навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 8121з-407 ОТ 11 АВГУСТ 2014 Г. ЗА РЕДА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ЗА НЕГОВОТО ОТЧИТАНЕ, ЗА КОМПЕНСИРАНЕТО НА РАБОТАТА ИЗВЪН РЕДОВНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ, РЕЖИМА НА ДЕЖУРСТВО, ВРЕМЕТО ЗА ОТДИХ И ПОЧИВКИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

В сила от 19.08.2014 г.
Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.69 от 19 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2015г., отм. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г., изм. ДВ. бр.59 от 29 Юли 2016г., отм. ДВ. бр.60 от 2 Август 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 4 от заключителните разпоредби на Наредба № 8121з-592 от 25 май 2015 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 01.04.2015 г.
Възстановено действие след отмяната на Наредба № 8121з-592 от 25 май 2015 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 40 от 2015 г.) с Решение № 8585 от 11 юли 2016 г. по административно дело № 5450 от 2016 г. на ВАС - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.
Отменена с § 4 от заключителните разпоредби на Наредба № 8121з-776 от 29 юли 2016 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи - ДВ, бр. 60 от 2 август 2016 г., в сила от 02.08.2016 г.

Раздел I.
Обща разпоредба


Чл. 1. С тази наредба се определят редът за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режимът на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (МВР).

Раздел II.
Продължителност на работното време

Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2 - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) Нормалната продължителност на работното време на държавните служители е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) Положеният труд от държавните служители извън установеното редовно работно време не може да надвишава размера, предвиден в чл. 187, ал. 7 ЗМВР .

Чл. 3. (1) За дейностите, чието изпълнение изисква непрекъсваемост на работния процес, работното време се организира в 8-, 12- или 24-часови смени.
(2) Поради спецификата на дейността в Медицинския институт на МВР може да се определя и 6-часова смяна.
(3) При работа на смени е възможно полагането на труд и през нощта между 22,00 и 6,00 ч., като работните часове не следва да надвишават средно 8 часа за всеки 24-часов период.


Чл. 4. (1) За държавните служители, които изпълняват служебните си задължения при специфични условия и рискове за живота и здравето, се установява намалено работно време.
(2) Въвеждането на намалено работно време за отделните длъжности се извършва в съответствие с Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време, приета с ПМС № 267 от 2005 г. (ДВ, бр. 103 от 2005 г.).
(3) Служителите, които имат право на намалено работно време по ал. 1, се определят със заповед на ръководителя на структура по чл. 37 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) след консултации с представителите на синдикалните организации, Ведомствената служба по трудова медицина и с комитета/групите по условията на труд в съответната структура на и в съответствие с оценката на риска.
(4) За държавните служители по ал. 1 максималната продължителност на установеното работното време може да бъде до 1 час над определеното такова.


Чл. 5. За държавните служители, с изключение на служителите по чл. 3 и 4, се установява ненормиран работен ден.


Чл. 6. (1) Ръководителите на структури по чл. 37 ЗМВР определят със заповед разпределянето на работното време в отделните звена в подчинените им структури, както и за осъществяване на отделни служебни дейности в подчинените им структури.
(2) Разпределянето на работното време в звената, които са на пряко подчинение на министъра на вътрешните работи или на главния секретар на МВР, се определя със заповед на министъра на вътрешните работи, съответно със заповед на главния секретар на МВР по предложение на ръководителите на съответните звена.
(3) За дирекциите в състава на главните дирекции и териториалните звена разпределянето на работното време се регламентира със заповед на ръководителите по ал. 1 по предложение на директорите на съответните дирекции и на ръководителите на съответните териториални звена.
(4) За Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", регионалните дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението" и регионалните дирекции "Гранична полиция" разпределянето на работното време се регламентира със заповед на директорите им по предложение на ръководителите на съответните звена.


Чл. 7. (1) В заповедта по чл. 6 се определят:
1. разпределянето на работното време на служителите с установен ненормиран работен ден;
2. служителите, за които се установява работа на смени и продължителността на смените;
3. служителите, за които се установява намалено работно време;
4. разпределянето на работното време за държавните служители, изпълняващи дейности по административно обслужване на граждани;
5. видовете почивки, тяхната продължителност с начален и краен час и разпределянето им в рамките на работното време;
6. времето за отдих;
7. времето за хранене - в случаите, когато не може да бъде осигурено ползването на почивки;
8. организацията за отчитане на отработеното време.
(2) Физиологичните почивки се посочват отделно в заповедта по ал. 1.


Чл. 8. Времето за участие на държавните служители в мероприятия по подготовка и проверка на готовността на личния състав за работа във военно време се включва в рамките на установените общи работни часове за месеца.


Чл. 9. (1) Работното време на държавните служители, работещи на ненормиран работен ден, е от 8,30 до 17,30 ч. с един час обедна почивка.
(2) Ръководителят по чл. 6 може да определя и друг начален и краен час на работния ден и обедна почивка за отделни звена, работни екипи или отделни работни места, когато характерът на работата изисква това, като почивката за хранене не може да бъде по-малко от 30 минути.


Чл. 10. Извънредният труд за държавните служители не може да надвишава 280 часа годишно, а за служителите, работещи на смени - и 70 часа на отчетен период.


Чл. 11. (1) При полагане на труд извън установеното редовно работно време на държавните служители се осигурява не по-малко от 12 часа непрекъсната междудневна почивка или 36 часа непрекъсната седмична почивка.
(2) По изключение се допуска непрекъснатата седмична почивка да бъде в намален размер, но не по-малко от 24 часа.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.)

Чл. 12. (1) За държавните служители, които изпълняват дейности, чието осъществяване изисква специфична организация на работа, ръководителят по чл. 6 или определено от него длъжностно лице с ръководни функции по предложение на преките ръководители на съответните служители може да установява време на разположение или режим на 12- или 24-часово дежурство, които се определят със заповед за всеки конкретен случай.
(2) По изключение времето на разположение или режимът на дежурство може да се организира в седмични или месечни графици, които се изготвят и утвърждават по реда на чл. 14, ал. 3, като се спазват изискванията за непрекъснатата междудневна и седмична почивка.
(3) В графиците за дежурство не могат да бъдат включвани държавни служители, работещи на смени.
(4) За държавните служители, работещи на смени, се определя време на разположение най-малко след 12 часа от приключване на работната смяна.
(5) При определяне на индивидуално дежурство с времетраене повече от 6 часа на служителите се осигурява време за хранене, което не може да бъде по-малко от 30 минути.
(6) При оказване на медицинска помощ ал. 4 не се прилага за държавните служители в Медицинския институт на МВР.

Раздел III.
Разпределяне на работното време


Чл. 13. (1) Разпределянето на работното време на смени се извършва при спазване на нормативната уредба за организацията и изпълнението на отделните служебни дейности в МВР.
(2) Ръководителят по чл. 6 може да установява 24-часови смени, когато численият състав или изпълнението на отделни служебни дейности не позволява организирането на работата на 8-часови и 12-часови смени.
(3) С разпределянето на работните смени се определя времето за хранене и времето за отдих, както и физиологичните почивки.
(4) Времето за хранене или времето за отдих не може да бъде по-малко от 30 минути.


Чл. 14. (1) Работните смени се организират в седмичен или месечен график, изготвен от ръководителя на съответната структура или от служител, определен със заповед на ръководителя по чл. 6.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) При разпределянето на работните смени в графиците по ал. 1 не се допуска смесването на смени с различна продължителност в рамките на един отчетен период, с изключение на служителите, които извършват охрана на дипломатически представителства и на служителите от СОБТ.
(3) Графиците по ал. 1 се утвърждават от ръководителя по чл. 6 или от определено от него длъжностно лице с ръководни функции.
(4) Промените в утвърдения график се утвърждават по реда на ал. 2.
(5) При надвишаване на продължителността на работното време за отчетния период, отчитането му се извършва по реда на раздел ІV.


Чл. 15. (1) При разпределяне на работните смени или дежурствата на държавните служители се осигуряват не по-малко от 12 часа непрекъсната междудневна почивка и не по-малко от 36 часа непрекъсната седмична почивка.
(2) По изключение при разместване на индивидуалните смени или дежурства се допуска непрекъснатата седмична почивка да бъде в намален размер, но не по-малко от 24 часа.
(3) При нарушена 12-часова непрекъсната междудневна почивка или 36-часова непрекъсната седмична почивка след приключване на положения труд да бъде осигурена на служителя не по-малко от 12 часа непрекъсната междудневна почивка или 36 часа непрекъсната седмична почивка, като в заповедта за полагане на труд извън установеното редовно работно време или с отделна заповед на ръководителя на структурата изрично се посочват дата и час за явяване на работа.


Чл. 16. (1) Максималната продължителност на времето на разположение не може да превишава:
1. общо за един календарен месец - 100 часа;
2. през почивни дни - 24 часа.
(2) На държавния служител не може да се възлага да бъде на разположение или на дежурство в два последователни календарни дни.
(3) При изпълнение на законоустановените дейности от държавните служители от СОБТ ал. 1 и 2 не се прилагат, а за държавните служители, изпълняващи експертно-криминалистическа дейност, не се прилагат ал. 1 и 2 по отношение времето на разположение.
(4) При оказване на медицинска помощ ал. 2 не се прилага за държавните служители в Медицинския институт на МВР.
(5) При обявено бедствено положение по смисъла на Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) за изпълнение на законоустановените дейности на държавните служители на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и на областните дирекции на МВР ал. 1 и 2 по отношение времето на разположение не се прилагат.


Чл. 17. Държавните служители, командировани за изпълнение на служебни задължения, спазват работното време на структурата или звеното, в която са командировани.

Раздел IV.
Отчитане на работното време


Чл. 18. (1) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.) Работното време на държавните служители, работещи на ненормиран работен ден, се отчита в работни дни - подневно. Часовете положен труд над установената нормална продължителност на работното време се отчитат ежемесечно в часове за месеца, в който са положени.
(2) Работното време на държавните служители, работещи на смени, се изчислява и отчита в часове, сумирано за тримесечен период.
(3) Не се допуска сумирано изчисляване на работното време за служители, работещи на ненормиран работен ден.


Чл. 19. (1) Отработеното време включва:
1. работните часове в рамките на установеното редовно работно време;
2. времето за хранене;
3. времето за физиологични почивки;
4. времето за провеждане на професионално обучение;
5. времето за инструктаж, отвод, приемане и сдаване на смяната (дежурството);
6. времето за отдих;
7. фактически извършената работа по време на разположение;
8. работа извън установеното редовно работно време;
9. времето на дежурство;
10. времето на пътуване при командироване след проведен инструктаж, когато в заповедта за командироване е разпоредено по време на пътуването да бъде изпълнявана задача, свързана с някоя от дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 4 ЗМВР.
(2) Времето за обедна почивка и почивките за хранене не са работно време.


Чл. 20. (1) Отработеното време от държавните служители, работещи на смени, се отчита на тримесечен период.
(2) За отработените часове над установената нормална продължителност на работното време за отчетния период се изготвя протокол (приложение № 1).
(3) Протоколът се изготвя от служителя, определен да изготвя графиците, до десето число на месеца, следващ отчетния период, и се утвърждава от ръководителя по чл. 6 или от определено от него длъжностно лице с ръководни функции.
(4) Екземпляр от утвърдения протокол се изпраща на съответното финансово звено и на звеното "Човешки ресурси".


Чл. 21. (1) Положените дежурства от държавните служители, работещи на ненормиран работен ден, се отчитат в часове за месеца, през който са положени, с протокол (приложение № 2).
(2) Времето на дежурство и фактически положеният труд през времето на разположение се отчитат по реда на раздел VI и се компенсират като труд извън редовното работно време по реда на раздел VІІ.
(3) Държавните служители, които работят на смени, полагат дежурства, труд по време на разположение и на основание чл. 24 се записват в книга (приложение № 3), в която се посочват трите имена, ЕГН на държавния служител, основание за полагане на труда (смяна, дежурство, полагане на труд по време на разположение или на основание чл. 24), дата на полагане на труда, начален, краен час и общ брой часове на положения труд.
(4) Книгата по ал. 3 се води и съхранява от служител, определен с отделна заповед на ръководителя по чл. 6.
(5) След отразяване на обстоятелствата по ал. 3 съответният държавен служител и длъжностното лице полагат подпис в книгата.
(6) За длъжностно лице по ал. 4 не може да бъде определян служител, на когото е възложено да изготвя протоколите за отчитане на положения труд.

Раздел V.
Полагане на труд извън редовното работно време


Чл. 22. (1) Държавните служители изпълняват служебните си задължения извън установеното редовно работно време въз основа на заповед за полагане на труд извън установеното редовно работно време, издадена от ръководителя по чл. 6 или оправомощено от него длъжностно лице с ръководни функции.
(2) За държавните служители от звената на пряко подчинение на министъра на вътрешните работи или на главния секретар на МВР заповедта по ал. 1 се издава от министъра на вътрешните работи, съответно от главния секретар на МВР или от изрично оправомощени от тях длъжностни лица.
(3) В случаите, когато служител, работещ на смени, при обичайно изпълнение на служебните си задължения надвиши нормативно установения брой часове за отчетен тримесечен период, тези часове се компенсират като труд извън установеното редовно работно време с протокол (приложение № 1), без да се издава заповед по ал. 1.


Чл. 23. Заповедите за полагане на труд извън установеното редовно работно време от ръководителите на структури по чл. 37 ЗМВР, както и от ръководителите на звената на пряко подчинение на министъра на вътрешните работи или на главния секретар на МВР се издават от:
1. министъра на вътрешните работи - за главния секретар на МВР и ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра на вътрешните работи;
2. главния секретар на МВР - за директорите на главните и областните дирекции на МВР, директора на дирекция "Дежурен център на МВР" и командира на Специализирания отряд за борба с тероризма;
3. заместник-министър на вътрешните работи съгласно определения му ресор - за останалите ръководители на структури по чл. 37 ЗМВР.


Чл. 24. В случаите, когато поради неотложност полагането на труд извън установеното редовно работно време е разпоредено устно, заповедта по чл. 22 и 23 се издава в първия работен ден, следващ деня, в който е положен трудът. По изключение срокът за издаване на заповедта може да бъде удължен, но не повече от 5 работни дни от деня на полагане на труда.

Раздел VI.
Отчитане и документиране на времето на разположение, труда между 22,00 и 6,00 ч. и на официални празници, както и на положен труд извън установеното редовно работно време


Чл. 25. (1) Положеният труд извън установеното редовно работно време се отчита почасово с протокол (приложение № 1 или приложение № 2).
(2) За държавните служители от отделно структурно звено протоколите по ал. 1 се съставят обобщено за отчетния период, в който е положен трудът извън установеното редовно работно време.
(3) Протоколът по ал. 1 се изготвя от ръководителя на звеното или от определен от него служител и се утвърждава от ръководителя по чл. 6 или от определено от него длъжностно лице с ръководни функции.
(4) Екземпляр от протокола по ал. 1 заедно с копие от заповедта за полагане на труд извън установеното редовно работно време в случаите, когато е издадена такава, се изпраща за вписване в книгата по чл. 30.
(5) Екземпляр от протокола по ал. 1 се изпраща на съответното финансово звено и на звеното "Човешки ресурси".


Чл. 26. (1) За държавните служители от структури с централизирани щатове и месторабота в териториални звена се съставя отделен протокол, който се утвърждава от ръководителя, по чиято писмена заповед е положен трудът.
(2) Екземпляр от протокола заедно с копие от заповедта за полагане на труд извън установеното редовно работно време в случаите, когато е издадена такава, се изпращат до ръководителя по чл. 6 за компенсиране на положения труд.
(3) Екземпляри или копия от документите по ал. 2 се предоставят за вписване в книгата по чл. 30 по местополагане на труд извън установеното редовно работно време.


Чл. 27. (1) Протоколът по чл. 25, ал. 1 се утвърждава от ръководителя, издал заповедта за полагане на труд извън установеното редовно работно време.
(2) В случаите по чл. 22, ал. 3 протоколът за положен труд извън установеното редовно работно време се утвърждава от ръководителя по чл. 6 или оправомощено от него длъжностно лице.


Чл. 28. (1) В случаите, когато служител с установен ненормиран ден е командирован в структура, в която изпълнява служебните си задължения на смени, отчитането на работното време за съответния месец се осъществява в структурата, от която е командирован служителят.
(2) В случаите по ал. 1 отработените часове по време на командироването се сумират и се сравняват с нормалната продължителност на работното време по чл. 187, ал. 1 ЗМВР. Когато общият брой отработени часове надхвърля нормалната продължителност на работното време по чл. 187, ал. 1 ЗМВР, същите се компенсират с допълнително възнаграждение за труд извън установеното редовно работно време.


Чл. 29. (1) В случаите, когато изпълнението на служебни задачи извън установеното редовно работно време налага пътуване до друго населено място, заповедта за полагане на труд извън установеното редовно работно време се издава отделно от заповедта за командироване.
(2) Когато периодът на командироване включва дни на национални или официални празници, които попадат в работната седмица, отработеното време през тези дни се отчита и се компенсира като труд извън установеното редовно работно време по реда на чл. 25.


Чл. 30. (1) Положеният труд извън установеното работно време се документира в специална книга по образец (приложение № 4).
(2) Книгата по ал. 1 се води и съхранява от служител, определен с отделна заповед на ръководителя по чл. 6.
(3) За длъжностно лице по ал. 2 не може да бъде определян служител, на когото е възложено да изготвя протоколите за отчитане на положения труд.
(4) Във всяка организационно или териториално обособена структура се води отделна книга.
(5) Книгата по ал. 1 може да се води и на електронен носител.


Чл. 31. (1) Отработеното време между 22,00 ч. и 6,00 ч. се отчита с протокол (приложение № 5).
(2) При сумирано отчитане на отработеното време общият брой часове положен труд между 22,00 и 6,00 ч. за отчетния период се умножава по 0,143. Полученото число се сумира с общия брой отработени часове за отчетния период.


Чл. 32. Времето на разположение и положеният труд по време на официални празници се отчитат с протокол (приложение № 5).


Чл. 33. (1) Протоколът по чл. 31, ал. 1 и чл. 32 (приложение № 5) за служителите, работещи на смени, се изготвя на тримесечен отчетен период, а за служителите на ненормиран работен ден - ежемесечно.
(2) Отчитането на броя часове по времето на разположение, труда между 22,00 ч. и 6,00 ч. и на официални празници, както и на положения труд над установеното редовно работното време в протоколите за отчитането им се посочват само в цяло число.

Раздел VII.
Компенсиране на държавните служители за работа извън установеното работно време


Чл. 34. (1) Положеният труд от държавните служители извън установеното редовно работно време се компенсира при условията и в размерите, определени в ЗМВР.
(2) Положеният труд извън установеното редовно работно време не може да надвишава размера за компенсиране, предвиден в чл. 187, ал. 5 ЗМВР.
(3) Възнагражденията за труд извън установеното редовно работно време се включват в месечното възнаграждение и се изплащат в месеца, следващ отчетния период, при своевременно изпращане на протоколите във финансовите звена.
(4) Положеният труд по време на дежурство се компенсира според часовете, които надхвърлят установеното работно време.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Длъжностни лица с ръководни функции" са държавни служители в МВР, които заемат най-високата ръководна длъжност в рамките на организационно обособената структура.
2. "Организационно или териториално обособени структури на МВР" са:
а) главните дирекции на МВР и дирекциите към тях;
б) териториалните звена в състава на главните дирекции и дирекциите към тях: териториалните звена на дирекция "Жандармерия" към Главна дирекция "Охранителна полиция", териториалните звена на дирекция "Миграция" към Главна дирекция "Гранична полиция", регионалните дирекции "Гранична полиция", граничните полицейски управления, базите граничнополицейски кораби, граничните контролно-пропускателни пунктове и Специализираният отряд "Въздушно наблюдение" към Главна дирекция "Гранична полиция", регионалните дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението" и Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и районните служби "Пожарна безопасност и защита на населението";
в) областните дирекции на МВР, районните управления към областните дирекции на МВР и други самостоятелни звена от по-нисък ранг;
г) административните дирекции, дирекция "Сигурност на МВР", дирекция "Български документи за самоличност", дирекция "Защита на финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)", дирекция "Комуникационни и информационни системи", дирекция "Координация и информационно-аналитична дейност", дирекция "Международно оперативно сътрудничество", дирекция "Инспекторат", дирекция "Специална куриерска служба", дирекция "Дежурен център на Министерството на вътрешните работи", дирекция "Национална система 112" и районните центрове 112, Звено за вътрешен одит, Звено за материални проверки, Научноизследователският институт по криминалистика и криминология, Институтът по психология;
д) Специализираният отряд за борба с тероризма и териториалните му звена;
е) Медицинският институт на МВР и болниците за продължително лечение и рехабилитация към него;
ж) Академията на МВР, центровете за специализация и професионална подготовка към нея;
з) базите за отдих на МВР.
3. "Дежурство" е специфична организация на работата при подневно отчитане на работното време. През времето на дежурство служителят се явява на работното си място и изпълнява служебните си задължения в рамките на продължителността на дежурството.
4. "Смяна" е времето, през което държавният служител изпълнява служебните си задължения по предварително утвърден график при непрекъсваемост на работния процес.
5. "Време на разположение" е времето, през което служителят е на разположение на ръководителя си извън работното място с готовност при необходимост да изпълнява служебните си задължения.
6. "Време за отдих" е период от времето през работната смяна или дежурство, в което служителят възстановява трудовите си сили в зоните и обектите на отговорност, но е длъжен да изпълнява служебните си задължения в рамките на продължителността на смяната или дежурството.
7. "Време за хранене" е период от време през работната смяна или дежурство не по-малко от 30 минути, което ръководителят определя на служителите за хранене, без да бъдат прекъсвани изпълняваните задължения, и се зачита за отработено време.
8. "Обедна почивка" или "Почивка за хранене" е период от време в рамките на установен ненормиран работен ден, през който служителят не изпълнява служебните си задължения. В случаите, когато поради служебна необходимост ръководителят на съответната структура в МВР не може да осигури ползването от служителя на обедна почивка, ръководителят е длъжен да му осигури почивка за хранене. Обедната почивка е едни час, а почивката за хранене е не по-малко от 30 минути.
9. "Непрекъсваем работен процес" е процес, при който редовното работно време е организирано на смени и изпълнението на служебните задължения не трябва да се преустановява до смяната от следващия служител без разрешение от съответния ръководител.


§ 2. Въвеждането на физиологичен режим на труд и почивка се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 15 от 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа (ДВ, бр. 54 от 1999 г.).

Заключителни разпоредби


§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 187, ал. 9 във връзка с ал. 8 и чл. 188 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 53 от 2014 г.).


§ 4. Заповедите по чл. 6 се издават от съответните ръководители в едномесечен срок от влизане в сила на тази наредба.


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-407 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ЗА НЕГОВОТО ОТЧИТАНЕ, ЗА КОМПЕНСИРАНЕТО НА РАБОТАТА ИЗВЪН РЕДОВНОТО РАБОТНО ВРЕМЕ, РЕЖИМА НА ДЕЖУРСТВО, ВРЕМЕТО ЗА ОТДИХ И ПОЧИВКИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 24.02.2015 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 20, ал. 2, чл. 22, ал. 3 и чл. 25, ал. 1
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
(структура)
 
Рег. № .................. Екз. № ...... УТВЪРЖДАВАМ:
..........................................20.... г. .........................................................
  .........................................................
  (име, длъжност, подпис и печат)
 
ПРОТОКОЛ
за положен труд от държавни служители, работещи на смени в .....................
за периода от ............ 20 ... г. до .............. 20 .... г.
Име, презиме, фамилия ЕГН Номер на заповед Дата на полагане на труда по заповед Начален и краен час на поло- жения труд по заповед Отрабо- тени часове извън устано- веното работно време Общо отрабо- тени часове по график Общо отрабо- тени часове (7+8) Норма за периода Часове за компен- сиране със:
                    възна- гражде- ние
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
     
........................./.................... ИЗГОТВИЛ:  
.................................... 20.... г.  
........................................................................................................
гр. .......................................  
........................................................................................................
    (име, длъжност, подпис и печат)
Отп. в 3 екз.:    
Екз. 1 - КД    
Екз. 2 - ФО    
Екз. 3 - ЧР    
     
Приложение № 2 към чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1


................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на основната структура)
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на съответната структура)
 
Рег. № .................. Екз. № ...... УТВЪРЖДАВАМ:
..........................................20.... г. .........................................................
  .........................................................
  (име, длъжност, подпис и печат)
 
ПРОТОКОЛ
за отчитане на положен труд извън установеното работно време и за времето на дежурство от държавни служители с установен ненормиран работен ден
за месец ............... 20...... г.
Име, презиме, ЕГН № и дата на Дата на полагане на Начален и краен Брой отработени Брой часове за компенсиране със:
  фамилия на служителя   заповедта или на месечния график труд извън установеното работно време/дата на полагане на дежурство час часове извън установеното работно време възнаграж- дение отпуск
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
     
........................./.................... ИЗГОТВИЛ:  
.................................... 20.... г.  
........................................................................................................
гр. .......................................  
........................................................................................................
    (име, длъжност, подпис и печат)
Отп. в 3 екз.:    
Екз. 1 - КД    
Екз. 2 - ФО    
Екз. 3 - ЧР    
Забележка. Когато през месеца служител е положил повече от едно дежурство, данните за всяко дежурство се нанасят последователно едно под друго срещу името на служителя, без да е необходимо да се отразяват самостоятелно с отделно посочване на същото име.


Приложение № 3 към чл. 21, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 2015 г., в сила от 24.02.2015 г.)образец на лицева корица
 
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на основната структура)
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на съответната структура)
 
КНИГА
за записване на държавните служители, които работят на смени, полагат дежурства, труд по време на разположение и на основание чл. 24
 
Започната на .................................... 20... г.
Завършена на ................................... 20... г.
брой страници ............ (словом ....................................)
 
  УТВЪРДИЛ:
  .........................................................
  .........................................................
  (име, длъжност, подпис и печат)
 
образец на стр. 1
КНИГАТА СЕ ВОДИ ОТ:
1. ................................................................................................................................
 
№ и дата на заповедта .............................................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)    
2. ................................................................................................................................
 
№ и дата на заповедта .............................................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)    
3. ................................................................................................................................
 
№ и дата на заповедта .............................................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)    
4. ................................................................................................................................
 
№ и дата на заповедта .............................................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)    
5. ................................................................................................................................
 
№ и дата на заповедта .............................................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)    
6. ................................................................................................................................
 
№ и дата на заповедта .............................................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)    
7. ................................................................................................................................
 
№ и дата на заповедта .............................................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)    
8. ................................................................................................................................
 
№ и дата на заповедта .............................................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)    
9. ................................................................................................................................
 
№ и дата на заповедта .............................................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)    
10. ................................................................................................................................
 
№ и дата на заповедта .............................................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)    
    образец на стр. 2 и следващи
Име, презиме, фамилия на служителя ЕГН Основание за полагане на труда Дата на полагане на труд/ дежурството Начален и краен час на полагане на труда Брой часове Подпис на служителя, положил труда Подпис на длъжност- ното лице
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Приложение № 4 към чл. 30, ал. 1


образец на лицева корица
 
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
 
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на основната структура)
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на съответната структура)
 
СПЕЦИАЛНА КНИГА
за отчитане на положен труд извън установеното работно време
 
Започната на .................................... 20... г.
Завършена на ................................... 20... г.
брой страници ............ (словом ....................................)
 
  УТВЪРДИЛ:
  .........................................................
  .........................................................
  (име, длъжност, подпис и печат)
 
образец на стр. 1
КНИГАТА СЕ ВОДИ ОТ:
1. ................................................................................................................................
 
№ и дата на заповедта .............................................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)    
2. ................................................................................................................................
 
№ и дата на заповедта .............................................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)    
3. ................................................................................................................................
 
№ и дата на заповедта .............................................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)    
4. ................................................................................................................................
 
№ и дата на заповедта .............................................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)    
5. ................................................................................................................................
 
№ и дата на заповедта .............................................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)    
6. ................................................................................................................................
 
№ и дата на заповедта .............................................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)    
7. ................................................................................................................................
 
№ и дата на заповедта .............................................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)    
8. ................................................................................................................................
 
№ и дата на заповедта .............................................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)    
9. ................................................................................................................................
 
№ и дата на заповедта .............................................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)    
10. ................................................................................................................................
 
№ и дата на заповедта .............................................................................................
(име, презиме, фамилия на длъжностното лице)    
    образец на стр. 2 и следващи
Име, презиме, фамилия на служи- теля ЕГН № на запо- ведта за полагане на труд № на прото- кола за отчитане Дата на полагане на труд/ дежур- ството Брой часове труд извън устано- Брой часове време на разпо- ложение Брой извънредни часове за компенсиране със: Подпис на длъж- ностното лице
            веното работно време   възна- гражде- ние отпуск  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     


Приложение № 5 към чл. 31, ал. 1, чл. 32 и чл. 33, ал. 1


 
................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на основната структура)
................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на съответната структура)
 
Рег. № .................. Екз. № ...... УТВЪРЖДАВАМ:
..........................................20.... г. .........................................................
  .........................................................
  (име, длъжност, подпис и печат)
 
ПРОТОКОЛ
за отчитане на отработеното време между 22,00 ч. и 6,00 ч., времето на разположение и положения труд по време на официални празници в .......................... за периода
от ......... 20... г. до ....... 20.... г.
 
Име, ЕГН Дата на Начален и Брой часове
  презиме, фамилия на служителя   полагане краен час време между 22,00 ч. и 6,00 ч. време на разположение труд на официални празници
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
     
........................./.................... ИЗГОТВИЛ:  
.................................... 20.... г.  
........................................................................................................
гр. .......................................  
........................................................................................................
    (име, длъжност, подпис и печат)
Отп. в 3 екз.:    
Екз. 1 - КД    
Екз. 2 - ФО    
Екз. 3 - ЧР    


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума