навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 8121з-345 ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

В сила от 08.08.2014 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 26 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 17 Октомври 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи (МВР) за преценка на здравословното състояние съобразно специфичните изисквания за физическо и психическо здраве.
(2) На специализирано медицинско освидетелстване по реда на тази наредба подлежат:
1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2015 г., в сила от 26.06.2015 г.) лицата, кандидатстващи за постъпване на държавна служба по чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) на длъжности, на които се изпълняват следните дейности: охранителна; оперативно-издирвателна; осигуряване на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2015 г., в сила от 26.06.2015 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2017 г.) лицата, кандидатстващи за постъпване на държавна служба по чл. 142, ал. 1, т. 1 ЗМВР на длъжности, на които се изпълняват дейности извън посочените в т. 1, както и лицата, кандидатстващи за държавни служители по чл. 142, ал. 3 ЗМВР;
3. (отм. - ДВ, бр. 83 от 2017 г.)
4. лицата, кандидатстващи за курсанти в Академията на Министерството на вътрешните работи (АМВР);
5. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2015 г., в сила от 26.06.2015 г.) държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 ЗМВР, заемащи длъжности, на които се изпълняват следните дейности: охранителна; оперативно-издирвателна; осигуряване на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
6. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2015 г., в сила от 26.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2017 г.) държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 ЗМВР, заемащи длъжности, на които се изпълняват дейности извън посочените в т. 5, както и държавните служители по чл. 142, ал. 3 ЗМВР;
7. курсантите в АМВР;
8. (нова - ДВ, бр. 83 от 2017 г.) държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 ЗМВР, кандидатстващи за назначаване в случаите по чл. 156, ал. 4 ЗМВР.
(3) За лица по ал. 2, т. 1, съответно т. 2, се считат и:
1. дипломираните курсанти от висшите военни училища, обучавани за нуждите на МВР - във връзка с назначаването им на държавна служба в МВР;
2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2015 г., в сила от 26.06.2015 г.) държавните служители в службите за сигурност или за обществен ред и в други ведомства и институции, за които се прилагат разпоредбите на ЗМВР относно държавната служба - във връзка с назначаването им на държавна служба в МВР.

Чл. 2. (1) Медицинските изисквания за работа в МВР са изискванията за физическо и психическо здраве съгласно "Разписание на болестите и физическите недостатъци за медицинско освидетелстване за работа в Министерството на вътрешните работи" (приложение № 1), включващо заболяванията по Международната класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето, Х ревизия, приета от Световната здравна организация.
(2) Специфичните изисквания за физическо развитие (тегло, състояние на слух и зрение) се прилагат за лицата по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 4.


Чл. 3. (1) Специализираното медицинско освидетелстване на лицата по чл. 1, ал. 2 се извършва съобразно критериите и нормативите, определени в приложение № 1, от органите на медицинската експертиза в МВР:
1. Централната експертна лекарска комисия в Медицинския институт (МИ) на МВР;
2. регионалните експертни лекарски комисии към медицинските служби на МИ - МВР, ситуирани в областните дирекции на МВР.
(2) Централната експертна лекарска комисия издава:
1. експертни заключения за годност за работа в МВР на лицата, кандидатстващи за заемане на длъжности в структури на МВР и техни звена на територията на София-град и област София, както и на лицата, кандидатстващи за курсанти в АМВР;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2015 г., в сила от 26.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2017 г.) експертни решения за годност за изпълнение на държавната служба в МВР на служителите по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 ЗМВР и курсантите в АМВР;
3. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2015 г., в сила от 26.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2017 г.) експертни решения за работоспособността на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 ЗМВР по реда на Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 51 от 2017 г.).
(3) Експертните решения по ал. 2, т. 2 подлежат на обжалване пред Административния съд - София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Регионалните експертни лекарски комисии по ал. 1, т. 2 издават експертни заключения за годност за работа в МВР на лицата, кандидатстващи за заемане на длъжности в структури и звена на МВР на територията на съответната област. Експертните заключения на регионалните експертни лекарски комисии могат да се оспорят пред Централната експертна лекарска комисия.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2015 г., в сила от 26.06.2015 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2017 г.) Специализираното медицинско освидетелстване на лицата, кандидатстващи за заемане на длъжности по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 ЗМВР и за курсанти в АМВР, се извършва на базата на анамнестични медицински данни, проведени медицински прегледи, клинико-лабораторни и инструментални изследвания, в обем, отразен в медицинско свидетелство по образец (приложение № 2).
(2) Минималният обем специализирани медицински прегледи включва преглед от специалисти по вътрешни болести, неврология, очни болести, хирургия, ушно-носно-гърлени болести с аудиограма за изследване на слуха, кожни и венерически болести, с отразяване на видимите вродени и придобити кожни изменения (белези, татуировки и други), а за жените - и преглед от специалист по акушерство и гинекология.
(3) В зависимост от специфичните изисквания за изпълнение на длъжността, за която се кандидатства, както и при необходимост от диагностично уточняване органът на медицинската експертиза може да назначи допълнителни медицински прегледи и изследвания.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2015 г., в сила от 26.06.2015 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2017 г.) Лицата, кандидатстващи за заемане на длъжности по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 ЗМВР, се явяват за медицинско освидетелстване със следните документи:
1. писмо-направление, издадено от звеното "Човешки ресурси" към съответната структура на МВР, в която е обявена конкурсната длъжност; в писмото-направление задължително се посочват структурата/звеното и длъжността, за която се кандидатства - за заемане по служебно или трудово правоотношение, както и наличието на изискване за задължителна първоначална професионална подготовка;
2. образец на медицинско свидетелство (приложение № 2), предоставен от звеното "Човешки ресурси";
3. лична карта;
4. лична амбулаторна карта;
5. удостоверение, издадено от Центъра за психично здраве по местоживеене, че лицето не страда от психично заболяване и не се води на диспансерен отчет;
6. документ за платена такса за издаване на медицинско свидетелство съгласно ценоразписа на МИ - МВР.
(2) Лицата, кандидатстващи за курсанти в АМВР, представят документите по ал. 1, т. 2 - 6.
(3) При явяване пред съответната експертна лекарска комисия лицата по ал. 1 представят медицинското свидетелство (приложение № 2), попълнено в част "Анамнеза" и заверено от посочените медицински специалисти.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2015 г., в сила от 26.06.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2017 г.) Специализираното медицинско освидетелстване за годност по медицински показатели за работа в МВР на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 ЗМВР и за обучение на курсантите в АМВР се извършва съгласно критериите и нормативите в "Разписание на болестите и физическите недостатъци за медицинско освидетелстване за работа в Министерството на вътрешните работи" (приложение № 1) въз основа на данните от медицинската документация на установеното заболяване, производствената характеристика и след проведени медицински прегледи и изследвания за актуалното здравословно състояние на освидетелстваното лице.
(2) За резултатите от извършеното освидетелстване по ал. 1 и заключението за годност за работа в МВР Централната експертна лекарска комисия се произнася с експертно решение по образец (приложение № 3).


Чл. 7. (1) Експертно-лекарското заключение от извършеното специализирано медицинско освидетелстване се поставя въз основа на резултатите от проведените прегледи, изследвания и представената от освидетелстваното лице медицинска документация, при установена пълна и точна диагноза чрез прилагане на съвременните диагностични методи в оптимален обем и отчитайки ефективността на прилаганите съвременни терапевтични методи съгласно критериите за оценка на здравословното състояние, определени в приложение № 1.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2015 г., в сила от 26.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2017 г.) При оценка на здравословното състояние на служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 ЗМВР и на лица, кандидатстващи за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 ЗМВР, които подлежат на индивидуална преценка според приложение № 1, се прилага диференциран, индивидуален подход, съобразен със: здравословното състояние към момента на освидетелстване; характера, протичането и прогнозата на установеното заболяване; възрастта на освидетелстваното лице; квалификацията; специфичните изисквания за изпълнение на длъжността; за служителите и прослуженото време на държавна служба при представени производствена и/или здравно-производствена характеристика, при необходимост и длъжностна характеристика за съответната длъжност.
(3) При заболявания в остра форма, реконвалесцентен стадий или при обострено хронично заболяване медицинското освидетелстване се извършва след възстановяване и/или стабилизиране на състоянието.
(4) При установяване на заболявания, които не са посочени в приложение № 1, решението се взема съобразно близки или аналогични нозологични единици.


Чл. 8. (1) За резултата от извършеното специализирано медицинско освидетелстване органът по чл. 3, ал. 1 поставя следното заключение:
1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2015 г., в сила от 26.06.2015 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2017 г.) за лицата, кандидатстващи за заемане на длъжности по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 ЗМВР - "годен" или "негоден" за заемане на съответната длъжност;
2. за лицата, кандидатстващи за курсанти в АМВР - "годен" или "негоден" за обучение в АМВР;
3. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2015 г., в сила от 26.06.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2017 г.) за държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 ЗМВР с установени заболявания - "годен за работа в МВР", "годен за работа в МВР с противопоказани условия на труд" или "негоден за работа в МВР".
(2) Издадените медицински свидетелства на лицата по ал. 1, т. 1 и 2 са валидни за срок шест месеца от датата на поставяне на експертното заключение.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2017 г.) Независимо от срока по ал. 2 лицата, освидетелствани като "негодни" за постъпване на държавна служба в МВР на длъжности по чл. 1, ал. 2, т. 1, могат да се явят за медицинско освидетелстване за заемане на длъжности по чл. 1, ал. 2, т. 2.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 155, ал. 1, т. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи.


§ 2. Започналите и неприключили процедури за специализирано медицинско освидетелстване се довършват по досегашния ред.


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121З-345 ОТ 2014 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 47 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 26.06.2015 Г.)

§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 47 от 2015 г., в сила от 26.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2017 г.)

РАЗПИСАНИЕ

на болестите и физическите недостатъци за медицинско освидетелстване за работа в Министерството на вътрешните работи

 

 

КАНДИДАТ-СЛУЖИТЕЛИ (лица по чл. 1, ал. 2, т. 1, 2, 4)

СЛУЖИТЕЛИ (лица по чл. 1, ал. 2, т. 5 - 7)

Наименование на болестите

Държавни служители (ДС) по чл. 1, ал. 2, т. 1

ДС по чл. 1, ал. 2, т. 2

Кандидати за курсанти в Академията на МВР

ДС по чл. 1, ал. 2, т. 5 и курсанти в Академията на МВР

ДС по чл. 1, ал. 2, т. 6

Състав
(графа)

1

2

3

4

5

Клас I

Някои инфекциозни и паразитни болести (А00-В99)

 

1

2

3

4

5

Чревни инфекции A00-09

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Коремен тиф и паратиф (А,В,С)

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

а) тежка форма

Негоден 

Негоден 

Негоден 

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) носителство

Ботулизъм

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Първична туберкулозна инфекция (първичен комплекс, плеврит и др.) Туберкулозна интоксикация

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Първична ТБК на белите дробове

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Плеврит

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Белодробна туберкулоза (инфилтрат, каверна, нодуларна, бронхиектазии, пневмоторакс и др.)

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Друга туберкулоза на дихателната система (емпием, хидроторакс, ендоторакални лимфни възли, трахея, изолиран бронх, ларинкс, ринофаринкс, нос и др.)

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Туберкулоза на менингите и на централната нервна система

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Туберкулоза на червата, перитонеума и мезентериалните лимфни възли

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Туберкулоза на костите и ставите (артрит, костна некроза, остеит, остеомиелит, синовит, теносиновит, болест на Пот, спондилит)

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Туберкулоза на пикочо-половата система (пиелит, пиелонефрит, епидидимит, простатит, тестикулит, салпингит, оофорит)

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Туберкулоза на други органи (кожа, нодозна еритема, периферни лимфни възли, око, ухо, тиреоидея, надбъбречни жлези, далак и др.)

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Милиарна туберкулоза (полисерозит, дисеминирана, генерализирана)

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Някои бактериални зоонози

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Чума

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Сап и мелиоидоза

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Лептоспироза

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Други бактериални болести

Индивидуална преценка след лечение

Проказа (Болест на Hansen)

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Тетанус

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Газова гангрена

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Остър полиомиелит

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Други вирусни болести на централната нервна система, които не се предават от членестоноги

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Бяс

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Вирусни енцефалити, предавани от комари, кърлежи и от други и неуточнени членестоноги

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Вирусни инфекции, характеризиращи се с увреждания на кожата и лигавицата

Годен след излекуване

Херпес зостер

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Други вирусни болести с екзантем

Годен след излекуване

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Жълта треска и денга

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Кримска хеморагична треска, хеморагична треска Лася, хеморагична треска Ебола, хеморагична треска Марбург

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Вирусен хепатит

а) комбинирани форми (А+С), (В+С) и др.

 

Негоден

 

Негоден

 

Негоден

 

Индивидуална преценка

 

Индивидуална преценка

б) некомбинирани форми

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (НIV)

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Други вирусни болести

Годен след излекуване

Индивидуална преценка

Годен

Протозойни болести

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Малария

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Токсоплазмоза

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Сифилис

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Гонококови инфекции и други венерически болести (мек шанкър, венерическа лимфогрануломатоза, ингвинален гранулом, болест на Райтер)

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Лаймска болест - хроничен мигриращ еритем, предизвикан от Borrelia burgdorferi

а) тежка хронична форма

 

Негоден

 

Негоден

 

Негоден

 

Индивидуална преценка

 

Индивидуална преценка

б) лека форма

Негоден

Негоден

Негоден

Годен

Годен

Микози с рязка изява и усложнени форми, изискващи срок на лечение над 3 месеца

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Годен

Хелминтози

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Ехинококоза

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Други и неуточнени инфекциозни болести

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Последици на ТБК

а) при значителни, остатъчни изменения в засегнатия орган, с нарушение на функцията му

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) при незначителни изменения и запазена функция

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Негоден

Годен

Годен

Последици на острия полиомиелит

а) тежки

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) леки

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Последици от други инфекциозни болести и паразитози

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Клас II

Новообразувания (C00-D48)

 

1

2

3

4

5

Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Злокачествени новообразувания на храносмилателните органи

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Злокачествени новообразувания на дихателните органи и гръдния кош

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Злокачествени новообразувания на костите и ставните хрущяли

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Меланом и други злокачествени новообразувания на кожата

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Злокачествени новообразувания на мезотелиалната и меките тъкани

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Злокачествено новообразувание на млечната жлеза

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Злокачествени новообразувания на женските полови органи

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Злокачествени новообразувания на мъжките полови органи

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Злокачествени новообразувания на пикочната система

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Злокачествено новобразувание на окото, главния мозък и други части на централна нервна система

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Злокачествени новообразувания на щитовидната и други ендокринни жлези

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Злокачествени новообразувания с неточно определени вторични и неуточнени локализации

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Злокачествени новообразувания със самостоятелни (първични) множествени локализации

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Новообразувания in situ

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Доброкачествени новообразувания

а) засягащи важни органи и системи, неподлежащи на операция

 

Негоден

 

Негоден

 

Негоден

 

Индивидуална преценка

 

Индивидуална преценка

б) подлежащи на оперативно лечение

Негоден

Негоден

Негоден

Годен

Годен

в) които не предизвикват функционални смущения

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

Клас III

Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм

(D50-D89)

 

1

2

3

4

5

Анемии, свързани с храненето

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Хемолитични анемии

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Апластични и други анемии

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Нарушения на съсирването на кръвта, пурпура и други хеморагични състояния

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Други болести на кръвта и кръвотворните органи

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Други нарушения, включващи имунния механизъм

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Саркоидоза

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Клас IV

Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата
(E00-E90)

 

1

2

3

4

5

Обикновена и нетоксична възловидна гуша

а) ІІІ степен, неподлежаща на оперативно лечение, или състояние след струмектомия - със значителни трайни функционални смущения или рецидив

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден 

Индивидуална преценка 

б) независимо от степента и функционалните смущения - подлежащи на оперативно лечение

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Тиреотоксикоза

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Хипотиреоза вродена

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Хипотиреоза придобита

 

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Тиреоидит

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Други болести на щитовидната жлеза

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Захарен диабет

а) тежки и среднотежки форми на диабет

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) леки форми на диабет

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Годен

Други разстройства на глюкозната регулация и ендокринната секреция на панкреаса

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Хипопаратиреоидизъм и други разстройства на паращитовидната жлеза

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Разстройства на хипофизата и нейния хипоталамичен контрол

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Болести на тимуса

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Разстройства на надбъбречните жлези

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Дисфункция на яйчниците

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Дисфункция на тестисите

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Полигландуларна дисфункция

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Други ендокринни разстройства

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Недоимъчно хранене

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Други видове недоимъчно хранене

 

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Затлъстяване и други разстройства поради прехранване

Годни ИТМ до 29.9 кг/кв.м

Индивидуална преценка

Годни ИТМ до 29.9 кг/кв.м

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Разстройства на обмяната на веществата

а) тежки форми

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) леки форми

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Клас V

Психични и поведенчески разстройства (F00-F99)

 

1

2

3

4

5

Сенилни и пресенилни органични психични състояния

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Алкохолни психози

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Психози при наркомании

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Преходни органични психотични състояния

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Други органични психотични състояния (хронични)

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Шизофренни психози

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Афективни психози

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Параноидни състояния

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Други неорганични психози

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Психози, специфични за детството

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Неврози

а) при тежки форми със затегнат ход на протичане, незадоволителен терапевтичен резултат и затруднена социална вградимост

Негоден

Негоден

Негоден

 

Индивидуална преценка

 

Индивидуална преценка

б) леки форми

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Разстройства на личността - при обективизирани, трайно изразени аномалии в емоционално-волевата сфера, поведението и социалната вградимост, неповлияни от лечебни и социални интервенции

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Сексуални отклонения и разстройства

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Синдром на алкохолна зависимост

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Наркотична зависимост

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Злоупотреба с наркотици без поява на зависимост

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Соматични разстройства, свързани с психични фактори

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Специални симптоми или синдроми, некласирани другаде

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Заекване

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Специфично разстройство на съня - сомнамбулизъм (от неорганичен произход)

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Незадържане на урината

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Незадържане на изпражненията (от неорганичен произход)

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Остри реакции на стрес и адаптационна реакция (ПТСР)

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Специфични непсихотични психични разстройства след органично мозъчно увреждане

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Депресивни разстройства и разстройства на поведението, некласирани другаде

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Умствена изостаналост

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Клас VI

Болести на нервната система (G00-G99)

 

1

2

3

4

5

Възпалителни болести на централната нервна система

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Наследствени и дегенеративни заболявания на централната нервна система

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Разстройства на вегетативната (автономната) нервна система

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Епизодични и пароксизмални разстройства

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Епилепсия

а) с чести големи или малки пристъпи; епилептична промяна на личността

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

б) с единични редки епилептични пристъпи без психични смущения извън тях

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Други болести на централната нервна система

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Увреждания на отделни нерви, нервни коренчета и плексуси

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Болести на нервно-мускулния синапс и мускулите

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Клас VII

Болести на окото и придатъците му (H00-H59)

 

1

2

3

4

5

Болести на очната ябълка

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Отлепване и аномалии на ретината

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Други болести на ретината

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Хориоретинит, цикатрикси и други заболявания на хориоидеята

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Болести на ириса и на цилиарното тяло

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Глаукома

а) първична на едното или на двете очи и вторична на двете очи

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) вторична - на едното око

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Катаракта

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Нарушения на рефракцията и на акомодацията

 

 

 

 

 

а) миопична рефракция 6.0 Д и над 6.0 Д на двете очи

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

хиперметропична рефракция
7.0 Д и над 7.0 Д на двете очи

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

анизометропия 3.0 Д и над 3.0 Д

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Астигматизъм от всичките му разновидности от 4.0 Д и над 4.0 Д

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) рефракция над ±4.0 Д на двете очи, влючващи стойността на астигматизма

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

в) рефракция от ±1.0 Д до ±4.0 Д на двете очи, включващи стойностите на астигматизма

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Амблиопия

 

 

 

 

 

а) тежка степен - зрителна острота 0.1 Д и по-малко на едното око

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) средна степен - зрителна острота на едното око от 0.3 Д до 0.15 Д

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

в) лека степен - зрителна острота 0.8 Д - 0.4 Д на двете очи

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Диплопия

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Аномалии на зрителното поле (атрофия на зрителните нерви или трайно от органически произход стеснение на зрителното поле под 45° темпорално и под 30° за другите страни)

 

 

 

 

 

а) на двете очи

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) на едното око

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Смущения в цветното зрение

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Нощна слепота

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Други и неуточнени смущения на зрението

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Слепота и намаляване на зрителната острота

 

 

 

 

 

а) при зрение на двете очи 0.5 и по-малко

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) при зрение на едното око 0.1 и по-малко, а на другото над 0.5

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

в) при зрение на едното око по-малко от 0.5 до 0.1, а на другото повече от 0.5

Негоден

Годен

Негоден

Индивидуална преценка

Годен

Кератит, мътнини и други заболявания на роговицата

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Увреждания на роговичните мембрани, дегенерации, наследствени дистрофии на роговицата, кератоконус, десцеметоцеле и стафилома

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Заболявания на конюнктивата и клепачите

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Заболявания на слъзния апарат

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Заболявания на орбитата

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Заболявания на зрителния нерв и зрителните пътища

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Страбизъм на очите и други смущения на бинокуларното зрение

 

 

 

 

 

а) паралитичен с двойни образи

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

б) задружен - явно манифестиран или трайно паралитичен без двойни образи

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Други заболявания на окото

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Афакия и други заболявания на лещата

 

 

 

 

 

а) на двете очи

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) на едното око

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Клас VIII

Болести на ухото и на мастоидния израстък (H60-Н95)

 

1

2

3

4

5

Болести на външното ухо

Годен след проведено лечение

Негнойно възпаление на средното ухо и болести на Евстахиевата тръба

Годен след проведено лечение

Хронични, гнойни отити

 

 

 

 

 

а) неепитилизирана радикална трепанация, съпроводена с гранулации, супурация, или холестеатомодобни маси; радикална трепанация на едното ухо и хроничен гноен отит на другото ухо

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) двустранен хроничен отит или едностранен, но усложнен с гранулации, полипи или холестеатом

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

в) едностранен хроничен гноен отит без усложнения; двустранна суха перфорация на тъпанчевата ципа

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Мениеров синдром и други вестибуларни смущения

 

 

 

 

 

а) при рязко изразени разстройства на вестибуларните функции с тежки или чести умерени пристъпи, доказани в специализирано лечебно учреждение

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

б) при редки, умерени или леки пристъпи от смущения на вестибуларните функции

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Отосклероза, неврит на слуховия нерв и други болести на ухото, съпроводени с трайно намаление на слуха

 

 

 

 

 

а) трайна, пълна глухота на едното ухо; трайно намаление на слуха на двете уши при възприемане на шепотна реч на всяко ухо до 2 м

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

б) трайно намаление на слуха на двете уши при възприемане на шепот - на реч от всяко ухо от 2 до 4 м

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Глухота - трайна и пълна на двете уши, немота или глухонемота

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

 

Клас IX

Болести на органите на кръвообращението (I00-I99)

 

 

1

2

3

4

5

 

Остър ревматизъм

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Хронични ревматични болести на сърце

 

 

 

 

 

 

а) митрална стеноза без (или с митрална инсуфициенция с II - IV степен на сърдечна недостатъчност/СН/), аортна стеноза без или със инсуфициенция на аортната клапа с II - IV ст. на СН, стеноза на трикуспидалната клапа със или без инсуфициенция с II - IV ст. на СН, всички комбинирани сърдечни пороци със засягане на две или повече клапи; оперираните за СС пороци с II - IV ст. на СН;

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

 

б) всички сърдечни пороци, без тези по буква "а"

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Хипертонични болести

 

 

 

 

 

 

а) трети стадий - тежко увреждане на прицелни органи с декомпенсация на функциите им

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

б) втори стадий - значително завишени стойности на артериалното налягане с начални органни промени

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

в) първи стадий - начален функционален стадий с преходно периодично повишаване на артериалното налягане, без органни промени

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Годен

Годен

 

Исхемична болест на сърцето

 

 

 

 

 

 

а) със силно изразени органични изменения и дълбоко нарушение във функциите - III и IV функционален клас

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

 

б) с умерено изразени органични изменения и умерени или леки нарушения във функциите - I и II функционален клас

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Белодробно сърце и болести на белодробното кръвообращение

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Други болести на сърцето

 

 

 

 

 

 

а) с остатъчни тежки, функционални и хемодинамични промени

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

 

б) леки без функционални промени в хемодинамиката

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Кардиомиопатия

 

 

 

 

 

 

а) тежки форми

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

 

б) умерено изразени форми

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

в) леко изразени форми

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Смущения на сърдечната проводимост и нарушения на сърдечния ритъм

 

 

 

 

 

 

а) тежки форми

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

 

б) средно тежки форми

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

в) леки форми

Негоден

Индивидулна преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Сърдечна недостатъчност

 

 

 

 

 

 

а) тежка форма

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

 

б) лека форма

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Мозъчносъдови болести

 

 

 

 

 

 

а) при тежки и трайни промени или при лоша прогноза, които водят до пълна социално-трудова неприспособимост

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

 

б) при стабилизирани състояния с леко засегнати двигателна, сетивна и вегетативна функция или психична дейност

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

 

в) при временни смущения с пълно възстановяване

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Болести на артериите, артериолите и капилярите

 

 

 

 

 

 

а) със силно изразени органични изменения и нарушения на функциите и неподдаващи се на трайно оперативно или консервативно лечение

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

б) с временни трофични и функционални нарушения, подлежащи на лечение

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Болести на вените, лимфните съдове и лимфните възли, некласифицирани другаде. Други и неуточнени болести на органите на кръвообращението

 

 

 

 

 

 

а) състояние след прекарана дълбока венозна тромбоза с трайно хронична венозна недосттъчност С4, 5, 6, тежки малформации на магистралните повърхностни и дълбоки вени, тежки изменения в лимфните съдове, състояния след лигатура или пластично заместване на дълбоки магистрални вени

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

б) повърхностен тромбофлебит, първични варици на крайниците, венозни малформации с ограничен характер, дълбока венозна тромбоза, без изразени хемодинамични смущения в крайниците

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Годен

 

в) слабо разширение на малки повърхностни вени без обективни оплаквания и трофични смущения

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Годен

Годен

 

Хемороиди:

 

 

 

 

 

 

а) с усложнения

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

б) без усложнения

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Годен

Годен

 

Варикоцеле

 

 

 

 

 

 

а) силно изразено варикоцеле, пречещо на движението

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

б) умерено изразено варикоцеле

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

в) леко изразено варикоцеле

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

 

Клас Х

Болести на дихателната система (J00-J99)

 

 

1

2

3

4

5

 

Остри инфекции на горните дихателни пътища

Годен след излекуване

Годен

Годен

 

Други болести на горните дихателни пътища

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Хроничен синузит

 

 

 

 

 

 

а) тежки форми, безуспешно лекувани или усложнени

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

б) леки форми

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Грип

Годен след излекуване

Годен

Годен

 

Пневмонии

Годен след излекуване

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Бронхит, неуточнен като остър или хроничен, хроничен бронхит и емфизем

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Астма

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Бронхиектазии

 

 

 

 

 

 

а) двустранно разпространение или едностранно в повече от един белодробен дял

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

 

б) ограничени (едностранни и със засягане само на един дял), но с чести обостряния

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

 

в) ограничени (едностранни и със засягане само на един дял) без обостряния и нарушения на белодробната функция

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Болести на белия дроб, причинени от външни агенти

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Други болести на дихателната система

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Пневмоторакс

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Клас ХI

Болести на храносмилателната система (К00-К93)

 

 

1

2

3

4

5

 

Анодонтия (пълна липса или снемаща протеза на 10 и повече зъба на едната челюст)

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Болести на венците и пародонта (пародонтит, пародонтоза)

 

 

 

 

 

 

а) III степен

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

б) II степен

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Годен

 

Челюстнолицеви аномалии, болести на челюстите и афтозни разязвявания на устата, изискващи срок на лечение над 3 месеца

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Болести на хранопровода

Ахалазия и кардиоспазъм на хранопоровода

 

Негоден

 

Негоден

 

Негоден

 

Индивидуална преценка

 

Индивидуална преценка

 

Гастроезофагеална рефлуксна болест

 

 

 

 

 

 

а) III, IV степен

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

б) I, II степен

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Негоден

Годен

Годен

 

Стриктура на хранопровода

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Язвена болест

 

 

 

 

 

 

а) с усложнения, тежки рецидиви, тежко протичане

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

б) с активен язвен дефект

Негоден

Негоден

Негоден

Годен

Годен

 

в) в ремисия

Индивидуална преценка

Годен

Индивидуална преценка

Годен

Годен

 

Гастрит и дуоденит, функционални смущения на стомаха и други болести на стомаха и дванадесетопръстника

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Годен

Годен

 

Болести на апендикса

Годен след проведено лечение

 

Абдоминална херния

 

 

 

 

 

 

а) гигантска, неподдаваща се на оперативно лечение, със значителни функционални смущения

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

б) подходяща за оперативно лечение или незатрудняваща функциите на организма

Годен след оперативно лечение

 

Регионален ентерит (болест на Крон) и идиопатичен проктоколит (хроничен улцеро-хеморагичен колит)

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Съдови болести на червата

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

 

Неинфекциозни гастроентерити и колити със смущения в развитието и охранването

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Други болести на червата и перитонеума

 

 

 

 

 

 

а) тежки и усложнени форми, с трайни функционални смущения след проведено оперативно и консервативно лечение

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

б) средно изразени форми с функционални смущения, при които се очаква възстановяване

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

в) леки форми без функционални смущения

Индивидуална преценка

Годен

Индивидуална преценка

Годен

Годен

 

Остра и подостра некроза на черния дроб

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

 

Хронични болести и цироза на черния дроб

 

 

 

 

 

 

а) тежки форми, с настъпили трайни функционални смущения и усложнения Child С

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

 

б) средно тежки и леки форми Child B

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

в) леки форми Child А

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Абсцес на черния дроб

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Други болести на черния дроб

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Холелитиаза и други болести на жлъчния мехур и жлъчните пътища

 

 

 

 

 

 

а) усложнени форми и след проведено оперативно лечение

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

б) неусложнени форми

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Болести на панкреаса

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Стомашно-чревен кръвоизлив

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Нарушена резорбция в червата

 

 

 

 

 

 

а) със смущения в развитието и охранването

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

б) без функционални смущения

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Клас ХII

Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99)

 

 

1

2

3

4

5

 

Болести на кожата и подкожната тъкан

 

 

 

 

 

 

а) тежки форми с доказана лоша прогноза

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

б) средно тежки форми, упорито рецидивиращи и разпространени

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

в) леки форми

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Годен

 

Клас ХIII

Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99)

 

 

1

2

3

4

5

 

Системни болести на съединителната тъкан

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Артропатии, свързани с инфекции, дължащи се на микрокристали и свързани със заболявания, класирани другаде

а) тежки форми

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

б) леки форми

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Ревматоиден артрит и други възпалителни полиартропатии

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Остеоартрози, други артропатии, вътреставни увреждания на коляното и други увреждания и неуточнени болести на ставите

а) тежки форми със значително нарушение на функциите на ставите

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

б) средно тежки форми с умерено нарушение на функциите на засегнатите стави

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

в) леки форми с незначителни нарушения на функциите на ставите

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Годен

Годен

 

Анкилозиращ спондилит (болест на Бехтерев)

а) тежки форми

 

Негоден

 

Негоден

 

Негоден

 

Индивидуална преценка

 

Индивидуална преценка

 

б) леки форми

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Дорзопатии

 

 

 

 

 

 

а) тежки форми със значително нарушение на функциите на ставите; тук се отнася и дискова херния на две и повече нива с наличие на трайна тежка отпадна неврологична симптоматика

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

б) средно тежки форми - с умерено нарушение на функциите на засегнатите стави

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

в) леки форми - с незначителни нарушения на функциите на ставите

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Болести на меките тъкани

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Остеопатии, хондропатии и придобити костно-мускулни деформации

а) при рязко изразени органични увреждания и тежки функционални нарушения

 

Негоден

 

Негоден

 

Негоден

 

Индивидуална преценка

 

Индивидуална преценка

 

б) при умерено изразени функционални нарушения

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

в) при ограничени органични увреждания с леки функционални нарушения

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Годен

Годен

 

Клас ХIV

Болести на пикочо-половата система (N00-N99)

 

 

1

2

3

4

5

 

Остър гломерулонефрит

Негоден

Негоден

Негоден

Годен

Годен

 

Нефрозен синдром

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Хроничен гломерулонефрит

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Нефрит и нефропатия, неуточнени като остри или хронични

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Остра бъбречна недостатъчност

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Хронична бъбречна недостатъчност

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Бъбречна недостатъчност - неуточнена

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

 

Сбръчкан бъбрек

Негоден

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка

 

Малък бъбрек по неизвестна причина

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Бъбречни инфекции

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Хидронефроза

Негоден

Негоден

Негоден

Индивидуална преценка след лечение

 

Камък в бъбрека и уретера

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Други болести на бъбрека и уретера

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Камък в долните пикочни пътища

Индивидуална преценка след лечение

Годен след лечение

 

Цистит

Годен след излекуване

Годен

Годен

 

Други болести на пикочния мехур

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

 

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Невенеричен уретрит и уретрален синдром

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Негоден

 

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Стриктура на уретрата

Индивидуална преценка след лечение

Негоден

Индивидуална преценка

Годен

 

Други болести на уретрата и на пикочните пътища

Индивидуална преценка след клинично уточняване

 

Хиперплазия на простатата

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Възпалителни болести на простатата

Годен след излекуване

Годен

Годен

 

Други болести на простатата

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Хидроцеле и сперматоцеле

Индивидуална преценка след оперативно лечение

Индивидуална преценка

Годен

 

Орхит и епидидимит

Индивидуална преценка след лечение

Годен

Годен

 

Фимоза, хипертрофия на препуциума и парафимоза

Годен

Годен

Годен

Годен

Годен

 

Безплодие при мъжа

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Годен

Годен

 

Други увреждания на половия член

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Годен

Годен

 

Други увреждания на мъжките полови органи

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Годен

Годен

 

Болести на млечните жлези

Годен след лечение

Индивидуална преценка

Годен

 

Възпалителни болести на женски те тазови органи

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

Годен

Годен

 

Ендометриоза

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Генитален пролапс

Негоден

Индивидуална преценка

Негоден

Индивидуална преценка

Индивидуална преценка

 

Фистули със засягане на женските полови органи

Негоден

Негоден