навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326 ОТ 16 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Обн. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията, приета с Постановление № 187 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2000 г.; изм., бр. 115 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 104 от 2004 г., бр. 40 и 59 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 18, 78 и 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г. и бр. 50 от 2014 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3а:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст думите "лица, изпълняващи функции на" се заменят с "не по-малко от три лица, изпълняващи съответно функциите на";
бб) точка 1 се изменя така:
"1. инспектор по технически надзор;"
б) алинея 2 се изменя така:
"(2) Минималният брой на инспекторите по ал. 1, т. 1 за лицата и структурнообособените части на предприятия или организации, които кандидатстват за получаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО, е по един инспектор за всеки вид СПО. Изключение се допуска, ако някой от инспекторите притежава образование и/или професионален опит по чл. 4 за повече от един вид СПО. Лицето по ал. 1, т. 3 трябва да притежава сертификат за вътрешен одитор по качеството съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17020, издаден от акредитиран сертифициращ орган на системи за управление на качеството.";
в) в ал. 3, т. 1 думите "специалистите, осъществяващи дейностите по технически надзор" се заменят с "инспекторите по технически надзор".
2. В чл. 4:
а) в ал. 1, в основния текст след абревиатурата "ЗТИП" се поставя запетая, добавя се "който изпълнява функциите по чл. 3а, ал. 1, т. 1" и се поставя запетая;
б) създават се ал. 3 и 4:
"(3) Поне едно лице от персонала по чл. 3а, ал. 1, т. 1 трябва да притежава образователно-квалификационна степен "магистър" и най-малко 5 години стаж по специалност, свързана с проектирането, производството, поддържането, ремонтирането, преустройването или техническия надзор на СПО.
(4) Броят на персонала по ал. 1 на лицата и структурнообособените части на предприятия или организации, притежаващи лицензии, се определя съобразно броя на съответния вид от регистрираните съоръжения и съгласно приложение № 5."
3. В чл. 4а:
а) в ал. 1:
аа) в т. 6 думите "или тежести с предварително определена маса за извършване на изпитвания" се заменят със "с валиден сертификат за калибриране и с обхват, съответстващ на товароподемността на повдигателните съоръжения, за които лицето кандидатства за лицензия";
бб) създава се т. 10:
"10. стенд за изпитване на товарозахващащи приспособления, кербоващи клещи и друго оборудване за стабилно закрепване на маркировка върху въжени (метални) и текстилни повърхности - за осъществяване на технически надзор на въжени товарозахващащи приспособления.";
б) алинея 3 се отменя.
4. Създава се чл. 4в:
"Чл. 4в. (1) Лицензираните лица и структурнообособени части на предприятия и организации са длъжни да въвеждат в изградена в ДАМТН компютризирана информационна система информация за регистрираните и снетите от регистрация СПО и за извършените технически прегледи и проверки на СПО при извършване на всяка от дейностите.
(2) Лицензираните лица и структурнообособени части на предприятия и организации изготвят тримесечен план за предстоящите технически прегледи и проверки на регистрираните от тях СПО, въвеждат го в информационната система по ал. 1 и го актуализират при всяка промяна.
(3) Плановете по ал. 2 се изготвят и въвеждат в информационната система по ал. 1 до края на всяко предходно тримесечие и съдържат най-малко следната информация:
1. адреса, на който e монтирано СПО;
2. датата, до която трябва да се извърши технически преглед на СПО;
3. лицето, което поддържа СПО - в случаите, когато такова лице се изисква от наредбите по чл. 31 ЗТИП."
5. В чл. 7 се създава т. 11:
"11. списък на материално-техническите условия и средства по чл. 4а, ал. 1, съдържащ най-малко тип, марка, модел, сериен номер на всяко средство от списъка, а когато такива липсват - се посочват други данни, позволяващи идентификация на средствата; към списъка се прилагат и копия от документите за придобиването на средствата."
6. В чл. 8:
а) в ал. 1 думите "главния директор на" се заменят с "началника на съответния регионален отдел в";
б) в ал. 2 думите "главният директор на" се заменят с "началникът на съответния регионален отдел в";
в) в ал. 4 основният текст се изменя така:
"Проверката намясто се извършва от комисия със състав, различен от състава на комисията по ал. 1, и определена със заповед на началника на съответния регионален отдел в ГД "ИДТН";
г) в ал. 7 думите "комисията изготвя протокол" се заменят с "комисиите по ал. 1 и 4 изготвят протоколи".
7. В чл. 11 думата "доклада" се заменя с "протоколите".
8. В чл. 12 се създава ал. 3:
"(3) В 5-дневен срок от издаването на лицензия по ал. 1 съответните регионални отдели на ГД "ИДТН" предоставят срещу подпис на всички инспектори по чл. 3а, ал. 1, т. 1 от получилите лицензия лица и структурнообособените части на предприятия или организации техническите средства и идентификационните данни, необходими за достъп до информационната система по чл. 4в, ал. 1."
9. В чл. 16:
а) в ал. 1 думата "специалистите" се заменя с "инспекторите";
б) създава се ал. 3:
"(3) В 5-дневен срок съответните регионални отдели на ГД "ИДТН" предоставят на инспекторите по ал. 1 индивидуални печати с уникален номер, които те трябва да използват при осъществяваните от тях дейности по технически надзор на СПО."
10. В чл. 17 ал. 4 се изменя така:
"(4) На интернет страницата на ДАМТН се публикува информация за обстоятелствата по ал. 2 и 3."
11. Създава се чл. 17а:
"Чл. 17а. (1) В ГД "ИДТН" се води регистър на предоставените индивидуални печати по чл. 16, ал. 3, съдържащ:
1. трите имена на лицето, назначено за инспектор по чл. 3а, ал. 1, т. 1;
2. видовете и типовете съоръжения с повишена опасност, за които инспекторът ще осъществява технически надзор;
3. регистрационния номер и наименованието на лицензираното лице или структурнообособена част на предприятие или организация, на която инспекторът е персонал;
4. всички случаи на обявяване на индивидуалните печати за невалидни.
(2) При настъпване на промяна в персонала, свързана с прекратяване на трудовото правоотношение или преустановяване от инспектора на изпълнението на функциите по чл. 3а, ал. 1, т. 1, председателят на ДАМТН със заповед обявява съответния индивидуален печат за невалиден."
12. В чл. 21, ал. 5 думите "чл. 37 и" се заличават.
13. В преходните и заключителните разпоредби се създават § 1ж и 1з:
"§ 1ж. Лицата и структурнообособените части на предприятия или организации, които притежават лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО, трябва да се приведат в съответствие с изискванията на чл. 3а, 4 и 4а в срок до 1 януари 2016 г.
§ 1з. Член 4в и чл. 12, ал. 3 влизат в сила от 1 януари 2016 г."
14. В приложение № 1 се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 1.1.2 думите "110 °С" се заменят със "130 °С";
б) в т. 2.1.2 думите "110 °С" се заменят със "130 °С";
в) в т. 2.6.1.3 цифрата "5" се заменя с числото "10";
г) в т. 2.7 след думата "жилищни" се добавя "и промишлени".
15. Създава се приложение № 5 към чл. 4, ал. 4:
"Приложение № 5 към чл. 4, ал. 4
СПО съгласно приложение № 1 Мярка Минимално време за извършване на технически преглед в часове
    технически преглед технически преглед с изпитване
т. 2.1.1 и 2.1.2 бр. 2 3
т. 2.2.1 бр. 1,5 3
т. 2.2.2 бр. 0,5 1
т. 2.3 бр. 2 3
т. 2.4.1.1 и 2.4.2.1 бр. 1,5 2,5
т. 2.4.1.2 км 1 1,5
т. 2.4.3 бр. 0,5  
т. 2.5 бр. 1 1,5
т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2 бр. 1 2
т. 2.6.1.3 бр. 1,5 2,5
т. 2.6.2 бр. 1 2
т. 2.6.3 и 2.6.4 бр. 1 1,5
т. 2.6.6 бр. 0,5 1
т. 2.6.7 бр.   1,5
т. 2.6.8 бр.   2,5
т. 2.7 бр.   2
т. 2.8.1 км   3
т. 2.8.2 бр.   2
"

§ 2. В Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, приета с Постановление № 75 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 33 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 15 и 96 от 2005 г., бр. 40 и 70 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г. и бр. 27 от 2014 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7:
а) в ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя "и по всяко време могат да променят тези лица";
б) алинея 5 се изменя така:
"(5) Лицата, които поддържат, ремонтират или преустройват асансьори, могат с писменото съгласие на ползвателя да ползват подизпълнители. Подизпълнителите следва да отговарят и да изпълняват всички изисквания на наредбата."
2. В чл. 7а основният текст се изменя така:
"Лицата, които поддържат асансьори, са длъжни да уведомяват писмено ползвателите им и да не допускат експлоатацията на асансьорите, когато:".
3. В чл. 9:
а) в ал. 2 числото "10" се заменя с "30";
б) създават се ал. 7 - 10:
"(7) Лицата, които са извършили ремонтиране или преустройване на асансьори, отразяват резултатите от извършените дейности в дневниците по ал. 1, т. 4, уведомяват незабавно след приключването им органите за технически надзор, които са регистрирали асансьорите, и им предоставят копия от чертежите, схемите, документите за качество на заменените елементи и декларациите за съответствие на заменените предпазни устройства.
(8) Лицата, които поддържат асансьори, са длъжни да уведомят съответния регионален отдел на ГД "ИДТН", когато установят, че ползватели на асансьори не са поискали отстраняването на неизправности в 30-дневен срок от констатирането им.
(9) Лицата, които поддържат, ремонтират или преустройват асансьори с хидравлично задвижване, най-малко веднъж годишно извършват проверка на нивото на чистотата на флуида на елементите им и документират проверката с протокол. Същите лица са длъжни да поддържат нивото на чистота на флуида съгласно инструкциите за експлоатация на производителите на асансьорите, а в случаите, когато в тях не е предвидено такова - съгласно приложение № 3. При наличието на хидравлични елементи с различно ниво на чистота се приема най-високото ниво на чистотата на флуида.
(10) Лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори, са длъжни да въвеждат в изградена в ДАМТН компютризирана информационна система информация за всички извършени от тях дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьорите при извършването им."
4. Създава се чл. 9а:
"Чл. 9а. (1) Лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори, трябва да съставят и да съхраняват не по-малко от 10 години досие за всеки асансьор, което съдържа екземпляри от чертежите, схемите, изчисленията, протоколите от извършени изпитвания, документите за качество на заменените елементи, декларациите за съответствие на заменените предпазни устройства и платежни документи за извършените дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване.
(2) Лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори, са длъжни при поискване да предоставят досието по ал. 1 на служителите на ГД "ИДТН"."
5. В чл. 10:
а) в ал. 1:
аа) основният текст се изменя така:
"Лицата, които поддържат асансьори, задължително уведомяват писмено ползвателите им, които с тяхно съдействие спират асансьорите до отстраняването на следните неизправности:";
бб) в т. 12 накрая се добавя "и/или в машинното помещение";
вв) в т. 13 накрая се добавя "съгласно инструкцията на производителя или ако няма такава - до ± 50 мм от нивото на етажната площадка";
б) в ал. 2 след думите "достъпа до асансьора" съюзът "и" се заменя със запетая и накрая се добавя "и да уведоми незабавно органа за технически надзор по чл. 18, т. 2 и/или съответния регионален отдел на ГД "ИДТН".
6. Член 11 се отменя.
7. Създава се чл. 12а:
"Чл. 12а. Ползвателите са длъжни при липса или нарушена цялост на табелите по чл. 12 да уведомят незабавно лицата, които поддържат асансьорите."
8. Създава се чл. 13а:
"Чл. 13а. Ползвателят на асансьора е длъжен:
1. да уведомява лицето, което поддържа асансьора:
a) за извършено преустройство, освен ако преустройството е извършено от това лице;
б) преди пускане на асансьора в експлоатация след извършен ремонт или преустройство;
2. веднъж годишно да подава писмено заявление за проверка по чл. 9, ал. 9;
3. да осигури ключовете за достъп до машинното и до ролковото помещение да са постоянно на разположение в сградата и да се ползват само от лицето, което поддържа, ремонтира или преустройва асансьора, и от органите за технически надзор по чл. 18, т. 1 и 2;
4. да гарантира на лицето, което осигурява 24-часовото непрекъснато аварийно обслужване на асансьора, достъп, свързан със спасяването на хора."
9. Член 16 се изменя така:
"Чл. 16. Лицата, които поддържат асансьори, са длъжни да уведомят писмено ползвателите на асансьори и да бракуват носещите въжета и въжето на ограничителя на скоростта на асансьорите съгласно нормите, определени от производителя в техническата документация на асансьора. Ако в техническата документация не са определени норми, носещите въжета се бракуват съгласно нормите, посочени в българските стандарти, въвеждащи европейските стандарти."
10. В чл. 24, ал. 1:
а) точки 1 и 2 се изменят така:
"1. първоначални - в случаите, когато асансьорите не са били пуснати в експлоатация повече от 6 месеца след издаване на сертификат за краен контрол, сертификат за съответствие и/или декларация за съответствие;
2. периодични - първият периодичен преглед се извършва 24 месеца след датата на пускането на асансьора в експлоатация, а следващите проверки - на всеки 12 месеца;"
б) в т. 3 след думата "преустройство" се добавя "при спазване изискванията на § 1а от допълнителните разпоредби";
в) в т. 4 накрая се добавя "преди промяна на лицето, което поддържа асансьора".
11. В чл. 26, ал. 1 т. 3 се отменя.
12. Създава се чл. 28а:
"Чл. 28а. След всеки ремонт, извън случаите по чл. 24, ал. 3, за който е уведомен и е получил документите по чл. 9, ал. 7, органът за технически надзор извършва в 15-дневен срок от получаването им проверка на асансьора за установяване спазването на изискванията на наредбата."
13. В чл. 31:
а) в т. 2 след думата "прегледи" се поставя запетая и се добавя "копия от платежни документи за извършването им";
б) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя "включително копия от платежни документи за извършването им".
14. В чл. 34:
а) в ал. 1:
аа) в т. 2 буква "б" се изменя така:
"б) процедури за работа за извършване на функционалните проверки, техническото обслужване и изпитванията на асансьорите и съставните им части; като такива могат да се използват и инструкциите за експлоатация, ремонт и поддръжка на производителите на асансьори;"
бб) в т. 3 буква "а" се изменя така:
"а) микрометър с обхват до 100 mm, амперметър или амперклещи с обхват до 100 А, волтметър с обхват до 700 V променливо напрежение и до 1000 V постоянно напрежение, омметър с обхват от 0 до 20 мегаома, мегаомметър с изпитвателно напрежение до 500 V, манометър с обхват до 10,0 МРа и клас на точност не по-нисък от 1,0, оборотомер или тахометър с обхват от 0 до 3000 min-1, луксметър, тарирани тежести и съоръжения за извършване на изпитванията по чл. 26, ал. 1, т. 4, хронометър, нивелир, магнитна стойка с индикаторен часовник, електрозаваръчен апарат, електрически поялник, ръчна бормашина, ъглошлайф, скоби за демонтиране на маховици и спирачни колела, инструменти за нарязване на резба, лебедка, шлосерски инструменти, измервателни уреди за размери и други машини, съоръжения и уреди с обхват, технически характеристики и предназначение в зависимост от предвидените в инструкциите по т. 2, буква "б" технологични операции и според вида и работните параметри на асансьорите, за които кандидатстват;"
б) в ал. 2 т. 1 се изменя така:
"1. са неограничено отговорни съдружници, когато заявителят е събирателно или командитно дружество, управители на търговски дружества, или;"
в) създава се ал. 4:
"(4) Броят на лицата от персонала по ал. 1, т. 1 трябва да е пропорционален на броя на поддържаните асансьори, така че да се осигури необходимият брой лица за извършване на всички дейности по поддържането, ремонтирането и преустройването на асансьорите съобразно чл. 9, ал. 3."
15. Създава се чл. 36а:
"Чл. 36а. В 5-дневен срок от вписването на лицето в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП и издаване на удостоверението за вписването му съответните регионални отдели на ГД "ИДТН" предоставят на лицето срещу подпис техническите средства и идентификационните данни, необходими за достъп до информационната система по чл. 9, ал. 7."
16. В преходните и заключителните разпоредби се създават § 4в и 4г:
"§ 4в. Лицата, които са вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП и притежават удостоверения за извършване на поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори, трябва да се приведат в съответствие с изискванията на чл. 34, чл. 4 в срок до 1 януари 2015 г.
§ 4г. Член 9, ал. 8 и 9 влизат в сила от 1 януари 2015 г., а чл. 9, ал. 10 и чл. 36а влизат в сила от 1 януари 2016 г."
17. Създава се приложение № 3 към чл. 9, ал. 9:
"Приложение № 3 към чл. 9, ал. 9
Нива на чистота на флуида на елементите на асансьори с хидравлично задвижване
 
Помпи/мотори Ниско/средно налягане<140 bar (регулирани условия) Високо налягане 140 - 200 bar (ниско/средно налягане при влошени условия) Много високо налягане > 200 bar (високо налягане при влошени условия)
  зададен/целеви клас на чистота ниво на филтрация (в µm) зададен/целеви клас на чистота ниво на филтрация (в µm) зададен целеви клас на чистота ниво на филтрация (в µm)
Зъбни или пластинкови 20/18/15 20 19/17/14* 10 18/16/13 5
Бутални 19/17/14 10 18/16/13 5 17/15/12 3
Пластинкови с променлив геометричен обем 18/16/13 5 17/15/12 3 Не се изисква Не се изисква
Бутални с променлив геометричен обем 18/16/13 5 17/15/12 3 16/14/11 3
Задвижвания            
Хидравлични цилиндри 20/18/15 20 19/17/14 10 18/16/13 5
Хидростатични задвижвания 16/15/12 3 16/14/11 3 15/13/10 3
Изпитвателни стендове 15/13/10 3 15/13/10 3 15/13/10 3
Клапани            
Обратни клапани 20/18/15 20 20/18/15 20 19/17/14 10
Управляващи клапани/разпределители 20/18/15 20 19/17/14 10 18/16/13 5
Стандартни клапани за управление на дебит 20/18/15 20 19/17/14 10 18/16/13 5
*Пример: В код 19/17/14 първата цифра показва броя на частиците в 100 ml, по-големи от 4 µm, втората цифра е броят на частиците в 100 ml, по-големи от 6 µm, третата цифра е броят на частиците в 100 ml, по-големи от 14 µm.
Класифицирането става по следната таблица:
 
Клас Брой частици в 100 ml
  от до
0 0 1
1 1 2
2 2 4
3 4 8
4 8 16
5 16 32
6 32 64
7 64 130
8 130 250
9 250 500
10 500 1000
11 1000 2000
12 2000 4000
13 4000 8000
14 8000 16000
15 16000 32000
16 32000 64000
17 64000 130000
18 130000 250000
19 250000 500000
20 500000 1000000
21 1000000 2000000
22 2000000 4000000
23 4000000 8000000
24 8000000 16000000
25 16000000 32000000
26 32000000 64000000
27 64000000 130000000
28 130000000 250000000
"

§ 3. В Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, приета с Постановление № 171 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 32, 40 и 93 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 и 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г. и бр. 43 и 50 от 2014 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5, ал. 1 думите "лица, получили разрешение да одобряват персонал за изпълнение на неразглобяеми съединения от Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация" се заменят с "орган по сертификация, акредитиран от националния орган по акредитация или от орган по акредитация, пълноправен член на ЕА и страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за съответната област".
2. В чл. 9, ал. 1 думите "органи за контрол, акредитирани от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" се заменят с "орган за контрол, акредитиран от националния орган по акредитация или от орган по акредитация, пълноправен член на ЕА и страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за съответната област".
3. Член 255 се изменя така:
"Чл. 255. Ползвателите на газопроводи, газови съоръжения, газови инсталации и горивни уредби осигуряват извършването на метрологичен контрол на манометрите, по които се контролира налягането в тези съоръжения, по реда на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет (ДВ, бр. 98 от 2003 г.)."
4. Член 256 се изменя така:
"Чл. 256. Ползвателите осигуряват най-малко веднъж на 12 месеца извършването на проверка на изправното действие и настройката на предпазно-отсекателните клапани, монтирани на газопроводи, газови съоръжения, газови инсталации и горивни уредби."
5. Член 257 се изменя така:
"Чл. 257. Ползвателите осигуряват най-малко веднъж на 12 месеца извършването на проверка на изправното действие и настройката на сигнализаторите за природен газ."
6. В чл. 258 накрая се добавя "от лицата, които са ги извършили".
7. Създава се чл. 352б:
"Чл. 352б. Лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на преносните и разпределителните газопроводи, съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ по чл. 1а, са длъжни да въвеждат в изградена в ДАМТН компютризирана информационна система информация за всички извършени от тях дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на тези съоръжения при извършването им."
8. В чл. 358д думите "чл. 1а, т. 2, 4, 5, 7 и 8" се заменят с "чл. 1а, т. 2, 4, 5 и 8".
9. В чл. 370ж:
а) в т. 2 след думата "прегледи" се поставя запетая и се добавя "копия от платежни документи за извършването им";
б) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя "включително копия от платежни документи за извършването им".
10. Създава се чл. 370з:
"Чл. 370з. (1) Лицето, извършило ремонт или преустройство на преносни и разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ по чл. 1а, уведомява незабавно след приключването им органа за технически надзор по чл. 349, ал. 1, т. 2 и/или съответния регионален отдел на ГД "ИДТН".
(2) Лицето по ал. 1 трябва да състави и съхранява не по-малко от 10 години досие за всяко съоръжение по чл. 1а, което съдържа екземпляри от чертежи, схеми, изчисления, протоколи от извършени изпитвания, удостоверения за качество и декларации за съответствие на вложените материали, платежни документи за извършения ремонт или преустройство.
(3) Лицето по ал. 1 е длъжно при поискване да предоставя досието по ал. 2 на служителите на ГД "ИДТН"."
11. В чл. 376 се създава ал. 7:
"(7) В 5-дневен срок от вписването на лицето в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП и издаване на удостоверение за вписването му съответните регионални отдели на ГД "ИДТН" предоставят на лицето срещу подпис техническите средства и идентификационните данни, необходими за достъп до информационната система по чл. 352б."
12. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 9:
"§ 9. Член 352б и чл. 376, ал. 7 влизат в сила от 1 януари 2016 г."

§ 4. В Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 104 от 2004 г., бр. 32, 40 и 85 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г. и бр. 50 от 2014 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 16, ал. 2, чл. 31, чл. 54, ал. 2, чл. 66, ал. 4 и § 1, т. 21 от допълнителната разпоредба думите "Наредба № 2 от 1987 г. за противопожарните строително-технически норми (обн., ДВ, бр. 58 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 33 от 1994 г.)" се заменят с "Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; Решение № 13641 на Върховния административен съд от 2010 г. - бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2013 г.)".
2. В чл. 103 думите "лице по чл. 83" се заменят с "орган по сертификация, акредитиран от националния орган по акредитация или от орган по акредитация, пълноправен член на ЕА и страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за съответната област".
3. В чл. 104 думите "акредитиран от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" орган за контрол" се заменят с "орган за контрол, акредитиран от националния орган по акредитация или от орган по акредитация, пълноправен член на ЕА и страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за съответната област".
4. В чл. 105, ал. 4, т. 1 и 2 думите "БДС EN 25817" се заменят с "БДС EN ISO 5817".
5. Създава се чл. 188а:
"Чл. 188а. Лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на газовите съоръжения и инсталации, са длъжни да въвеждат в изградена в ДАМТН компютризирана информационна система информация за всички извършени от тях дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на тези съоръжения при извършването им."
6. В чл. 205:
а) в т. 2 накрая се добавя "и копия от платежни документи за извършването им";
б) в т. 4 накрая се добавя "и копия от платежни документи за извършването им".
7. Създава се чл. 205а:
"Чл. 205а. (1) Лицето, извършило ремонт или преустройство на газови съоръжения и инсталации, уведомява незабавно след приключването им органа за технически надзор по чл. 185, ал. 1, т. 2 и/или съответния регионален отдел на ГД "ИДТН".
(2) Лицето по ал. 1 трябва да състави и съхранява не по-малко от 10 години досие за всяко газово съоръжение и инсталация, което съдържа екземпляри от чертежи, схеми, изчисления, протоколи от извършени изпитвания, сертификати на вложените материали, декларации за съответствие и платежни документи за извършения ремонт или преустройство.
(3) Лицето по ал. 1 е длъжно при поискване да предоставя досието по ал. 2 на служителите на ГД "ИДТН"."
8. В чл. 208, ал. 1, т. 1:
а) буква "в" се изменя така:
"в) заварчик с правоспособност "заварчик на тръби", притежаващ сертификат, издаден от орган по чл. 103 - само за дейностите ремонтиране или преустройване, при които ще се изработват метални неразглобяеми съединения чрез заваряване;"
б) буква "г" се изменя така:
"г) лице за спояване на мед, притежаващо сертификат, издаден от орган по чл. 103 - само за дейностите ремонтиране или преустройване на съоръжения, при които ще се изработват неразглобяеми съединения от мед или медни сплави чрез спояване;"
в) създава се буква "е":
"е) заварчик за изпълнение на заваръчни пластмасови съединения с правоспособност "заварчик на тръби" - само за дейностите ремонтиране или преустройване, при които ще се изработват пластмасови неразглобяеми съединения чрез заваряване;".
9. В чл. 210 се създава ал. 6:
"(6) В 5-дневен срок от вписването на лицето в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП и издаване на удостоверение за вписването му съответните регионални отдели на ГД "ИДТН" предоставят на лицето срещу подпис техническите средства и идентификационните данни, необходими за достъп до информационната система по чл. 188а."
10. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 6:
"§ 6. Член 188а и чл. 210, ал. 6 влизат в сила от 1 януари 2016 г."

§ 5. В Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, приета с Постановление № 199 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2012 г. и бр. 24 от 2013 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3 т. 9 се отменя.
2. В чл. 53 се създават ал. 4, 5, 6 и 7:
"(4) Лицата, които поддържат, ремонтират или преустройват повдигателни съоръжения с хидравлично задвижване, най-малко веднъж годишно извършват проверка на нивото на чистотата на флуида на елементите им и документират проверката с протокол. Същите лица са длъжни да поддържат нивото на чистота на флуида съгласно инструкцията за експлоатация, а в случаите, когато в нея не е предвидено такова - съгласно приложение № 8. При наличието на хидравлични елементи с различно ниво на чистота се приема най-високото ниво на чистотата на флуида.
(5) Лицата, които поддържат или ремонтират повдигателни съоръжения, са длъжни да уведомят съответния регионален отдел на ГД "ИДТН", когато установят, че ползватели на съоръжения не са поискали отстраняването на неизправности в 30-дневен срок от констатирането им.
(6) Лицата, които поддържат или ремонтират повдигателни съоръжения, са длъжни незабавно да уведомят писмено съответния регионален отдел на ГД "ИДТН" за всяко установено от тях неспазване на изискванията на чл. 55 от ползвателите на повдигателни съоръжения.
(7) Лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения, са длъжни да въвеждат в изградена в ДАМТН компютризирана информационна система информация за всички извършени от тях дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на тези съоръжения при извършването им."
3. В чл. 78, т. 1 се създават букви "к", "л", "м", "н", "о" и "п":
"к) без автоматична система, предотвратяваща движението на шасито, когато площадката е извън транспортно положение;
л) без автоматична система за алармиране и последващо недопускане работата на площадката, ако шасито е с отклонение от хоризонта над предвиденото от производителя, а ако производителят не го е предвидил - с отклонение над 10 на сто;
м) без индикация в кабината за транспортното състояние на стабилизаторите и площадката;
н) без система за недопускане управлението от неоторизирани лица (заключване на табло, шалтери с ключ и др.);
о) без автоматична система, осигуряваща недопускането на работата на площадката, без да е стабилизирана;
п) без автоматична система, осигуряваща недопускане на вдигане на стабилизаторите, когато платформата е в работно положение."
4. В чл. 80, ал. 2 след думите "достъпа до повдигателното съоръжение" съюзът "и" се заменя със запетая и накрая се добавя "и да уведомят незабавно органа за технически надзор по чл. 97, т. 2 и/или съответния регионален отдел на ГД "ИДТН".
5. В чл. 108:
а) в ал. 1:
аа) в т. 2 буква "а" се изменя така:
"а) на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 4 и 6 - 8, експлоатирани до 10 години от датата на пускането им в експлоатация - до 2 години след последния извършен технически преглед по т. 1 - 8; на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 4 и 6 - 8, експлоатирани от 10 до 20 години от датата на пускането им в експлоатация - до 1 година след последния извършен технически преглед по т. 1 - 8; на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 - 4 и 6 - 8, експлоатирани над 20 години от датата на пускането им в експлоатация - до 6 месеца след последния извършен технически преглед по т. 1 - 8;"
бб) в т. 6 се създава буква "в":
"в) повдигателни съоръжения, експлоатирани повече от 20 години от датата на пускането им в експлоатация;"
вв) в т. 7 накрая се добавя "преди промяна на лицето, което поддържа повдигателното съоръжение";
б) алинея 8 се изменя така:
"(8) Сроковете по ал. 1, т. 2, буква "а" изтичат в последния ден съответно на двадесет и четвъртия, дванадесетия и шестия месец считано от месеца на предходния преглед, срокът по ал. 1, т. 2, буква "б" изтича в последния ден на дванадесетия месец считано от месеца на предходния преглед, а срокът по т. 3 изтича в последния ден на четиридесет и осмия месец считано от месеца на предходния преглед.";
в) създава се ал. 11:
"(11) Органът за технически надзор по чл. 97, т. 2 информира незабавно съответния регионален отдел на ГД "ИДТН", когато установи, че по отношение на регистрирани от него съоръжения са изтекли сроковете за извършване на прегледа по ал. 1, т. 2 и че не е постъпило заявление по ал. 2."
6. В чл. 113 ал. 3 се изменя така:
"(3) Статичното изпитване на товарозахващащите приспособления се извършва със стенд, превишаващ с 50 на сто товароподемността им."
7. В чл. 120:
а) в т. 2 след думите "по чл. 117" се поставя запетая и се добавя "копие от платежни документи за извършването им";
б) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя "както и копие от платежни документи за извършването им".
8. В чл. 125 се създава ал. 7:
"(7) В 5-дневен срок от вписването на лицето в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП и издаване на удостоверение за вписването му съответните регионални отдели на ГД "ИДТН" предоставят на лицето срещу подпис техническите средства и идентификационните данни, необходими за достъп до информационната система по чл. 53, ал. 4."
9. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 14:
"§ 14. Член 53, ал. 5 и чл. 125, ал. 7 влизат в сила от 1 януари 2016 г."
10. Създава се приложение № 8 към чл. 53, ал. 4:
"Приложение № 8 към чл. 53, ал. 4
Нива на чистота на флуида на елементите на повдигателните съоръжения
 
Помпи/мотори Ниско/средно налягане<140 bar (регулирани условия) Високо налягане 140 - 200 bar (ниско/средно налягане при влошени условия) Много високо налягане > 200 bar (високо налягане при влошени условия)
  зададен/целеви клас на чистота ниво на филтрация (в µm) зададен/целеви клас на чистота ниво на филтрация (в µm) зададен целеви клас на чистота ниво на филтрация (в µm)
Зъбни или пластинкови 20/18/15 20 19/17/14 10 18/16/13 5
Бутални 19/17/14* 10 18/16/13 5 17/15/12 3
Пластинкови с променлив геометричен обем 18/16/13 5 17/15/12 3 Не се изисква Не се изисква
Бутални с променлив геометричен обем 18/16/13 5 17/15/12 3 16/14/11 3
Задвижвания            
Хидравлични цилиндри 20/18/15 20 19/17/14 10 18/16/13 5
Хидростатични задвижвания 16/15/12 3 16/14/11 3 15/13/10 3
Изпитвателни стендове 15/13/10 3 15/13/10 3 15/13/10 3
Клапани            
Обратни клапани 20/18/15 20 20/18/15 20 19/17/14 10
Управляващи клапани/разпределители 20/18/15 20 19/17/14 10 18/16/13 5
Стандартни клапани за управление на дебит 20/18/15 20 19/17/14 10 18/16/13 5
*Пример: В код 19/17/14 първата цифра показва броя на частиците в 100 ml, по-големи от 4 µm, втората цифра е броят на частиците в 100 ml, по-големи от 6 µm, третата цифра е броят на частиците в 100 ml, по-големи от 14 µm.
Класифицирането става по следната таблица:
 
Клас Брой частици в 100 ml
  от до
0 0 1
1 1 2
2 2 4
3 4 8
4 8 16
5 16 32
6 32 64
7 64 130
8 130 250
9 250 500
10 500 1000
11 1000 2000
12 2000 4000
13 4000 8000
14 8000 16000
15 16000 32000
16 32000 64000
17 64000 130000
18 130000 250000
19 250000 500000
20 500000 1000000
21 1000000 2000000
22 2000000 4000000
23 4000000 8000000
24 8000000 16000000
25 16000000 32000000
26 32000000 64000000
27 64000000 130000000
28 130000000 250000000
"

§ 6. В Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, приета с Постановление № 312 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 40 и 93 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 32, 45 и 93 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г. и бр. 50 и 60 от 2014 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5 думите "за сертификация на персонал, акредитиран от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" се заменят с "по сертификация, акредитиран от националния орган по акредитация или от орган по акредитация, пълноправен член на ЕА и страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за съответната област".
2. В чл. 7 думите "органи за контрол, акредитирани от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" се заменят с "орган за контрол, акредитиран от националния орган по акредитация или от орган по акредитация, пълноправен член на ЕА и страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за съответната област".
3. Член 56 се изменя така:
"Чл. 56. Средствата за измерване, които се използват при изпитването, трябва да са калибрирани и да имат валиден сертификат за калибриране."
4. В чл. 75, ал. 1 думите "монтирани на тръбопроводи" се заменят с "по които се контролира налягането в тръбопроводите" и се поставя запетая.
5. Създава се чл. 95а:
"Чл. 95а. Лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, са длъжни да въвеждат в изградена в ДАМТН компютризирана информационна система информация за всички извършени от тях дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на тези съоръжения при извършването им."
6. Създава се чл. 95б:
"Чл. 95б. (1) Лицето, извършило ремонт или преустройство на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, уведомява незабавно след приключването им съответния регионален отдел на ГД "ИДТН".
(2) Лицето по ал. 1 трябва да състави и да съхранява не по-малко от 10 години досие за всеки нефтопровод и нефтопродуктопровод, което съдържа екземпляри от чертежи, схеми, изчисления, протоколи от извършени изпитвания, удостоверения за качество на вложените материали, декларации за съответствие и платежни документи за извършения ремонт или преустройство.
(3) Лицето по ал. 1 е длъжно при поискване да предоставя досието по ал. 2 на служителите на ГД "ИДТН"."
7. В чл. 100:
а) алинея 1 се изменя така:
"(1) При промяна на ползвателя на тръбопроводите и помпените станции новият ползвател е длъжен в 10-дневен срок от настъпване на промяната да уведоми за нея регионалния отдел на ГД "ИДТН", който ги е регистрирал.";
б) в ал. 2:
аа) основният текст се изменя така:
"При преустройство на тръбопроводите и помпените станции ползвателят им е длъжен да уведоми в 7-дневен срок от извършването регионалния отдел на ГД "ИДТН", като подаде писмено уведомление на хартиен носител, по електронен и/или по мрежов път, придружено със следните документи:";
бб) създава се т. 4:
"4. декларация за съответствие - когато такава се изисква от наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП)."
8. В чл. 101 думите "или пререгистриране" се заличават.
9. В чл. 112:
а) в т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя "както и копия от платежни документи за извършването им";
б) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя "и копия от платежни документи за извършването им".
10. В чл. 118 се създава ал. 7:
"(7) В 5-дневен срок от вписването на лицето в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП и издаване на удостоверение за вписването му съответните регионални отдели на ГД "ИДТН" предоставят на лицето срещу подпис техническите средства и идентификационните данни, необходими за достъп до информационната система по чл. 95а."
11. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 6:
"§ 6. Член 95а и чл. 118, ал. 7 влизат в сила от 1 януари 2016 г."

§ 7. В Наредбата за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби, приета с Постановление № 187 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 114 от 2003 г., бр. 40 и 85 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 103 от 2012 г. и бр. 24 от 2013 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 129 думите "Наредба № 2 от 1987 г. за противопожарните строително-технически норми (обн., ДВ, бр. 58 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 33 от 1994 г.)" се заменят с "Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; Решение № 13641 на Върховния административен съд от 2010 г. - бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2013 г.)".
2. В чл. 152, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя "или от орган по сертификация, акредитиран от националния орган по акредитация или от орган по акредитация, пълноправен член на ЕА и страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за съответната област".
3. В чл. 155, ал. 1 думите "БДС EN 719" се заменят с "БДС EN ISO 14731".
4. В чл. 157, ал. 2 думите "БДС EN 25817" се заменят с "БДС EN ISO 5817".
5. В чл. 158 думите "органи за контрол, акредитирани от Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация" се заменят с "орган за контрол, акредитиран от националния орган по акредитация или от орган по акредитация, пълноправен член на ЕА и страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на схемите по акредитация за съответната област".
6. Създава се чл. 282а:
"Чл. 282а. Лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на ацетиленови инсталации, са длъжни да въвеждат в изградена в ДАМТН компютризирана информационна система информация за всички извършени от тях дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на тези съоръжения при извършването им."
7. Създава се чл. 282б:
"Чл. 282б. (1) Лицето, извършило ремонт или преустройство на ацетиленови инсталации, уведомява незабавно след приключването им органа за технически надзор по чл. 277, т. 2 и/или съответния регионален отдел на ГД "ИДТН".
(2) Лицето по ал. 1 трябва да състави и да съхранява не по-малко от 10 години досие за всяка ацетиленова инсталация, което съдържа екземпляри от чертежи, схеми, изчисления, протоколи от извършени изпитвания, удостоверения за качество на вложените материали, декларации за съответствие и платежни документи за извършения ремонт или преустройство.
(3) Лицето по ал. 1 е длъжно при поискване да предоставя досието по ал. 2 на служителите на ГД "ИДТН"."
8. В чл. 297д:
а) в т. 2 след думите "технически прегледи" се поставя запетая и се добавя "копия от платежни документи за извършването им";
б) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя "както и копия от платежни документи за извършването им".
9. В чл. 302 се създава ал. 6:
"(6) В 5-дневен срок от вписването на лицето в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП и издаване на удостоверение за вписването му съответните регионални отдели на ГД "ИДТН" предоставят на лицето срещу подпис техническите средства и идентификационните данни, необходими за достъп до информационната система по чл. 282а."
10. Създава се преходна разпоредба:
"ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА
§ 2а. Член 282а и чл. 302, ал. 6 влизат в сила от 1 януари 2016 г."

§ 8. В Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане, приета с Постановление № 164 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 и 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г. и бр. 49 от 2014 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 19, ал. 1 думите "БДС EN 970" се заменят с "БДС EN ISO 17637".
2. Създава се чл. 185а:
"Чл. 185а. Лицата, които извършват поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения под налягане, са длъжни да въвеждат в изградена в ДАМТН компютризирана информационна система информация за всички извършени от тях дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на тези съоръжения при извършването им."
3. В чл. 283, ал. 1, т. 1, буква "в" накрая се поставя тире и се добавя "само за дейностите ремонтиране или преустройване, при които ще се изработват метални неразглобяеми съединения чрез заваряване".
4. В чл. 285 се създава ал. 7:
"(7) В 5-дневен срок от вписването на лицето в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП и издаване на удостоверение за вписването му съответните регионални отдели на ГД "ИДТН" предоставят на лицето срещу подпис техническите средства и идентификационните данни, необходими за достъп до информационната система по чл. 185а."
5. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 8:
"§ 8. Член 185а и чл. 285, ал. 7 влизат в сила от 1 януари 2016 г."

§ 9. В Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели, приета с Постановление № 52 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 13 от 2003 г. и бр. 11, 24 и 40 от 2006 г.), в чл. 16, ал. 1 т. 1 се изменя така:
"1. единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър или копие от акта за създаването, когато лицето е създадено с акт на Министерския съвет."

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума