навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 8121з-531 ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИ И/ИЛИ ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДИ, СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ, ОТ ТЪРГОВЦИ И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЯХ

В сила от 19.09.2014 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.78 от 19 Септември 2014г., изм. ДВ. бр.101 от 9 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 25 Април 2017г., изм. ДВ. бр.13 от 9 Февруари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. редът за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност (ПБ) на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с ПБ;
2. условията за осъществяване на дейностите по т. 1;
3. (нова - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) съдържанието на регистъра по чл. 132, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и на информацията по чл. 132, ал. 7 от ЗМВР;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) редът за осъществяване на контрол върху дейността на търговците от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН).

Чл. 2. Дейностите по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с ПБ, се осъществяват на територията на цялата страна, област или на територията на конкретен обект съобразно издаденото разрешение.

Раздел II.
Видове и обхват на дейностите, осъществявани от търговците


Чл. 3. Дейностите по осигуряване на ПБ на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с ПБ, включват:
1. пожарогасителна дейност;
2. спасителна дейност;
3. противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти;
4. сервизно обслужване на противопожарни уреди;
5. поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения.


Чл. 4. Пожарогасителната дейност е комплекс от действия, които включват:
1. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) разработване на планове за пожарогасене;
2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2017 г.) осигуряване на дежурство с личен състав и пожарни автомобили;
3. подготовка на личния състав и пожарната техника за осъществяване на пожарогасителни действия;
4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2017 г.) незабавно изпращане на сили и средства за първоначална намеса при получаване на съобщение за пожар;
5. спасяване на хора и имущество;
6. ограничаване и ликвидиране на възникнали пожари;
7. определяне на необходимите количества гасителни вещества за пожарогасене;
8. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2017 г.) осигуряване на ПБ при извършване на дейности с повишен риск от възникване на пожар, бедствие или извънредна ситуация.


Чл. 5. Спасителната дейност е комплекс от действия, които включват:
1. (отм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2017 г.) осигуряване на дежурство с личен състав и спасителни автомобили;
3. подготовка на личния състав и спасителната техника за осъществяване на спасителни действия;
4. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2017 г.) незабавно изпращане на сили и средства за първоначална намеса при възникване на бедствия, аварии или извънредни ситуации в обекта;
5. евакуация на хора и разсредоточаване на имущество;
6. осъществяване на действия по ликвидиране и намаляване на последствията от бедствия, аварии или извънредни ситуации;
7. определяне на способите и средствата за извършване на спасителни дейности.


Чл. 6. Противопожарното обезопасяване и провеждането на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти включват:
1. определяне класовете по функционална пожарна опасност, категорията по пожарна опасност, класовете, групите и зоните на пожарна и експлозивна опасност на сградите и съоръженията съгласно действащите правила и норми за ПБ;
2. противопожарно обследване;
3. пожарен контрол;
4. установяване на възможните причини за възникване и разпространение на пожари и предлагане на мерки за повишаване нивото на ПБ;
5. подготовка на обекта за успешна евакуация и пожарогасене;
6. разработване на документи за създаване на организация за осигуряване на ПБ на обектите в съответствие с правилата и нормите за ПБ при експлоатация на обектите;
7. информационно-разяснителна дейност по въпроси, свързани с ПБ;
8. провеждане на инструктажи по ПБ по реда на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.).


Чл. 7. Сервизното обслужване на противопожарни уреди е процес, който включва една или повече от следните процедури:
1. техническо обслужване на носими или возими пожарогасители;
2. презареждане на носими или возими пожарогасители;
3. хидростатично изпитване на носими или возими пожарогасители.


Чл. 8. Поддържането и обслужването на противопожарни системи и съоръжения е комплекс от мероприятия за поддържане и обслужване на пожарогасителни системи (ПГС), пожароизвестителни системи (ПИС), системи за гласово уведомяване (СГУ), системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове, включващи:
1. контрол, обслужване и ремонт, необходими за поддържане на ефективната работа на инсталираната система или съоръжение;
2. рутинни процеси на работа върху система или съоръжение (включително почистване, подреждане, настройване и възстановяване), изпълнявани през предварително определени интервали от време.

Раздел III.
Условия за осъществяване на дейностите


Чл. 9. Търговците, които осъществяват дейностите по чл. 3, трябва да разполагат с квалифициран персонал и собствена или наета техника и оборудване в зависимост от дейността.


Чл. 10. (1) За осъществяване на дейностите по чл. 3, т. 1 и 2 търговците осигуряват комуникационни и лични предпазни средства, сгради, гаражи, помещения за експлоатация на пожарната и спасителната техника и помещения за обезпечаване на дежурството на постоянна местостоянка в охранявания обект или в непосредствена близост до него.
(2) Минималната индивидуална екипировка и лични предпазни средства на наетите лица от дежурните екипи за осъществяване на дейностите по ал. 1 е определена в таблицата в приложение № 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) Автомобилите за осъществяване на дейностите по чл. 3, т. 1 и 2 (пожарни и спасителни автомобили) се оборудват с техника и оборудване в зависимост от дейността в количества не по-малки от определените в таблицата в приложение № 2.

Чл. 11. (1) Външното оцветяване и обозначаване на пожарните и спасителните автомобили по чл. 10, ал. 3, както и обозначенията върху специалната екипировка и личните предпазни средства на наетите лица, непосредствено осъществяващи дейностите по чл. 3, т. 1 и 2, трябва да се отличава от определените за органите за ПБЗН.
(2) Лицата, ръководещи или непосредствено осъществяващи дейности по чл. 3, т. 1 и 2, носят отличителен знак на търговеца върху работните и защитните облекла.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2017 г.) Личният състав на екипа за първоначална намеса за осъществяване на дейностите по чл. 3, т. 1 и 2 е минимум от трима души, в т.ч. водачът на пожарния/спасителния автомобил.


Чл. 13. (1) Дейностите по чл. 3, т. 1, 2, 3 и 5 се ръководят от лицата, представляващи търговеца, или наети от тях лица.
(2) Когато търговецът е сключил договор за осъществяване на дейностите по чл. 3, т. 1 и 2 с повече от един обект на територията на една или повече области, назначава ръководител за всеки обект, който отговаря за изпълнението на дейностите по чл. 3, т. 1 и 2.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Търговци, извършващи сервизно обслужване на противопожарни уреди, трябва да разполагат с технически средства и оборудване в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и с изискванията по т. 4.3, 4.4 и 5 от СД ISO/TS 11602-2:2015 "Защита от пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване", но не по-малко от определените в приложение № 3.
(2) Допуска се търговците по ал. 1 да не разполагат с технически средства и оборудване за извършване на хидростатично изпитване, ако същите са сключили договор за извършване на тази дейност с лица, които имат право да извършват такова изпитване, в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на действащата нормативна уредба.


Чл. 15. Търговци, извършващи поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения, разполагат с технически средства и оборудване съгласно стандартите по чл. 31, ал. 2, но не по-малко от определените в приложение № 4.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2018 г., в сила от 09.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) Лицата, представляващи търговеца, лицата по чл. 13, ал. 1 и лицата, непосредствено осъществяващи дейности по чл. 3, трябва да притежават необходимата професионална квалификация съгласно изискванията на наредбата по чл. 129, ал. 7 от ЗМВР, да не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, да не страдат от психически заболявания, а лицата, осъществяващи дейности по чл. 3, т. 1 и 2, да са и клинично здрави.

Раздел IV.
Ред за осъществяване на дейността от търговците


Чл. 17. Дейностите по чл. 3 се извършват в съответствие с обхвата на издаденото разрешение на търговеца.


Чл. 18. (1) Търговците, осъществяващи дейности по тази наредба, съхраняват следните документи:
1. копие на полученото разрешение за осъществяване на дейността и последващи документи, свързани с промяна на условията в издаденото разрешение;
2. копия на документите, удостоверяващи квалификацията на лицата, ръководещи и непосредствено осъществяващи дейността;
3. копия от сключените договори с ръководители на обекти за осъществяване на дейности по чл. 3, т. 1, 2 и 3, в т.ч. краткосрочните договори по чл. 22;
4. документи от извършени проверки на дейността на търговеца от органите за ПБЗН при МВР.
(2) За обектите, за които има сключени договори за осъществяване на дейности по чл. 3, т. 1 и 2, търговецът допълнително изготвя и съхранява:
1. досие с документи, отнасящи се до:
а) организацията на дежурствата на наетите лица и техника;
б) годишните технически прегледи и други такива, касаещи техническото състояние на пожарните и спасителните автомобили;
в) организацията на дихателната защита и спазване на правилата за безопасност и здраве;
2. месечни графици за дежурство на наетите лица;
3. длъжностни характеристики на служителите;
4. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) дневник за регистриране на ликвидираните произшествия и дежурствата (приложение № 5);
5. справки до съответното териториално звено на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" при Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН - МВР) за ликвидирани произшествия (приложение № 6);
6. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) планове за пожарогасене (за дейността по чл. 3, т. 1).
(3) За обектите, за които има сключени договори за осъществяване на дейности по чл. 3, т. 3, търговецът допълнително изготвя и съхранява:
1. заповеди, вътрешни правила, протоколи, планове за евакуация и други документи, отнасящи се до организацията на ПБ в обекта и обучението по ПБ;
2. протоколи от извършени противопожарни обследвания (приложение № 7) и документи от осъществения пожарен контрол.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2017 г.) В обектите, в които се осъществяват дейности по чл. 3, т. 4, търговецът изготвя и съхранява дневниците и протоколите по чл. 31, ал. 4 и 5, удостоверяващи извършеното техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на противопожарни уреди в съответствие с изискванията на техническите спецификации по чл. 31, ал. 1.
(5) За обектите, за които има сключени договори за осъществяване на дейности по чл. 3, т. 5, търговецът допълнително изготвя и съхранява документите от извършено поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове, издадени през последния едногодишен период.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) Плановете за пожарогасене се:
1. разработват на база указанията, регламентирани с наредбата по чл. 17, ал. 4 във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 3 ЗМВР;
2. съгласуват със съответното териториално звено на ГДПБЗН - МВР и се утвърждават от ръководителя на обекта.
(7) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) Копие на документите по ал. 1 и 2 във връзка с осъществяване на дейностите по чл. 3, т. 1 и 2 се съхраняват и в помещение за обезпечаване на дежурството по чл. 10, ал. 1.


Чл. 19. (1) За всеки сключен или прекратен договор за осъществяване на дейности по чл. 3, т. 1, 2 и 3 в двуседмичен срок от датата на влизане в сила търговецът писмено уведомява органа, издал разрешението.
(2) В уведомлението по ал. 1 се посочват:
1. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) предметът на сключения договор, наименованието и адресът на обекта;
2. видът на дейността, която ще се осъществява;
3. ръководителите на съответните дейности;
4. списъкът на лицата, които непосредствено ще осъществяват дейностите;
5. (нова - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) датата на сключване/прекратяване на договора, в т.ч. и в случаите, при които прекратяването е вследствие изтичане на срока на договора.
(3) За дейностите по чл. 3, т. 1 и 2 към уведомлението по ал. 1 се прилага списък с броя и вида на пожарните и спасителните автомобили и тяхната постоянна местостоянка, както и копия от регистрационните талони на пожарните и спасителните автомобили и копие от нотариално заверен договор за ползване на тези автомобили, когато не са собственост на търговеца.


Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.)

Чл. 21. За приемане на съобщения за възникнали произшествия в охраняваните обекти на местата на постоянна дислокация на пожарните и спасителните автомобили търговците по чл. 3, т. 1 и 2 оборудват помещения, съоръжени с необходимата комуникационна и оповестителна техника, в които се осигурява денонощно присъствие на дежурно лице.


Чл. 22. Дейностите по чл. 3, т. 1 и 2 се осъществяват от дежурни смени 24 часа в денонощието/7 дни в седмицата по утвърден от ръководителя на дейността месечен график и при спазване изискванията на Кодекса на труда и актовете по прилагането му, а за мероприятия с краткосрочен характер - съгласно условията на сключения договор.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2017 г.) За времето на дежурство се определя лице от личния състав на дежурство, което отговаря за дейността.


Чл. 24. Ръководителят на дейностите по чл. 3, т. 1 и 2 създава организация за дихателната защита съгласно изискванията на производителя на дихателната техника.


Чл. 25. Дежурството с пожарни и спасителни автомобили за всеки обект, с който търговецът има сключен договор за осъществяване на дейности по чл. 3, т. 1 и 2, се осъществява на постоянно място в охранявания обект или в непосредствена близост до него.


Чл. 26. (1) При получаване на съобщение за възникване на произшествие в обект, в който търговецът осъществява дейности по чл. 3, т. 1 и 2, съобщението се предава незабавно и в съответното териториално звено на ГДПБЗН - МВР.
(2) След ликвидиране на възникнало произшествие без участие на сили и средства от териториалното звено на ГДПБЗН - МВР в срок от 24 часа търговецът изпраща писмената справка по приложение № 6 до същото звено.


Чл. 27. (1) Не по-рядко от един път в годината във всеки обект наетите лица, осъществяващи дейности по чл. 3, т. 1 и 2, провеждат тренировка за ликвидиране на условно възникнало произшествие с използване на наличната пожарна и спасителна техника в обекта, като времето и мястото на провеждане на тренировката се съгласуват предварително с ръководството на обекта.
(2) Не по-рядко от един път в годината в охранявания обект се провежда съвместна тренировка с органите за ПБЗН, като времето и мястото на провеждане на тренировката се съгласуват предварително с ръководството на обекта и ръководството на съответното териториално звено на ГДПБЗН - МВР.


Чл. 28. (1) При осъществяване на дейността си търговците могат да си взаимодействат с органите за ПБЗН.
(2) При провеждане на съвместни учения, пожарогасителни и спасителни действия с органите за ПБЗН координацията и непосредственото ръководство на всички участващи сили и средства, в т.ч. на търговеца, се осъществяват от ръководителя на оперативните действия от органите за ПБЗН.


Чл. 29. (1) Лицата, ръководещи дейности по смисъла на наредбата, организират и контролират спазването на реда за осъществяването им.
(2) Лицата, ръководещи непосредствено дейността по чл. 3, т. 5, извършват следното:
1. съгласуват график за извършване на проверки от лицата, непосредствено осъществяващи дейността, и осъществяват контрол за изпълнението на графика;
2. годишно обслужване на ПИС, ПГС, СГУ и системите за управление на дим и топлина в обектите, където е налична повече от една от посочените системи.
(3) Ръководителите на дейността по чл. 3, т. 3 непосредствено извършват дейностите по чл. 6, т. 1, 2 и 4 и съгласуват документите по чл. 6, т. 6.
(4) В случай на отсъствие на лицата, ръководещи дейността по чл. 3, търговецът с писмена заповед определя заместник.


Чл. 30. (1) Противопожарното обследване по чл. 6, т. 2 се извършва поне веднъж годишно.
(2) Резултатите от извършеното противопожарно обследване се отразяват в протокол (приложение № 7), копие от който се предоставя на собственика или ръководителя на обекта.


Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 01.09.2021 г.) Търговци, извършващи сервизно обслужване на противопожарни уреди, осъществяват дейността си в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията по т. 4.3, 4.4 и 5 от СД ISO/TS 11602-2:2015 "Защита от пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване".
(2) Търговци, извършващи поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения, осъществяват дейността си, както следва:
1. за поддържане и обслужване на ПИС, ПГС и СГУ - в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на следните стандарти:
а) за пожароизвестителните системи - СД CEN/TS 54-14 "Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане";
б) за автоматичните спринклерни инсталации - т. 20 от БДС EN 12845 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане";
в) за стационарните пожарогасителни системи с прах - БДС EN 12416-2 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах. Част 2: Проектиране, изграждане и поддържане";
г) за стационарните пожарогасителни инсталации с газообразни вещества - БДС EN 15004-1 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 1: Проектиране, монтиране и поддържане";
д) за стационарните пожарогасителни инсталации с пяна - БДС EN 13565-2 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пяна. Част 2: Проектиране, изграждане и поддържане";
е) за стационарните пожарогасителни инсталации с кондензирали аерозоли - СД CEN/TR 15276-2 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Пожарогасителни инсталации с кондензирали аерозоли. Част 2: Проектиране, монтиране и поддържане";
ж) за стационарните пожарогасителни инсталации с разпръсната струя вода - СД CEN/TS 14816 "Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с разпръскване на вода. Проектиране, монтиране и поддържане";
з) за системите за гласово уведомяване - БДС EN 60849 "Звукови системи за извънредни ситуации";
2. за поддържане на пожарни кранове - в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на БДС EN 671-3 "Стационарни противопожарни системи. Системи с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и системи с плосък маркуч";
3. за поддържане на системи за управление на дим и топлина - в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на БДС EN 12101 "Системи за управление на дим и топлина".
(3) Техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на противопожарните уреди се удостоверяват с отделни, трайно закрепени върху корпусите на уредите стикери за извършената дейност, които не трябва да бъдат премахвани до следващото обслужване.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2017 г.) Стикерите по ал. 3 трябва да са саморазрушаващи се при опит да бъдат отлепени и да съдържат най-малко следната информация: индивидуален номер на стикера, наименование на търговеца по ал. 1, адрес за кореспонденция, номер на полученото разрешение за осъществяване на дейности по чл. 3, т. 4, вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване), дата на извършеното обслужване, име, фамилия и подпис на лицето, извършило обслужването, и краен срок за извършване на следващото такова, като данните се отразяват в дневник (приложение № 8).
(5) За извършеното техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно) се изготвя протокол (приложение № 9), копие от който се предоставя на собственика на противопожарните уреди.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2017 г.) Търговците, извършващи сервизно обслужване на противопожарни уреди, презареждат носимите и возимите пожарогасители с пожарогасителни прахове, пенообразуватели и въглероден диоксид, за които е удостоверено съответствието съгласно наредбата по чл. 17, ал. 6 ЗМВР.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2017 г.) Търговци, извършващи поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения, презареждат стационарните пожарогасителни системи и инсталации с пожарогасителни прахове, пенообразуватели и въглероден диоксид, за които е удостоверено съответствието с изискванията съгласно наредбата по чл. 17, ал. 6 ЗМВР.
(8) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2017 г.) Извършеното поддържане и обслужване по ал. 2 се удостоверява с датиран протокол, съдържащ най-малко следната информация: вида и обхвата на извършеното поддържане и обслужване, описание на извършените ремонтни дейности или необходими такива, фамилия и подпис на лицето, извършило поддържането и обслужването, и краен срок за извършване на следващото такова.
(9) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2017 г.) Протоколът по ал. 8 се предоставя на собственика или ръководителя на обекта, в който са монтирани системата или съоръжението.


Чл. 32. Не се извършва сервизно обслужване на пожарогасителите, описани в приложение С от БДС ISO 11602-2 "Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване".


Чл. 33. При замяна на части от пожарогасител се използват само такива, определени от производителя на пожарогасителя.


Чл. 34. Процедурите по сервизно обслужване на противопожарните уреди, при които пожарогасителният прах е в контакт с атмосферата, могат да бъдат извършвани само в сервизи, където относителната влажност на въздуха е до 70 % и температурата е минимум 15 °C.


Чл. 35. Отворените опаковки с пожарогасителен прах и с пенообразувател, които не са били изцяло използвани, трябва да бъдат изолирани от околния въздух.


Чл. 36. При изгубване, противозаконно отнемане или унищожаване на издадено разрешение в срок от 24 часа от настъпване на съответното събитие или от узнаването му търговецът писмено уведомява органа, който го е издал, като описва обстоятелствата.

Раздел V.
Регистър на издадените и отнетите разрешения (Загл. изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.)

Раздел V.
Регистър на издадените разрешения


Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) В ГДПБЗН - МВР се води регистър на издадените и отнетите разрешения, съдържащ:
1. фирма/наименование на търговеца, организационно-правна форма, седалище и адрес на управление;
2. единен идентификационен код (ЕИК), когато търговецът е регистриран по реда на Търговския закон;
3. имената на лицата, представляващи търговеца;
4. номер на издаденото разрешение и дата на издаване;
5. наименование на органа, издал разрешението;
6. вид на дейността;
7. териториален обхват на дейността съгласно чл. 2;
8. имената на ръководителите и лицата, непосредствено осъществяващи дейността;
9. списък на собствената или наетата техника - за дейностите по чл. 3, т. 1 и 2;
10. наименование и адрес на обектите, за които има сключен договор, и дата на сключване/прекратяване на договора - за дейностите по чл. 3, т. 1, 2 и 3;
11. списък с адресите на сервизите, в които ще се осъществява дейността по чл. 3, т. 4, а за мобилните сервизи - регистрационен номер на моторното превозно средство;
12. предприети административнонаказателни мерки срещу лицето, получило разрешението - номер, дата на издаване и дата на влизане в сила на наказателните постановления и описание на нарушенията;
13. основание, дата и срок на отнемане на разрешението.
(2) Редът за водене на регистъра по ал. 1 се определя от директора на ГДПБЗН - МВР.
(3) Редът за достъп до данните, съхранявани в регистъра по ал. 1, е в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.


Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) Информация за издадените и отнетите разрешения за осъществяване на дейности по чл. 3 се публикува на интернет страницата на ГДПБЗН - МВР.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) Информацията по ал. 1 съдържа:
1. фирма/наименование на търговеца, организационно-правна форма, седалище и адрес на управление;
2. единен идентификационен код (ЕИК), когато търговецът е регистриран по реда на Търговския закон;
3. номер на издаденото разрешение и дата на издаване;
4. наименование на органа, издал разрешението;
5. вид на дейността;
6. териториален обхват на дейността съгласно чл. 2;
7. основание, дата и срок на отнемане на разрешението.

Раздел VI.
Контрол на дейността на търговците


Чл. 39. (1) Контролът на дейността на търговците се осъществява чрез извършване на проверки от органите за ПБЗН.
(2) Проверките по ал. 1 имат за цел да установят наличието на условия за осъществяване на дейността от търговеца, спазването на условията, при които е било издадено разрешението, и спазване на реда за осъществяване на дейността.
(3) Проверките са:
1. контролни - извършват се до три месеца след:
а) издаване на разрешение за осъществяване на дейности по чл. 3;
б) сключване на договор с юридически и физически лица за осъществяване на дейностите по чл. 3, т. 1 и 2, с изключение на договорите за мероприятия с краткосрочен характер;
2. периодични - извършват се не по-малко от един път на три години;
3. по сигнали, в които са изложени конкретни данни за нарушаване на реда и условията за осъществяване на дейностите, за които е получено разрешение по чл. 3.


Чл. 40. Проверките по чл. 39, ал. 3 се извършват от комисии, назначени със заповед на директора на ГДПБЗН - МВР или оправомощено от него длъжностно лице.


Чл. 41. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.)

Чл. 42. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.)

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2017 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) При констатиране на нарушения на изискванията на ЗМВР, регламентиращи задълженията на търговеца, свързани с извършването на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и/или изискванията на тази наредба служител от комисията по чл. 40, заемащ длъжност по чл. 143, ал. 1, т. 3 ЗМВР, съставя акт за установяване на административно нарушение.
(2) Въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение по ал. 1 директорът на ГДПБЗН - МВР, или директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" издава наказателно постановление.


Чл. 44. Отнемането на разрешение по чл. 3 се извършва при условията и по реда, определени в ЗМВР.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Противопожарно обследване" е проверка за установяване съответствието на обекта с техническото състояние, при което същият е въведен в експлоатация, както и с правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, действащи към момента на извършване на проверката.
2. "Пожарен контрол" е контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ в обекта.
3. "Противопожарни уреди" са носимите и возимите пожарогасители съгласно БДС EN 3 "Носими пожарогасители" и БДС EN 1866 "Возими пожарогасители".
4. "Противопожарни системи и съоръжения" са пожароизвестителните и пожарогасителните системи, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина.
5. "Произшествие" е всяко събитие - пожар, бедствие или извънредна ситуация, изискващо незабавно извършване на пожарогасителни и/или спасителни дейности.
6. "Обект" е недвижим имот, на територията на който се осъществява дейността, а за дейностите по сервизно обслужване на противопожарни уреди - сервизът (включително мобилен сервиз), в който се осъществява дейността.
7. "Търговец" е физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец на територията на държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.) За воденето на регистъра по чл. 132, ал. 6 от ЗМВР, планирането и отчитането на контролната дейност на търговците към Интегрираната система за управление (ИСУ - ПБЗН) по § 1а от допълнителните разпоредби на Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол се създава и експлоатира допълнителен модул "Търговци". Правилата за функционирането и използването му се определят със заповед на директора на ГДПБЗН - МВР.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 17, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 129, ал. 9 от ЗМВР.


§ 3. Отменя се Наредба № Iз-2815 от 7.11.2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност (обн., ДВ, бр. 91 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2012 г.).


§ 4. (1) До влизане в сила на наредбата по чл. 129, ал. 7 ЗМВР търговците могат да получат разрешение за осъществяване на дейности по чл. 129, ал. 2 ЗМВР, ако разполагат с персонал с квалификация, както следва:
1. лицата, които ще ръководят пожарогасителната дейност, спасителната дейност и противопожарното обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти, отговарят на едно от следните изисквания:
а) притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър" или по-висока в област "технически науки" по специалност "Пожарна и аварийна безопасност" или други сходни специалности в сферата на ПБ, придобита в акредитирани висши учебни заведения в страната или в чужбина;
б) притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър" или по-висока по други специалности в област "технически науки", завършили са курс за първоначална професионална подготовка във факултет "ПБЗН" при Академията на МВР и са работили не по-малко от 3 години в структурните звена за ПБЗН по съответното направление на дейност;
в) притежават завършено средно образование и са работили не по-малко от 5 години на офицерска длъжност и/или длъжност от категория Г или по-висока в структурните звена за ПБЗН по съответното направление на дейност;
2. лицата, които непосредствено ще осъществяват пожарогасителна дейност и спасителна дейност, отговарят на изискванията на т. 1 или на едно от следните изисквания:
а) притежават средно образование и са преминали курс за първоначална професионална подготовка по направлението на дейност в Академията на МВР или в сродни учебни заведения на други държави;
б) притежават средно образование и са прослужили не по-малко от 3 години в структурните звена за ПБЗН по направлението на дейност;
в) водачите на пожарен или спасителен автомобил отговарят на условията по буква "а" или буква "б" и притежават свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория;
3. лицата, които непосредствено ще осъществяват противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти, отговарят на изискванията по т. 1 или притежават завършено средно образование и са работили не по-малко от 5 години в структурните звена за ПБЗН по направление държавен противопожарен контрол и превантивна дейност;
4. лицата, които ще ръководят дейността по поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения, притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър" или по-висока в област "технически науки", придобита в акредитирани висши учебни заведения в страната или в чужбина, и отговарят на условията по т. 5;
5. лицата, които непосредствено ще осъществяват дейностите по поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения и сервизно обслужване на противопожарни уреди:
а) притежават удостоверение за завършен курс за обучение в Академията на МВР или в центровете за професионално обучение, лицензирани по реда на Закона за професионалното образование и обучение;
б) притежават удостоверение за завършен курс за поддържане и актуализиране на квалификацията на всеки 5 години след издаване на удостоверението по т. 1;
6. след завършване на обучението по т. 5 теоретичните и практическите знания и умения на лицата се оценяват от изпитна комисия, назначена от обучаващата организация, с включени представители от Академията на МВР;
7. обучението по т. 5 се извършва по програма, разработена от Академията на МВР и съгласувана от ГДПБЗН - МВР;
8. критериите, на които следва да отговарят центровете за професионално обучение за извършването на обучението по т. 5, се определят съвместно от директора на ГДПБЗН - МВР и председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение.


§ 5. Търговците, получили разрешение за осъществяване на дейности по реда на Наредба № Iз-2815 от 7.11.2011 г., са длъжни да приведат организацията на дейността в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до една година от влизането и в сила.


§ 6. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-531 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИ И/ИЛИ ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДИ, СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ, ОТ ТЪРГОВЦИ И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЯХ


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 09.12.2014 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-531 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИ И/ИЛИ ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДИ, СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ, ОТ ТЪРГОВЦИ И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЯХ


(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 09.02.2018 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-531 ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТИ И/ИЛИ ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА УРЕДИ, СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ, ОТ ТЪРГОВЦИ И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЯХ


(ОБН. - ДВ, БР. 11 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 09.02.2021 Г.)

§ 20. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на § 5 и 10, които влизат в сила от 1 септември 2021 г.

Приложение № 1 към чл. 10, ал. 2

(Доп. - ДВ, бр. 33 от 2017 г.)

 
 

 

ТАБЛИЦА

за минималните количества индивидуална екипировка и лични предпазни средства за лицата, които ръководят и непосредствено осъществяват дейности по чл. 3, т. 1 и 2

 

 

Оборудване

Мярка

Количество

1.

Задръжка шлангова

бр.

1

2.

Калъф за ключ за съединители

бр.

1

3.

Калъф за пожарникарска киркобрадва

бр.

1

4.

Ключ за съединители тип Storz В/С

бр.

1

5.

Маска за въздушен дихателен апарат

бр.

1

6.

Облекло пожарникарско топлозащитно

к-т

1

7.

Пожарникарска каска

бр.

1

8.

Пожарникарска киркобрадва

бр.

1

9.

Пожарникарски ботуши (обувки)

чф.

1

10.

Пожарникарски колан с карабина

бр.

1

11.

Пожарникарски ръкавици

чф.

1

12.

Водозащитен ръчен прожектор с акумулаторна батерия

бр.

1

 

 

Забележка. Екипировката и личните предпазни средства по т. 5, 6, 7, 9 и 11 са индивидуални.


Приложение № 2 към чл. 10, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.)


ТАБЛИЦА

за минималните количества на техниката и оборудването на автомобилите в зависимост от дейността за осъществяване на дейности по чл. 3, т. 1 и 2

 

Вид на техниката и оборудването

Мярка

Количество за един автомобил

 

 

за осъществяване на дейността по чл. 3, т. 1

за осъществяване на дейността по чл. 3, т. 2

за осъществяване на дейностите по чл. 3, т. 1 и 2

1

2

3

4

5

6

1.

Брадва обикновена

бр.

1

1

1

2.

Боти диелектрични за работно напрежение >= 1000 V

чф.

2

2

2

3.

Водосъбирател тип А/ВВ

бр.

1

-

1

4.

Въже спасително с карабина с дължина не по-малко от 20 m

бр.

2

2

2

5.

Въже за разузнаване с дължина не по-малко от 100 m

бр.

1

1

1

6.

Въже за смукателна линия с дължина 20 m

бр.

1

 -

1

7.

Въже за клапана на смукателна цедка с дължина 20 m

бр.

1

1

1

8.

Дихателен апарат със сгъстен въздух с основна и резервна бутилка

к-т

3

3

3

9.

Електрогенератор с минимална мощност 5 kW

бр.

-

1

1

10.

Заземители с проводник и кабелни обувки

к-т

1

1

1

11.

Ключ за хидрант с комплект шапки

бр.

1

-

1

12.

Ключ за съединител универсален

бр.

2

 -

2

13.

Кръпки шлангови метални, универсални В/С

бр.

9

-

9

14.

Кирка обикновена

бр.

1

1

1

15.

Канджа с върлина с дължина 4 m

бр.

1

 -

1

16.

Клещи ножици за стомана с min AE 10 mm

бр.

1

1

1

17.

Килимче диелектрично за работно напрежение >= 5000 V

бр.

1

1

1

18.

Ключ за подземен спирателен кран комбиниран

бр.

1

 -

1

19.

Конус светлоотражателен за пътна сигнализация

бр.

4

4

4

20.

Лопата крива

бр.

3

3

3

21.

Лост стоманен голям, дължина от 0,8 до 2 m

бр.

1

1

1

22.

Автоаптечка съгласно ЗДвП

бр.

1

 1

1

23.

Мостче шлангово

бр.

2

-

2

24.

Моторен трион за дърво

бр.

1

1

1

25.

Носилка санитарна

бр.

1

1

1

26.

Пневматична повдигателна възглавница (3 бр.) с височина на повдигане >= 14 cm и повдигателно тегло >= 6000 kg в комплект с редуцир-вентил, пулт за управление и бутилка със сгъстен въздух

к-т

 -

1

1

27.

Пеноструйник

бр.

2

-

2

28.

Пожарогасител прахов 6 kg ABC

бр.

1

1

1

29.

Пожарогасител СО2 от 5 kg

бр.

1

1

1

30.

Променител "Storz" B/C

бр.

6

-

6

31.

Помпа електрическа, потопяема с дебит >= 10 l/s

бр.

1

-

1

32.

Прожектор носим взривозащитен със зарядно устройство

бр.

1

1

1

33.

Разклонител трипътен

бр.

2

 -

2

34.

Ръкавици диелектрични за работно напрежение >= 1000 V

чф.

2

2

2

35.

Стойка водовземателна комбинирана

бр.

2

 -

2

36.

Струйник с кран C

бр.

2

-

2

37.

Струйник с кран B

бр.

2

-

2

38.

Стълба 4-звенна сглобна, 8 m

бр.

1

1

1

39.

Смукателна цедка

бр.

1

-

1

40.

Самарче шлангово

бр.

2

-

2

41.

Тръба смукателна AE110 - 125 mm с обща дължина >= 8 m

бр.

1

 -

1

42.

Тръба смукателна AE 75 mm с обща дължина >= 8 m

бр.

1

 -

1

43.

Хидроелеватор (плиткосмукач)

бр.

1

 -

1

44.

Хидравлични режещи и разпъващи инструменти, включващи 1 бр. режещ, 1 бр. разпъващ и 1 бр. комбиниран инструмент

к-т

 -

1

1

45.

Чук от 1 - 3 kg

бр.

-

1

1

46.

Шланг D с дължина 20 m

бр.

4

 -

4

47.

Шланг C с дължина 20 m

бр.

6

 -

6

48.

Шланг B с дължина 20 m

бр.

5

 -

5

49.

Шланг формоустойчив за пенообразувател

бр.

1

 -

1

50.

Шиш разузнавателен

бр.

1

1

1

51.

Щанга стоманена малка (кози крак)

бр.

1

1

1

52.

Моторен циркуляр в комплект с 4 диска за метал и неметал

бр.

-

1

1

53.

Мобилна радиостанция

бр.

2

2

2Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1

СПИСЪК
с минималните технически средства и оборудване за осъществяване на дейността по чл. 3, т. 4

1. Комплект ключове за монтиране и демонтиране на главите на пожарогасителите.
2. Устройство за захващане (стягане) на пожарогасителите при разглобяване и пълнене.
3. Везна с обхват минимум 150 килограма и точност 0,05 килограма за измерване теглото на пожарогасителите.
4. Везна с обхват минимум 3 килограма и точност 0,001 килограма за измерване теглото на патроните на пожарогасителите с газов патрон.
5. Уред за осветяване и визуална проверка на вътрешната повърхност на бутилките на пожарогасителите.
6. Манометър за проверка на налягането в пожарогасителите и на изправността на устройствата за индикация на налягането (за пожарогасители с такива устройства).
7. Компресор или друг уред за пропускане на въздух през изпускателните отвори в капака на пожарогасителя, струйника, маркуча и вътрешната тръба на пожарогасителя.
8. Мерителен съд, разграфен за отмерване на количеството пенообразувател за водопенните пожарогасители.
9. Мерителен съд, разграфен за отмерване на гасителното вещество за пожарогасителите с вода и пожарогасителите с вода с добавки.
1 3. Затворена система за пълнене с прах.
11. Регулируем източник на налягане - висока/ниска страна минимум 200/20 бара.
12. Комплект накрайници за създаване на налягане в обслужените пожарогасители.
13. Комплект гаечни ключове, клещи.
14. Оборудване за хидростатично изпитване на пожарогасителите, в т.ч. устройство за изсушаване на бутилките.
15. Херметически затварящи се съдове или опаковки за съхранение на пожарогасителните вещества - за всеки вид използвано гасително вещество - прах ВС, прах АВС и различните видове пенообразувател.
16. Уред за измерване и контрол на влажността в сервиза.
17. Термометър с точност 1°С за измерване на температурата в сервиза.


Приложение № 4 към чл. 15

СПИСЪК
с минималните технически средства и оборудване за осъществяване на дейността по чл. 3, т. 5

1. Тестер за димни пожароизвестители.
2. Тестер за термични пожароизвестители.
3. Телескопична или сглобяема мачта с работна височина 9 м.
4. Електронен измервателен уред (мултицет).
5. Набор от отвертки, клещи.
6. Термометър с точност 1°С за проверка на температурата в помещенията с газови пожарогасителни системи.
7. Уред за измерване на налягането на вътрешните пожарни кранове.
8. Уред със съответните накрайници (съединители) с работно налягане минимум 12 бара за изпитване на шланговете на вътрешните пожарни кранове.
9. Водопроводни ключове - минимум 2 броя с обхват минимум 2".
10. Ключ за съединителите на шланговете на вътрешните пожарни кранове.

Забележка. Тестерите по т. 1 и 2 могат да бъдат обединени в един комбиниран тестер.


Приложение № 5 към чл. 18, ал. 2, т. 4

(Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.)

ДНЕВНИК

за регистриране на ликвидираните произшествия и дежурствата

 

Дата

Час на излизане

Вид на произ- шествието

Наименование на обекта

Адрес на обекта

Брой ПА (СА)

Брой наети лица

Час на ликвидиране

Час на прибиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 6 към чл. 18, ал. 2, т. 5 и чл. 26, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 11 от 2021 г., в сила от 09.02.2021 г.)


Рег. № __________ /__________ 20__ г.

ДО

___________________________

Гр. ________________________

СПРАВКА

ОТНОСНО: Участие на сили и средства на _______________________________________________________

___________________________ в ликвидиране на възникнало произшествие

Уведомяваме Ви, че на _________ 20__ г. в ____ ч. ____ мин.

се получи съобщение за ____________________________________________________________________________________

(вид на произшествието)

в обект: ____________________________________________________________________________________________,

собственост на: _____________________________________________________________________________________,

област: ____________________________________, община: _______________________________________________,

населено място: ____________________, адрес: __________________________________________________________,

отрасъл: ________________________________________________________________________________________________.

За ликвидиране на произшествието в ______ ч. ____ мин. на ___________ 20__ г.

заминаха ___________ бр. пожарни (спасителни) автомобили и _______________________ личен състав.

Време на пристигане: ____________ ч. ______ мин. на _________________________________________ 20___ г.

Време на ликвидиране на произшествието: ______ ч. ____ мин. на ___________________________ 20___ г.

Силите и средствата се завърнаха в ______ ч. ____ мин. на ___________________________________ 20___ г.

Застрашени хора: 0да 0не

Евакуация на хора: 0да 0 не

Евакуация на имущество: 0да 0не

Предполагаема причина за възникване на произшествието: __________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

При произшествието е унищожено: _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Спасено: ___________________________________________________________________________________________

Загинали и пострадали граждани и длъжностни лица:

1. _____________________________________________________________________________________________________

(инициали на загиналите и пострадалите и вид на нараняването)

2. _____________________________________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________________________________

Други данни: ______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Дата на изготвяне: __________ 20__ г.

Изготвил: _________________________

                                                                                                                  Търговец: _________________

                                                                                                                                    (подпис и печат)
Приложение № 7 към чл. 18, ал. 3, т. 2 и чл. 30, ал. 2


 
ПРОТОКОЛ №
за резултатите от извършено противопожарно обследване
 
на ....................................................................................................................................., гр. (с.) ......................................................................................................
(наименование на обекта, на който е извършено противопожарно обследване)
адрес .............................................................................................................................................................................................................................................................
(изписва се точният адрес на обекта)
................................................................................................................................................................................................................................................................
Днес, ........... 20.. г. ........................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия, длъжност)
..........................., служител на ............................................................................................................................................................................................................................
(наименование на организацията)
..........................., адрес: гр./с. ..........................., обл. ........................................................................................................................................................................................
ЕИК: ..........................., тел.: ...........................................................................................................................................................................................................................
съставих настоящия протокол от извършеното противопожарно обследване на ....... 20... г. в присъствието на определените от ръководството на обекта представители:
1. .............................................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия, длъжност)
2. .............................................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия, длъжност)
3. .............................................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия, длъжност)
По състоянието на пожарната безопасност на обекта се констатира следното:
1. Характеристика на обекта: ....................................................................................................................................................................................................................................
(прави се кратка характеристика на обекта: предназначение,
................................................................................................................................................................................................................................................................
категория по пожарна опасност, степен на огнеустойчивост, етажност, площ, брой пребиваващи, РЗП и др.)
2. По организацията на пожарната безопасност в обекта: ............................................................................................................................................................................................................
(описва се организацията за осигуряване на ПБ
................................................................................................................................................................................................................................................................
и издадените документи съгласно нормативните изисквания, в т.ч. създадената организация за сервизно обслужване на ПП уреди и поддържане
................................................................................................................................................................................................................................................................
и обслужване на ПП системи и съоръжения)
3. Създадени условия за евакуация: ...............................................................................................................................................................................................................................
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
на обекта с нормативните изисквания)
4. Създадени условия за пожарогасене: ...........................................................................................................................................................................................................................
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
на обекта с нормативните изисквания)
5. Пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации: ...............................................................................................................................................................................................................
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ
................................................................................................................................................................................................................................................................
на обекта с нормативните изисквания)
6. Технологичен процес и оборудване: .............................................................................................................................................................................................................................
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
на обекта с нормативните изисквания)
7. Състояние на строителните конструкции и елементи: ...........................................................................................................................................................................................................
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
на обекта с нормативните изисквания)
8. Вътрешна планировка: ...........................................................................................................................................................................................................................................
(сравнява се и се описва фактическото състояние на ПБ
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
на обекта с нормативните изисквания)
9. Генерален план и състояние на територията на обекта: ..........................................................................................................................................................................................................
(сравнява се и се описва фактическото
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания)
10. Състояние на електрическите инсталации и съоръжения: .......................................................................................................................................................................................................
(сравнява се и се описва фактическото
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания)
11. Състояние на отоплителните и вентилационните инсталации ......................................................................................................................................................................................................
(сравнява се и се описва фактическото
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
състояние на ПБ на обекта с нормативните изисквания)
12. Изпълнение на мероприятия от предходния протокол от извършено противопожарно обследване:
................................................................................................................................................................................................................................................................
(описват се изпълнените и неизпълнените предписани мероприятия)
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
За отстраняване на констатираните нарушения
 
ПРЕДЛАГАМ:
№ по ред Описание на мероприятията Нормативно основание
     
     
     
     
     
     
     
     
Собственик/ръководител на обекта: ..............................................................................................................................................................................................................................
адрес: гр./с. .............................., обл. .............................., тел.: ........................................................................................................................................................................
(наименование, адрес и телефон на организацията/лицето, собственик/ръководител на обекта)
 
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра, по един за търговеца, извършил противопожарното обследване, и един за ръководителя или собственика на обекта.
 
ИЗВЪРШИЛ ПРОВЕРКАТА:  
 
1. ............................................................................................................
  (трите имена, подпис)
ПРИСЪСТВАЛИ ПРИ ПРОВЕРКАТА:  
 
1. ............................................................................................................
  (трите имена, подпис и длъжност)
 
2. ............................................................................................................
  (трите имена, подпис и длъжност)
   
ПРЕДАЛ: ........................................ ПОЛУЧИЛ: ........................................
(ръководител/упълномощен (подпис, печат) (собственик/представител (подпис)
представител на ........................................ на собственика) ........................................
организацията, извършила (име, фамилия)   (име, фамилия,
обследванто)     длъжност)
  ........................................   ........................................
  (дата)   (дата)
       


Приложение № 8 към чл. 31, ал. 4

 

ДНЕВНИК

за отразяване на данните от извършеното техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на противопожарни уреди

от ____________________________________________________________

(наименование на търговеца)

 

 

 

 

Дата на

обслуж-

ването

 

Вид на

 противо-

пожарния

уред

 

Марка, модел

 

Сериен №

 

Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане

или хидростатично изпитване)

 

Стикер №

 

Търговско наименование на пожаро-

гасителното в-во (при презареждане с прах или пенообразувател)

 

Дата на следващо обслужване (по колона 6)

 

Подпис

на

техника

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

8

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележки: 1. Дневникът се прошнурова и подпечатва с печата на търговеца, като всички страници се номерират.

                        Поредните номера на вписванията започват от № 1 и завършват при изчерпване на дневника.

                    2. Дневникът се съхранява не по-малко от десет години след попълването му.

 Приложение № 9 към чл. 31, ал. 5

(Доп. - ДВ, бр. 33 от 2017 г.)

 
ПРОТОКОЛ № .......
за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно)
 
Днес, ............... 20 г., в гр/с. .......................... ръководителят (упълномощеният представител) ..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
на ...................................., адрес: гр./с. ..............., обл. .................., ЕИК: .................., тел.: .............................................................................................................................................
(наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители)
предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:
№ по ред Иденти- фика- ционна марки- ровка на всеки пожаро- гасител (марка, модел, сериен номер и др.) Кате- гория на пожаро- гасителя съгласно т. 4.3.2.2 от БДС ISO 11602- 2:2002 Маса на заре- дения пожаро- гасител, kg Вид на пожаро- гасител- ното вещество (вода, прах, СО2 или др.) Търговско наимено- вание на пожаро- гасител- ното в-во (при преза- реждане с прах или пенообра- зувател) Вид на извър- шеното обслуж- ване (техни- ческо обслуж- ване, преза- реждане или хидро- статично изпит- ване на устой- чивост на налягане) Дата на извър- шеното обслуж- ване Име на лицето, извър- шило обслуж- ването Подпис на лицето, извър- шило обслуж- ването Номер на стикер
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
 
Собственик на пожарогасителя/ите: ..................., адрес: гр./с. ...................., обл. .........................., тел.:...........................................................................................................................................
(наименование, адрес и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)
 
Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.
 
ПРЕДАЛ: ........................................ ПРИЕЛ: ........................................
(ръководител/упълномощен (подпис, печат) (собственик/представител (подпис)
представител на ........................................ на собственика) ........................................
организацията, извършила (име, фамилия)   (име, фамилия,
обслужването)     длъжност)
       
Забележка. Протоколът се съхранява до времето за извършване на следващото техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума