1 748,8 914,0 417,5 55,7 361,6 174,0
Рила 1 358,7 1 101,2 150,3 5,5 101,7 17,0
Сапарева баня 1 986,9 1 531,3 278,2 39,0 138,4 65,0
Трекляно 1 169,8 570,8 204,9 65,9 328,2 205,5
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ            
Априлци 1 722,4 1 346,5 90,7 53,9 231,3 166,2
Летница 2 195,3 1 704,3 297,7 27,1 166,2 106,8
Ловеч 18 072,8 14 865,8 2 011,1 139,8 1 056,1 552,2
Луковит 7 657,4 5 988,5 1 236,2 51,6 381,1 187,9
Тетевен 8 352,5 6 594,6 1 246,5 66,1 445,3 204,1
Троян 11 103,9 8 391,0 1 442,9 190,7 1 079,3 721,7
Угърчин 3 719,0 2 460,5 631,9 95,7 530,9 377,8
Ябланица 3 446,3 2 569,8 474,1 63,4 339,0 237,5
ОБЛАСТ МОНТАНА            
Берковица 9 317,5 7 280,9 1 214,7 141,5 680,4 442,8
Бойчиновци 3 743,4 2 809,5 691,7 19,0 223,2 75,0
Брусарци 2 130,2 1 549,2 379,6 20,2 181,2 80,0
Вълчедръм 4 086,2 3 083,8 738,9 42,0 221,5 67,6
Вършец 3 348,0 2 523,7 500,2 41,5 282,6 164,3
Георги 2 016,6 1 589,1 178,8 36,5 212,2 94,9
Дамяново            
Лом 10 588,1 8 638,3 1 541,2 43,2 365,4 163,3
Медковец 1 870,1 1 448,8 298,2 17,2 105,9 38,5
Монтана 18 040,3 15 046,1 2 365,5 41,7 587,0 165,2
Чипровци 1 450,0 921,8 322,4 37,4 168,4 60,8
Якимово 1 687,9 1 176,2 353,4 18,4 139,9 72,9
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК            
Батак 3 138,4 2 530,3 274,5 51,1 282,5 158,7
Белово 2 969,5 2 263,4 516,6 20,9 168,6 46,2
Брацигово 4 135,5 3 294,9 602,8 26,9 210,9 106,1
Велинград 15 542,3 12 371,6 2 208,4 138,1 824,2 430,8
Лесичово 2 729,4 2 062,6 412,8 33,7 220,3 132,7
Пазарджик 39 063,6 32 023,7 5 713,3 242,5 1 084,1 389,8
Панагюрище 7 652,7 6 154,1 1 084,5 39,2 374,9 155,2
Пещера 6 167,2 5 056,3 838,3 43,2 229,4 124,3
Ракитово 6 591,6 5 055,2 1 190,4 58,6 287,4 182,4
Септември 8 622,1 6 303,9 1 856,8 48,4 413,0 191,5
Стрелча 1 776,8 1 317,8 334,6 9,9 114,5 39,4
ОБЛАСТ ПЕРНИК            
Брезник 2 909,1 1 716,7 520,3 104,9 567,2 327,2
Земен 1 415,7 816,4 311,2 35,8 252,3 111,7
Ковачевци 1 404,9 852,5 185,2 58,7 308,5 231,5
Перник 25 469,6 21 801,6 2 515,3 337,1 815,6 257,6
Радомир 7 533,5 5 975,3 914,6 63,1 580,5 249,1
Трън 3 044,3 1 773,2 478,0 105,7 687,4 329,8
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН            
Белене 3 234,2 2 488,9 470,2 38,3 236,8 129,4
Гулянци 3 993,3 2 851,7 805,6 33,3 302,7 131,1
Долна 6 747,3 4 937,2 1 266,5 59,0 484,6 233,4
Митрополия            
Долни Дъбник 4 429,6 3 255,0 871,0 36,5 267,1 145,0
Искър 2 433,9 1 780,6 492,2 16,5 144,6 65,8
Левски 6 106,5 4 613,3 1 191,6 20,4 281,2 80,5
Никопол 3 406,6 2 482,6 643,7 22,7 257,6 89,9
Плевен 39 463,6 34 883,3 3 235,8 181,8 1 162,7 432,8
Пордим 3 833,2 3 159,8 423,4 30,3 219,7 119,9
Червен бряг 9 503,3 7 207,8 1 783,4 62,2 449,9 205,8
Кнежа 4 643,4 3 725,7 736,3 13,8 167,6 54,4
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ            
Асеновград 19 522,4 15 501,8 2 943,0 139,0 938,6 445,8
Брезово 2 938,6 2 111,4 358,7 58,7 409,8 231,3
Калояново 4 076,1 2 982,4 725,9 39,0 328,8 153,8
Карлово 17 704,4 13 454,6 3 254,9 103,7 891,2 409,1
Кричим 3 316,7 2 670,4 585,0 3,3 58,0 14,0
Лъки 1 893,6 1 206,8 304,1 82,6 300,1 200,2
"Марица" 8 804,1 7 208,7 1 150,7 34,5 410,2 134,2
Перущица 2 190,5 1 753,9 341,1 13,0 82,5 51,7
Пловдив 102 688,5 96 754,1 4 552,4 13,8 1 368,2 54,3
Първомай 8 573,9 6 418,7 1 517,0 76,4 561,8 301,6
Раковски 7 791,8 6 046,0 1 408,6 33,3 303,9 131,0
"Родопи" 8 383,7 6 155,5 1 469,5 220,0 538,7 235,3
Садово 5 539,5 4 282,5 1 013,7 18,4 224,9 72,5
Стамболийски 6 527,6 5 082,8 1 245,9 27,9 171,0 56,7
Съединение 2 972,9 2 088,2 630,3 24,1 230,3 95,7
Хисаря 4 069,6 3 213,4 545,8 39,9 270,5 86,5
Куклен 2 153,4 1 603,0 211,9 87,4 251,1 173,3
Сопот 3 988,2 3 258,1 587,7 17,6 124,8 69,6
ОБЛАСТ РАЗГРАД            
Завет 4 074,7 3 124,8 633,0 58,5 258,4 144,5
Исперих 9 014,1 7 435,1 1 084,5 61,8 432,7 158,7
Кубрат 7 085,7 5 529,5 1 048,8 81,1 426,3 205,8
Лозница 4 575,1 3 472,7 614,9 110,9 376,6 218,3
Разград 19 100,1 16 647,7 1 550,1 201,9 700,4 302,1
Самуил 4 363,6 3 527,5 503,7 66,7 265,7 126,4
Цар Калоян 2 492,7 1 946,9 410,6 18,7 116,5 56,4
ОБЛАСТ РУСЕ            
Борово 2 759,4 2 156,0 312,9 56,1 234,4 139,9
Бяла 4 870,2 3 554,2 908,6 62,4 345,0 187,7
Ветово 4 534,7 3 356,1 818,1 59,7 300,8 179,2
Две могили 3 410,7 2 484,1 521,5 64,2 340,9 194,0
Иваново 2 886,2 1 603,3 674,0 108,8 500,1 327,5
Русе 49 125,0 42 310,3 5 479,4 253,1 1 082,2 301,9
Сливо поле 3 759,3 2 719,8 617,3 70,8 351,4 212,7
Ценово 2 037,2 1 345,1 415,2 42,5 234,4 128,3
ОБЛАСТ СИЛИСТРА            
Алфатар 1 701,5 1 334,9 166,4 29,3 170,9 87,9
Главиница 5 083,1 3 772,3 856,1 73,8 380,9 145,7
Дулово 11 252,7 8 816,4 1 912,6 46,7 477,0 141,1
Кайнарджа 3 155,6 2 359,4 442,2 51,8 302,2 155,4
Силистра 18 493,5 15 719,1 2 031,2 94,7 648,5 284,8
Ситово 2 519,3 1 769,7 424,0 51,8 273,8 155,7
Тутракан 5 631,7 4 255,1 989,4 46,7 340,5 140,4
ОБЛАСТ СЛИВЕН            
Котел 8 257,6 5 817,2 1 573,7 137,4 729,3 427,0
Нова Загора 14 524,1 11 341,8 2 236,3 135,9 810,1 362,1
Сливен 44 709,9 37 414,9 5 062,5 372,0 1 860,5 958,3
Твърдица 7 921,1 6 249,0 1 125,2 77,1 469,8 304,2
ОБЛАСТ СМОЛЯН            
Баните 2 187,7 1 288,6 283,5 119,5 496,1 335,1
Борино 1 610,2 1 103,9 214,3 110,7 181,3 117,3
Девин 5 023,1 3 426,2 752,8 360,9 483,2 283,1
Доспат 4 021,3 3 067,0 639,2 84,2 230,9 115,5
Златоград 4 916,3 3 687,4 735,3 131,0 362,6 237,8
Мадан 4 932,2 3 199,2 792,0 251,9 689,1 398,4
Неделино 3 548,1 2 154,4 505,9 239,1 648,7 516,2
Рудозем 4 597,7 3 331,6 678,1 223,4 364,6 199,0
Смолян 18 016,7 14 649,6 928,6 860,1 1 578,4 938,6
Чепеларе 2 937,4 2 281,4 78,4 178,7 398,9 259,6
СТОЛИЧНА 313 763,6 297 973,5 9 482,7 302,5 6 004,9 639,6
ОБЩИНА            
ОБЛАСТ СОФИЙСКА            
Антон 915,3 682,6 123,5 27,3 81,9 60,8
Божурище 2 765,1 2 264,2 299,6 19,8 181,5 78,6
Ботевград 11 860,1 8 996,9 1 761,7 169,2 932,3 667,6
Годеч 2 422,4 1 431,1 436,2 90,3 464,8 281,0
Горна Малина 2 425,5 1 722,4 372,6 38,0 292,5 150,2
Долна баня 2 647,4 2 347,7 229,7 7,8 62,2 30,9
Драгоман 2 632,9 1 723,7 343,0 71,4 494,8 281,9
Елин Пелин 7 672,7 6 558,2 528,1 81,2 505,2 254,3
Етрополе 5 820,6 4 629,6 617,5 154,3 419,2 269,8
Златица 1 984,4 1 614,6 247,4 11,5 110,9 45,6
Ихтиман 7 216,1 5 468,2 1 062,8 105,2 579,9 328,0
Копривщица 1 400,0 1 174,5 126,9 16,2 82,4 50,6
Костенец 4 320,4 3 327,1 611,7 67,5 314,1 189,0
Костинброд 5 215,3 4 102,2 652,8 85,5 374,8 194,9
Мирково 1 133,9 815,9 111,8 37,2 169,0 104,6
Пирдоп 3 159,8 2 595,8 345,8 66,1 152,1 90,8
Правец 6 743,4 5 165,6 336,8 223,9 1 017,1 884,5
Самоков 12 623,7 10 706,5 1 019,1 183,6 714,5 271,0
Своге 7 478,7 4 740,7 1 321,7 319,1 1 097,2 696,7
Сливница 2 980,4 2 166,4 542,0 37,4 234,6 117,3
Чавдар 743,7 605,2 68,1 10,3 60,1 40,7
Челопеч 942,9 801,1 47,4 15,7 78,7 61,7
ОБЛАСТ СТАРА            
ЗАГОРА            
Братя 3 399,6 2 195,4 730,5 49,8 423,9 197,1
Даскалови            
Гурково 2 419,3 1 825,4 435,3 15,9 142,7 46,0
Гълъбово 4 646,4 4 018,0 313,6 58,1 256,7 99,9
Казанлък 25 099,5 21 120,3 3 187,5 65,7 726,0 259,6
Мъглиж 4 333,3 3 151,6 816,4 42,0 323,3 166,4
Николаево 2 759,5 2 218,6 393,5 19,2 128,2 75,8
Опан 1 200,5 831,9 134,0 23,4 211,2 92,3
Павел баня 5 638,3 4 425,1 943,0 15,5 254,7 61,1
Раднево 6 801,7 5 291,4 903,2 96,6 510,5 239,3
Стара Загора 51 391,6 46 229,6 3 273,1 168,4 1 720,5 672,1
Чирпан 7 494,4 5 505,7 1 389,1 71,9 527,7 276,3
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ            
Антоново 3 430,8 1 943,9 598,7 135,1 753,1 406,2
Омуртаг 8 553,0 6 078,5 1 554,0 135,1 785,4 406,2
Опака 2 793,3 2 102,8 472,1 34,7 183,7 104,4
Попово 10 634,5 7 744,2 1 758,6 179,0 952,7 538,1
Търговище 21 213,7 17 015,3 2 644,1 232,1 1 322,2 698,6
ОБЛАСТ ХАСКОВО            
Димитровград 14 911,5 12 127,4 1 958,6 80,8 744,7 319,5
Ивайловград 3 987,3 2 256,0 771,7 128,3 831,3 506,8
Любимец 3 867,1 2 981,7 585,0 44,0 256,4 117,3
Маджарово 1 292,0 853,8 96,7 43,6 297,9 172,3
Минерални 2 063,2 1 464,8 292,2 44,5 261,7 142,0
бани            
Свиленград 8 330,5 6 570,1 1 085,5 81,6 593,3 290,4
Симеоновград 3 440,1 2 701,9 566,7 12,6 158,9 46,4
Стамболово 3 007,7 2 176,3 321,7 64,0 445,7 236,0
Тополовград 4 874,1 3 503,6 934,0 38,3 398,2 151,1
Харманли 7 972,3 6 313,9 975,1 72,3 611,0 285,7
Хасково 28 969,8 26 048,5 1 777,9 115,5 1 027,9 368,4
ОБЛАСТ ШУМЕН            
Велики 4 713,3 3 493,0 838,1 56,7 325,5 170,8
Преслав            
Венец 3 079,1 2 243,4 482,4 55,8 297,5 168,1
Върбица 4 497,4 3 328,8 825,0 38,3 305,3 115,5
Каолиново 4 887,9 3 713,5 824,4 43,1 306,9 129,5
Каспичан 3 506,9 2 700,9 551,5 34,4 220,1 103,4
Никола 3 317,2 2 609,5 442,1 77,5 188,1 67,4
Козлево            
Нови пазар 7 936,0 6 406,7 979,4 163,0 386,9 195,8
Смядово 3 646,7 2 907,8 532,5 19,8 186,6 59,6
Хитрино 2 552,6 1 656,8 345,1 123,6 427,1 243,8
Шумен 32 504,0 28 737,3 2 589,0 168,8 1 008,9 418,9
ОБЛАСТ ЯМБОЛ            
Болярово 2 996,1 2 383,4 161,0 47,7 404,0 188,4
Елхово 6 400,2 4 707,7 1 103,8 75,6 513,1 237,5
Стралджа 5 982,8 4 367,0 1 030,7 79,1 506,0 245,4
"Тунджа" 7 972,0 5 114,9 1 858,7 101,0 897,4 399,2
Ямбол 25 780,5 22 371,8 3 079,1 7,8 321,8 30,6
ВСИЧКО: 2 485 635,9 2 066 835,9 264 000,0 23 000,0 131 800,0 63 000,0

Чл. 51. Стойностните и натуралните показатели на общините за делегираните от държавата дейности са определени съгласно приложение № 7.


Чл. 52. Разчетите за финансиране на капиталовите разходи на общините, определени с решение на общинския съвет въз основа на поименните списъци на обектите за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи се представят в Министерството на финансите при условия и по ред, определени от министъра на финансите.


Чл. 53. (1) Годишният размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините се разпределя по тримесечия, както следва:
1. първо тримесечие - 30 на сто;
2. второ тримесечие - 25 на сто;
3. трето тримесечие - 20 на сто;
4. четвърто тримесечие - 25 на сто.
(2) Годишният размер на целевата субсидия за капиталови разходи за общините, без тази за изграждане и основен ремонт на общински пътища, се разпределя по тримесечия, както следва:
1. първо тримесечие - 15 на сто;
2. второ тримесечие - 30 на сто;
3. трето тримесечие - 30 на сто;
4. четвърто тримесечие - 25 на сто.
(3) Общата изравнителна субсидия по чл. 50 се предоставя на общините до 31 януари в размер 50 на сто и до 30 юни - останалите 50 на сто.
(4) Средствата за зимно поддържане и снегопочистване по чл. 50 се предоставят на общините до 20 януари в размер 75 на сто и до 30 октомври - останалите 25 на сто.
(5) Общата субсидия за делегираните от държавата дейности и целевата субсидия за капиталови разходи, без тази за изграждане и основен ремонт на общински пътища, се предоставят ежемесечно до 5-о число на текущия месец в размер една трета от тримесечното разпределение по ал. 1 и 2.
(6) Целевата субсидия за изграждане и основен ремонт на общински пътища се предоставя въз основа на заявка от общините по ред и начин, определени от министъра на финансите.


Чл. 54. (1) Утвърждава допустимите максимални размери на задълженията към доставчици към 31 декември 2015 г. на разпоредителите с бюджет по чл. 13, ал. 3 от Закона за публичните финанси съгласно приложение № 8.
(2) Сумите за съответните разпоредители с бюджет по приложение № 8 могат да бъдат увеличени с акт на Министерския съвет, като общият размер на увеличенията не може да надвишава 20 на сто от сумата по ал. 1.
(3) Министерският съвет може да извършва компенсирани промени в сумите по приложение № 8 между отделните разпоредители с бюджет, когато очакваният размер на задълженията към доставчиците на даден разпоредител с бюджет по приложение № 8 и неговите разпоредители от по-ниска степен е по-малък от съответната сума по приложение № 8.
(4) В обхвата на задълженията по ал. 1 - 3 се включват всички задължения към доставчици, които подлежат на плащане и отчитане по съответните бюджети на разпоредителите по ал. 1, включително на техните разпоредители от по-ниска степен, с изключение на задълженията по финансов лизинг, търговски лизинг и други форми на дълг, за доставки на активи, отчетени като бюджетни разходи.


Чл. 55. (1) Трансферът по чл. 1, ал. 2, ІІІ, т. 1.3.1 се предоставя от централния бюджет по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за финансиране на плащания при недостиг на останалите приходоизточници и налични средства по бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Трансферът се предоставя в размер на фактическия недостиг, но не повече от предвидената сума по чл. 1, ал. 2, ІІІ, т. 1.3.1.
(2) Трансферът по чл. 1, ал. 2, ІІІ, т. 1.2 се предоставя и за финансиране на плащания по бюджета на държавното обществено осигуряване при недостиг на останалите приходоизточници и налични средства по бюджета на държавното обществено осигуряване.
(3) При неизпълнение на приходите по бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на държавното обществено осигуряване Министерският съвет може да одобри допълнителен трансфер от централния бюджет за тези бюджети при условията и по реда на чл. 48, ал. 4 от Закона за публичните финанси.


Чл. 56. В 10-дневен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. в "Държавен вестник" бюджетните организации, чиито бюджети са част от държавния бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдените им бюджети, както и програмните формати на бюджетите си при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.


Чл. 57. Утвърждава обща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна по чл. 209, ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане в размер 240 млн. лв.


Чл. 58. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) Съгласно схемата за държавна помощ № SA.32982 (2011/N) се утвърждават ваучери за гориво за земеделските стопани на обща номинална стойност до 84 млн. лв., които могат да се предоставят след постановяване на положително решение от Европейската комисия за удължаване срока на действие на схемата.


Чл. 59. Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по Закона за държавния служител, е 380 лв. от 1 януари 2015 г.


Чл. 60. Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на лицата по чл. 212, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл. 177, ал. 2 и чл. 180, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 22 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и по чл. 71, ал. 2 и чл. 73, ал. 2 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" е 380 лв. от 1 януари 2015 г.


Чл. 61. (1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2015 г. е 350 лв.
(2) Размерът на месечните помощи за дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2015 г. е, както следва:
1. за първо дете - 35 лв.;
2. за второ дете - 50 лв.;
3. за трето и всяко следващо дете - 35 лв.
(3) При едновременно раждане от майката на две и повече деца помощта по ал. 2 за всяко от тях се определя и изплаща в размер 150 на сто от размера по ал. 2, т. 2.
(4) Размерът на месечната помощ за дете по чл. 7, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 2, т. 1.
(5) Размерът на месечната помощ за дете по чл. 7, ал. 8 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в двоен размер от размера по ал. 2, т. 2.
(6) Размерът на еднократната помощ при бременност по чл. 5а от Закона за семейни помощи за деца за 2015 г. е 150 лв.
(7) Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2015 г. е, както следва:
1. за първо дете - 250 лв.;
2. за второ дете - 600 лв.;
3. за трето и всяко следващо дете - 200 лв.
(8) Размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца за 2015 г. е 100 лв.
(9) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до една година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2015 г. е 100 лв.
(10) Размерът на еднократната помощ за близнаци по чл. 6а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2015 г. е 1200 лв. за всяко дете.
(11) Размерът на еднократната помощ по чл. 8в, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2015 г. е 2880 лв.
(12) Размерът на месечната добавка по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2015 г. е 240 лв.
(13) Размерът на обезщетенията по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за 2015 г. е 340 лв.


Чл. 62. Максималният размер на държавните парични награди по чл. 3, ал. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията е, както следва:
1. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 1 - до 700 лв.;
2. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 2 - до 700 лв.;
3. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 3 - до 5000 лв.


Чл. 63. Годишният размер на държавната субсидия за един получен действителен глас съгласно Закона за политическите партии за 2015 г. е 11 лв.


Чл. 64. Максималният размер на присъдената издръжка, която се изплаща от държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс, за 2015 г. е 80 лв.


Чл. 65. Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2015 г. е в размер 4,5 млрд. лв.


Чл. 66. Максималният размер на държавния дълг към края на 2015 г. не може да надвишава 24,5 млрд. лв.


Чл. 67. (1) Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет по реда на Закона за държавния дълг, е 8,1 млрд. лв.
(2) В рамките на текущата бюджетна година разпоредителите с бюджет по държавния бюджет не могат да поемат нов държавен дълг чрез финансов лизинг и останалите форми на дълг съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (ОВ, L 145/1 от 10 юни 2009 г.).
(3) В рамките на ограничението по ал. 1 може да бъде поет нов държавен дълг за осигуряване на ликвидна подкрепа.
(4) Ограничението по ал. 2 не се прилага за получените като обезпечения по чл. 152, ал. 5, 8 и 12 от Закона за публичните финанси средства.


Чл. 68. Министерският съвет може да поема външен държавен дълг, включително чрез емисии на държавни ценни книжа на международните пазари, в размер общо до 6,9 млрд. лв. или тяхната равностойност в друга валута при условие за последваща ратификация.


Чл. 69. Министерският съвет може да проведе преговори и да сключи споразумения по средносрочна програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари, както и на Базово споразумение на Международната асоциация за суапове и деривати при условие за последваща ратификация.


Чл. 70. (1) За целите на касовото управление и плащанията на бюджетните организации освен дълга по чл. 67, ал. 1 може да се поема държавен дълг, който се изплаща до края на текущата бюджетна година, при условие че не се увеличава държавният дълг към края на годината.
(2) За оптимизиране на обслужването на държавния дълг министърът на финансите може да:
1. емитира освен дълга по чл. 67, ал. 1 държавни ценни книжа за обратно изкупуване на вътрешни и външни задължения на страната, при условие че не се увеличава държавният дълг към края на годината;
2. сключва договори за намаляване на риска при рефинансиране и изглаждане на матуритетната структура на дълга, при условие че в резултат на това не се увеличава номиналната стойност на дълга;
3. сключва договори за валутни и лихвени суапови операции;
4. изплаща предсрочно задължения по държавния дълг.


Чл. 71. (1) Максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени по реда на Закона за държавния дълг през 2015 г., е 0,157 млрд. лв.
(2) В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да одобрява и да предлага на Народното събрание издаване на държавни гаранции по заемни споразумения във връзка с финансирането на проект "Междусистемна газова връзка Гърция - България" в размер до валутната равностойност на 157 млн. лв. при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.


Чл. 72. В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да издава държавни гаранции, както следва:
1. под формата на гаранционни депозити съгласно чл. 85 в общ размер до 100 млн. лв.;
2. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти в общ размер до 50,0 млн. лв.;
3. по Гаранционното споразумение между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка относно заемите, които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в Отвъдморски страни и територии в общ размер до 6,75 млн. лв.;
4. по Закона за гарантиране на влоговете в банките по заеми от външни кредитори в общ размер до 900 млн. евро при условие за последваща ратификация.


Чл. 73. Максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени по реда на чл. 72 и чл. 100, е 3,0 млрд. лв.


Чл. 74. За 2015 г. приходите, разходите, включително за сметка на националното съфинансиране, както и елементите на финансирането, свързани с държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент - търговско дружество, администрирани и управлявани от разпоредители с бюджет по държавния бюджет, са планирани по централния бюджет. Общият лимит на разходите е в размер до 194 675,5 хил. лв.


Чл. 75. (1) Министерският съвет утвърждава класификацията на разходите по области на политики и бюджетни програми от компетентността и отговорността на съответния първостепенен разпоредител с бюджет по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата и на държавните агенции за 2016 г. и за останалите години от срока на своето управление, съгласно която се разработват бюджетните им прогнози и проектите им на бюджети за съответния период. В класификацията се включват и областите на политики и бюджетните програми на първостепенните разпоредители с бюджет, които са определени от Министерския съвет с бюджетната процедура за съответната година да прилагат програмен формат на бюджет.
(2) Класификацията по ал. 1 се изготвя въз основа на одобрената класификация на разходите по области на политики и бюджетни програми за 2015 г. и може да се актуализира при отразяване на съответните промени в структурата и функциите на бюджетната организация и/или на нормативната уредба, които имат отражение върху дейността на съответния орган/бюджетна организация. Областите на политики и бюджетните програми следва да съответстват/отговарят на приетата програма за стратегическите цели и приоритети на правителството.
(3) Класификацията по ал. 1 се изготвя от министъра на финансите по предложение на съответния първостепенен разпоредител с бюджет.


Чл. 76. (1) Вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените с този закон разходи по области на политики и бюджетни програми по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата и на държавните агенции за 2015 г. се одобряват по реда на чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
(2) В случаите, когато с този закон е утвърдено разпределение на разходите само по една област на политика по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата и на държавните агенции, вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените им разходи по бюджетни програми също се одобряват по реда на чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси.


Чл. 77. Разчитаните до 2014 г. целеви средства по централния бюджет са включени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет за 2015 г.


Чл. 78. Министерският съвет може да извършва промени на утвърдените с този закон максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г., и на максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г., на първостепенните разпоредители с бюджет, част от държавния бюджет след представянето на годишните им отчети за 2014 г.


Чл. 79. (1) Министерският съвет може да извършва промени в показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси при извършване на промени по реда на чл. 109, ал. 2 от същия закон.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет извършват промени в показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси по бюджетите си при извършване на промени по реда на чл. 112, ал. 3 от същия закон.


Чл. 80. (1) Разходите за персонал без делегираните бюджети, утвърдени по чл. 4 - 47, се извършват до определения размер.
(2) Промени на разходите за персонал могат да се извършват само с нормативен акт на Министерския съвет при структурни и/или компенсирани промени между бюджети на първостепенни разпоредители с бюджет.
(3) Икономията на разходите за персонал може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за издръжка. При необходимост първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет извършват съответните вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите си за увеличение на разходите за издръжка и уведомяват министъра на финансите.
(4) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала вследствие на преминаване на функции и персонал към друго бюджетно предприятие, икономиите от разходите за персонал може да се използват за увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати съобразно оценката на изпълнението и за изплащане на дължимите към тях осигурителни вноски и/или за издръжка. При необходимост първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет извършват съответните вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите си за увеличение на разходите за издръжка и уведомяват министъра на финансите.
(5) Алинеи 1 - 4 не се прилагат по отношение на разходите за персонал за сметка на:
1. получени средства от помощи и дарения, по международни договори и програми;
2. разходи за социално-битово и културно обслужване на персонала с характер на възнаграждения;
3. получени трансфери от други бюджети;
4. разходи за персонал на делегираните бюджети и целеви средства по програми за развитие на средното образование;
5. разходи за изпълнение на Националния план за действие по заетостта и за възнаграждения на приемните семейства по Закона за закрила на детето;
6. проекти по Оперативни програми на Европейския съюз.
(6) Промените по ал. 5, с изключение за самостоятелните бюджети, се извършват от министъра на финансите по реда на чл. 110 от Закона за публичните финанси.
(7) При промени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет в случаите по ал. 3, 4 и 5 се извършват съответните промени и на показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси.
(8) Алинеи 3, 4 и 5 се прилагат съответно и от Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и от общините за делегираната от държавата дейност "Общинска администрация".


Чл. 81. Бюджетните организации, настанени в сгради - собственост на държавата или на общините, не заплащат наеми.


Чл. 82. (1) Определя сметките за средствата от Европейския съюз, за които през 2015 г. Министерският съвет ще утвърждава годишни разчети, съгласно приложение № 9.
(2) Промени в разчетите по сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд се извършват от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите след изтичане на третото тримесечие на бюджетната година при съществено влошаване на бюджетното й салдо.
(3) Промени в разчетите по сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие" се извършват от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и храните съгласувано с министъра на финансите след изтичане на третото тримесечие на бюджетната година при влошаване на бюджетното й салдо.
(4) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени по утвърдените годишни разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд и на Държавен фонд "Земеделие" при запазване на тяхното бюджетно салдо.


Чл. 83. Националното съфинансиране на средствата от помощта, предоставена на Република България от Европейския съюз и от други донори по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на Европейския съюз, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и по Програмата за сътрудничество "България - Швейцария", се предоставя за сметка на трансфер по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 1.12 от държавния бюджет по сметка за средствата от Европейския съюз на Националния фонд.


Чл. 84. При необходимост възстановяването на средства към Европейската комисия по предприсъединителните финансови инструменти, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на Европейския съюз, частта за Шенген от временния Инструмент за улесняване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение, Преходния финансов инструмент, както и към донорите по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и Програмата за сътрудничество "България - Швейцария", е за сметка на трансфера от централния бюджет и/или на такъв от минали години по сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд.


Чл. 85. (1) За покриване на финансовия недостиг на общини, други бюджетни предприятия и на държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, които са бенефициенти по проекти по оперативните програми "Транспорт", "Околна среда" и "Регионално развитие", одобрени от Европейската инвестиционна банка в съответствие с изискванията на Кредитното споразумение за структурен програмен заем (България, съфинансиране по Фондовете на Европейския съюз 2007 - 2013) между Република България и Европейската инвестиционна банка, може да се отпускат заеми от Българската банка за развитие въз основа на предоставени от централния бюджет възстановими средства със специално предназначение по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на Закона за Българската банка за развитие.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на Българската банка за развитие като гаранционни депозити.
(3) Предоставянето на средства за покриване на финансов недостиг на заемообразен принцип чрез Българската банка за развитие се извършва в съответствие с утвърдения от Министерския съвет Механизъм за ползване на средства от Кредитното споразумение и сключения през 2011 г. договор между Българската банка за развитие и Министерството на финансите за определяне на условията за кредитиране на финансов недостиг на бенефициенти по оперативните програми "Транспорт", "Околна среда" и "Регионално развитие" със средства от Кредитното споразумение за структурен програмен заем (България - съфинансиране по Фондовете на Европейския съюз 2007 - 2013 г.) между Република България и Европейската инвестиционна банка.
(4) Поетият дълг от общините по линия на Кредитното споразумение за структурен програмен заем (България, съфинансиране по Фондовете на Европейския съюз 2007 - 2013) между Република България и Европейската инвестиционна банка не се включва в обхвата на чл. 32 от Закона за публичните финанси.


Чл. 86. Държавен фонд "Земеделие" извършва плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и 2014 - 2020 г., по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" за периода 2007 - 2013 г. и по Програма морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г.


Чл. 87. Общините могат да бъдат подпомагани за достъпа си до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" - ЕАД, при изпълнение на проекти от европейските фондове при условия, по ред и критерии, определени от Министерския съвет съгласувано с Националното сдружение на общините в Република България.


Чл. 88. (1) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси, включително чрез компенсирана промяна на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет, съответните бюджети и бюджетите на общините, без да се променят целта и предназначението на средствата.
(2) Министерският съвет може да променя бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините въз основа на взаимно предложение и/или при изпълнение на проекти, програми, събития и прояви, както и при възлагане и/или изпълнение на определени дейности.


Чл. 89. (1) Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране на същите дейности, включително за инвестиционни разходи.
(2) Размерът на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет може да се увеличава/намалява в случаите по чл. 99 от Закона за публичните финанси.


Чл. 90. Средствата по чл. 49, ал. 2, представляващи капиталов трансфер за анулиране на задължения на "Холдинг Български държавни железници" - ЕАД, поети преди присъединяването на Република България към Европейския съюз, се предоставят след положително становище на Европейската комисия.


Чл. 91. (1) Акционерните дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, в които размерът на средствата на фонд "Резервен" е достигнал или надхвърлил една десета част от капитала или определената от устава по-голяма част, при приключване на финансовата 2014 г. не правят отчисления за фонд "Резервен".
(2) Акционерните дружества по ал. 1, в които средствата на фонд "Резервен" са в размер, по-малък от посочения в ал. 1, при приключване на финансовата 2014 г. правят отчисления за фонда в размер на една десета част от реализираната печалба, а когато така определените отчисления биха довели до превишаване на определения размер на фонд "Резервен", правят отчисления в размер, съответстващ на средствата, необходими за неговото попълване.


Чл. 92. (1) Държавните и общинските предприятия и едноличните търговски дружества с държавно, съответно с общинско участие, отдали под наем предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти, дължат вноска в размер 50 на сто от получения наем в държавния бюджет, а общинските - в общинския бюджет.
(2) За имоти, отдадени под наем от дружества с над 50 на сто държавно и/или общинско участие, в съответния бюджет се дължи вноска в размер 50 на сто от наема, съответстващ на държавното или общинското участие.
(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за юридически лица, когато при тяхното образуване или преобразуване имуществото, което те отдават под наем, е предоставено за извършване на дейности, свързани с отдаването под наем.
(4) Държавните или общинските лечебни заведения - еднолични търговски дружества, прилагат чл. 105 от Закона за лечебните заведения.
(5) Сумите по ал. 1 и 2 се внасят от държавните предприятия и дружествата с държавно участие в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметка за приходите по централния бюджет на Националната агенция за приходите.
(6) Сумите по ал. 1 и 2 се внасят от общинските предприятия и дружествата с общинско участие в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметката за приходите на общината, която има участие в съответното общинско предприятие или дружество.
(7) Вноските по ал. 1 и 2, дължими към държавния бюджет, се установяват и събират от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(8) Вноските по ал. 1 и 2, дължими към общинския бюджет, се установяват и събират от органите на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.


Чл. 93. Първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет предвиждат в рамките на утвърдените с този закон капиталови разходи по бюджетите им за 2015 г. средства за реализиране на енергоспестяващи мерки и за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания, при условие че те не са изпълнени до края на 2014 г.


Чл. 94. (1) Целево предоставяните средства от държавния бюджет на нефинансовите предприятия и чрез предоставени трансфери на общини за субсидии, компенсации и капиталови трансфери не могат да се използват за обезпечения.
(2) Средствата по ал. 1 не могат да се използват и за принудително погасяване на публични и частни държавни вземания, както и на вземания на трети лица.
(3) Неправомерно получени или неправомерно усвоени средства по ал. 1 може да се прихващат в пълен размер с подлежащи на отпускане такива средства.


Чл. 95. (1) В случай че спрямо банка са приложени разпоредбите на чл. 115, ал. 1 и/или чл. 36 от Закона за кредитните институции, при падежа на държавни ценни книжа и/или лихвите по тях особеният залог преминава върху вземанията по заложените от банката държавни ценни книжа за обезпечаване на наличностите по сметки на бюджетни организации. Средствата се превеждат по предвидената за съответната банка сметка по чл. 152, ал. 5 от Закона за публичните финанси, освен в случаите по ал. 2 и 3.
(2) При съгласие от министъра на финансите средствата при падежа на държавни ценни книжа и/или лихвите по тях се превеждат в специално открита за целта по искане на банката по ал. 1 нейна сметка в Българската народна банка и се блокират в полза на Министерството на финансите.
(3) В случай че банката не е отправила искане за откриване на сметката по ал. 2, средствата при падежа на държавни ценни книжа и/или лихвите по тях се превеждат по служебно открита от Българската народна банка за целта сметка на съответната банка и се блокират в полза на Министерството на финансите.
(4) За целите на прилагане на чл. 96, ал. 10 - 16 от този закон и на чл. 152 от Закона за публичните финанси средствата по сметките по ал. 2 и 3 се смятат за обезпечение по чл. 152, ал. 6 от Закона за публичните финанси.


Чл. 96. (1) При банки, обявени в несъстоятелност, наличните към датата на обявяване в несъстоятелност на съответната банка средства по сметки и депозити на бюджетните организации, подлежащи на обезпечаване съгласно чл. 152, ал. 1 от Закона за публичните финанси, се трансформират във вземане на Министерството на финансите и се възстановяват на бюджетните организации в левове за сметка на средства на централния бюджет в Българската народна банка, по реда на ал. 2 - 7.
(2) Средствата по ал. 1 се възстановяват за сметка на централния бюджет чрез бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет, като:
1. за съставните бюджети по държавния бюджет, за които се прилага чл. 15 от Закона за публичните финанси, се залага лимит в системата за електронни бюджетни разплащания за възстановяване на средствата по сметки за чужди средства и сметки за средства от Европейския съюз за сметка на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет;
2. възстановяването на средствата по ал. 1 на съдебната система, социалноосигурителните фондове, общините и техните подведомствени разпоредители с бюджет се извършва чрез превеждане на сумите от централния бюджет по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет;
3. възстановяването на средствата по ал. 1 на държавните висши училища и на Българската академия на науките се извършва чрез превеждане на средствата от бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет за сметка на бюджетното му взаимоотношение с централния бюджет и залагане на допълнителен лимит в системата за електронни бюджетни разплащания;
4. възстановяването на средствата по ал. 1 на разпоредителите с бюджет по чл. 13, ал. 3 от Закона за публичните финанси, без тези по т. 3, се извършва от централния бюджет чрез превеждането на сумите по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет;
5. разпоредителите с бюджет по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси се възстановяват по бюджетите им чрез превеждане на сумите от бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет за сметка на бюджетното му взаимоотношение с централния бюджет и залагане на допълнителен лимит в системата за електронни бюджетни разплащания.
(3) В случай че средства по ал. 1 на бюджетна организация са съхранявани по обособени банкови сметки за средствата от Европейския съюз, възстановените по реда на ал. 2 такива средства по бюджета на бюджетната организация се прехвърлят по съответните сметки за средствата от Европейския съюз в обслужващите банки.
(4) В случай че средства по ал. 1 на бюджетна организация са съхранявани по обособени банкови сметки за чужди средства, подлежащите на възстановяване по реда на ал. 2 такива средства по бюджета на бюджетната организация се прехвърлят по съответните сметки за чужди средства в обслужващите банки, освен ако бюджетната организация реши да изплаща задълженията по тези чужди средства директно от бюджета си, без да прехвърля сумите по банкова сметка за чужди средства.
(5) Операциите по ал. 1, ал. 2, т. 2 - 5, ал. 3 и 4 се отчитат в частта на финансирането на бюджетното салдо.
(6) При необходимост от плащания от бюджетите на разпоредителите с бюджет по държавния бюджет, социалноосигурителните фондове и бюджетите по ал. 2, т. 3 - 5 за сметка на техни бюджетни средства по ал. 1 лимитът в системата за електронни бюджетни разплащания се определя, актуализира и коригира по общия ред на чл. 132, ал. 2 - 4 от Закона за публичните финанси.
(7) При прилагането на ал. 2 - 4 подлежащите на възстановяване суми могат да се прихващат с предоставени от централния бюджет на съответните бюджетни организации временни безлихвени заеми, както и с произтичащите от прилагането на чл. 159, ал. 12 - 14, чл. 160 и 161 от Закона за публичните финанси задължения към държавния бюджет на разпоредители с бюджет, които не са част от държавния бюджет.
(8) Банката по ал. 1 предоставя на бюджетните организации информация за салдата по техните сметки и депозити към датата на обявяване в несъстоятелност. Тази информация може да се предостави от банката директно на съответния първостепенен разпоредител с бюджет, при условие че той предостави списък на неговите подведомствени разпоредители с бюджет, съдържащ наименованието и ЕИК/БУЛСТАТ на съответните бюджетни организации.
(9) За целите на прилагане на ал. 1 и 8 съответната бюджетна организация или нейният първостепенен разпоредител с бюджет уточнява с банката коректния размер на средствата по ал. 1 на бюджетната организация в случай на неточности, непълнота или други грешки в информацията по ал. 8.
(10) Стойността на преминалите под пълно разпореждане на министъра на финансите обезпечения съгласно чл. 152, ал. 9 от Закона за публичните финанси се съпоставя с размера на вземането на Министерството на финансите по ал. 1, като се прилага следната поредност:
1. средствата по сметката по чл. 152, ал. 5 от Закона за публичните финанси;
2. средствата по сметката или сметките по чл. 152, ал. 6 от Закона за публичните финанси;
3. държавните ценни книжа по чл. 152, ал. 3 от Закона за публичните финанси;
4. държавните ценни книжа по чл. 152, ал. 4 от Закона за публичните финанси;
5. дългът по чл. 98;
6. обезпеченията по чл. 152, ал. 8 от Закона за публичните финанси.
(11) В случай на превишение на стойността на обезпечението над размера на вземането по ал. 1 в масата на несъстоятелността се връщат в размер на превишението частта от обезпечението, съответстваща на превишението според поредността по ал. 10, и/или парични средства съгласно чл. 152, ал. 9 от Закона за публичните финанси в 10-дневен срок от изтичането на срока, определен съгласно ал. 14.
(12) В случай че стойността на обезпеченията е по-малка от размера на вземането по ал. 1, тя се намалява от вземането, като за необезпечения му размер държавата участва в производството по несъстоятелност на банката като необезпечен кредитор и се представлява от Националната агенция за приходите по реда на чл. 3, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите.
(13) За целите на прилагане на ал. 10 - 12 стойността на обезпеченията по чл. 152, ал. 2 - 8 от Закона за публичните финанси се изчислява към датата на обявяване на банката в несъстоятелност по реда, определен от министъра на финансите и управителя на Българската народна банка съгласно чл. 152, ал. 8 и 13 от същия закон.
(14) С акт на Министерския съвет се определя срок за възстановяване на средствата на бюджетните организации по ал. 1 от централния бюджет, който не може да бъде по-дълъг от три месеца от датата на обявяване в несъстоятелност на съответната банка, както и начинът на извършването на възстановяването на средствата.
(15) При падеж или изплащане на лихви по държавни ценни книжа и други дългови инструменти, които са преминали под пълно разпореждане на министъра на финансите съгласно чл. 152, ал. 9 от Закона за публичните финанси, изплатените суми постъпват в полза на централния бюджет.
(16) При обявяване на банка в несъстоятелност и в изпълнение на чл. 152, ал. 9 от Закона за публичните финанси Българската народна банка:
1. служебно прехвърля по открити при нея партиди/сметки на Министерството на финансите всички държавни ценни книжа на съответната банка в несъстоятелност, блокирани като обезпечение по чл. 152, ал. 3 и 4 от Закона за публичните финанси;
2. служебно превежда по посочени от министъра на финансите сметки на централния бюджет средствата от обезпеченията по чл. 152, ал. 5 и 6 от Закона за публичните финанси в пълен размер.
(17) Министърът на финансите дава указания по прилагането на ал. 1 - 16.


Чл. 97. (1) Средства по сметки и депозити на бюджетни организации в банка, поставена под специален надзор, или в банка, на която е отнет лицензът за банкова дейност, могат да се възстановяват на бюджетните организации в левове за сметка на средства на централния бюджет в Българската народна банка при условията и по реда на ал. 2 - 5 въз основа на акт на Министерския съвет.
(2) С акта на Министерския съвет се определят начинът и срокът за възстановяване на средствата на бюджетните организации по ал. 1 от централния бюджет.
(3) Въз основа на акта на Министерския съвет и уведомление от министъра на финансите банката под специален надзор, съответно банката, на която е отнет лицензът за банкова дейност, трансформира средствата на бюджетните организации по ал. 1 в безсрочен безлихвен левов депозит на централния бюджет с титуляр - Министерството на финансите, при запазване на съответните обезпечения по чл. 152 от Закона за публичните финанси и закрива сметките и депозитите на бюджетните организации.
(4) Възстановяването на средствата по ал. 1 се извършва и отчита по реда на чл. 96, ал. 2 - 7.
(5) За предоставянето на информация и уточняване на размера на средствата по сметки и депозити на бюджетните организации по ал. 1 се прилагат изискванията на чл. 96, ал. 8 и 9.
(6) В случай че банка, на която е бил отнет лицензът за банкова дейност, бъде обявена в несъстоятелност, се прилага чл. 96.
(7) Министърът на финансите дава указания по прилагането на ал. 1 - 6.


Чл. 98. (1) Наличните парични средства по сметките по чл. 152, ал. 1 от Закона за публичните финанси може да се обезпечават от банките с вземания по дълга на Република България, поет с ратифицираните договори за прехвърляеми заеми с фиксирани лихвени проценти между Република България - в качеството на Кредитополучател, и Дойче Банк Акциенгезелтшафт - в качеството на Кредитор и Агент по плащанията, подписани на 4 ноември 2013 г.
(2) Обезпечаването по ал. 1 се извършва въз основа на писмено споразумение и има действие на договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог върху вземанията в полза на Министерството на финансите. Банките обезпечават с вземания по ал. 1, свободни от всякакви тежести и обезпечения, а разпореждане с тези вземания се извършва само със съгласие на Министерството на финансите.
(3) Разпоредбите на чл. 152, ал. 9, 10 и 13 от Закона за публичните финанси се прилагат съответно за обезпеченията по ал. 1.


Чл. 99. (1) По реда на чл. 142, ал. 1 от Закона за публичните финанси може да се предоставят временни безлихвени заеми чрез сметки за средства от Европейския съюз за финансиране на плащания на бенефициенти - бюджетните организации, по проекти, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на Европейския съюз, по които са наложени финансови корекции.
(2) Подлежащите на възстановяване суми по временните безлихвени заеми по ал. 1 могат да се прихващат по реда на чл. 106 от Закона за публичните финанси.
(3) При невъзстановяване в срок на предоставените временни безлихвени заеми по ал. 1 се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.


Чл. 100. В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да одобрява и да предлага на Народното събрание издаване на държавни гаранции по нови външни заемни споразумения на Българската банка за развитие по Закона за Българската банка за развитие в размер до валутната равностойност на 1,0 млрд. лв. при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Разпоредбите на чл. 96, ал. 2 - 7 се прилагат и за възстановяването през 2015 г. на средствата на бюджетните организации по чл. 98, ал. 1 и чл. 99, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


§ 2. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г. - бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15, 17 и 27 от 2013 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 2013 г. - бр. 91 от 2013 г.; изм., бр. 109 от 2013 г. и бр. 19 от 2014 г.) в § 2 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 2 думите "2014 г." се заменят с "2015 г.".
2. В ал. 4, изречение първо думите "2015 г." се заменят с "2016 г.".


§ 3. В Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38, 50, 60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 109 от 2013 г. и бр. 11, 60 и 98 от 2014 г.) в § 4, ал. 4 от заключителните разпоредби думите "2014 г." се заменят с "2015 г.".


§ 4. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.; изм., бр. 98 от 2014 г.) в чл. 185, ал. 1 думата "служителите" се заменя с "държавните служители".


§ 5. В Закона за административно-териториалното устройство на Република България (обн., ДВ, бр. 63 от 1995 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 1996 г. - бр. 51 от 1996 г.; изм., бр. 27, 33 и 154 от 1998 г., бр. 10 и 69 от 1999 г., бр. 57 от 2000 г., бр. 67 и 80 от 2003 г., бр. 46 от 2005 г., бр. 63 от 2007 г., бр. 36 от 2008 г., бр. 9 и 95 от 2011 г., бр. 66 от 2013 г. и бр. 19 и 98 от 2014 г.) в чл. 8, ал. 1 т. 5 се изменя така:
"5. възможност за финансиране на разходите на новосъздаващата се община с приходи по смисъла на чл. 45, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси в размер не по-малко от половината от средното им равнище за страната по данни от последния годишен отчет за изпълнението на бюджетите на общините."


§ 6. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г. и бр. 19, 21, 53 и 98 от 2014 г.) чл. 60к се изменя така:
"Чл. 60к. Министерският съвет одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието до размера на фактически изплатените обезщетения по чл. 60и за съответното тримесечие чрез промяна в бюджетните му взаимоотношения с централния бюджет."


§ 7. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г. и бр. 53 от 2014 г.) § 11а от преходните и заключителните разпоредби се отменя.


§ 8. В Закона за кредитиране на студенти и докторанти (обн., ДВ, бр. 69 от 2008 г.; изм., бр. 12, 32, 74 и 99 от 2009 г. и бр. 68 от 2013 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 12 ал. 2 се изменя така:
"(2) Със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година се предвиждат средствата за държавна финансова подкрепа по чл. 4, т. 2 и 3 по бюджета на Министерството на образованието и науката и се определя максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени през съответната година по чл. 4, т. 1."
2. В чл. 13:
а) в ал. 2 думите "при спазване изискванията на Конституцията и на Закона за държавния дълг" се заличават;
б) алинея 4 се изменя така:
"(4) Максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издавани от името и за сметка на държавата през съответната година, се одобрява ежегодно с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката съгласувано с министъра на финансите. Одобреният от Министерския съвет максимален размер на новите държавни гаранции се включва в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година."


§ 9. В Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 28, 77 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 62 от 2006 г.; попр., бр. 63 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 13 и 26 от 2008 г., бр. 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 97 от 2010 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г. и бр. 61 и 98 от 2014 г.) в чл. 59 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 текстът преди т. 1 се изменя така: "Средствата от държавния бюджет и от бюджетите на общините осигуряват финансирането на:".
2. В ал. 5 изречение второ се заличава.


§ 10. В Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28 от 1996 г., бр. 56 от 1997 г.; попр., бр. 57 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 58 от 1997 г., бр. 60 от 1999 г.; попр., бр. 66 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 111 и 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 53 от 2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77, 83 и 103 от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от 2008 г., бр. 42, 74 и 99 от 2009 г., бр. 38, 50, 56, 63 и 101 от 2010 г., бр. 61 и 99 от 2011 г., бр. 60 и 102 от 2012 г., бр. 15, 63, 68 и 101 от 2013 г. и бр. 54 и 66 от 2014 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 9:
а) в ал. 2, т. 2 думата "субсидията" се заменя с "трансфера";
б) в ал. 3:
аа) в т. 2 думите "ежегодната бюджетна субсидия" се заменят с "трансфера от държавния бюджет";
бб) в т. 6, буква "в" думите "определя държавната субсидия" се заменят с "определят средствата".
2. В чл. 13, ал. 1 думите "ежегодна държавна субсидия" се заменят с "трансфери от държавния бюджет".
3. В чл. 64, ал. 1 думите "от субсидия от държавния бюджет и от допълнителни средства, набирани по правилата за финансиране" и запетаята след тях се заличават.
4. В чл. 80, ал. 4 думите "не получават държавна субсидия и не се финансират от държавата" се заменят с "не се финансират от държавния бюджет".
5. В чл. 90, ал. 3, т. 1 думата "субсидии" се заменя с "трансфери".
6. В чл. 91:
а) в ал. 1 думата "Субсидията" се заменя с "Трансферите", а думата "осигурява" се заменя с "осигуряват";
б) в ал. 2 думата "Субсидията" се заменя със "Средствата", а думата "определя" се заменя с "определят";
в) в ал. 3 думите "Държавната субсидия" се заменят със "Средствата", а думата "определя" се заменя с "определят".
7. Член 91а се изменя така:
"Чл. 91а. (1) В случаите на разлики между разчетения брой на студентите и докторантите, въз основа на които са предвидени средствата по чл. 91, ал. 1 със закона за държавния бюджет за съответната година и данните от регистъра по чл. 10, ал. 2, т. 3, буква "в" за броя на приетите за обучение студенти и докторанти, се извършват компенсирани промени между бюджетите на държавните висши училища и бюджета на Министерството на образованието и науката при запазване на еднакъв базов норматив за всички държавни висши училища и за всички професионални направления за размера на средствата, необходими за отстраняване на тези разлики.
(2) Средствата по чл. 91, ал. 1, т. 2 се предоставят в зависимост от постигнатите резултати. Планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на висшите училища научна или художественотворческа дейност се извършват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката.
(3) В зависимост от извършената оценка на резултатите от научната дейност се извършват компенсирани промени между бюджетите на държавните висши училища и бюджета на Министерството на образованието и науката за средствата по чл. 91, ал. 1, т. 2."
8. В § 2 от допълнителните разпоредби думите "ежегодна бюджетна субсидия" се заменят с "трансферите от държавния бюджет".


§ 11. В Закона за насърчаване на научните изследвания (обн., ДВ, бр. 92 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2008 г., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 83 от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г. и бр. 15 и 68 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6, ал. 1 думите "субсидия от" и думите "като специализирани фондове, обществени поръчки, национални научни програми и проекти на различни ведомства" се заличават.
2. В чл. 21, ал. 1, т. 1 думата "субсидия" се заменя със "средства".
3. В чл. 22 т. 10 се отменя.
4. В чл. 23:
а) в ал. 2 думата "институции" се заменя с "организации";
б) създава се ал. 3:
"(3) Финансовото подпомагане на научните изследвания по ал. 1 се осъществява по начин, който да гарантира ненарушаване на конкуренцията и правилата в областта на държавните помощи, като съответните схеми за подпомагане/проекти се оценяват за съответствие със законодателството в областта на държавните помощи."


§ 12. В Закона за ограничаване на плащанията в брой (обн., ДВ, бр. 16 от 2011 г.; изм., бр. 109 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4, ал. 1 думата "предприятия" се заменя с "организации".
2. В глава втора се създава чл. 4а:
"Чл. 4а. (1) Бюджетните организации може да теглят средства в брой от техни банкови сметки само за плащания, за които при конкретните обстоятелства на дейността практически не е възможно извършването им чрез платежен превод, както и по изключение, ако са налице наложителни обективни причини.
(2) Изтеглени от банкови сметки на бюджетните организации средства за разплащане в брой, които са останали неусвоени, се възстановяват своевременно по съответните банкови сметки, освен по изключение, ако са налице наложителни обективни обстоятелства за съхраняването им в брой за последващи разплащания.
(3) Събраните в брой средства от бюджетните организации се внасят своевременно по съответните им банкови сметки.
(4) Директно разходване от касата на бюджетната организация на събрани средства в брой се прилага само по изключение или когато поради естеството на дейността прилагането на ал. 1 и 3 практически не е възможно.
(5) Ръководителите на бюджетните организации конкретизират и осигуряват прилагането на ал. 1 - 4 чрез въвеждане на съответните контролни дейности по реда на чл. 13 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
(6) При неизпълнение на изискванията на ал. 1 - 5 Министерството на финансите може да приложи мерките по чл. 132, ал. 4 от Закона за публичните финанси.
(7) Министърът на финансите дава указания по прилагането на ал. 1 - 6."


§ 13. В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм., бр. 53, 65 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59 и 109 от 2007 г., бр. 50, 67 и 102 от 2008 г., бр. 47, 99 и 103 от 2009 г., бр. 52 и 54 от 2010 г., бр. 50 и 73 от 2011 г., бр. 45 и 102 от 2012 г., бр. 15, 24 и 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) в чл. 81 се правят следните изменения:
1. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
"(3) Разходите за концесионна дейност се предвиждат и финансират чрез бюджетите на съответните разпоредители с бюджет и бюджета на Министерството на финансите.
(4) Предвидените по бюджета на Министерството на финансите разходи се извършват и чрез бюджетите на съответните министерства и ведомства въз основа на одобрена от министъра на финансите план-сметка за разходване на средствата и извършване на промени по реда на чл. 109 или 110 от Закона за публичните финанси."
2. Алинея 5 се отменя.


§ 14. В Закона за Българската банка за развитие (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 99 от 2011 г. и бр. 102 от 2012 г.) чл. 19 се изменя така:
"Чл. 19. (1) Банката обезпечава по реда на чл. 152, ал. 1 - 8 от Закона за публичните финанси средствата по сметки и депозити на бюджетни организации, произтичащи от обичайно банково обслужване.
(2) Не се обезпечават по реда на ал. 1 средства на централния бюджет, които са предоставени за финансиране чрез банката:
1. на дейности по международни програми и договори;
2. на ликвидна или капиталова подкрепа за банки и други финансови институции;
3. за други цели, определени със закон или с акт на Министерския съвет."


§ 15. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. - бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г. и бр. 1 и 105 от 2014 г.) в чл. 118 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 8 думите "за целите на независимата си икономическа дейност" се заличават.
2. Алинея 9 се изменя така:
"(9) Алинея 8 не се прилага от лице - получател по доставка на течни горива, което е бюджетна организация по смисъла на Закона за публичните финанси или общинско предприятие и не извършва продажби на течни горива."
3. В ал. 11 т. 6 се отменя.
4. Създават се ал. 12 и 13:
"(12) Когато органите по приходите констатират, че краен разпространител извършва продажби на течни горива от търговски обект и не разполага със стационарни подземни резервоари за съхранение на горива или неподвижно прикрепени към земята резервоари, незабавно уведомяват съответните компетентни органи за предприемане на действия по констатираните нарушения.
(13) Алинея 12 не се прилага за продажби на течни горива за целите на речния и морския транспорт."


§ 16. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г. и бр. 1 и 105 от 2014 г.) в чл. 195, ал. 6 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 след думите "юридическо лице" се поставя запетая и се добавя "държавата и общините".
2. Създава се т. 4:
"4. доходите от лихви по заем, по който не се издават облигации и по който държавата или общините са заемополучател."


§ 17. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г. и бр. 1, 53, 98 и 105 от 2014 г.) в чл. 37, ал. 1, т. 3 накрая се добавя "с изключение на лихви по облигации или други дългови ценни книжа, издадени от държавата или общините и допуснати до търговия на регулиран пазар в страната или в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство."


§ 18. В Закона за особените залози (обн., ДВ, бр. 100 от 1996 г.; изм., бр. 86 от 1997 г., бр. 42 от 1999 г., бр. 19 и 58 от 2003 г., бр. 34 и 43 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53, 59 и 108 от 2007 г., бр. 100 от 2008 г., бр. 24 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) в чл. 3, ал. 4 накрая се добавя "както и по отношение на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, когато обезпечава ползваните от него заеми".


§ 19. (В сила от 01.12.2014 г.) В Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (обн., ДВ, бр. 109 от 2013 г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 65 от 2014 г.; изм., бр. 67 и 98 от 2014 г.) се създава чл. 100:
"Чл. 100. (1) По реда на чл. 142, ал. 1 от Закона за публичните финанси може да се предоставят временни безлихвени заеми чрез сметки за средства от Европейския съюз за финансиране на плащания на бенефициенти - бюджетните организации, по проекти, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на Европейския съюз, по които са наложени финансови корекции.
(2) Подлежащите на възстановяване суми по временните безлихвени заеми по ал. 1 могат да се прихващат по реда на чл. 106 от Закона за публичните финанси.
(3) При невъзстановяване в срок на предоставените временни безлихвени заеми по ал. 1 се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания."


§ 20. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.


§ 21. Законът влиза в сила от 1 януари 2015 г. с изключение на § 19, който влиза в сила от 1 декември 2014 г.
-------------------------
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 19 декември 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 06.03.2015 Г.)

§ 57. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 13, който влиза в сила от 1 януари 2016 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2016 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)

§ 14. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г., с изключение на § 9 и 10, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4

Разпределение на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, за 2015 г.
 
Наименование Сума
    (хил. лв.)
1. За подпомагане на Българските православни църковни общини в чужбина и свещенослужителите, работещи зад граница 850,0
2. За ремонт и строителство на храмове и манастири на Българската православна църква в страната 2 360,0
3. За ремонт и строителство на молитвени домове на Мюсюлманското вероизповедание в Република България 360,0
4. За ремонт и строителство на молитвени домове на Католическата църква в Република България 50,0
5. За ремонт на синагоги и подпомагане на Религиозната общност на евреите в Република България 50,0
6. За ремонт и строителство на храмове на Арменската Апостолическа православна църква 50,0
7. За ремонт и строителство на молитвени домове на други регистрирани вероизповедания в Република България 80,0
8. За ремонт на религиозни сгради с национално значение 450,0
9. За издаване на религиозна литература и представителни научни издания 50,0
10. Резерв за възникнали извънредни ситуации 200,0
10.1. В т. ч. за създаване на регистър и картотека на всички храмове, молитвени домове и манастири на територията на Република България 50,0
  Всичко: 4 500,0
     

Приложение № 2 към чл. 11, ал. 4

Трансфери от бюджета на Министерството на отбранатаза държавните висши училища за 2015 г.
 
Наименование Сума
    (хил. лв.)
1. Военна академия "Г. С. Раковски" 6 449,0
2. Национален военен университет "Васил Левски" 12 554,0
3. Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" 5 081,0
  Всичко: 24 084,0
     

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 4

Трансфери от бюджета на Министерството на образованието и науката за държавните висши училища и Българската академия на науките за 2015 г.
 
Наименование Сума
    (хил. лв.)
1. Българска академия на науките 72 846,9
2. Технически университет - София 32 903,4
3. Технически университет - Варна 11 368,9
4. Технически университет - Габрово 5 912,6
5. Русенски университет "А. Кънчев" 13 927,9
6. Университет по хранителни технологии - Пловдив 6 428,8
7. Химико-технологичен и металургичен университет - София 7 474,4
8. Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 6 051,7
9. Лесотехнически университет - София 7 009,4
10. Университет по архитектура, строителство и геодезия - София 10 738,9
11. Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София 5 192,3
12. Университет за национално и световно стопанство - София 18 448,2
13. Икономически университет - Варна 11 550,6
14. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов 6 899,1
15. Софийски университет "Св. Климент Охридски" 46 906,9
16. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 10 739,3
17. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 20 573,2
18. Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 16 166,5
19. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 9 291,7
20. Национална спортна академия "Васил Левски" - София 11 565,8
21. Аграрен университет - Пловдив 9 166,5
22. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив 2 752,0
23. Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София 3 308,3
24. Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София 4 118,8
25. Национална художествена академия - София 4 417,0
26. Университет по библиотекознание и информационни технологии - София 3 502,0
27. Висше училище "Колеж по телекомуникации и пощи - София" 1 079,1
28. Медицински университет - София 35 795,8
29. Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна 14 919,5
30. Медицински университет - Пловдив 19 308,4
31. Медицински университет - Плевен 7 138,1
32. Тракийски университет - Стара Загора 16 767,7
33. Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София 3 430,8
34. Висше строително училище "Любен Каравелов" - София 1 325,8
  Всичко: 459 026,3
     

Приложение № 4 към чл. 49, ал. 1

Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2015 г.
 
Наименование Сума
    (хил. лв.)
I. Субсидии за юридическите лица с нестопанска цел 10 370,0
1. Български Червен кръст 3 100,0
2. Сдружение "Съюз на инвалидите в България" 617,0
3. Сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите" 246,0
4. Сдружение "Съюз на слепите в България" 628,0
5. Сдружение "Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения" 185,0
6. Кооперативен съюз "Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации" 416,0
7. Сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух" 98,0
8. Сдружение "Съюз на глухите в България" 324,0
9. Сдружение "Българска асоциация "Диабет" 353,0
10. Сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение" 80,0
11. Сдружение "Национална асоциация на сляпо-глухите в България" 168,0
12. Съюз на ветераните от войните в България 262,0
13. Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания 272,0
14. Сдружение "Център за психологически изследвания" 220,0
15. Сдружение "Българска асоциация за невромускулни заболявания" 52,0
16. Сдружение "Национална организация "Малки български хора" 46,0
17. Сдружение "Асоциация на родители на деца с епилепсия" 52,0
18. Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи" 206,0
19. Сдружение "Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт" 45,0
20. Сдружение "Национален алианс за социална отговорност" 200,0
21. Кооперация "Национална потребителна кооперация на слепите в България" 99,0
22. Съюз на народните читалища 86,0
23. Рилска Света обител - Рилски манастир 597,0
24. Български институт за стандартизация 1 280,0
25. Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа 412,0
26. Национален дарителски фонд "13 века България" 226,0
27. Съюз на тракийските дружества в България 100,0
II. Субсидии за нефинансовите предприятия 162 110,0
1. Столична община - градски транспорт 8 500,0
2. Вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабонаселени, планински и гранични райони 14 500,0
3. Национална компания "Железопътна инфраструктура" 135 000,0
4. За разходи по поддържане на законсервирани хлебопекарни за военно време и бедствия на основание чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 45, ал. 1 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България 510,0
5. За покриване на транспортните разходи на физически и юридически лица за извършени преки доставки на хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки в планинските и малките селища с население до 500 жители (без курортите) 3 600,0
  Всичко: 172 480,0
     

Приложение № 5 към чл. 49, ал. 2

Капиталови трансфери за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2015 г.
 
Наименование Сума
    (хил. лв.)
I. Капиталови трансфери за юридическите лица с нестопанска цел 1 000,0
1. Български Червен кръст 1 000,0
II. Капиталови трансфери за нефинансовите предприятия 196 000,0
1. За финансиране на проекти за отстраняване на минали екологични щети 10 000,0
2. Национална компания "Железопътна инфраструктура" 105 000,0
3. "БДЖ - Пътнически превози" - ЕООД 30 000,0
4. Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" 11 000,0
5. "Холдинг БДЖ" - ЕАД 40 000,0
  Всичко: 197 000,0
     

Приложение № 6 към чл. 50

I. Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2015 г.

Субсидиите за общините от централния бюджет за 2015 г. се изчисляват по следната формула:
С = С1 + С2 + С3, където
С е размерът на субсидията за конкретната община от централния бюджет.
С1 е размерът на общата субсидия за делегираните от държавата дейности от централния бюджет за конкретната община. Изчислява се като сума на всички разходи за делегираните от държавата дейности, определени по стандарти.
С2 е размерът на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община.
Изравнителната субсидия за общините от централния бюджет за 2015 г. се изчислява по следната формула:
С2 = Кi*(A1 + A2 + А3) + А4, където i=1 или 2
К1 = 100.22 % за общините от първа група по т. ІІ на приложението
К2 = 100.1 % за общините от втора група по т. ІІ на приложението
А1 е първата част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Тя се формира от стандарти за два вида услуги - детски заведения и домашен социален патронаж.
А1= Сдз+Сдсп, където
Сдз е изчислен по стандарт за издръжка на едно дете в детско заведение в размер 400 лв. на дете, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 43 % от децата до 5 години на територията на съответната община.
Сдсп е изчислен по стандарт в размер 555 лв. за обслужвано лице в домашен социален патронаж, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 3 % от възрастните на и над 65 години на територията на съответната община.
Пълен достъп (100 %) до тази част от субсидията имат общините, чиито текущи разходи за местните дейности към 31.12.2013 г. на един жител, без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки и за дейност "Чистота", са по-ниски от средното равнище за страната на един жител (ТРМХ1<ТРМ ср.). Останалите общини получават ограничен достъп - 50 %.
ТРМх1 са текущите разходи за местни дейности към 31.12.2013 г., без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки и за дейност "Чистота", на един жител на конкретната община.
ТРМср е средният размер за страната на текущите разходи за местните дейности към 31.12.2013 г., без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки и за дейност "Чистота", на един жител.
А2 е втората част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Право да получават тази част от субсидията имат общините, чиито данъчни постъпления (патентен данък, имуществени и други данъци) са под средното равнище за страната на един жител (МДх1<МДср.). Изравняването е в размер 87.3 % от разликата между средното равнище за страната и данъчните приходи на един жител за конкретната община, умножена по броя на жителите й. Получената сума е коригирана с т.нар. "данъчно усилие", което редуцира 87.3 %-то изравняване с 25 % от разликата между максималното данъчно усилие (1) и това на съответната община.
А2 се изчислява по следната формула:
А2 = ИДПрх1 - (1 - ДУсрх1) * 0.25) * ИДПрх1, където
ИДПрх1 = (МДср - МДх1) * Нх1 * 0.873
МДх1 е размерът на постъпленията от местни данъци (патентен данък, имуществени и други данъци) на един жител на конкретната община към 31.12.2013 г.
МДср е размерът на постъпленията от местни данъци на един жител (патентен данък, имуществени и други данъци) - средно за страната към 31.12.2013 г.
Нх1 е населението на съответната община по данни на НСИ към 31.12.2013 г.
ДУсрх1 е осредненото съотношение между размерите на ставките на данъка върху недвижимите имоти и данъка при придобиване на имущество по възмезден начин на конкретната община за 2014 г. към съответните максимални ставки, определени със Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Изчислява се по следната формула:
ДУсрх1 = (СТДНИх1/СТ ДНИМaХ + СТДВПИх1/СТ ДВПИmax)/2, където
СТДНИх1 е размерът на ставката за данъка върху недвижимите имоти на конкретната община за 2014 г.
СТДНИmax е максималният размер на ставката за данъка върху недвижимите имоти, определен със ЗМДТ.
СТДВПИх1 е размерът на ставката за данъка при придобиване на имущество по възмезден начин за 2014 г. на конкретната община.
СТДВПИmax е максималният размер на ставката за данъка при придобиване на имущество по възмезден начин, определен със ЗМДТ.
А3 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община, който осигурява размера на общата изравнителна субсидия, определен в ЗДБРБ за 2014 г. Достъп до тази част на субсидията имат общините с отрицателна разлика между полученото от сумата на компонентите А1 и А2 (А1+А2) и размера на изравнителната субсидия, определен в ЗДБРБ за 2014 г.
A4 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община, който осигурява ръст от 6,4 % на размера на общата изравнителна субсидия, определен в ЗДБРБ за 2014 г. Достъп до този компонент от субсидията имат само общините, чиито собствени приходи към 31.12.2013 г. са под 20 % от общите им разходи.
С3 е размерът на целевата субсидия за капиталови разходи.
Критериите за разпределение на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи в размер 68 800,0 хил. лв. са:
а) население - с тегло 40 %;
б) брой населени места - с тегло 40 %;
в) територия - с тегло 20 %.
Разпределението на сумите по трите критерия за конкретната община е на база относителния дял на всеки един от тези показатели към общото за страната.
Разпределението на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер 63 000,0 хил. лв. е на база дължина на пътната мрежа.
ІІ. Групи общини

Първа група общини
Трекляно Кресна Септември Луковит Твърдица Садово
Неделино Криводол Крумовград Ивайловград Грамада Угърчин
Николаево Самуил Якоруда Павел баня Вълчедръм Борован
Земен Гърмен Смядово Венец Симеоновград Велики Преслав
Руен Брусарци Кочериново Мизия Сопот Лом
Върбица Якимово Дългопол Кула Берковица Иваново
Невестино Белица Перущица Ковачевци Вълчи дол Каспичан
Сатовча Братя Даскалови Ново село Брацигово Каолиново Долни Дъбник
Опака Черноочене Тополовград Брезник Калояново Добричка
Макреш Борино Лъки Златоград "Тунджа" Стралджа
Кирково Доспат Медковец Чирпан Завет Елхово
Котел Джебел Хайредин Бойница Долни чифлик Петрич
Ружинци Бойчиновци Гурково Лозница Ябланица Левски
Роман Омуртаг Симитли Струмяни Кричим Девин
Цар Калоян Хаджидимово Чипровци Димово Гулянци  
Ракитово Мъглиж Елена Крушари Тервел  
Лесичово Ардино Мадан Кайнарджа Чупрене  
Антоново Антон Червен бряг Карлово Стамболийски  
Рудозем Дулово Бобошево Бяла Слатина Ситово  
           
Втора група общини
Павликени Сливница Кюстендил Ямбол Панагюрище Стара Загора
Тутракан Годеч Рила Ботевград Козлодуй Велико Търново
Бяла (обл. Русе) Стрелча Белоградчик Търговище Разлог Мирково
Главиница Гоце Делчев Свищов Троян Шумен Гълъбово
Долна Митрополия Летница Свиленград Генерал Тошево Пирдоп Хасково
Баните Кубрат Брезово Враца Камено Копривщица
Нови пазар Любимец Стамболово Белослав Етрополе Аврен
Своге Сухиндол Горна Оряховица Радомир Аксаково Божурище
Брегово Сунгурларе Пазарджик Хисаря Русе Девня
Момчилград Полски Тръмбеш Пещера Опан Долна баня Пловдив
Стражица Белово Севлиево Кърджали Средец Чепеларе
Оряхово Лясковец Родопи Костенец Малко Търново Каварна
Айтос Две могили Сандански Кнежа Благоевград Поморие
Велинград Исперих Хитрино Ловеч Плевен Чавдар
Вятово Георги Дамяново Бобовдол Силистра Добрич Столична община
Пордим Сливо поле Златарица Правец Златица Варна
Мездра Горна Малина Казанлък Белене Шабла Балчик
Провадия Съединение Маджарово Ветрино Сапарева баня Бургас
Никола Козлево Ихтиман Асеновград Минерални бани Разград Банско
Искър Трън Трявна Габрово Априлци Царево
Първомай Борово Видин Харманли Болярово Созопол
Никопол Раковски Батак Суворово Димитровград Бяла (обл. Варна)
Вършец Дупница Тетевен Куклен Перник Челопеч
Драгоман Попово Сливен Раднево Самоков Несебър
Алфатар Ценово Карнобат "Марица" Елин Пелин Приморско
Нова Загора Дряново Монтана Костинброд Смолян  
           
В първата група попадат общините, на които делът на определената изравнителна субсидия през 2013 г. е по-голям от 33.33 % от сумата на отчетените за 2013 г. собствени приходи (без генерираните приходи по делегираните бюджети, постъпленията от продажба на нефинансови активи и получените помощи и дарения) и определената изравнителна субсидия през 2013 г.
Във втората група попадат общините, на които делът на определената изравнителна субсидия през 2013 г. е по-малък или равен на 33.33 % от сумата на отчетените за 2013 г. собствени приходи (без генерираните приходи по делегираните бюджети, постъпленията от продажба на нефинансови активи и получените помощи и дарения) и определената изравнителна субсидия през 2013 г.


Приложение № 7 към чл. 51

I. Стойностни показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2015 г. (без капиталови разходи)

(в хил. лева)
 
Общини Разходи за делегирани от държавата дейности В т.ч.
    общинска админист- рация отбрана и сигурност образо- вание здравео- пазване социални грижи култура иконом. дейности и услуги
  1 (2+3+4+5+6+7+8) 2 3 4 5 6 7 8
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Банско 4 984,7 478,7 73,8 3 018,7 180,6 879,9 353,0  
Белица 3 327,9 474,6 62,5 2 570,4 123,2   97,2  
Благоевград 23 913,5 1 686,0 227,6 16 616,7 2 015,9 2 228,6 1 138,7  
Гоце Делчев 11 322,3 829,3 104,2 8 166,6 607,3 1 367,7 247,2  
Гърмен 5 256,3 623,8 63,3 4 087,7 178,6 198,8 104,1  
Кресна 1 798,7 354,1 72,5 893,5 232,8 204,2 41,6  
Петрич 14 385,2 1 605,9 97,5 11 176,0 665,6 562,6 277,6  
Разлог 6 784,6 629,8 69,5 4 382,3 280,9 1 165,3 256,8  
Сандански 11 772,1 1 077,9 115,6 8 184,7 802,8 1 178,3 412,8  
Сатовча 5 357,6 661,6 75,7 3 963,2 532,2   124,9  
Симитли 4 518,3 573,5 69,4 2 846,1 153,5 757,8 118,0  
Струмяни 2 174,9 435,5 83,4 846,9 51,9 673,9 83,3  
Хаджидимово 3 492,7 519,3 68,7 2 454,4 275,9 98,1 76,3  
Якоруда 3 167,0 474,0 79,7 2 122,8 93,4 334,6 62,5  
ОБЛАСТ БУРГАС
Айтос 7 935,8 883,4 98,3 6 068,5 249,5 476,5 159,6  
Бургас 64 996,3 3 859,3 336,8 53 695,3 3 893,5 1 773,1 1 438,3  
Камено 4 006,9 520,9 101,9 2 209,4 72,1 949,9 152,7  
Карнобат 8 151,5 868,1 102,1 5 520,6 273,7 1 130,2 256,8  
Малко Търново 1 805,5 344,4 78,5 565,0 28,5 726,6 62,5  
Несебър 6 781,3 682,0 117,1 5 485,8 357,6   138,8  
Поморие 8 179,0 793,5 89,6 5 731,5 255,1 1 038,6 270,7  
Приморско 2 044,2 373,8 66,4 1 115,6 38,8 373,3 76,3  
Руен 7 946,0 1 196,4 66,9 6 430,1 120,7   131,9  
Созопол 3 397,9 536,3 96,1 2 371,6 92,4 88,4 213,1  
Средец 5 921,9 646,4 85,1 3 584,4 179,2 1 165,9 260,9  
Сунгурларе 4 502,1 660,6 79,9 2 823,8 111,0 639,4 187,4  
Царево 2 736,9 433,7 74,7 1 981,6 135,9   111,0  
ОБЛАСТ ВАРНА
Аврен 2 652,3 480,2 74,7 1 877,6 51,0 57,8 111,0  
Аксаково 5 441,0 705,0 86,4 4 145,9 209,5 134,6 159,6  
Белослав 4 842,6 427,0 87,4 2 616,4 164,6   97,2 1 450,0
Бяла 1 522,3 316,3 62,6 715,6 25,0 340,3 62,5  
Варна 88 778,1 6 800,7 795,1 67 127,1 6 917,0 4 642,1 2 496,1  
Ветрино 1 460,2 389,8 83,3 763,5 35,4 63,3 124,9  
Вълчи дол 3 588,7 579,7 73,4 2 048,8 83,5 657,6 145,7  
Девня 3 030,0 381,1 73,3 2 052,8 114,7 243,6 164,5  
Долни чифлик 7 066,8 684,3 75,2 4 816,6 143,6 1 145,8 201,3  
Дългопол 4 299,2 601,6 75,5 3 351,9 82,8   187,4  
Провадия 7 527,6 795,2 93,3 4 831,8 217,4 1 093,8 496,1  
Суворово 2 756,6 395,2 74,4 1 913,8 86,8 217,0 69,4  
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Велико Търново 27 099,7 1 729,4 208,8 16 351,4 1 940,4 4 445,8 2 423,9  
Горна Оряховица 12 009,1 1 092,4 95,3 8 082,1 713,7 1 581,4 444,2  
Елена 3 851,8 524,8 78,1 2 098,9 156,5 743,9 249,6  
Златарица 1 769,1 370,3 73,7 933,8 33,2 295,6 62,5  
Лясковец 3 227,2 491,2 69,2 2 141,2 288,8 84,1 152,7  
Павликени 6 383,2 804,5 74,9 3 851,9 251,1 894,0 506,8  
Полски Тръмбеш 4 002,4 605,2 77,4 2 753,6 64,3 335,3 166,6  
Свищов 9 122,1 911,1 111,0 5 701,3 316,1 1 620,2 462,4  
Стражица 5 742,4 633,9 89,5 3 481,6 139,2 1 203,9 194,3  
Сухиндол 1 531,6 313,7 73,5 522,7 56,0 503,2 62,5  
ОБЛАСТ ВИДИН
Белоградчик 2 986,0 415,6 78,9 1 301,6 64,6 867,4 257,9  
Бойница 1 231,2 311,1 73,4 302,5 7,9 480,8 55,5  
Брегово 3 373,6 380,1 77,2 891,8 75,0 1 838,5 111,0  
Видин 16 966,3 1 613,3 178,3 11 587,3 606,1 2 050,9 930,4  
Грамада 716,2 317,3 62,5 254,8 26,1   55,5  
Димово 2 615,3 474,5 77,4 1 283,9 62,8 577,9 138,8  
Кула 2 081,9 350,8 73,8 629,3 35,0 888,9 104,1  
Макреш 691,8 319,7 61,1 227,1 7,6   76,3  
Ново село 1 558,1 319,9 73,5 472,6 23,2 592,6 76,3  
Ружинци 1 772,1 355,9 83,2 1 090,2 34,8 145,5 62,5  
Чупрене 1 196,7 330,7 73,4 431,4 10,3 288,4 62,5  
ОБЛАСТ ВРАЦА
Борован 2 365,4 347,2 86,3 1 377,1 78,2 393,3 83,3  
Бяла Слатина 7 716,0 766,6 86,2 5 284,9 393,5 921,1 263,7  
Враца 23 791,0 1 624,1 216,4 17 212,3 1 540,2 1 896,5 1 301,5  
Козлодуй 7 859,5 582,7 121,5 5 266,3 302,2 1 441,1 145,7  
Криводол 2 268,8 488,9 63,5 1 508,8 68,8   138,8  
Мездра 6 187,3 791,9 105,6 4 028,1 254,2 757,7 249,8  
Мизия 2 204,9 379,4 88,4 1 353,8 78,6 221,4 83,3  
Оряхово 2 975,4 471,5 86,0 2 117,2 182,7   118,0  
Роман 2 755,5 409,2 83,5 1 336,0 81,6 720,3 124,9  
Хайредин 1 880,1 344,7 77,2 787,3 45,1 549,5 76,3  
ОБЛАСТ ГАБРОВО
Габрово 15 485,8 1 460,5 193,0 9 507,9 1 243,4 1 134,8 1 946,2  
Дряново 4 582,1 445,1 84,3 1 576,9 222,3 1 927,6 325,9  
Севлиево 10 706,9 1 093,2 116,2 6 527,3 369,8 2 098,3 502,1  
Трявна 3 308,5 443,7 78,5 1 745,7 86,7 539,7 414,2  
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Балчик 6 238,8 712,5 84,9 4 868,4 167,5 43,0 362,5  
Генерал Тошево 4 113,2 734,7 79,0 2 781,8 136,7   381,0  
Добрич 25 407,9 1 552,7 192,8 18 229,2 1 887,9 2 398,3 1 147,0  
Добричка 6 308,1 1 213,6 84,0 4 128,4 136,6 419,3 326,2  
Каварна 5 615,9 611,6 96,6 3 392,4 267,2 948,5 299,6  
Крушари 2 926,4 472,7 72,4 1 153,4 30,5 1 100,2 97,2  
Тервел 5 379,4 866,3 80,7 3 832,4 240,5 158,2 201,3  
Шабла 1 705,6 388,4 73,8 893,5 119,2 78,0 152,7  
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Ардино 3 552,3 932,7 67,4 1 945,1 75,5 337,3 194,3  
Джебел 2 692,6 889,5 66,9 1 472,9 81,1 57,3 124,9  
Кирково 5 766,0 1 356,6 88,3 4 014,0 109,1 73,1 124,9  
Крумовград 6 225,6 1 416,3 74,9 3 838,2 147,6 644,5 104,1  
Кърджали 20 255,0 2 337,5 196,9 15 266,0 792,9 763,8 897,9  
Момчилград 4 534,5 1 103,2 68,4 2 808,0 239,1 246,4 69,4  
Черноочене 2 819,2 694,6 62,5 1 879,2 48,8 57,8 76,3  
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Бобовдол 2 213,9 479,1 79,2 1 156,2 63,4 255,6 180,4  
Бобошево 776,9 358,0 61,2 254,8 7,3 40,1 55,5  
Дупница 11 291,7 1 086,7 112,2 8 328,0 781,4 712,7 270,7  
Кочериново 1 550,0 372,6 61,5 616,0 44,0 379,6 76,3  
Кюстендил 15 863,9 1 758,0 179,1 10 250,5 616,3 1 649,3 1 410,7  
Невестино 914,0 396,2 73,5 369,3 12,5   62,5  
Рила 1 101,2 302,5 73,5 360,4 31,9 284,3 48,6  
Сапарева баня 1 531,3 371,7 64,6 955,0 91,4   48,6  
Трекляно 570,8 352,8 51,6 124,1 0,7   41,6  
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
Априлци 1 346,5 302,4 78,3 543,1 13,9 311,6 97,2  
Летница 1 704,3 327,7 73,7 878,7 49,2 284,8 90,2  
Ловеч 14 865,8 1 284,5 191,8 9 908,1 805,9 1 520,8 1 154,7  
Луковит 5 988,5 639,1 100,1 4 054,5 255,6 779,6 159,6  
Тетевен 6 594,6 676,4 83,8 4 680,9 289,7 620,9 242,9  
Троян 8 391,0 892,4 94,2 5 976,2 540,2 405,7 482,3  
Угърчин 2 460,5 400,3 74,0 1 479,2 85,7 324,1 97,2  
Ябланица 2 569,8 385,6 62,0 1 914,7 103,4   104,1  
ОБЛАСТ МОНТАНА
Берковица 7 280,9 649,4 81,3 3 538,1 332,2 2 561,9 118,0  
Бойчиновци 2 809,5 483,3 79,5 1 644,4 107,9 341,7 152,7  
Брусарци 1 549,2 369,9 73,8 981,6 40,6   83,3  
Вълчедръм 3 083,8 472,1 67,2 2 033,8 97,7 308,9 104,1  
Вършец 2 523,7 409,1 74,5 1 909,0 61,7   69,4  
Георги Дамяново 1 589,1 374,7 67,4 211,1 9,0 843,6 83,3  
Лом 8 638,3 750,2 100,1 5 024,9 380,5 2 160,5 222,1  
Медковец 1 448,8 330,9 67,6 888,4 60,4 32,1 69,4  
Монтана 15 046,1 1 286,2 201,0 10 433,3 1 135,0 1 133,4 857,2  
Чипровци 921,8 358,6 67,6 293,6 19,9   182,1  
Якимово 1 176,2 326,3 78,5 685,5 23,4   62,5  
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Батак 2 530,3 343,9 66,3 1 043,7 37,8 783,1 255,5  
Белово 2 263,4 448,0 83,9 1 397,5 56,0 146,1 131,9  
Брацигово 3 294,9 433,3 68,4 1 757,1 103,3 828,7 104,1  
Велинград 12 371,6 1 049,2 92,6 9 478,6 314,4 1 042,5 394,3  
Лесичово 2 062,6 366,9 67,7 817,9 16,0 696,9 97,2  
Пазарджик 32 023,7 2 164,7 212,8 23 506,0 1 048,3 3 721,5 1 370,4  
Панагюрище 6 154,1 699,7 95,6 4 167,8 223,3 546,6 421,1  
Пещера 5 056,3 585,8 88,0 3 589,3 202,5 493,5 97,2  
Ракитово 5 055,2 488,0 80,5 3 801,8 180,3 414,4 90,2  
Септември 6 303,9 773,1 92,5 4 622,6 187,5 365,3 262,9  
Стрелча 1 317,8 320,3 92,8 815,3 47,8   41,6  
ОБЛАСТ ПЕРНИК
Брезник 1 716,7 434,9 77,5 932,8 31,0 129,5 111,0  
Земен 816,4 369,9 67,4 291,9 17,8   69,4  
Ковачевци 852,5 328,7 73,4 128,4 5,6 226,2 90,2  
Перник 21 801,6 1 778,9 202,8 16 422,5 1 159,5 1 041,8 1 196,1  
Радомир 5 975,3 740,4 93,3 3 326,8 135,8 1 450,0 229,0  
Трън 1 773,2 410,1 61,4 674,9 44,0 464,8 118,0  
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Белене 2 488,9 426,1 85,8 1 628,9 144,6 71,6 131,9  
Гулянци 2 851,7 540,4 75,1 1 995,0 109,3   131,9  
Долна Митрополия 4 937,2 710,6 100,6 3 530,5 181,7 212,5 201,3  
Долни Дъбник 3 255,0 518,9 83,2 2 465,1 83,7   104,1  
Искър 1 780,6 368,3 68,0 1 210,0 51,0   83,3  
Левски 4 613,3 686,3 99,2 3 158,2 362,5 57,3 249,8  
Никопол 2 482,6 516,9 79,2 1 472,8 42,9 176,5 194,3  
Плевен 34 883,3 2 306,3 238,5 25 875,0 3 062,2 1 648,7 1 752,6  
Пордим 3 159,8 388,4 61,7 1 703,2 61,1 862,1 83,3  
Червен бряг 7 207,8 835,5 107,5 5 439,9 413,3 203,4 208,2  
Кнежа 3 725,7 475,4 80,2 2 782,7 276,4   111,0  
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Асеновград 15 501,8 1 478,3 126,6 11 713,6 678,8 1 135,5 369,0  
Брезово 2 111,4 452,9 61,8 1 158,4 32,0 302,2 104,1  
Калояново 2 982,4 531,2 74,8 1 681,7 83,2 535,2 76,3  
Карлово 13 454,6 1 334,2 131,6 9 516,5 645,1 1 351,1 476,1  
Кричим 2 670,4 353,8 77,9 1 950,1 118,7 142,1 27,8  
Лъки 1 206,8 337,6 78,3 418,0 25,1 292,3 55,5  
"Марица" 7 208,7 901,5 93,9 5 604,8 190,4 64,2 353,9  
Перущица 1 753,9 295,2 73,8 1 139,2 98,3   147,4  
Пловдив 96 754,1 6 947,0 894,6 70 265,1 7 324,2 8 001,2 3 322,0  
Първомай 6 418,7 814,9 92,5 4 618,3 221,0 436,0 236,0  
Раковски 6 046,0 689,1 75,5 4 725,4 281,7 163,3 111,0  
"Родопи" 6 155,5 899,2 81,5 4 621,0 359,5   194,3  
Садово 4 282,5 578,6 63,5 3 248,3 109,4 192,5 90,2  
Стамболийски 5 082,8 601,2 86,6 3 934,0 350,0   111,0  
Съединение 2 088,2 469,8 79,3 1 192,2 171,6 57,3 118,0  
Хисаря 3 213,4 524,7 78,5 1 819,0 75,2 391,4 324,6  
Куклен 1 603,0 363,3 61,7 1 053,3 69,2   55,5  
Сопот 3 258,1 396,5 84,3 2 035,7 210,8 390,4 140,4  
ОБЛАСТ РАЗГРАД
Завет 3 124,8 511,9 79,6 2 301,6 72,1   159,6  
Исперих 7 435,1 977,4 91,8 5 013,2 225,2 610,1 517,4  
Кубрат 5 529,5 765,5 59,3 3 521,4 350,3 562,3 270,7  
Лозница 3 472,7 584,7 68,6 2 290,7 55,8 334,1 138,8  
Разград 16 647,7 1 395,8 175,8 11 021,5 888,4 1 973,9 1 192,3  
Самуил 3 527,5 555,9 74,1 1 439,5 53,2 1 293,8 111,0  
Цар Калоян 1 946,9 362,9 66,4 1 173,8 49,8 224,6 69,4  
ОБЛАСТ РУСЕ
Борово 2 156,0 379,4 67,9 835,4 30,5 738,7 104,1  
Бяла 3 554,2 543,6 84,8 2 447,5 111,3 221,4 145,6  
Вятово 3 356,1 510,9 72,3 2 446,2 137,5 57,3 131,9  
Две могили 2 484,1 488,8 74,7 1 379,5 110,0 320,1 111,0  
Иваново 1 603,3 479,9 62,1 823,0 26,7 52,0 159,6  
Русе 42 310,3 2 874,9 272,9 28 233,9 3 155,2 6 089,7 1 683,7  
Сливо поле 2 719,8 533,0 62,3 1 698,8 74,2 212,7 138,8  
Ценово 1 345,1 396,4 61,6 678,1 19,8 57,3 131,9  
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Алфатар 1 334,9 341,8 73,5 425,8 14,5 382,1 97,2  
Главиница 3 772,3 678,8 74,9 2 026,1 62,1 708,3 222,1  
Дулово 8 816,4 1 060,3 82,4 6 525,5 230,7 591,3 326,2  
Кайнарджа 2 359,4 398,0 73,8 1 333,3 37,2 440,8 76,3  
Силистра 15 719,1 1 264,2 228,1 8 684,5 1 118,6 3 374,2 1 049,5  
Ситово 1 769,7 420,3 61,5 1 172,8 24,9   90,2  
Тутракан 4 255,1 620,7 91,4 2 772,0 103,0 253,1 414,9  
ОБЛАСТ СЛИВЕН
Котел 5 817,2 801,9 73,8 3 982,0 102,2 478,4 378,9  
Нова Загора 11 341,8 1 152,3 118,6 8 027,2 491,2 960,9 591,6  
Сливен 37 414,9 2 416,9 243,8 27 099,1 1 995,1 4 023,7 1 636,3  
Твърдица 6 249,0 549,3 69,3 3 656,7 163,6 1 692,1 118,0  
ОБЛАСТ СМОЛЯН
Баните 1 288,6 401,1 61,5 732,4 17,3   76,3  
Борино 1 103,9 325,5 68,9 639,1 14,9   55,5  
Девин 3 426,2 557,8 78,6 2 492,3 101,4 57,3 138,8  
Доспат 3 067,0 453,9 62,4 2 246,7 55,5 179,1 69,4  
Златоград 3 687,4 496,2 73,7 2 407,7 272,8 326,0 111,0  
Мадан 3 199,2 595,5 67,5 2 237,4 82,5 126,1 90,2  
Неделино 2 154,4 437,1 71,3 1 216,4 89,6 235,9 104,1  
Рудозем 3 331,6 498,5 93,8 2 363,1 99,9 179,1 97,2  
Смолян 14 649,6 1 152,8 174,1 8 761,5 515,5 2 730,8 1 314,9  
Чепеларе 2 281,4 416,2 72,8 1 445,6 98,1 151,5 97,2  
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 297 973,5 21 186,7 3 733,2 230 720,7 20 857,9 14 664,6 6 810,4  
ОБЛАСТ СОФИЙСКА
Антон 682,6 273,5 61,1 317,7 9,5   20,8  
Божурище 2 264,2 379,1 63,4 1 543,5 114,0 60,1 104,1  
Ботевград 8 996,9 821,8 85,3 6 554,2 616,2 538,1 381,3  
Годеч 1 431,1 358,3 61,5 910,5 52,2   48,6  
Горна Малина 1 722,4 405,3 61,7 1 102,7 48,6   104,1  
Долна баня 2 347,7 290,4 73,8 1 425,0 98,3 418,6 41,6  
Драгоман 1 723,7 432,2 71,0 721,5 90,1 318,7 90,2  
Елин Пелин 6 558,2 719,0 86,9 4 732,9 297,7 458,0 263,7  
Етрополе 4 629,6 466,3 89,4 3 534,3 229,6 139,2 170,8  
Златица 1 614,6 327,7 67,8 1 077,6 65,2   76,3  
Ихтиман 5 468,2 615,7 81,1 4 191,0 157,2 305,2 118,0  
Копривщица 1 174,5 277,5 61,1 531,1 12,4   292,4  
Костенец 3 327,1 469,4 72,4 2 463,7 155,0   166,6  
Костинброд 4 102,2 541,7 73,5 2 960,6 155,7 266,6 104,1  
Мирково 815,9 305,3 67,3 363,1 31,6   48,6  
Пирдоп 2 595,8 358,6 71,7 1 682,1 129,6 298,3 55,5  
Правец 5 165,6 426,2 79,3 2 827,9 138,2 1 458,4 235,6  
Самоков 10 706,5 1 000,5 108,9 7 769,3 299,8 1 027,7 500,3  
Своге 4 740,7 782,0 80,7 2 742,3 137,7 796,7 201,3  
Сливница 2 166,4 415,1 73,4 1 521,1 73,5   83,3  
Чавдар 605,2 271,7 67,3 244,9 7,4   13,9  
Челопеч 801,1 273,0 67,3 377,9 34,3   48,6  
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Братя Даскалови 2 195,4 516,5 68,3 1 370,4 51,1 64,2 124,9  
Гурково 1 825,4 345,4 67,7 1 303,5 53,3   55,5  
Гълъбово 4 018,0 511,1 62,9 2 715,5 116,9 493,6 118,0  
Казанлък 21 120,3 1 583,4 134,2 14 742,4 1 407,9 2 404,5 847,9  
Мъглиж 3 151,6 500,9 89,1 2 287,9 121,5 48,1 104,1  
Николаево 2 218,6 331,9 73,7 1 666,4 77,2   69,4  
Опан 831,9 362,4 61,2 313,6 11,4   83,3  
Павел баня 4 425,1 618,5 80,3 3 159,6 260,1 174,7 131,9  
Раднево 5 291,4 716,4 95,8 3 653,2 199,2 391,2 235,6  
Стара Загора 46 229,6 2 988,7 260,6 30 296,1 3 545,6 7 495,6 1 643,0  
Чирпан 5 505,7 702,6 121,3 3 973,4 300,5 171,9 236,0  
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
Антоново 1 943,9 549,3 74,0 1 160,6 28,1   131,9  
Омуртаг 6 078,5 1 095,8 65,0 4 240,8 309,6 48,1 319,2  
Опака 2 102,8 391,7 74,1 1 263,3 33,5 284,7 55,5  
Попово 7 744,2 1 003,5 96,7 5 023,3 196,7 941,0 483,0  
Търговище 17 015,3 1 779,6 168,0 12 203,2 936,8 918,9 1 008,8  
ОБЛАСТ ХАСКОВО
Димитровград 12 127,4 1 339,6 128,3 8 976,8 467,9 840,0 374,8  
Ивайловград 2 256,0 492,9 63,1 1 336,4 47,6 260,5 55,5  
Любимец 2 981,7 445,8 73,4 2 128,0 265,1   69,4  
Маджарово 853,8 354,0 68,7 394,6 8,7   27,8  
Минерални бани 1 464,8 447,6 56,8 870,8 27,1   62,5  
Свиленград 6 570,1 722,8 107,9 4 366,1 339,9 894,6 138,8  
Симеоновград 2 701,9 418,3 63,8 1 784,0 142,1 182,7 111,0  
Стамболово 2 176,3 713,7 61,6 1 242,4 31,9 57,3 69,4  
Тополовград 3 503,6 550,3 70,3 1 962,6 72,0 695,7 152,7  
Харманли 6 313,9 818,4 97,0 4 641,7 193,9 339,0 223,9  
Хасково 26 048,5 2 027,2 225,2 19 289,7 1 194,5 2 125,6 1 186,3  
ОБЛАСТ ШУМЕН
Велики Преслав 3 493,0 573,3 75,3 1 923,8 164,0 387,5 369,1  
Венец 2 243,4 564,5 57,0 1 484,9 39,8   97,2  
Върбица 3 328,8 615,4 68,7 2 505,7 76,5   62,5  
Каолиново 3 713,5 718,5 75,1 2 780,8 76,6   62,5  
Каспичан 2 700,9 439,6 74,2 1 597,0 64,1 394,1 131,9  
Никола Козлево 2 609,5 466,0 74,3 1 911,8 53,3   104,1  
Нови пазар 6 406,7 688,9 85,6 4 470,5 250,3 737,9 173,5  
Смядово 2 907,8 403,1 78,9 1 302,0 55,3 950,5 118,0  
Хитрино 1 656,8 647,2 61,7 812,4 24,5   111,0  
Шумен 28 737,3 1 871,2 185,6 18 840,8 2 471,3 3 395,3 1 973,1  
ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Болярово 2 383,4 429,8 83,2 681,1 23,4 1 068,7 97,2  
Елхово 4 707,7 643,1 88,8 3 281,0 130,6 307,8 256,4  
Стралджа 4 367,0 595,8 78,6 2 727,1 171,0 572,4 222,1  
Тунджа 5 114,9 998,6 95,4 2 974,2 171,4 472,8 402,5  
Ямбол 22 371,8 1 369,1 191,9 15 821,0 1 685,8 2 334,0 970,0  
ВСИЧКО 2 066 835,9 217 200,0 29 269,3 1 433 270,0 110 939,0 189 803,6 84 904,0 1 450,0
                 
II. Натурални показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2015 г.

Общини Общинска администрация Отбрана и Образование Здравеопазване Социални грижи Култура
  Численост Население сигурност Брой Брой Брой Брой Брой Брой Субсиди-
  Кметове на общини Кметове на райони Кметове на насел. места Кметски намест- ници по постоянен адрес Нату- рални показа- тели Брой деца в общински училища деца в общински детски градини ученици в обсл. звена деца в общински и държ. детски ясли и детски градини ученици в общински и държавни училища места в специа- лизирани инсти- туции и услуги в общ- ността рана численост
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
Банско 1   2 5 13 424 11 997 558 103 643 1 214 169 36
Белица 1   4 7 10 287 9 1 064 350 30 350 1 064   14
Благоевград 1   7 15 103 053 32 7 328 2 842 245 3 778 8 432 369 123
Гоце Делчев 1   8 2 35 989 16 3 208 1 520   1 716 4 233 220 32
Гърмен 1   8 7 17 109 9 1 525 736   736 1 525 40 15
Кресна 1   3 2 5 662 11 365 150   226 365 45 6
Петрич 1   20 28 66 108 14 4 764 2 099   2 339 5 436 80 40
Разлог 1   7   22 232 10 1 682 863   863 2 420 201 37
Сандански 1   13 12 44 931 18 3 205 1 563 190 1 800 3 965 160 52
Сатовча 1   13   18 937 11 1 620 633   783 1 620   18
Симитли 1   6 7 15 482 10 1 080 532   554 1 080 107 17
Струмяни 1   2 15 5 821 13 330 171   171 330 90 12
Хаджидимово 1   7 7 10 873 10 950 421   488 950 28 11
Якоруда 1   7   11 113 12 907 330   330 1 093 48 9
ОБЛАСТ БУРГАС
Айтос 1   11 5 35 632 15 2 717 1 054   1 199 3 020 77 23
Бургас 1   9 4 232 818 47 23 416 8 774 47 10 440 24 882 372 164
Камено 1   6 6 12 345 17 870 406   436 870 130 22
Карнобат 1   8 22 28 262 16 2 557 941   1 054 2 823 171 37
Малко Търново 1   1 7 3 401 12 229 78   93 229 105 9
Несебър 1   7 4 24 140 19 2 011 1 223   1 378 2 011   20
Поморие 1   10 6 28 794 13 2 244 1 128   1 258 2 244 184 39
Приморско 1   4 1 6 592 10 435 195   245 435 51 11
Руен 1   36 2 36 520 9 2 984 869   869 2 984   19
Созопол 1   7 4 13 435 16 873 454   489 873 34 25
Средец 1   2 27 14 391 13 1 325 676 42 676 1 325 182 31
Сунгурларе 1   13 11 13 573 12 1 110 468   468 1 110 97 27
Царево 1   2 7 9 557 11 845 385   435 845   16
ОБЛАСТ ВАРНА
Аврен 1   7 8 7 842 11 733 301   301 733 8 16
Аксаково 1   7 15 19 833 13 1 637 800   860 1 637 15 23
Белослав 1   3   11 499 13 985 509   569 985   14
Бяла 1   1 3 3 254 9 314 122   147 314 47 9
Варна 1 5 5   372 661 115 28 407 12 920 216 16 676 34 488 1 023 270
Ветрино 1   4 5 5 750 13 299 152   152 299 10 18
Вълчи дол 1   10 11 10 568 11 893 293   308 1 101 90 21
Девня 1   1 1 9 836 11 802 391   441 802 40 18
Долни чифлик 1   9 7 20 514 11 1 930 789   789 2 078 204 29
Дългопол 1   8 6 16 117 11 1 430 509   509 1 430   27
Провадия 1   9 15 25 097 14 2 196 754   814 2 490 176 64
Суворово 1   2 6 7 489 11 807 326   361 1 059 50 10
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Велико Търново 1   13 23 91 715 29 6 888 2 752 121 3 469 8 691 751 255
Горна Оряховица 1   9 4 53 219 14 3 165 1 540 24 1 726 4 338 248 64
Елена 1   3 16 10 319 12 892 271 14 327 892 101 26
Златарица 1   2 8 4 513 11 352 150 14 150 412 41 9
Лясковец 1   5   14 109 10 845 400   513 845 40 22
Павликени 1   15 4 26 038 11 1 666 609   727 1 897 144 58
Полски Тръмбеш 1   11 3 15 165 12 1 189 341   351 1 189 90 24
Свищов 1   11 4 38 278 17 2 487 1 069   1 179 3 051 300 59
Стражица 1   9 12 14 678 14 1 390 515   535 1 478 209 28
Сухиндол 1     5 2 539 11 228 58   74 228 60 9
ОБЛАСТ ВИДИН
Белоградчик 1     13 7 219 12 581 202 15 217 581 122 28
Бойница 1   1 4 1 042 11 106 24   24 106 55 8
Брегово 1   5 3 5 439 12 320 194   215 342 244 16
Видин 1   14 19 76 388 25 5 377 1 892 112 2 135 6 670 383 101
Грамада 1     6 1 847 9 68 59   59 68   8
Димово 1   2 19 6 476 12 520 211   211 520 135 20
Кула 1   1 7 4 651 11 282 99   99 282 155 15
Макреш 1   1 5 1 326 9 53 28 26 28 53   11
Ново село 1   2 2 2 776 11 186 76   76 186 78 11
Ружинци 1   2 6 4 274 13 463 125   125 463 23 9
Чупрене 1   1 6 1 893 11 119 62   62 119 34 9
ОБЛАСТ ВРАЦА
Борован 1   3 1 5 745 13 527 245   265 686 47 12
Бяла Слатина 1   11 3 27 451 13 2 245 877   998 2 729 125 38
Враца 1   17 5 87 494 32 7 775 2 821 164 3 431 8 446 306 155
Козлодуй 1   4   21 612 20 2 223 879   939 2 509 235 21
Криводол 1   7 7 8 991 9 627 249   249 627   20
Мездра 1   11 16 22 484 17 1 684 762   832 1 684 98 36
Мизия 1   3 1,5 7 629 14 537 249   271 537 35 12
Оряхово 1   4 2 12 643 13 915 305   380 915   17
Роман 1   4 7 6 312 13 527 218   218 633 100 18
Хайредин 1   3 2 5 023 12 328 135   135 328 86 11
ОБЛАСТ ГАБРОВО
Габрово 1   3 25 72 358 29 3 837 1 854   2 371 5 398 257 191
Дряново 1   1 9 10 049 13 744 214   299 774 302 37
Севлиево 1   15 19 40 418 19 2 723 1 168 41 1 253 3 274 320 66
Трявна 1   1 3,5 12 705 12 678 318   334 853 110 46
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Балчик 1   7 12 22 279 13 1 834 776   874 1 834 15 45
Генерал Тошево 1   9 21 17 287 12 1 093 522 79 543 1 282   50
Добрич 1       109 177 27 8 008 2 870 102 3 810 9 684 430 116
Добричка 1   27 40 25 978 13 1 537 765   765 1 537 50 47
Каварна 1   3 16 16 517 16 1 418 496   596 1 488 145 34
Крушари 1   7 8 7 541 11 452 171   171 452 145 14
Тервел 1   16 7 27 991 12 1 460 700   755 1 676 25 29
Шабла 1   1 12 5 022 11 366 153   219 366 30 22
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Ардино 1   18 9 30 231 10 720 327 18 327 720 80 28
Джебел 1   21 1 28 080 10 558 299   299 745 20 18
Кирково 1   36 10 45 022 13 1 646 595   595 1 747 12 18
Крумовград 1   40 12 44 795 11 1 668 599 35 649 1 887 100 15
Кърджали 1   46 2 125 421 29 6 783 2 748 216 2 868 8 113 135 99
Момчилград 1   25 5 38 940 10 1 119 517   572 1 248 59 10
Черноочене 1   16 6 15 907 9 728 277   277 728 8 11
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Бобов дол 1   2 14 9 122 12 496 210   210 532 50 26
Бобошево 1   3 6 2 692 9 74 46   46 74 25 8
Дупница 1   7 9 52 591 17 3 746 1 465   1 795 4 505 149 39
Кочериново 1   3 7 3 975 9 258 106   106 281 60 11
Кюстендил 1   16 35 77 595 26 4 409 1 853 118 2 043 5 507 268 147
Невестино 1   1 15 2 220 11 156 39   39 156   9
Рила 1     3 3 112 11 98 101   101 98 55 7
Сапарева баня 1   3   7 829 9 360 197   213 444   7
Трекляно 1     12 458 7 27   17   27   6
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
Априлци 1     3 3 092 12 214 73 30 73 214 50 14
Летница 1   2 1 5 308 11 390 150   150 390 55 13
Ловеч 1   8 26 56 709 28 4 381 1 264 481 1 729 5 420 247 132
Луковит 1   9 2 19 977 16 1 762 622 19 715 2 019 100 23
Тетевен 1   8 4 22 721 13 1 761 764 19 882 2 227 128 35
Троян 1   9 12 34 341 14 2 433 1 069 64 1 296 2 770 58 58
Угърчин 1   3 7 6 463 11 597 248   248 597 75 14
Ябланица 1   3 5 6 356 9 815 305   325 815   15
ОБЛАСТ МОНТАНА
Берковица 1   3 13 20 695 12 1 390 542   750 1 559 366 17
Бойчиновци 1   8 4 9 161 12 635 310   310 797 54 22
Брусарци 1   4 4 5 017 11 381 156   156 381   12
Вълчедръм 1   6 4 9 829 10 839 304   314 839 48 15
Вършец 1   2 6 8 507 11 884 248 57 248 907   10
Георги Дамяново 1   2 10 2 382 10 68 24   24 149 110 12
Лом 1   4 5 32 231 16 2 475 758   903 3 139 386 32
Медковец 1   3 1 3 945 10 405 131   131 405 20 10
Монтана 1   12 11 60 544 29 4 585 1 826 103 2 443 6 045 214 96
Чипровци 1   2 7 3 805 10 89 56   73 89   19
Якимово 1   3   4 246 12 249 145   145 249   9
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
Батак 1   2   6 759 10 361 168   168 408 136 27
Белово 1   7   9 518 13 592 219   219 592 24 19
Брацигово 1   5 1 9 818 10 678 326   326 678 130 15
Велинград 1   11 11 45 214 13 4 185 1 347   1 347 5 133 173 47
Лесичово 1   5 1 5 297 10 353 118   118 353 95 14
Пазарджик 1   27 4 130 270 29 10 370 4 016 305 4 016 13 063 704 150
Панагюрище 1   8   26 946 15 1 773 782   892 2 153 109 45
Пещера 1   2   24 046 14 1 583 661   661 1 774 76 14
Ракитово 1   2   16 513 12 1 568 586   632 1 680 104 13
Септември 1   12 1 27 815 14 1 894 727 54 847 2 061 50 30
Стрелча 1     4 5 075 15 379 129   129 379   6
ОБЛАСТ ПЕРНИК
Брезник 1   1 15,5 6 428 12 386 136   136 386 15 16
Земен 1     13 2 415 10 105 45   45 105   10
Ковачевци 1     8 1 295 11 17 23   23 17 25 13
Перник 1   17 10 103 072 28 6 688 3 332 48 3 662 8 554 232 132
Радомир 1   6 21 20 606 15 1 326 563 50 563 1 664 264 33
Трън 1     17,5 4 038 9 294 100   100 294 90 17
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Белене 1   3 2 10 508 13 632 347   402 731 25 19
Гулянци 1   9 2 13 088 11 823 311   323 823   19
Долна Митрополия 1   14 1 20 858 16 1 398 612   612 1 442 50 29
Долни Дъбник 1   6   15 063 13 961 342 24 342 1 212   15
Искър 1   3   7 595 10 549 155   169 549   12
Левски 1   10 2 22 469 16 1 309 610   726 1 545 20 36
Никопол 1   8 5 10 708 12 556 299   299 556 24 28
Плевен 1   17 7 153 690 33 11 207 4 449 296 6 359 14 723 340 194
Пордим 1   5 2 6 210 9 551 491 31 491 619 110 12
Червен бряг 1   13   32 525 17 2 234 947   1 012 2 860 44 30
Кнежа 1   3   14 913 12 1 128 448   546 1 640   16
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Асеновград 1   13 8 72 939 19 4 987 2 210   2 445 5 820 202 44
Брезово 1   6 9 6 532 9 489 173   173 577 34 15
Калояново 1   8 6 11 288 11 621 330   330 621 80 11
Карлово 1   22 4 57 973 21 4 212 1 629   1 844 4 749 216 58
Кричим 1       9 290 12 844 349   384 844 65 4
Лъки 1     8 3 035 12 144 68   68 144 40 8
Марица 1   19   31 206 14 2 080 1 105   1 265 2 080 40 51
Перущица 1       5 297 11 315 311   356 464   14
Пловдив 1 6     383 154 132 30 763 12 076 503 15 670 39 110 1 399 325
Първомай 1   13 3 29 382 14 1 764 848   888 2 087 90 34
Раковски 1   5 1 28 444 11 1 920 1 084   1 154 2 094 57 16
Родопи 1   13 7 32 990 12 1 378 1 181   1 311 1 378   28
Садово 1   10 1 15 142 9 1 203 559   559 1 351 42 13
Стамболийски 1   4   22 935 13 1 564 764   912 1 564   16
Съединение 1   7 2 10 097 12 494 265   315 494 20 17
Хисаря 1   7 4 12 901 12 765 316   341 793 136 38
Куклен 1     5 7 522 9 380 245   245 472   8
Сопот 1   1   11 124 13 783 380   478 1 462 80 13
ОБЛАСТ РАЗГРАД
Завет 1   6   14 500 12 937 323   323 969   23
Исперих 1   22 1 34 228 14 2 152 895   895 2 440 101 60
Кубрат 1   15 1 24 611 8 1 330 614 42 750 1 507 90 39
Лозница 1   11 4 13 289 10 927 310 34 310 927 65 20
Разград 1   13 8 67 345 26 4 613 1 942 341 2 475 6 259 321 133
Самуил 1   12 1 11 835 11 597 229   229 597 203 16
Цар Калоян 1   2   8 123 10 421 193   193 421 40 10
ОБЛАСТ РУСЕ
Борово 1   4 2 6 561 10 340 111   111 340 178 15
Бяла 1   5 5 15 369 13 1 013 403   427 1 129 35 18
Ветово 1   4 1 15 776 11 963 418   458 963 20 19
Две могили 1   7 4 10 154 11 619 226   250 800 65 16
Иваново 1   6 6 9 333 9 301 167   167 301 20 23
Русе 1   12 1 187 460 38 12 114 5 226 137 6 846 15 994 1 077 176
Сливо поле 1   9 1 12 997 9 641 340   340 641 55 20
Ценово 1   6 2 6 072 9 270 111   111 270 20 19
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
Алфатар 1   3 3 3 294 11 155 90   90 155 53 14
Главиница 1   17 5 14 160 11 825 328   328 825 105 32
Дулово 1   23 3 38 189 12 2 683 1 055   1 055 2 950 89 47
Кайнарджа 1   4 6 5 892 11 555 220   220 732 98 11
Силистра 1   8 10 62 406 35 3 490 1 408 255 2 090 4 666 544 110
Ситово 1   6 4 6 596 9 412 132 55 132 412   13
Тутракан 1   7 6 18 461 14 1 228 441   462 1 263 40 47
ОБЛАСТ СЛИВЕН
Котел 1   12 9 25 734 11 1 663 553   553 1 879 82 42
Нова Загора 1   23 8 43 493 19 3 551 1 257   1 424 3 904 137 74
Сливен 1   28 16 145 010 34 12 477 4 511 95 5 331 14 729 653 186
Твърдица 1   6 2 16 277 10 1 590 611   641 1 590 255 17
ОБЛАСТ СМОЛЯН
Баните 1   6 5 4 829 9 266 91 15 91 266   11
Борино 1   2 2 4 078 10 213 84   84 213   8
Девин 1   8 5 13 666 12 874 373 30 373 978 20 20
Доспат 1   7   9 706 9 728 332 25 332 728 40 10
Златоград 1   4 4 13 383 11 987 374   460 987 95 16
Мадан 1   5 17 13 170 10 916 349   349 1 060 60 13
Неделино 1   1 14 7 301 11 460 260   260 460 65 15
Рудозем 1   6 6 10 831 15 952 399   399 952 40 14
Смолян 1   10 31 43 631 26 3 325 1 566 120 1 916 4 135 403 149
Чепеларе 1   3 7 7 609 11 500 267   327 600 25 14
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 1 24 32 2 1 424 527 592 92 285 50 104 107 57 681 113 238 2 935 874
ОБЛАСТ СОФИЙСКА
Антон 1       1 596 9 105 58   58 105   3
Божурище 1   3 3 7 019 9 581 374   404 581 10 15
Ботевград 1   5 7 35 546 12 2 670 1 341 55 1 622 3 354 82 49
Годеч 1     9 5 246 9 413 158   158 413   7
Горна Малина 1   3 10 5 356 9 454 174   174 454   15
Долна баня 1       4 917 11 531 202   402 531 80 6
Драгоман 1   1 18 5 038 11 292 131   156 292 84 13
Елин Пелин 1   10 8 21 755 13 1 716 940   1 010 1 813 80 38
Етрополе 1   2 4 13 265 14 1 454 414 270 552 1 454 22 21
Златица 1     3 6 062 10 445 220   237 578   11
Ихтиман 1   3 12 18 735 12 1 977 640   670 2 197 66 17
Копривщица 1       2 395 9 161 71 23 71 161   27
Костенец 1   2 4 13 273 11 1 065 413   456 1 235   24
Костинброд 1   3 7 16 088 11 1 109 596   617 1 342 56 15
Мирково 1     4 2 280 10 93 84   84 93   7
Пирдоп 1   1   8 722 11 692 339   378 1 052 63 8
Правец 1   4 6 7 883 12 1 095 356 90 386 1 575 192 28
Самоков 1   12 12 39 969 17 3 362 1 204 65 1 204 3 905 186 59
Своге 1   9 20 21 114 12 1 050 544   544 1 627 106 29
Сливница 1   1 7 9 185 11 634 307   307 754   12
Чавдар 1       1 248 10 69 30   30 69   2
Челопеч 1       1 513 10 124 100   100 124   7
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Братя Даскалови 1   6 16 7 347 10 545 227   227 545 40 18
Гурково 1   2 3 5 553 10 583 175   175 583   8
Гълъбово 1   4 6 13 500 9 1 133 420   512 1 133 78 17
Казанлък 1   16 3 84 573 20 6 252 2 484   3 190 7 569 428 104
Мъглиж 1   6 3 12 295 14 892 407   407 1 130 30 15
Николаево 1   3   5 190 11 628 227   227 628   10
Опан 1     12 2 346 9 127 37   37 127   12
Павел баня 1   10 2 17 389 12 1 256 477   564 1 256 50 19
Раднево 1   9 12 20 731 15 1 543 709   779 1 716 101 28
Стара Загора 1   17 34 179 255 37 13 510 5 401 96 7 235 17 376 1 102 190
Чирпан 1   4 14 23 422 20 1 945 661   1 009 2 192 60 34
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
Антоново 1   4 25 7 155 11 431 155 15 155 431   19
Омуртаг 1   26 14 32 483 9 1 809 681 48 811 1 983 30 46
Опака 1   5   7 471 11 486 190   190 486 45 8
Попово 1   16 18 32 752 15 2 105 881   881 2 626 177 63
Търговище 1   30 21 72 315 24 5 122 1 987 78 2 297 6 559 207 107
ОБЛАСТ ХАСКОВО
Димитровград 1   14 12 61 682 20 4 051 1 536   1 656 4 388 160 54
Ивайловград 1   5 13 8 352 9 545 166 20 183 545 42 8
Любимец 1   2 7 10 248 11 881 349   462 881   10
Маджарово 1   3 5 3 305 10 139 24   24 139   4
Минерални бани 1   7 4 7 560 8 325 179   179 325   9
Свиленград 1   4 15 24 478 18 2 040 715   945 2 157 129 20
Симеоновград 1   1 7 9 475 9 842 251   321 842 30 16
Стамболово 1   17 8 14 902 9 506 173 15 173 506 20 10
Тополовград 1   8 8 11 709 10 860 273   298 860 125 22
Харманли 1   6 17 29 057 15 2 061 842   842 2 367 70 28
Хасково 1   26 9 116 097 34 8 258 3 593 500 4 203 11 001 366 130
ОБЛАСТ ШУМЕН
Велики Преслав 1   8 3 15 834 11 792 374   451 1 126 56 40
Венец 1   10 2 13 575 8 580 225   225 580   14
Върбица 1   13 2 14 604 10 1 030 397   397 1 030   9
Каолиново 1   13 1 22 465 11 1 165 433   433 1 165   9
Каспичан 1   6 2 8 939 11 672 239   239 672 75 19
Никола Козлево 1   8 2 8 952 11 801 246   246 801   15
Нови пазар 1   8 7 22 339 13 1 812 641 26 731 1 939 152 25
Смядово 1   3 6 7 064 12 492 226   226 492 146 17
Хитрино 1   18 1,5 12 965 9 319 146   146 319   16
Шумен 1   15 11 113 506 26 8 264 3 114 230 4 054 10 357 597 217
ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Болярово 1   2 17 3 659 13 285 91   91 285 167 14
Елхово 1   8 10 17 255 14 1 367 459 36 504 1 575 65 31
Стралджа 1   6 15 13 338 12 1 165 489   520 1 196 110 32
Тунджа 1   24 20 22 866 15 1 120 610   610 1 120 135 58
Ямбол 1       87 416 28 7 335 2 595 37 3 582 9 201 403 103
ВСИЧКО 264 35 2012 1856,5 8 438 393 4 399 599 133 257 779 6 933 301 252 709 036 33 222 10 337

Приложение № 8 към чл. 54


 
Допустими максимални размери на задълженията към доставчици към 31 декември 2015 г. на разпоредителите с бюджет по чл. 13, ал. 3 от Закона за публичните финанси
 
Наименование

Сума

(хил. лв.)

1. Българска академия на науките 2 800,0
2. Българска телеграфна агенция 20,0
3. Българска национална телевизия 7 000,0
4. Българско национално радио 2 000,0
5. Държавни висши училища 15 152,0
  А) Държавни висши училища, финансирани от Министерството на образованието и науката 14 952,0
5.1. Технически университет - София 835,0
5.2. Технически университет - Варна 125,0
5.3. Технически университет - Габрово 60,0
5.4. Русенски университет "А. Кънчев" 125,0
5.5. Университет по хранителни технологии - Пловдив 109,0
5.6. Химико-технологичен и металургичен университет - София 135,0
5.7. Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас 100,0
5.8. Лесотехнически университет - София 450,0
5.9. Университет по архитектура, строителство и геодезия - София 205,0
5.10. Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София 750,0
5.11. Университет за национално и световно стопанство - София 1 200,0
5.12. Икономически университет - Варна 420,0
5.13. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов 205,0
5.14. Софийски университет "Св. Климент Охридски" 3 724,0
5.15. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 221,0
5.16. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" 200,0
5.17. Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 830,0
5.18. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 105,0
5.19. Национална спортна академия "Васил Левски" - София 700,0
5.20. Аграрен университет - Пловдив 115,0
5.21. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив 35,0
5.22. Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София 35,0
5.23. Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София 205,0
5.24. Национална художествена академия - София 30,0
5.25. Университет по библиотекознание и информационни технологии - София 25,0
5.26. Висше училище "Колеж по телекомуникации и пощи - София" 28,0
5.27. Медицински университет - София 2 385,0
5.28. Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна 110,0
5.29. Медицински университет - Пловдив 715,0
5.30. Медицински университет - Плевен 60,0
5.31. Тракийски университет - Стара Загора 500,0
5.32. Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София 125,0
5.33. Висше строително училище "Любен Каравелов" - София 85,0
  Б) Държавни висши училища, финансирани от Министерството на отбраната 200,0
5.34. Военна академия "Г. С. Раковски" - София 5,0
5.35. Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново 150,0
5.36. Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна 45,0
  Всичко: 26 972,0
     

Приложение № 9 към чл. 82, ал. 1

Списък на сметките за средствата от Европейския съюз, за които през 2015 г. Министерският съвет ще утвърждава годишни разчети

1. Сметка за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие".
2. Сметка за средствата от Европейския съюз на Националния фонд.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума