навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-955 ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОПЕРАЦИИ ПО ИЗДИРВАНЕ И СПАСЯВАНЕ

В сила от 16.12.2014 г.
Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.104 от 16 Декември 2014г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази инструкция се уреждат условията и редът за осъществяване на операции по издирване и спасяване от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) на Министерството на вътрешните работи и териториалните й звена.
Чл. 2. Операциите по издирване и спасяване са операции, при които се използват сили и средства за откриване местонахождението на хора, попаднали в беда, и за извеждането им на безопасно място.

Чл. 3. Операциите по издирване и спасяване, извършвани от ГДПБЗН, са:
1. операции по издирване и спасяване във водна среда;
2. операции по издирване и спасяване по суша, както и с използване на алпийски техники;
3. операции по издирване и спасяване при авиационни произшествия.

Чл. 4. При продължителна операция се осигурява работа на смени съобразно атмосферните условия, спецификата на работата и наличните сили, като времетраенето на смяната се определя от ръководителя на място.Чл. 5. При смяна на спасителните екипи се организира предаване и приемане на района без прекъсване на работата както от ръководството, така и от работещите екипи на място.

Чл. 6. Ръководителят на място при възможност организира документиране на провежданата операция чрез фото- и/или видеозаснемане, включително дата и час на дейността. Материалите се съхраняват в съответното териториално звено на ГДПБЗН.

Чл. 7. Ръководителят на място взема решение за приключване на издирването и спасяването и за прекратяване на операцията съобразно обстановката, като се има предвид следното:
1. издирването се прекратява само в случаите, когато:
а) пострадалите са открити и изведени;
б) всички вероятни местоположения на пострадали са били проверени;
в) съществува реална опасност за здравето и живота на спасителите;
2. спасяването се прекратява само в случаите, когато:
а) оцелелите, пострадалите или загиналите са изведени;
б) съществува реална опасност за здравето и живота на спасителите.

Раздел II.
Извършване на операции по издирване и спасяване във водна среда


Чл. 8. Операциите по издирване и спасяване във водна среда включват следните дейности:
1. спасяване на пострадали и евакуация на хора и животни;
2. издирване и спасяване на пострадали във вътрешни води и по бреговата ивица;
3. издирване при операции под вода;
4. спасителни - водолазни дейности в специални условия, съгласно Правилата за водолазна дейност в МВР.

Чл. 9. За организиране на операцията ръководителят на място:
1. извършва оценка на обстановката при пристигането на място;
2. запознава се с хидрогеографските особености на района, в който ще се провежда операцията;
3. осигурява комуникациите по време на операцията и при необходимост организира развръщането на пункт за управление;
4. поставя конкретни задачи на спасителните екипи на място;
5. изисква допълнителни сили при необходимост;
6. при опасност за живота на спасителите, участващи в операцията, може да я прекрати незабавно до премахване или ограничаване на опасността.

Чл. 10. При извършване на операции по издирване и спасяване по вода е задължително:
1. управлението на лодките да се извършва само от служители, преминали специално обучение;
2. всички служители в лодката да са с поставени спасителни жилетки и лични предпазни средства според вида на извършваните дейности;
3. в лодката да има спасителни жилетки за осигуряване на пострадали.

Чл. 11. За участие в операции под вода се допускат само служители, притежаващи допуск съгласно Правилата за водолазна дейност в МВР.

Чл. 12. При извършване на дейности под вода непосредственото ръководство на дейностите се осъществява от ръководителя на водолазните дейности.

Чл. 13. При работа в тъмната част на денонощието се осигурява осветление на водолазната работна площадка и на района на водолазните дейности.

Чл. 14. При водолазните спускания се осигурява превозно средство, което да позволява транспортиране на пострадал водолаз до най-близкото медицинско заведение за оказване на помощ.

Раздел III.
Операции за издирване и спасяване по суша и с използване на алпийски техники


Чл. 15. (1) За издирване, спасяване и извеждане на пострадали от труднопроходими или недостъпни места, отвеси, високи сгради и надземни или подземни съоръжения се използват алпийски техники за спасяване и алпийска екипировка.
(2) Дейността по ал. 1 се извършва от служители от ГДПБЗН, преминали курс за работа с алпийски техники за спасяване.

Чл. 16. Спасителният екип при работа с използване на алпийски техники се определя в зависимост от задачата, която се изпълнява, но не може да бъде по-малък от двама служители.

Чл. 17. Непосредствените дейности при използване на алпийски техники за спасяване могат да се ръководят само от служител, преминал курс за работа с алпийски техники за спасяване.

Чл. 18. При използване на алпийски техники за спасяване спасителите задължително се оборудват с минимална екипировка, работно облекло и защитни средства съгласно приложението.

Чл. 19. Работните въжета, използвани при спасяване с алпийски техники, трябва да отговарят на Правилата за безопасност и здраве при работа на органите за ПБЗН.

Чл. 20. За организиране на операцията ръководителят на място:
1. извършва оценка на обстановката при пристигането на място;
2. запознава се с географските особености на района, в който ще се провежда операцията;
3. запознава се с метеорологичните прогнози и особеностите на района;
4. осигурява комуникациите по време на операцията и при необходимост организира развръщането на пункт за управление;
5. поставя конкретни задачи на спасителните екипи на място;
6. изисква допълнителни сили при необходимост;
7. при опасност за живота на спасителите, участващи в операцията, може да я прекрати незабавно до премахване или ограничаване на опасността;
8. координира действията при участие в съвместни операции с други съставни части на единната спасителна система.

Чл. 21. Ръководителят на място има право да забрани участието на спасител в спасителна операция в следните случаи:
1. когато спасителят има здравословни проблеми, съобщавайки сам за тях, или има обективни признаци за такива;
2. при видима нервно-психическа възбуда на спасителя;
3. при констатиране прием на вещества и медикаменти, водещи до неадекватно състояние на спасителя;
4. при видима отпадналост и преумора на спасителя.

Чл. 22. Служителите, работещи с алпийски техники, извършват дейностите по чл. 18 самостоятелно или съвместно с другите съставни части на ЕСС.

Чл. 23. При извършване на операции по издирване и спасяване на хора в труднопроходими и недостъпни места, отвеси и пропасти (площи с гъста растителност, изкуствено създадени заграждения, силно пресечени местности, каньони, канали, дерета със стръмни или недостъпни брегове, места с преобладаващо високи скални масиви) се спазват следните правила:
1. районът за издирване се разделя на сектори и се разпределят спасителите в тях, като при необходимост разделянето и разпределението се отразяват на карта или скица;
2. издирването се извършва с наблюдение, като се проверяват всички възможни места; при наличие на технически средства за издирване се прави първоначално издирване с тях;
3. при издирването на хора на труднодостъпни и непроходими места придвижването задължително се извършва чрез самоосигуряване или чрез предварително изградени въжени системи за осигуряване, като осигуровките задължително се изграждат от служители, преминали подготовка за работа с алпийски техники;
4. след откриването на пострадалия с него се осъществява контакт, установява се състоянието му и се започва изграждане на системите за транспортирането му;
5. при достигане на пострадалия същият незабавно се осигурява независимо от начина на транспортиране или от извършваните манипулации;
6. за транспортиране на пострадали в труднодостъпни терени се използват специализирани средства, осигуряващи безопасността на пострадалия;
7. при тежко пострадал транспортирането се ръководи от медицинско лице, а ако няма такова в екипа - от лице, определено от ръководителя на място;
8. ръководителят на място поддържа постоянна връзка с ръководещия транспортирането.

Чл. 24. При спасяване на хора от високи сгради и съоръжения се спазват следните правила:
1. използват се специална техника и съоръжения (автовишки, подемници, стълби и др.), алпийски техники или комбинирано при операции по спасяване на хора от високи сгради и съоръжения;
2. служителите, работещи на височина, задължително се осигуряват срещу падане;
3. операторът, който управлява техниката или съоръженията, поддържа постоянна връзка с работещите служители;
4. ръководителят на място осигурява прекъсването на електрозахранването преди започване на работата по съоръжения, както и на електропроводи при операции в сервитутната им зона.

Чл. 25. При извършване на спасителни работи в шахти, кладенци и други подземни съоръжения се спазват следните правила:
1. извършва се замерване за наличие на отровни/взривоопасни газове преди спускане;
2. осигурява се на работещия служител газанализатор независимо от извършените замервания;
3. осигурява се постоянна връзка с работещия/работещите служител/служители;
4. осигурява се основно и резервно осветление;
5. при необходимост от дихателен апарат се спазват изискванията за защита на дихателните органи;
6. при необходимост се използва осигурително въже;
7. при невъзможност за използване на дихателен апарат се осигурява подаване на въздух от повърхността, при непрекъснато замерване на работната среда.

Раздел IV.
Издирване и спасяване на пострадали вследствие на авиационни произшествия


Чл. 26. Участието на спасителни екипи от ГДПБЗН в операции по издирване и спасяване на пострадали при авиационни произшествия извън 5-километровата зона на летищата се извършва по ред, описан в Наредба № 12 от 2005 г. за условията, реда и изискванията към системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие (ДВ, бр. 5 от 2006 г.).

Чл. 27. Служителите от ГДПБЗН участват в дейностите по издирване и спасяване съгласно стандартни оперативни процедури или съгласно план за провеждане на операция по търсене и спасяване при тежко авиационно произшествие.

Чл. 28. По време на операцията по издирване и спасяване действията на екипите на ПБЗН се координират с ръководителя на място/координатора на място съгласно Наредба № 12 от 2005 г. за условията, реда и изискванията към системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие.

Чл. 29. Участие на екипи от ГДПБЗН в спасителни дейности в района на отговорност на летищните власти става след искане от последните. Всички дейности в зоната на отговорност на летищните власти се ръководят от техен представител, координирано с ръководителя на екипа от ГДПБЗН съгласно плана на летището.

Заключителни разпоредби


§ 1. Инструкцията се издава на основание чл. 17, ал. 7 във връзка с чл. 2, т. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

§ 2. Отменя се Инструкция № Iз-2935 от 2011 г. за реда за осъществяване на операции по издирване и спасяване от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 96 от 2011 г.).

§ 3. Изпълнението на инструкцията се възлага на органите за пожарна безопасност и защита на населението.

§ 4. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 18
Минимална екипировка, работно облекло и защитни средства и екипировка за спасители, работещи с алпийски техники
 
1. Минимална лична екипировка
Вид на екипировката Количество
1. Седалка многоточково окачване 1 брой
2. Седалка ниско окачване 1 брой
3. Карабинер тип "МАЙОНДЕЛТА" 1 брой
4. Водещ самохват 1 брой
5. Гръден самохват 1 брой
6. Устройство за спускане с блокировка 1 брой
7. Осмица 1 брой
8. Гръдна лента 1 брой
9. Педал за катерене 1 брой
10. Осигурителен ремък двоен с два карабинера без муфа 1 брой
11. Алпийска каска 1 брой
12. Челно осветление 1 брой
13. Помощно въже Ф 7-9 мм - 5 м 1 брой
14. Енергиен абсорбатор 1 брой
Специално за зимно време:
15. Котки 12 зъба 1 чифт
16. Ледокоп 1 брой
17. Изотермично фолио 1 брой
2. Колективна екипировка за четиричленна група алпийски спасители
Вид на екипировката Количество
1. Въжета статични 250 м
2. Въжета динамични 50 м
3. Карабинери с муфа 50 броя
4. Карабинери без муфа 50 броя
5. Ролки - различни видове по 2 броя от всеки тип
6. Планки 10 броя
7. Автоматични устройства за спускане и задържане на товари 2 броя
8. Спасително седло 1 брой
9. Специализирана носилка 1 брой
10. PVC торби за въжета и имущество 8 броя
11. Акумулаторен перфоратор с инструменти 1 брой
12. Въжени рингове и примки 10 броя
13. Алпийски чук 2 броя
14. GPS устройство 1 брой
15. Компаси 4 броя
16. Бинокли 2 броя
17. Лавинни лопатки 4 броя
18. Лавинни сонди 4 броя
19. Въжена стълба 10 м
20. Палатка двуместна 2 броя
21. Спални чували и подложки 4 броя
22. Комплект за бивак 1 комплект
23. Пластина за преразпределение на товара 2 броя
24. Медицински комплект за оказване на първа помощ 2 комплекта
3. Минимално работно облекло и защитни средства за алпийските спасители
Вид на екипировката Количество
1. Зимен работен гащеризон грейка 1 брой
2. Летен работен гащеризон 1 брой
3. Алпийски обувки - всесезонни 1 чифт
4. Поларено бельо 1 брой
5. Работни ръкавици - кожени 1 чифт
6. Зимни ръкавици 1 чифт
7. Зимна шапка 1 брой
8. Пуловер - поларен 1 брой
9. Защитни слънчеви очила - висока степен на защита и странични протектори 1 чифт

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума