навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-32 ОТ 2011 Г. ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ДВ, БР. 104 ОТ 2011 Г.)

В сила от 01.09.2014 г.
Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.73 от 2 Септември 2014г.


§ 1. В чл. 1 се създава т. 7:
"7. условията и редът за извършване на първоначална проверка за установяване на съответствието на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с втечнен нефтен газ и сгъстен природен газ (ВНГ или СПГ) с техническите изисквания, определени в чл. 20 от Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (обн., ДВ, бр. 21 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2014 г.) (Наредба № Н-3)."

§ 2. В чл. 4, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 се създава буква "в":
"в) за извършване на първоначални проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ".
2. В т. 3, буква "б":
а) в основния текст думите "проверки на" се заличават;
б) в буква "аа" преди думата "леки" се добавя "проверки на";
в) в буква "бб" преди думата "автобуси" се добавя "проверки на";
г) в буква "вв" преди думата "автобуси" се добавя "проверки на";
д) в буква "гг" преди думата "пътни" се добавя "проверки на";
е) създава се буква "дд":
"дд) първоначални проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ".
3. В т. 5, буква "б":
а) в основния текст думите "проверки на" се заличават;
б) в буква "аа" преди думата "леки" се добавя "проверки на";
в) в буква "бб" преди думата "автобуси" се добавя "проверки на";
г) в буква "вв" преди думата "автобуси" се добавя "проверки на";
д) в буква "гг" преди думата "автомобили" се добавя "проверки на";
е) в буква "дд" преди думата "пътни" се добавя "проверки на";
ж) се създава буква "ее":
"ее) първоначални проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ".

§ 3. В чл. 11 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 се създават т. 17, 18 и 19:
"17. автоматична проверка за наличието на:
а) задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и задължителна застраховка "Злополука" на пътниците - когато е предоставен технически съвместим с информационната система по тази алинея достъп до базата с данни за платените застраховки от Комисията за финансов надзор, управление "Застрахователен надзор";
б) платен данък върху превозното средство - когато е предоставен технически съвместим с информационната система по тази алинея достъп до базата с данни за платен данък от съответната община;
18. еднозначно идентифициране на документа за платен данък върху превозното средство;
19. въвеждане на номера на знака към съответната застрахователна полица, издаден от Гаранционния фонд по чл. 287, ал. 1 от Кодекса за застраховането."
2. (В сила от 02.09.2014 г.) В ал. 7 след думата "работи" се добавя "и на Държавна агенция "Технически операции" и след думата "министерството" се добавя "или на агенцията".

§ 4. В чл. 13, ал. 2 след абревиатурата "ADR" се добавя "или първоначални проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ".

§ 5. В чл. 14, ал. 1 след думата "извършване" се добавя "на първоначални проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ,".

§ 6. В чл. 29 се създават ал. 3 и 4:
"(3) Пътните превозни средства с допълнително монтирани уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, подлежат на първоначална проверка за установяване на съответствието им с изискванията по чл. 20 от Наредба № Н-3 преди първия периодичен преглед на ППС след извършването на монтажа на уредбата.
(4) Първоначална проверка за установяване на съответствието с изискванията по чл. 20 от Наредба № Н-3 се извършва и когато при периодичния преглед на ППС се установи несъответствие между данните от монтираната от производителя табелка на резервоара от уредбата, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, и данните за резервоара, вписани в информационната система по чл. 11, ал. 3 при предишен периодичен преглед на същото ППС."

§ 7. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се отменя;
б) в т. 4 в края на изречението се добавя "или документ, че са освободени от данък съгласно чл. 58 от Закона за местните данъци и такси" и се създава изречение второ: "Документите трябва да са обозначени или маркирани за еднозначно идентифициране чрез информационната система по чл. 11, ал. 3."
2. Създават се ал. 3, 4 и 5:
"(3) При първоначална проверка на допълнително монтирана в МПС уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, освен документите по ал. 1 се представя и протокол за монтиране на уредбата по чл. 20, ал. 2 от Наредба № Н-3.
(4) Документите по ал. 1, т. 4 се изискват, когато при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство.
(5) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или оправомощено от него лице утвърждава елементите за маркиране на документите по ал. 1, т. 4 и осигурява изработването им. Общините получават елементите за маркиране срещу платена от тях цена."

§ 8. Създава се чл. 33а:
"Чл. 33а. (1) Първоначалните проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, включват проверките, определени в част II, раздел IV, буква "а" на методиката по чл. 31, ал. 1.
(2) При извършване на периодичен преглед на ППС, произведени с уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, или дооборудвани с такава, прегледът включва елементите по чл. 31, ал. 1, както и съответните допълнителни проверки във връзка с уредбата, определени в част II, раздел IV, буква "б" на методиката по чл. 31, ал. 1."

§ 9. (В сила от 02.09.2014 г.) В чл. 34, ал. 4 след думите "Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" се добавя "или оправомощено от него длъжностно лице".

§ 10. В чл. 37, ал. 3 след думата "данните" се добавя "за регистрационния номер и/или за идентификационния номер на превозното средство".

§ 11. В чл. 38 се създават ал. 7 - 9:
"(7) При първоначална проверка на допълнително монтирана в МПС уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ по чл. 33а, ал. 1, председателят на комисията, извършила проверката, издава удостоверение за първоначална проверка на уредба за ВНГ или СПГ (приложение № 8а).
(8) Когато заключението от проверката по чл. 33а, ал. 1 е, че монтираната в МПС уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, съответства на изискванията на Наредба № Н-3, председателят на комисията издава съответния стикер, обозначаващ вида на горивото.
(9) При извършване на периодичен преглед на ППС, произведено с уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, или дооборудвано с такава, удостоверението и знакът се издават, когато заключението от прегледа е, че ППС е технически изправно и уредбата, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, отговаря на изискванията, определени в част II, раздел IV на методиката по чл. 31, ал. 1."

§ 12. В чл. 43 се създават ал. 5 - 7:
"(5) При извършването на първоначална проверка на допълнително монтирана в ППС уредба за работа на двигателя с ВНГ или СПГ председателят на комисията:
1. въвежда в протокола (приложение № 14) данни за превозното средство, за вида на горивото, за резервоара на уредбата и за лицето, монтирало уредбата;
2. разпечатва данните върху протокола и го предоставя на члена на комисията;
3. след извършване на проверките от члена на комисията отбелязва в протокола заключението за съответствие на уредбата с изискванията, подписва и подпечатва протокола;
4. когато заключението от първоначалната проверка е, че уредбата отговаря на изискванията:
а) поставя върху протокола стикер с идентификационен номер;
б) сканира протокола, чрез което въвежда данните от извършената проверка в информационната система за електронно регистриране на прегледите, като проверява съответствието на данните/отбелязванията от оригинала на протокола и тези в системата; при констатирани несъответствия нанася корекциите в данните от протокола, въведени в системата;
в) издава удостоверение за първоначална проверка на уредбата за ВНГ или СПГ със заключение за съответствие (приложение № 8а);
г) поставя знака, определен в чл. 46, ал. 1, т. 12 от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства и стикера, обозначаващ вида на горивото по чл. 38, ал. 8, на задното стъкло от вътрешната страна в горния ляв ъгъл (или на подходящо място на челното стъкло, ако МПС няма задно стъкло);
д) предоставя на лицето, представило ППС за първоначална проверка, документите по чл. 30 и удостоверението за първоначална проверка на уредбата за ВНГ или СПГ;
5. когато заключението от първоначалната проверка е, че уредбата не отговаря на изискванията:
а) поставя върху протокола стикер с идентификационен номер;
б) сканира протокола, чрез което въвежда данните от извършената проверка в информационната система за електронно регистриране на прегледите, като проверява съответствието на данните/отбелязванията от оригинала на протокола и тези в системата; при констатирани несъответствия нанася корекциите в данните от протокола, въведени в системата;
в) издава удостоверение за първоначална проверка на уредбата за ВНГ или СПГ със заключение за несъответствие (приложение № 8а);
г) предоставя на лицето, представило ППС за първоначална проверка, документите по чл. 30 и удостоверението за първоначална проверка на уредбата за ВНГ или СПГ.
(6) При периодичен преглед на ППС, произведени с уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, или дооборудвани с такава, председателят на комисията удостоверява с подпис върху попълнения от техническия специалист протокол, че прегледът е извършен съгласно изискванията, определени в част II, раздел IV на методиката по чл. 31, ал. 1, и прави заключение за съответствието на уредбата с изискванията на Наредба № Н-3.
(7) Председателят на комисията, извършила периодичния преглед на ППС по ал. 6, предоставя на лицето, представило ППС за преглед:
1. удостоверението за техническа изправност (част I, буква А и част II) и издава знак за периодичен преглед - когато ППС е технически изправно и когато уредбата, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, отговаря на изискванията, определени в Наредба № Н-3, като отбелязва това обстоятелство в удостоверението;
2. удостоверението за техническа изправност (съответно част I, буква Б или В) - когато техническото състояние на ППС поради констатираните технически неизправности допуска ППС да се придвижи до място за тяхното отстраняване или не се допуска ППС да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване, и/или когато уредбата не отговаря на изискванията, определени в Наредба № Н-3, като отбелязва тези обстоятелства в удостоверението."

§ 13. В чл. 44 се създава ал. 5:
"(5) При извършването на първоначална проверка на ППС с допълнително монтирани уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, техническият специалист, участващ в комисията, отразява съответните данни в протокола за първоначална проверка (приложение № 14), подписва и подпечатва протокола."

§ 14. В приложение № 2 към чл. 17 се правят следните допълнения:
1. След думата "Валидно" се добавя "от ……….".
2. След думата "Валиден" се добавя "от ………….".
3. След колоната "Проверка на ППС по АDR" се създава колона "Първоначална проверка на уредбите ВНГ/СПГ" със следните две подколони: "Свидетелство за начална професионална квалификация №, дата, издадено от" и "Свидетелство за периодично обучение №, дата, издадено от".
4. Думите "Министър: …………………" се заменят с "Министър или оправомощено от него лице със Заповед № …………".

§ 15. В приложение № 3 към чл. 18, ал. 1 след колоната "Проверка на ППС по АDR" се създава колона "Първоначална проверка на уредбите ВНГ/СПГ" със следните две подколони: "Свидетелство за начална проф. квалификация №, дата, издадено от" и "Свидетелство за периодично обучение №, дата, издадено от".

§ 16. В приложение № 3а към чл. 24, ал. 4 след колоната "Проверка на ППС по АDR" се създава колона "Първоначална проверка на уредбите ВНГ/СПГ" със следните две подколони: "Свидетелство за начална проф. квалификация №, дата, издадено от" и "Свидетелство за периодично обучение №, дата, издадено от".

§ 17. В приложение № 5 към чл. 31, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В част I, в т. 2, буква "б" от третата колона относно елемент 6.1.3 думите "липсва паспорт на АГУ" се заменят с "липсва опознавателният знак, определен в чл. 46, ал. 1, т. 12 от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства".
2. В част II:
а) в раздел I, т. I:
аа) в т. 1.8 изречение първо се изменя така: "опознавателния знак, определен в чл. 46, ал. 1, т. 12 от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства";
бб) създава се т. 2:
"2. Периодичен преглед на ППС се извършва, ако са представени съответните документи по чл. 30. Преди началото на прегледа председателят на комисията проверява представените документи. След започване на прегледа проверява резултатите от автоматичната проверка в информационната система по чл. 11, ал. 3 за наличието на платени:
а) задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и задължителна застраховка "Злополука" на пътниците - когато такава се изисква;
б) данък върху превозното средство.
Когато при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство, председателят на комисията сканира представения от лицето, представило МПС за преглед/първоначална проверка, документ, маркиран със стикер за еднозначно разпознаване. Прегледът се извършва след потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство.
Когато информационната система по чл. 11, ал. 3 няма достъп до базата с данни за платените задължителни застраховки, председателят на комисията вписва в информационната система номера на знака към съответната застрахователна полица.
Когато при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство и/или задължителна застраховка (когато има достъп до базата данни за автомобилните застраховки), председателят на комисията отразява несъответствията в протокола (приложения № 9, 10, 11 или 15) и не извършва периодичния преглед на ППС /първоначалната проверка на уредбите, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ.";
б) в раздел II:
аа) в буква "А":
ааа) точка 0.9 се отменя;
ббб) точка 0.11 се изменя така:
"0.11. Задължителна застраховка "Злополука" на пътниците";
бб) в буква "Б":
ааа) в т. 1.1 се създава изречение второ: "Изискването за забавител (ретардер, интардер) не се отнася за моторни превозни средства от категория М2 за превоз на не повече от 22 пътници освен мястото на водача.";
ббб) в т. 1.2 думите "15 м3/час за всеки пътник" се заменят със "7 kW", а думите "индивидуално регулируема и" се заличават.
ввв) в т. 1.4 се създава изречение второ: "За моторни превозни средства от категория М2 за превоз на не повече от 22 пътници освен мястото на водача се изисква само микрофон за водача.";
ггг) точка 1.5 се изменя така:
"1.5. Видео
Автобусите да са оборудвани с най-малко 1 монитор.";
ддд) точка 1.6 се отменя;
еее) точка 1.8 се изменя така:
"1.8. Врати
За моторните превозни средства от категория М2 и М3 за превоз на повече от 22 пътници освен мястото на водача да е осигурено устройство за заключване на вратите, което не допуска отваряне на вратите по време на движение, с възможност за отваряне при аварийни ситуации или когато превозното средство е спряло.";
жжж) точка 1.9 се отменя;
ззз) точка 1.10 се отменя;
в) раздел IV се изменя така:
"Раздел IV
А) Първоначална проверка за съответствие с техническите изисквания на уредбите, които позволяват работата на двигателя с ВНГ и СПГ
I. При първоначална проверка на превозно средство, дооборудвано с уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, се установява съответствието на уредбата с изискванията, определени в Наредба № Н-3, като се проверяват:
- всеки от компонентите на уредбата;
- монтажът на компонентите и уредбата като цяло;
- функционирането на уредбата.
II. При първоначална проверка на превозно средство, дооборудвано с уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ:
1. Проверява се дали уредбата за ВНГ, която е монтирана на превозното средство, функционира по такъв начин, че максималното работно налягане, за което е проектирана и одобрена, не може да бъде надвишено.
2. Проверява се дали всички части на уредбата за ВНГ притежават одобряване на типа съгласно част I от Правило № 67 на ИКЕ/ООН, изменение 01, като се проверява маркировката за одобряване на типа, поставена на съответните компоненти.
3. Проверява се дали материалите, използвани в системата, са подходящи за използване с ВНГ.
4. Проверява се дали компонентите на уредбата са закрепени по подходящ начин.
5. Проверява се дали има пропуски на ВНГ от уредбата с използване на газсигнализатор.
6. Проверява се дали уредбата за ВНГ е подходящо защитена срещу повреди, дължащи се на движещите се части на превозното средство, удар, остъргване или товарене, разтоварване или преместване на товара на превозното средство.
7. Проверява се дали към уредбата за ВНГ са свързани други уреди, с изключение на посочените в т. 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3 и 3.7.4 от раздел I на приложение № 1 на Наредба № Н-3.
8. Проверява се идентификацията на превозните средства от категория М2 и М3 - наличие на стикерите, определени в т. 3.8, съответствие с изискванията за размери и материал и местата на поставяне.
8.1. Проверява се дали компонентите на уредбата за ВНГ, включително защитните материали, не излизат извън външната повърхност на превозното средство, с изключение на пълначното устройство, ако то не излиза с повече от 10 mm извън номиналната линия на каросерията.
9. Проверява се дали компонентите на уредбата за ВНГ, включително защитните материали, не излизат извън долния край на превозното средство, с изключение на резервоара, когато друга част на превозното средство в радиус 150 mm е разположена по-ниско.
10. Проверява се дали компонентите на уредбата за ВНГ са разположени в радиус 100 mm от изпускателната система или подобен източник на топлина, освен ако компонентите са подходящо защитени от въздействието на топлината.
11. Проверки на резервоара за ВНГ:
11.1. Проверява се дали резервоарът за ВНГ е постоянно монтиран и е извън отделението на двигателя.
11.2. Проверява се дали резервоарът за ВНГ е монтиран в правилното положение.
11.3. Проверява се дали резервоарът за ВНГ е монтиран по такъв начин, че да няма контакт метал в метал освен в точките за постоянно монтиране.
11.4. Проверява се дали резервоарът за ВНГ е закрепен в точките за постоянно монтиране или е закрепен чрез рамката и скоба на резервоара.
11.5. Проверява се дали резервоарът за ВНГ е разположен на разстояние не по-малко от 200 mm над земната повърхност, освен когато е използвана подходяща защитна конструкция.
11.6. Проверява се дали резервоарът за ВНГ е сигурно закрепен към превозното средство.
11.7. Проверява се дали в уредбата за ВНГ са монтирани възвратен клапан, работен клапан и филтър, когато повече от един резервоар е свързан към една-единствена захранваща тръба. Проверява се дали филтърът е поставен срещу посоката на възвратния клапан, за да предотврати неговото запушване.
12. Проверки на дистанционно управляемия работен клапан с ограничителен клапан на резервоара:
12.1. Проверява се дали дистанционно управляемият работен клапан с ограничителен клапан е монтиран директно на резервоара за гориво без никакви междинни връзки.
12.2. Проверява се дали дистанционно управляемият работен клапан с ограничителен клапан е регулиран по такъв начин, че се затваря автоматично, когато двигателят не работи, независимо от положението на контактния ключ, и остава затворен, когато двигателят не работи.
13. Проверки на пружинния предпазен клапан в резервоара:
Проверява се дали пружинният предпазен клапан е монтиран в резервоара за гориво по такъв начин, че да е свързан с пространството, където горивото е в газообразно състояние, и може да изпуска налягането в атмосферата или в газоизолиращия кожух, когато газоизолиращият кожух отговаря на изискванията на т. 6.5 от раздел I на приложение № 1 от Наредба № Н-3.
14. Проверки на спирателния клапан за ниво 80 %:
Проверява се дали автоматичният ограничител на нивото за зареждане е подходящ за резервоара за гориво, към който е закрепен, и е монтиран в подходящата позиция, за да гарантира, че резервоарът не може да се напълни до повече от 80 %.
15. Проверки на индикатора за ниво:
Проверява се дали индикаторът за ниво е подходящ за резервоара за гориво, към който е закрепен, и е монтиран в подходящата позиция.
16. Проверки на газоизолиращия кожух на резервоара:
16.1. Проверява се дали на резервоара за гориво е закрепен газоизолиращ кожух над принадлежностите на резервоара, който отговаря на изискванията на т. 6.5.2 до 6.5.5 от раздел I на приложение № 1 от Наредба № Н-3, освен когато резервоарът е монтиран извън превозното средство и принадлежностите на резервоара са защитени срещу замърсяване и влага.
16.2. Проверява се дали газоизолиращият кожух на резервоара е отворен към атмосферата, когато е необходимо, чрез свързващ маркуч и отвеждащ отвор.
16.3. Проверява се дали вентилационният отвор на газоизолиращия кожух е насочен надолу в точката на извеждане от моторното превозно средство, не освобождава налягането в калника и не е насочен към източници на топлина като изпускателната система.
16.4. Проверява се дали свързващите маркучи и отвеждащите отвори в основата на каросерията на моторното превозно средство за вентилиране на газоизолиращия кожух имат минимален светъл отвор 450 mm2. Ако тръба за газ, друга тръба или електрически проводник е монтиран в свързващия маркуч и отвеждащия отвор, светлият отвор също трябва да бъде най-малко 450 mm2.
16.5. Проверява се дали газоизолиращият кожух и свързващите маркучи са херметични при налягане 10 kPa със затворени отвори и не се проявява трайна деформация с максимално допустима скорост на изтичане 100 cm3/h.
16.6. Проверява се дали свързващият маркуч е закрепен по подходящ начин към газоизолиращия кожух и отвеждащия отвор, за да се осигури херметичността на съединението.
17. Проверки на тръбите и маркучите за газ:
17.1. Проверява се дали тръбите за газ са безшевни: от мед, от неръждаема стомана или от стомана с антикорозионно покритие. Когато се използват безшевни тръби от мед, те трябва да бъдат защитени с гумен или пластмасов предпазен ръкав. Тръбите за газ могат да бъдат изработени и от неметален материал, ако тръбите отговарят на изискванията на приложение 8 от Правило № 67 на ИКЕ/ООН. Тръбите за газ могат да бъдат заменени с маркучи за газ, ако маркучите отговарят на изискванията на приложение 8 от Правило № 67 на ИКЕ/ООН.
17.2. Проверява се дали външният диаметър на тръбите за газ от мед не надвишава 12 mm с дебелина на стената най-малко 0,8 mm, а на тръбите за газ от стомана или неръждаема стомана не надвишава 25 mm с подходяща дебелина на стената за приложение в газови инсталации.
17.3. Проверява се дали тръбите за газ, различни от неметалните тръби за газ, са закрепени по такъв начин, че да не са подложени на вибрации или натиск.
17.4. Проверява се дали маркучите за газ и неметалните тръби за газ са закрепени по такъв начин, че да не са подложени на натиск.
17.5. Проверява се дали в точките на закрепване тръбите или маркучите за газ са захванати с предпазни материали.
17.6. Проверява се тръбите или маркучите за газ да не са разположени в местата за повдигане с крик.
17.7. Проверява се дали в точките на преход тръбите или маркучите за газ, независимо дали са, или не са оборудвани с предпазен ръкав, са обезопасени със защитен материал.
18. Проверки на газовите съединения между компонентите на уредбата:
18.1. Проверява се да не са използвани заваръчни или споени връзки и съединения от типа резбово-щуцерно съединение със затягащ пръстен.
18.2. Проверява се дали тръбите за газ са свързани само със съвместими връзки по отношение на корозията.
18.3. Проверява се дали тръбите от неръждаема стомана са свързани само с връзки от неръждаема стомана.
18.4. Проверява се дали разпределителните блокове са само от корозионно устойчив материал.
18.5. Проверява се дали тръбите за газ са свързани с подходящи съединения, например: двустранно затягащи се съединения за тръби от стомана, съединения със заоблени от двете страни накрайници или с два фланеца за тръби от мед. Проверява се дали тръбите за газ са свързани с подходящи връзки. При никакви обстоятелства да не са използвани съединения, с които може да се повреди тръбата. Налягането, при което се разрушава монтираното съединение, трябва да е същото или по-високо от това на самата тръба.
18.6. Проверява се дали броят на връзките е ограничен до минимум.
18.7. Проверява се дали връзките са направени на места, достъпни за проверка.
18.8. Проверява се дали в отделението за пътници или в затворено отделение за багаж тръбите или маркучите за газ не са повече от разумно необходимото. Изискването се счита за изпълнено, когато тръбата или маркучът за газ преминава само от резервоара за гориво до една от страните на превозното средство. Изискването не се прилага за моторни превозни средства от категории М2 и М3, ако тръбите или маркучите за газ и връзките са оборудвани с предпазен ръкав, който е устойчив на въздействието на ВНГ и който е отворен към атмосферата. Отвореният край на предпазния ръкав трябва да бъде разположен в най-ниската точка.
18.9. Проверява се в отделението за пътници или в затворено отделение за багаж да няма наличие на връзки за провеждане на газ с изключение на: връзките на газоизолиращия кожух; връзките между тръбата или маркуча за газ и пълначното устройство, ако тази връзка е оборудвана с предпазен ръкав, който е устойчив на въздействието на ВНГ, и всяко възможно изтичане на газ се отвежда директно в атмосферата. Изискването не се прилага за моторни превозни средства от категории М2 и М3, ако тръбите или маркучите за газ и връзките са оборудвани с предпазен ръкав, който е устойчив на въздействието на ВНГ и който е отворен към атмосферата. Отвореният край на предпазния ръкав трябва да бъде разположен в най-ниската точка.
19. Проверки на дистанционно управляемия спирателен клапан:
19.1. Проверява се дали дистанционно управляемият спирателен клапан е монтиран на тръбата за газ от резервоара за ВНГ към регулатора за налягане/изпарителя, колкото е възможно по-близо до регулатора за налягане/изпарителя. Дистанционно управляемият спирателен клапан може да бъде вграден в регулатора за налягане/изпарителя. Дистанционно управляемият спирателен клапан може да бъде монтиран в двигателя на място, определено от производителя на системата за ВНГ, при условие че е предвидена система за връщане на горивото между регулатора за налягане и резервоара за ВНГ.
19.2. Проверява се дали дистанционно управляемият спирателен клапан е монтиран по такъв начин, че да прекъсва притока на гориво, когато двигателят не работи, или ако превозното средство е оборудвано и с друга горивна система, когато е избрано другото гориво. Допустимо е закъснение от 2 s за диагностични цели.
20. Проверки на пълначното устройство:
20.1. Проверява се дали пълначното устройство е обезопасено против завъртане и е защитено срещу замърсяване и влага.
20.2. Проверява се дали пълначното устройство е разположено извън превозното средство, когато резервоарът за ВНГ е монтиран в отделението за пътници или в затворено отделение за багаж.
21. Проверки на системата за избор на гориво и електрическата система:
21.1. Проверява се дали електрическите компоненти на уредбата за ВНГ са защитени срещу претоварване и е поставен най-малко един предпазител на захранващия кабел. Предпазителят трябва да е поставен на познато място, където може да бъде достигнат без използването на инструменти.
21.2. Проверява се електрозахранването на компонентите на системата за ВНГ, през които преминава газ, да не преминава през тръбата за газ.
21.3. Проверяват се всички електрически компоненти, монтирани в части на уредбата за ВНГ, където налягането надвишава 20 kPa, да са свързани и изолирани по такъв начин, че електрически ток да не преминава по частите, съдържащи газ.
21.4. Проверява се дали електрическите кабели са подходящо защитени срещу повреда. Изискването се счита за изпълнено, когато електрическите връзки в отделението за пътниците и в отделението за багажа отговарят на изолационен клас IP 40 съгласно IEC 529, а останалите електрически връзки отговарят на изолационен клас IP 54 съгласно IEC 529.
21.5. Проверява се дали превозните средства с повече от една горивна система имат система за избор на горивото, за да се гарантира, че във всеки момент двигателят се захранва само с един вид гориво. Допуска се кратко припокриване във времето, за да се осигури превключването. В случай на двугоривни двигатели се допуска захранването на двигателя с повече от един вид гориво.
21.6. Проверява се дали електрическите връзки и компоненти в газоизолиращия кожух са конструирани по такъв начин, че да не е възможно възникването на искри.
22. Проверки на устройството за освобождаване на налягането:
Проверява се дали устройството за освобождаване на налягането е монтирано към резервоара за гориво по такъв начин, че да освобождава налягането в газоизолиращия кожух, когато е предписано наличието на такъв, ако газоизолиращият кожух отговаря на изискванията на т. 6.5 от раздел I на приложение № 1 от Наредба № Н-3.
III. При първоначална проверка на превозно средство, дооборудвано с уредба, която позволява работата на двигателя със СПГ:
1. Проверява се дали уредбата за СПГ, монтирана на превозното средство, функционира по добър и безопасен начин при работното налягане и експлоатационните температури, за които е проектирана и одобрена.
2. Проверява се дали всички части на уредбата за СПГ притежават одобряване на типа съгласно част I от Правило № 110 на ИКЕ/ООН, като се проверява маркировката за одобряване на типа, поставена на съответните компоненти.
3. Проверява се дали материалите, използвани в системата, са подходящи за използване със СПГ.
4. Проверява се дали компонентите на уредбата са закрепени по подходящ начин.
5. Проверява се дали има пропуски на СПГ от уредбата с използване на газсигнализатор.
6. Проверява се дали уредбата за СПГ е подходящо защитена срещу повреди, дължащи се на движещите се части на превозното средство, удар, остъргване или товарене, разтоварване или преместване на товара на превозното средство.
7. Проверява се дали към уредбата за СПГ са свързани други уреди освен тези, стриктно необходими за правилното функциониране на двигателя на моторното превозно средство. Изключения се допускат само за уредите, посочени в т. 3.7.1 и 3.7.2 от раздел II на приложение № 1 от Наредба № Н-3.
8. Проверява се идентификацията на превозните средства от категория М2 и М3 - наличие на стикерите, определени в т. 3.8, съответствие с изискванията за размери и материал и местата на поставяне.
8.1. Проверява се дали компонентите на уредбата за СПГ, включително защитните материали, не излизат извън външната повърхност на превозното средство, с изключение на пълначното устройство, ако то не излиза с повече от 10 mm от мястото му на закрепване.
9. Проверява се дали компонентите на уредбата за СПГ са разположени в радиус 100 mm от изпускателната система или подобен източник на топлина, освен ако такива компоненти са подходящо защитени от въздействието на топлината.
10. Проверки на резервоара за СПГ:
10.1. Проверява се дали резервоарът за СПГ е постоянно монтиран в превозното средство и е извън отделението на двигателя.
10.2. Проверява се дали резервоарът за СПГ е монтиран по такъв начин, че да няма контакт метал в метал освен в точките за постоянно монтиране на резервоара.
10.3. Проверява се дали резервоарът за СПГ е разположен на разстояние не по-малко от 200 mm над земната повърхност, освен когато е използвана подходяща защитна конструкция.
10.4. Проверява се дали резервоарът за СПГ е сигурно закрепен към превозното средство.
11. Проверки на автоматичния клапан:
11.1. Проверява се дали автоматичният клапан е монтиран директно на резервоара.
11.2. Проверява се дали автоматичният клапан на резервоара се управлява по такъв начин, че прекъсва захранването с гориво, когато двигателят не работи, независимо от положението на контактния ключ и остава затворен, когато двигателят не работи. Допуска се закъснение от 2 s за диагностични цели.
11.3. Проверява се дали допълнителният автоматичен клапан, който може да бъде монтиран на горивопровода, е колкото е възможно по-близо до регулатора за налягане.
12. Проверки на устройство за освобождаване на налягането:
Проверява се дали устройството за освобождаване на налягането (задействано от температурата) е монтирано на резервоара за гориво по такъв начин, че освобождава налягането в газоизолиращия кожух, ако газоизолиращият кожух отговаря на изискванията на т. 6.5 от раздел II на приложение № 1 от Наредба № Н-3.
13. Проверки на ограничителния клапан на резервоара:
Проверява се дали на автоматичния клапан на резервоара е монтирано устройство за ограничаване на дебита.
14. Проверки на ръчния клапан:
Проверява се дали ръчният клапан е монтиран неподвижно към резервоара. Допуска се да бъде вграден в автоматичния клапан на резервоара.
15. Проверки на газоизолиращия кожух на резервоара:
15.1. Проверява се дали на резервоара за гориво е закрепен газоизолиращ кожух над принадлежностите на резервоара, който отговаря на изискванията на т. 6.5.2 до 6.5.5 от раздел II на приложение № 1 от Наредба № Н-3, освен когато резервоарът е монтиран извън превозното средство.
15.2. Проверява се дали газоизолиращият кожух е отворен към атмосферата, когато е необходимо, чрез свързващ маркуч и отвеждащ отвор, които са устойчиви на СПГ.
15.3. Проверява се дали вентилационният отвор на газоизолиращия кожух не освобождава налягането в калника и не е насочен към източници на топлина като изпускателната система.
15.4. Проверява се дали свързващите маркучи и отвеждащият отвор в основата на каросерията на моторното превозно средство за вентилиране на газоизолиращия кожух имат минимален светъл отвор от 450 mm2.
15.5. Проверява се дали газоизолиращият кожух и свързващите маркучи са херметични при налягане 10 kPa без постоянни деформации. При тези обстоятелства се допуска изтичане не по-голямо от 100 cm3/h.
15.6. Проверява се дали свързващият маркуч е свързан към газоизолиращия кожух и отвеждащия отвор чрез скоби или по друг начин, за да се осигури херметичността на съединението.
15.7. Проверява се дали газоизолиращият кожух съдържа всички компоненти, монтирани в отделението за пътници или багаж.
16. Проверки на устройството за освобождаване на налягането (задействано от налягането):
16.1. Проверява се дали устройството за освобождаване на налягането (задействано от налягането) се задейства и изпуска газа независимо от устройството за освобождаване на налягането (задействано от температурата).
16.2. Проверява се дали устройството за освобождаване на налягането (задействано от налягането) е монтирано на резервоара за гориво по такъв начин, че освобождава налягането в газоизолиращия кожух, ако газоизолиращият кожух отговаря на изискванията на т. 6.5 от раздел II на приложение № 1 от Наредба № Н-3.
17. Проверки на твърдите и гъвкавите горивопроводи:
17.1. Проверява се дали твърдите горивопроводи са безшевни, от неръждаема стомана или стомана с антикорозионно покритие. Твърдите горивопроводи могат да бъдат заменени с гъвкави горивопроводи, ако се използват в компоненти от клас 0, 1 или 2. Гъвкавите горивопроводи трябва да отговарят на изискванията на приложение 4Б от Правило № 110 на ИКЕ/ООН.
17.2. Проверява се дали твърдите горивопроводи са закрепени по такъв начин, че да не са подложени на вибрации или натиск.
17.3. Проверява се дали гъвкавите горивопроводи са закрепени по такъв начин, че да не са подложени на вибрации или натиск.
17.4. Проверява се дали в точките на закрепване твърдите или гъвкавите горивопроводи са захванати по такъв начин, че да няма контакт метал в метал.
17.5. Проверява се твърдите и гъвкавите горивопроводи да не са разположени в местата за повдигане с крик.
17.6. Проверява се дали в точките на преход горивопроводите са обезопасени със защитен материал.
18. Проверки на съединенията и газовите връзки между компонентите на уредбата:
18.1. Проверява се да не са използвани заваръчни връзки и съединения от типа резбово-щуцерно съединение със затягащ пръстен.
18.2. Проверява се дали тръбите от неръждаема стомана са свързани само със съединения от неръждаема стомана.
18.3. Проверява се дали разпределителните блокове са от корозионно устойчив материал.
18.4. Проверява се дали твърдите горивопроводи са свързани с подходящи връзки, например: двустранно затягащи се съединения за тръби от стомана и връзки със заоблени от двете страни накрайници.
18.5. Проверява се дали броят на връзките е ограничен до минимум.
18.6. Проверява се дали връзките са направени на места, достъпни за проверка.
18.7. Проверява се в отделението за пътници или в затворено отделение за багаж горивопроводите да не са по-дълги от разумно необходимото и във всички случаи трябва да са защитени от газоизолиращ кожух. Изискването не се прилага за превозни средства от категории М2 или М3, когато горивопроводите и връзките са закрепени с втулка, която е устойчива на въздействието на СПГ и която е отворена към атмосферата.
19. Проверки на устройството или гнездото за пълнене:
19.1. Проверява се дали пълначното устройство е обезопасено против завъртане и е защитено срещу замърсяване и влага.
19.2. Проверява се дали пълначното устройство е разположено извън превозното средство или в отделението за двигателя, когато резервоарът за СПГ е монтиран в отделението за пътници или в затворено отделение за багаж.
19.3. Проверява се дали пълначното устройство (гнездо) отговаря на характеристиките, посочени във фигура 1 от приложение 4Е на Правило № 110 на ИКЕ/ООН - за превозни средства от категории М1 и № 1, или на характеристиките, посочени във фигури 1 или 2 от приложение 4Е на Правило № 110 на ИКЕ/ООН - за превозни средства от категории M2, M3, № 2 и № 3.
20. Проверки на системата за избор на гориво и електрическата система:
20.1. Проверява се дали електрическите компоненти на уредбата за СПГ са защитени срещу претоварване.
20.2. Проверява се дали превозните средства с повече от една горивна система имат система за избор на гориво, за да се гарантира, че във всеки момент двигателят се захранва само с един вид гориво.
20.3. Проверява се дали електрическите връзки и компоненти в газоизолиращия кожух са конструирани по такъв начин, че да не е възможно възникването на искри.
Б) Проверки на уредбите, които позволяват работата на двигателя с ВНГ и СПГ при периодичен преглед
1. Проверява се съответствието на данните от табелката на резервоара с данните от първоначалната проверка или предходния периодичен преглед; когато в информационната система няма данни за резервоара, се вписват данните от неговата табелка:
1.1. на резервоар за ВНГ:
1.1.1. сериен номер;
1.1.2. вместимост в литри;
1.1.3. обозначение "LPG" или еквивалентно на езика на страната производител;
1.1.4. налягане на изпитване [KPa];
1.1.5. надпис: "максимално ниво на запълване: 80 %";
1.1.6. година и месец на одобряване типа на резервоара;
1.1.7. маркировка (знак) за одобряване на типа;
1.1.8. надпис: "PUMP INSIDE" или еквивалентно на езика на страната производител и маркировка за обозначаване (когато има горивна помпа);
1.2. на резервоар за СПГ:
1.2.1. сериен номер;
1.2.2. вместимост в литри;
1.2.3. обозначение "CNG" или еквивалентно на езика на страната производител;
1.2.4. експлоатационно налягане/налягане на изпитване [MPa];
1.2.5. маса (kg);
1.2.6. година и месец на одобряване типа на резервоара;
1.2.7. маркировка (знак) за одобряване типа на резервоара.
Автомобилът е неизправен, в случай че е изтекъл срокът на експлоатация на резервоара за СПГ или ВНГ, предвиден от производителя.
2. Проверява се закрепването на резервоара към автомобила против приплъзване, завъртване, изместване, като се вземе предвид:
2.1. Местоположението на резервоара.
Резервоарът се монтира трайно извън отделението на двигателя и е обезопасен с монтажна рамка с подпорни планки, като разстоянието от резервоара до повърхността на пътя не трябва да е по-малко от 200 mm, освен ако същият е адекватно защитен от предната страна и отстрани и нито една част не попада по-ниско от защитната конструкция.
2.2. Закрепването и състоянието на мултиклапана (спомагателното оборудване на резервоара) и газоизолиращия кожух (при резервоари за ВНГ) или спомагателното оборудване на резервоара и газоизолиращия кожух (при резервоари за СПГ).
Газоизолиращият кожух да е в свободен досег с атмосферата, а където е необходимо, посредством свързващ маркуч и отвеждащ отвор. Отвеждащият отвор не трябва да е насочен към източници на топлина като изпускателната уредба.
3. Проверява се закрепването и състоянието на гъвкавия тръбопровод за отвеждане пропуски на газ от газоизолиращия кожух в атмосферата.
4. Проверява се закрепването и състоянието на газопровода от резервоара за СПГ или ВНГ до РН или РНИ (редуктор-изпарителя).
5. Проверява се закрепването и състоянието на РН или РНИ (редуктор-изпарителя).
6. Проверява се изправността и състоянието на електрическите съединения (кабелите и кабелните снопове - при възможност) на компонентите и отделните технически възли на уредбите.
7. Проверява се за пропуски на газ от съединенията, компонентите и отделните технически възли на уредбите, които позволяват работата на двигателя с ВНГ и СПГ с използване на газсигнализатор.
8. Проверява се закрепването на пълначното устройство и осигуряването му срещу замърсяване и изпръскване с вода.
9. Проверява се за наличието на стикер (знак) за моторно превозно средство (МПС) с монтирана автомобилна газова уредба (АГУ), поставен на задното стъкло от вътрешната страна в горния ляв ъгъл или на подходящо място на предното стъкло, ако МПС няма задно стъкло. Стикерът (знакът) е определен в Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства.
Проверява се идентификацията на превозните средства от категории М2 и М3 - наличие на стикерите, определени в т. 3.8, съответствие с изискванията за размери и материал и местата на поставяне.
За извършване на проверките на уредбите, които позволяват работата на двигателя с ВНГ и СПГ, индикаторът за нивото на газта в резервоара трябва да отчита наличие на газ. При възможност за отчитане на количеството на газта тя да е над 5 % от допустимото количество за съответния резервоар.
Проверките на уредбите, които позволяват работата на двигателя с ВНГ и СПГ, се извършват при работещ на газ двигател, загрят до работна температура."

§ 18. В приложение № 7 към чл. 38, ал. 1 в част І се правят следните допълнения:
1. В буква А думите "Пътното превозно средство е с монтирана уредба на ВНГ/СПГ или водород" се заменят със:
"Монтираната на ППС уредба за работа на двигателя с ВНГ/СПГ отговаря на изискванията.
Данни за резервоара:
Марка: ...... № на одобрение на типа:
Сериен №: ..... Година на производство: "
2. В буква Б след думите "ППС отговаря на изискванията на приложение № 6, да, не" се създават следните редове:
"Монтираната на ППС уредба за работа на двигателя с ВНГ/СПГ отговаря на изискванията.
Данни за резервоара:
Марка: ....... № на одобрение на типа:
Сериен №: ..... Година на производство: "
3. В буква В след думите "ППС отговаря на изискванията на приложение № 6, да, не" се създават следните редове:
"Монтираната на ППС уредба за работа на двигателя с ВНГ/СПГ отговаря на изискванията.
Данни за резервоара:
Марка: ........... № на одобрение на типа: ......
Сериен №: ...... Година на производство: "

§ 19. Създава се приложение № 8а към чл. 38, ал. 7:
"Приложение № 8а към чл. 38, ал. 7
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА ПРОВЕРКА НА УРЕДБА ЗА ВНГ ИЛИ СПГ
№ ..../.......... 201... г.
(номер на разрешението/пореден номер на проверката)
 
Рег. № ........... Идент. № (VIN, рама) ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Двигател № .................. Марка: ................................................................................................................................................................................................................................................................................
Търговско наименование (модел): ...................................................................................................................................................................................................................................................................................
Категория МПС ............. Вид гориво: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Дата на първа регистрация ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Собственик ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия, фирма)
ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Лице, представило ППС за проверка: ................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име, фамилия)
ЕГН .....................................................

(подпис)

 
Лице, извършило монтажа на уредбата за ВНГ/СПГ: .................................................................................................................................................................................................................................................................
(за уредбите, монтирани след 01.03.2013 г.) (име, презиме, фамилия, фирма)
ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
На моторното превозно средство е монтирана уредба за:  втечнен нефтен газ (ВНГ)  сгъстен природен газ (СПГ)
Данни за резервоара:
Марка: ........... Номер на одобрение на типа: ........... Сериен номер: ...... Година на производство: ...................................................................................................................................................................................................
 Монтираната уредба за ВНГ/СПГ отговаря на изискванията, определени в приложение № 1 на Наредба № Н-3 от 18.02.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
 Монтираната уредба за ВНГ/СПГ не отговаря на изискванията, определени в приложение № 1 на Наредба № Н-3.
При първоначалната проверка на уредбата са установени следните неизправности и/или несъответствия:
 
Председател на комисията: .................................................................................... (подпис и печат)
Член на комисията: ............................................................................................... (подпис и печат)
 
"

§ 20. В приложение № 9 към чл. 43, ал. 1, т. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 0.3 от протокол от извършен периодичен преглед за техническа изправност на ППС думите "Валидна застраховка "ГО" се заменят със "Задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите" и "задължителна застраховка "Злополука" на пътниците".
2. В допълнение 1 - Карта за допълнителни проверки на превозни средства от категории М2 и М3 за превоз на пътници, т. 9.9 се отменя.
3. В допълнение 2 - Карта за допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобус за специализиран случаен или превоз за собствена сметка на деца и/или ученици:
а) в т. 2 думите "индивидуално регулируема и" се заличават;
б) в т. 5 думите "2 монитора" се заменят с "един монитор";
в) точки 6, 9 и 10 се отменят.

§ 21. В приложение № 10 и приложение № 11 към чл. 43, ал. 1, т. 4 в т. 0.2 думите "Валидна застраховка ГО" се заменят със "Задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите" и "задължителна застраховка "Злополука" на пътниците".

§ 22. Създава се приложение № 14 към чл. 43, ал. 5:
"Приложение № 14 към чл. 43, ал. 5
ПРОТОКОЛ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА ПРОВЕРКА НА УРЕДБИ ЗА ВНГ ИЛИ СПГ
№ ..../.......... 201... г.
(номер на разрешението/номер на проверката)
 
Начало на прегледа ................ (час, мин.)
Рег. № .............................. Идент. № (VIN, рама) ............................... Двигател № .....................................................................................................................................................................................................
Марка: ........................ Търговско наименование (модел): ..................... Категория МПС .......................................................................................................................................................................................................
Вид гориво: ........................ Дата на първа регистрация ...............................................................................................................................................................................................................................................
Собственик .................................................................................................... ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК .........................................................................................................................................................................
(име, фамилия, фирма)
Лице, представило ППС за проверка: .......................................................... ЕГН ................................./ ....................................................................................................................................................................

(име, фамилия)

(подпис)

Лице, извършило монтажа на уредбата за ВНГ/СПГ: ................................... ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК............................................................................................................................................................................................................
(за уредбите, монтирани след 01.03.2013 г.) (име, презиме, фамилия, фирма)
На моторното превозно средство е монтирана уредба за:  втечнен нефтен газ (ВНГ)  сгъстен природен газ (СПГ)
Данни за резервоара:
Марка: ........ Номер на одобрение на типа: ........ Сериен номер: ........ Година на производство: ............................................................................................................................................................................................................
 
Резултати от първоначалната проверка на уредба за ВНГ Резултати от първоначалната проверка на уредба за СПГ
Отговаря на изискванията, определени в Наредба № Н-3 Отговаря на изискванията, определени в Наредба № Н-3
3.1. НЕ Правилно функциониране на уредбата ДА 3.1. НЕ Правилно функциониране на уредбата ДА
3.2. НЕ Компонентите на уредбата са от одобрен тип ДА 3.2. НЕ Компонентите на уредбата са от одобрен тип ДА
3.3. НЕ Използвани са подходящи материали ДА 3.3. НЕ Използвани са подходящи материали ДА
3.4. НЕ Подходящо закрепване на компонентите ДА 3.4. НЕ Подходящо закрепване на компонентите ДА
3.5. НЕ Няма течове от уредбата ДА 3.5. НЕ Няма течове от уредбата ДА
3.6. НЕ Осигурена защита срещу повреда ДА 3.6. НЕ Осигурена защита срещу повреда ДА
3.7. НЕ Няма наличие на други уреди към уредбата ДА 3.7. НЕ Няма наличие на други уреди към уредбата ДА
3.8. НЕ Наличие на идентификационен стикер (само за М2 и М3) ДА 3.8. НЕ Наличие на идентификационен стикер (само за М2 и М3) ДА
4.1. НЕ Няма излизане на компоненти извън външната повърхност на МПС ДА 4.1. НЕ Няма излизане на компоненти извън външната повърхност на МПС ДА
4.2. НЕ Няма излизане на компоненти извън долния край на МПС ДА 4.2. НЕ Спазени са разстоянията от източниците на топлина ДА
4.3. НЕ Спазени са разстоянията от източниците на топлина ДА 5. НЕ Резервоарът е монтиран съгласно изискванията ДА
5. НЕ Резервоарът е монтиран съгласно изискванията ДА 6.1. НЕ Автоматичният клапан е монтиран съгласно изискванията ДА
6.1. НЕ Дистанционно управляемият работен клапан с ограничителен клапан на резервоара е монтиран съгласно изискванията ДА 6.2. НЕ Устройството за освобождаване на налягането е монтирано съгласно изискванията ДА
6.2. НЕ Пружинният предпазен клапан в резервоара е монтиран съгласно изискванията ДА 6.3. НЕ Ограничителният клапан на резервоара е монтиран съгласно изискванията ДА
6.3. НЕ Спирателният клапан за ниво 80 % е монтиран съгласно изискванията ДА 6.4. НЕ Ръчният клапан е монтиран съгласно изискванията ДА
6.4. НЕ Индикаторът за ниво е монтиран съгласно изискванията ДА 6.5. НЕ Газоизолиращият кожух на резервоара е монтиран съгласно изискванията ДА
6.5. НЕ Газоизолиращият кожух на резервоара е монтиран съгласно изискванията ДА 6.6. НЕ Устройството за освобождаване на налягането е монтирано съгласно изискванията ДА
7. НЕ Използвани са подходящи тръби и маркучи за газ ДА 7. НЕ Използвани са подходящи твърди и гъвкави горивопроводи ДА
8. НЕ Газовите съединения са монтирани съгласно изискванията ДА 8. НЕ Съединенията и газовите връзки са монтирани съгласно изискванията ДА
9. НЕ Дистанционно управляемият спирателен клапан е монтиран съгласно изискванията ДА 9. НЕ Монтиран е допълнителен автоматичен клапан ДА
10. НЕ Пълначното устройство е монтирано съгласно изискванията ДА 10. НЕ Устройството или гнездото за пълнене е монтирано съгласно изискванията ДА
11. НЕ Системата за избор на гориво и електрическата система е монтирана съгласно изискванията ДА 11. НЕ Системата за избор на гориво и електрическата система е монтирана съгласно изискванията ДА
12. НЕ Устройството за освобождаване на налягането е монтирано съгласно изискванията ДА        
               
Номерата на проверките в протокола съответстват на номерата на изискванията в приложение № 1 на Наредба № Н-3
 Монтираната уредба за ВНГ/СПГ отговаря на изискванията, определени в приложение № 1 на Наредба № Н-3
 Монтираната уредба за ВНГ/СПГ не отговаря на изискванията, определени в приложение № 1 на Наредба № Н-3
 
Председател на комисията: ........................................................................................................................... (подпис и печат)
Член на комисията: ...................................................................................................................................... (подпис и печат)
"

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 23. Не подлежат на първоначална проверка ППС с допълнително монтирани уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, за които преди влизането в сила на тази наредба:
1. в свидетелството за регистрация на ППС е отразено оборудването с уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, или
2. има паспорт за монтирането на уредбата, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, издаден съответно по реда на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (ДВ, бр. 82 от 2004 г., в редакцията преди бр. 99 от 2011 г.) или Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (ДВ, бр. 67 от 2004 г., в редакцията преди бр. 99 от 2011 г.), или
3. има издадено удостоверение за техническа изправност на ППС, част І, буква А по реда на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, в което е отразено, че ППС е с монтирана уредба на ВНГ/СПГ или водород.

§ 24. Наредбата влиза в сила от 1 септември 2014 г. с изключение на § 3, т. 2 относно чл. 11, ал. 7 и § 9, които влизат в сила от деня на обнародването на наредбата в "Държавен вестник".

§ 25. Изискването на чл. 30, ал. 3 се отнася за МПС с допълнително монтирани уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, след 1 март 2013 г.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума