навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235 ОТ 31 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ И РАЗМЕРИТЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА РАБОТА ПРИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

В сила от 08.08.2014 г.

Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., доп. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 25 Април 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) Допълнително възнаграждение за работа при специфични условия на държавните служители в Министерството на вътрешните работи по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи се определя за елементите и в размерите съгласно приложението.

Чл. 2. Допълнителното възнаграждение по чл. 1 се изплаща при пряко изпълнение на служебните задължения в специфични условия и само за дните, в които държавните служители са работили при специфични условия през повече от половината от законоустановената продължителност на работното време.


Чл. 3. Допълнителното възнаграждение по чл. 1 за работещите при условията на т. І и V от приложението се изплаща независимо от продължителността на работното време.


Чл. 4. На държавните служители, които изпълняват служебните си задължения при повече от един вид от елементите на работната среда, представляващ специфични условия, се изплаща допълнително възнаграждение за всеки един от тях при спазване условията на чл. 2.


Чл. 5. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) (1) Изплащането на допълнителното възнаграждение за работа при специфични условия се извършва след издаване на заповед от:
1. министъра на вътрешните работи - за ръководителите на структури по чл. 37 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и за ръководителите на структури и звена по чл. 37, ал. 4 ЗМВР;
2. ръководителя на структура по чл. 37 ЗМВР, от директорите на регионалните дирекции "Гранична полиция" и "Пожарна безопасност и защита на населението" и от ръководителите на структури и звена по чл. 37, ал. 4 ЗМВР - за подчинените им служители.
(2) Допълнителното възнаграждение по ал. 1 се изплаща в месеца, следващ месеца на полагане на труда.

Заключителни разпоредби


§ 1. Редът за изплащане на допълнителното възнаграждение за работа при специфични условия се определя от министъра на вътрешните работи във Вътрешните правила за работната заплата.


§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 178, ал. 1, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи.


§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на вътрешните работи.


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 22 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 28.07.2015 Г.)

§ 32. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77 ОТ 19 АПРИЛ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 25.04.2017 Г.)

§ 73. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 1

(Изм. - ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.)

СПИСЪК
на елементите за работа при специфични условия на държавните служители и размерите на допълнителното възнаграждение за тях

І. Йонизиращи лъчения:
1. На работещите в АЕЦ "Козлодуй" - 60 лв.
2. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2017 г., в сила от 25.04.2017 г.) В Медицинския институт на МВР:
2.1. на работещите в лаборатории и стационари за терапевтично приложение на закрити и открити радиоактивни източници - 40 лв.;
2.2. на работещите в изотопни лаборатории - 27 лв.;
2.3. на работещите в рентген-диагностични екипи - 23 лв.;
2.4. за работа с ортопедичен кугел - 20 лв.;
2.5. за ремонт и поддържане на уреди за рентгенови лъчи - 16 лв.;
2.6. за работа със зъболекарски кугел - 6 лв.
3. В Специализирания отряд за борба с тероризма:
3.1. на работещите със стационарни и преносими рентгенови апарати - 27 лв.;
3.2. на работещите с рентгенови апарати за проверка на пратки; за извършване на рентгено-флуоресцентен анализ - 10 лв.
4. В Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на МВР на извършващите рентгенодефектоскопия - 23 лв.
5. В Монетения двор на работещите с рентгенова система за проверка на багаж "RAPISCAN" - 10 лв.
6. В Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на работещите в лаборатории с апарат за рентгено-структурен анализ - 40 лв.
7. В Главна дирекция "Гранична полиция" на работещите с източник на йонизиращи лъчения - 23 лв.
8. В Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - за откриване, идентифициране и транспортиране на източници на йонизиращи лъчения - 20 лв.
ІІ. Електромагнитни полета:
1. За работа с лазер:
1.1. клас ІV - 13 лв.;
1.2. клас 3Б - 7 лв.
ІІІ. Токсични вещества:
1. За работа с токсични вещества - 5 лв.
2. На работещите в химически лаборатории и изпитателни халета в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - 15 лв.
ІV. За работа с микроскопи и/или видеодисплеи - 4 лв.
V. За работа с биологични агенти, създаващи опасност от възникване на инфекции; за работа при експозиция с химични агенти на работната среда над установените норми; за работа при експозиция на канцерогени и мутагени; за работа с трупен материал; за работа в помещения с висока температура над допустимите норми съгласно БДС 14776-87, излъчвана от специфични източници на топлина; за отглеждане и обучение на служебни животни - 7 лв.
Забележка. Определените размери на допълнителните възнаграждения за работа при специфични условия в приложението се отнасят за един календарен месец.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума