навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Iз-1971 ОТ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР (ДВ, БР. 96 ОТ 2009 Г.)

В сила от 19.08.2014 г.
Издадена от Министерството на вътрешните работи и Министерството на инвестиционното проектиране

Обн. ДВ. бр.69 от 19 Август 2014г.


§ 1. В чл. 4 се създават ал. 3, 4 и 5:
"(3) Част "Пожарна безопасност" се разработва за строежи, които са включени в класификацията по функционална пожарна опасност съгласно таблица № 1 към чл. 8, ал. 1.
(4) Допуска се да не се разработва част "Пожарна безопасност" за жилищни сгради и за сгради за обществено обслужване със застроена площ до 200 кв. м и до два етажа
(в т.ч. подземните етажи), както и за едноетажни производствени, складови и селскостопански сгради с височина до 8 м и със застроена площ до 200 кв. м.
(5) Оразмеряването и изчисленията на основните характеристики и показатели, както и конкретните решения за осигуряване на безопасност в случай на пожар на сградите по ал. 4 се определят със съответните части на инвестиционния проект."

§ 2. В § 2 от преходните и заключителните разпоредби думите "чл. 91б, ал. 6" се заменят с "чл. 125, ал. 2".

Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума