навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Із-1971 ОТ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БEЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР (ДВ, БР. 96 ОТ 2009 Г.)

Издадена от Министерството на вътрешните работи и Министерството на инвестиционното проектиране

Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014г.


§ 1. В чл. 4 ал. 4 се изменя така:
"(4) Допуска се да не се разработва част "Пожарна безопасност" за сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 (жилищни сгради и сгради за обществено обслужване) със застроена площ до 200 m2 и до два етажа (в т.ч. подземните етажи), както и за едноетажни производствени, складови и селскостопански сгради с височина до 8 m и със застроена площ до 200 m2."

§ 2. В таблица 2 към чл. 8, ал. 2, колона 3 думите "Кислородни станции и уредби" се заличават.

§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В таблица 3:
а) в колони 2 и 3 числото "150" се заменя със "180";
б) в забележките се създава т. 7:
"7. При многоетажни сгради минималната огнеустойчивост на вертикалните конструктивни елементи, носещи само покрива, се определя по колона 10."
2. В ал. 4, т. 3 и 4 след думите "автоматична ПГИ" се добавя "с вода (независимо от това, дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация)".

§ 4. Таблица 4 към чл. 13, ал. 1 се изменя така:
"Таблица 4
Клас на Максимално допустима застроена площмежду
функционална брандмауерите,m2
пожарна допустим брой на степен на огнеустойчивост
опасност надземните етажи I II III IV V
  (височина)          
Ф1 Ф1.1 1 6000 4500 2250 600 300
    2 3000 2250 1200 HД* HД*
    от 3 до 5 3000 2250 600 HД* HД*
    включително (с          
    височина до 28 m          
    включително)          
    над 5 (с височина 3000 2250 HД* HД* HД*
    до 28 m включително)          
    с височина над 2200 HД* HД* HД* HД*
    28 m (при условията на          
    чл. 313)          
  Ф1.2 1 4000 3000 1500 800 400
    2 2200 2000 1000 400 200
    от 3 до 5 2200 2000 800 HД* HД*
    включително (с          
    височина до 28 m          
    включително)          
    над 5 (с височина 2200 2000 HД* HД* HД*
    до 28 m включително)          
    с височина над 28 m 2200 HД* HД* HД* HД*
  Ф1.3 1 4000 3000 1500 800 400
    2 2200 2000 1000 400 200
    от 3 до 5 2200 2000 800 HД* HД*
    включително (с          
    височина до 28 m          
    включително)          
    над 5 (с височина 2200 2000 HД* HД* HД*
    до 28 m          
    включително)          
    с височина над 28 m 2200 HД* HД* HД* HД*
  Ф1.4 1 4000 3000 1500 800 400
    2 2200 2000 1000 400 200
    от 3 до 5 2200 2000 800 HД* HД*
    включително (с          
    височина до 28 m          
    включително)          
    над 5 (с височина 2200 2000 HД* HД* HД*
    до 28 m включително)          
    с височина над 28 m 2200 HД* HД* HД* HД*
Ф2 Ф2.1 1 20000 15000 5000 1000 500
    2 10000 7500 4000 HД* HД*
    от 3 до 5 5000 3750 1000 HД* HД*
    включително (с          
    височина до 28 m          
    включително)          
    над 5 (с височина 4000 3000 HД* HД* HД*
    до 28 m включително)          
    с височина над 28 m 2200 HД* HД* HД* HД*
  Ф2.2 1 4000 3000 1500 500 200
    2 2200 1500 800 HД* HД*
    от 3 до 5 2200 1500 400 HД* HД*
    включително (с          
    височина до 28 m          
    включително)          
    над 5 (с височина 2200 1500 HД* HД* HД*
    до 28 m включително)          
    с височина над 28 m 2200 HД* HД* HД* HД*
  Ф2.3 - не се ограничава
  Ф2.4    
Ф3 Ф3.1 1 20000 15000 5000 1000 500
    2 10000 7500 4000 500 100
    от 3 до 5 7500 4000 1000 HД* HД*
    включително (с          
    височина до 28 m          
    включително)          
    над 5 (с височина 4000 3000 HД* HД* HД*
    до 28 m включително)          
    с височина над 28 m 2200 HД* HД* HД* HД*
  Ф3.2 1 4000 3000 1500 600 400
    2 2200 1500 800 200 100
    от 3 до 5 2200 1500 400 HД* HД*
    включително (с          
    височина до 28 m          
    включително)          
    над 5 (с височина 2200 1500 HД* HД* HД*
    до 28 m включително)          
    с височина над 28 m 2200 HД* HД* HД* HД*
  Ф3.3 1 8000 3000 1500 800 400
    2 4000 1500 1000 200 100
    от 3 до 5 2200 1500 500 HД* HД*
    включително (с          
    височина до 28 m          
    включително)          
    над 5 (с височина 2200 1500 HД* HД* HД*
    до 28 m включително)          
    с височина над 28 m 2200 HД* HД* HД* HД*
  Ф3.4 1 4000 3000 1500 800 400
    2 2200 1500 1000 200 100
    от 3 до 5 2200 1500 500 HД* HД*
    включително (с          
    височина до 28 m          
    включително)          
    над 5 (с височина 2200 1500 HД* HД* HД*
    до 28 m включително)          
    с височина над 28 m 2200 HД* HД* HД* HД*
  Ф3.5 1 4000 3000 1500 800 400
    2 2200 1500 1000 200 100
    от 3 до 5 2200 1500 500 HД* HД*
    включително (с          
    височина до 28 m          
    включително)          
    над 5 (с височина 2200 1500 HД* HД* HД*
    до 28 m включително)          
    с височина над 28 m 2200 HД* HД* HД* HД*
Ф4 Ф4.1 1 5000 4000 1500 800 200
    2 4000 3000 1000 HД* HД*
    от 3 до 5 3000 2000 HД* HД* HД*
    включително (с          
    височина до 18 m          
    включително)          
    над 5 (с височина 2200 1500 HД* HД* HД*
    до 28 m включително)          
    с височина над 28 m 2200 HД* HД* HД* HД*
  Ф4.2 1 5000 4000 1500 800 400
    2 4000 3000 1000 200 100
    от 3 до 5 3000 2000 500 HД* HД*
    включително (с          
    височина до 18 m          
    включително)          
    над 5 (с височина 2200 1500 HД* HД* HД*
    до 28 m включително)          
    с височина над 28 m 2200 HД* HД* HД* HД*
"

§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 т. 5 се изменя така:
"5. за строителни продукти за покриви и покривни покрития - Broof(t1), Froof (t1), Broof(t2), Froof(t2), Broof(t3), Сroof(t3), Droof(t3), Froof(t3), Broof(t4), Сroof(t4), Droof(t4), Eroof(t4) и Froof(t4)."
2. Алинея 10 се изменя така:
"(10) Строителните конструктивни елементи за сгради от I и II степен на огнеустойчивост се проектират с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, а конструктивните елементи за сгради от III степен на огнеустойчивост - с клас по реакция на огън не по-нисък от С. За строежи от пожаронезащитени стоманени конструкции, за които не е допустима V степен на огнеустойчивост, носещите конструктивни елементи се проектират с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, а останалите конструктивни елементи - с клас по реакция на огън не по-нисък от C."
3. Алинея 11 се изменя така:
"(11) Отворите в стени и хоризонтални конструкции по табл. 3, през които преминават тръбопроводи, въздухопроводи, кабели и други комуникации в сгради от I и II степен на огнеустойчивост, се уплътняват с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, а в сгради от III степен на огнеустойчивост - с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от С. Остъкленията (с изключение на тези във външните фасадни стени) се предвиждат с клас по реакция на огън не по-нисък от изискващия се за продуктите за покрития на съответните вътрешни повърхности по табл. 7, а остъкленията в пожарозащитни прегради - с клас по реакция на огън не по-нисък от А2."
4. В забележките към таблица 7 т. 3 се заличава.
5. В ал. 13:
а) в основния текст думата "продукти" се заменя с думите "компонентите на системи";
б) в таблица 7.1 текстът, отнасящ се за колона "Покриви", се изменя така:
"
Покриви С С 2000 0,5 m клас А2
  А2 F без -
      ограничения  
  А1 F без -
      ограничения  
"
6. В ал. 14:
а) в основния текст думата "продукти" се заменя с думите "компонентите на системи";
б) в таблица 7.2 текстът, отнасящ се за колона "Покриви", се изменя така:
"
Покриви А1 F без -
      ограничения  
  А2 F без -
      ограничения  
  С С 2000 0,5 m клас А2
"
7. В ал. 16 след думата "изпълняват" се добавят думите "за покриви", а думата "покривите" се заменя със "същите".
8. В ал. 17, изречение първо след думите "клас по реакция на огън B

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума