навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 30 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

В сила от 11.11.2014 г.
Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.93 от 11 Ноември 2014г., отм. ДВ. бр.73 от 16 Септември 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 5, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование - ДВ, бр. 73 от 16 септември 2016 г., в сила от 01.09.2016 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази инструкция се определят условията и редът за провеждане на целодневна организация на учебния ден за учениците от I до VIII клас в училищата в системата на народната просвета.

Чл. 2. Целодневната организация на учебния ден включва провеждането на задължителните учебни часове по училищния учебен план и дейности по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт.


Чл. 3. (1) Всяко училище разработва годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден в съответствие с вида и спецификата на училището, която се приема от педагогическия съвет и се утвърждава от директора на училището в срок до 1 октомври на всяка календарна година.
(2) Годишната училищна програма включва организирането, разпределението и съдържанието на дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт.

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

Раздел I.
Общи положения


Чл. 4. Училищата може да провеждат целодневна организация на учебния ден за учениците от I до VIII клас при наличие едновременно на следните условия:
1. финансова и материална обезпеченост на училището;
2. наличие на санитарно-хигиенни условия;
3. осигурени безопасни условия;
4. заявено желание на родителите.
Чл. 5. Целодневната организация на учебния ден може да се организира за всеки клас по следните начини:
1. задължителните учебни часове се провеждат в самостоятелен блок до обяд или следобед, а дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт се провеждат съответно след обяд или до обяд;
2. задължителните учебни часове се съчетават с дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт в смесен блок сутрин и следобед само за учениците от I до IV клас.


Чл. 6. (1) Дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт се провеждат в полуинтернатни групи.
(2) В една полуинтернатна група могат да бъдат включени ученици от различните класове от съответния етап на основното образование: от І до ІV клас или съответно от V до VІІІ клас.


Чл. 7. (1) Дейностите в полуинтернатните групи се провеждат с еднаква продължителност със задължителните учебни часове за съответния клас в съответствие с чл. 96 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (ДВ, бр. 68 от 1999 г.).
(2) В случаите, когато в полуинтернатните групи участват ученици от І и ІІ клас, продължителността на часа е 35 минути.


Чл. 8. (1) Дейностите в полуинтернатните групи се разпределят дневно, както следва: самоподготовка - 2 часа; организиран отдих и спорт - 2 часа; занимания по интереси - 2 часа.
(2) За учениците от V до VІІІ клас дейностите в полуинтернатните групи могат да се разпределят дневно: самоподготовка - 3 часа; организиран отдих и спорт - 1 час; занимания по интереси - 2 часа.


Чл. 9. (1) Седмичното разпределение на дейностите в полуинтернатните групи се утвърждава от директора на училището в срок до 1 октомври на всяка календарна година.
(2) При изготвяне на разпределението по ал. 1 може да се предвиди време за почивка между дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт.


Чл. 10. Директорът на училището организира, контролира и координира дейността на възпитателите/учителите в полуинтернатните групи за:
1. планирането на дейностите според индивидуалните и груповите потребности на учениците;
2. информирането на родителите на учениците и учителите по задължителна подготовка за образователни постижения и затруднения на учениците, както и за степента на социализацията им;
3. създаването на позитивна възпитателна и учебна среда;
4. насърчаването, подпомагането и мотивирането на учениците за самостоятелна работа;
5. подпомагането на учениците за справяне с трудностите и засилване стремежа им към постижение и конструктивно съревнование;
6. анализ и проследяване на развитието и напредъка на учениците и резултатите от обучението им;
7. изграждането на умения за самооценка у учениците;
8. създаване и прилагане на съвременни педагогически методи и технологии;
9. ежедневното вписване на темите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт в материалната книга за взетите учебни часове и в дневника на група при целодневна организация на учебно-възпитателния процес.


Чл. 11. При продължителност на работното време по чл. 136, ал. 3 от Кодекса на труда, извън минималната задължителна норма за преподавателска работа на лицата, заемащи възпитателски длъжности, същите изпълняват установените им задължения съответно в чл. 129е, 129ж и 129з от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

Раздел II.
Дейности по организиран отдих и спорт


Чл. 12. Дейностите по организиран отдих и спорт на учениците не се провеждат в учебните помещения, в които се водят часовете от задължителната подготовка.


Чл. 13. Дейностите по организиран отдих и спорт включват:
1. организиране на обедното хранене на учениците;
2. организиране и координиране на дейности-
те по отдиха и спортните игри на учениците;
3. наблюдение и оценка на поведенческите ситуации по време на организирания отдих и спорт на учениците;
4. провеждане на беседи и разговори с учениците по възникнали затруднения, споделяне на проблеми, възникнали конфликти и други за осъществяване на преход към самоподготовката;
5. спазване на здравно-хигиенните норми и изисквания от учениците;
6. грижа за опазване здравето и живота на децата и учениците, включително по време на пътуването с учениците от училището до населените места, в които живеят, и обратно.

Раздел III.
Дейности по самоподготовка


Чл. 14. Дейностите по самоподготовка включват:
1. преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия;
2. степенуване по трудност на учебните предмети, включени в самоподготовката;
3. усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране;
4. самостоятелно преодоляване на когнитивни трудности и предизвикателства;
5. подготовката на домашните работи и трайното усвояване на учебното съдържание.


Чл. 15. (1) Според потребностите на учениците в дейностите по самоподготовка може да се осигуряват и консултации с началните учители и с учителите по съответните учебни предмети.
(2) Директорът на училището осигурява консултациите по ал. 1 по време на самоподготовката по утвърден от него график.

Раздел IV.
Занимания по интереси


Чл. 16. (1) За провеждане на заниманията по интереси директорът на училището, в началото на всяка учебна година, организира проучване на интересите на учениците и осигурява подходяща материална база, включително и извън наличната в училището.
(2) Заниманията по интереси се организират и провеждат съобразно възможностите на училището.
(3) Заниманията по интереси могат да не са пряко свързани с усвояването на учебното съдържание от часовете по задължителна подготовка.


Чл. 17. (1) Провеждането на заниманията по интереси може да бъде организирано в сборни групи, които се формират от ученици от различни полуинтернатни групи.
(2) В сборните групи по занимания по интереси могат да се включват и ученици, които не са обхванати в целодневната организация на учебния ден.
(3) Учениците, които не са включени в сборните групи по занимания по интереси, продължават заниманията в полуинтернатните групи, в които са записани, или в други полуинтернатни групи в съответствие с училищната програма.

Глава трета.
ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ


Чл. 18. Годишното тематично разпределение на възпитателите/учителите в полуинтернатните групи се изготвя в съответствие с броя на учебните седмици съгласно графика на учебното време.


Чл. 19. Годишното тематично разпределение на възпитателите/учителите по дейностите по самоподготовка и занимания по интереси съдържа следните реквизити: учебна седмица, дата, тема, брой часове, дидактически материали, забележка.


Чл. 20. (1) Годишното тематично разпределение се изготвя от учителя/възпитателя и се утвърждава от директора на училището.
(2) Преструктуриране на темите, включени в годишното тематично разпределение, се извършва в случай на необходимост, като корекциите се нанасят в реквизит забележка и се утвърждават от директора на училището.


Чл. 21. (1) В годишното тематично разпределение в частта "Самоподготовка" се включват учебните предмети, по които е извършена самоподготовката, и темата за деня.
(2) В случаите, когато самоподготовката се провежда в полуинтернатни групи с ученици от различни класове, се нанасят учебните предмети и темите за деня за всеки клас.


Чл. 22. В годишното тематично разпределение в частта "Занимания по интереси" се включват тематичните направления, по които се провеждат заниманията по интереси: наука, история и традиции, изкуства, спорт, образователни и развиващи игри и други.

Заключителни разпоредби


§ 1. Инструкцията се издава на основание чл. 34, ал. 4 от Закона за народната просвета и чл. 95 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.


§ 2. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума