навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 8121з-346 ОТ 25 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 22 Май 2015г., доп. ДВ. бр.77 от 6 Октомври 2015г., изм. ДВ. бр.36 от 13 Май 2016г., отм. ДВ. бр.26 от 28 Март 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 5 от заключителните разпоредби на Наредба № 8121з-433 от 16 март 2017 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи - ДВ, бр. 26 от 28 март 2017 г., в сила от 28.03.2017 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 22.05.2015 г.) С тази наредба се определя редът за планиране, организиране, провеждане, контрол и отчитане на професионалното обучение на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) и по § 86 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 14 от 2015 г.).

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 22.05.2015 г.) Професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи (МВР) се планира, организира и провежда с откъсване от работа и по месторабота.


Чл. 3. Професионалното обучение с откъсване от работа се реализира чрез курсове за:
1. първоначално професионално обучение;
2. повишаване на професионалната квалификация;
3. професионална специализация;
4. актуализация на професионалната квалификация.


Чл. 4. Професионалното обучение с откъсване от работа се извършва в Академията на МВР (АМВР), научноизследователските и научно-приложните институти на МВР и обучаващите звена на МВР, наричани по-долу "обучаващи институции на МВР", и в други национални и чуждестранни обучаващи институции.
Чл. 5. Професионалното обучение по месторабота се осъществява чрез:
1. специализирана подготовка;
2. физическа подготовка;
3. подготовка по полицейска лична защита;
4. стрелкова подготовка.

Глава втора.
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ОТКЪСВАНЕ ОТ РАБОТА

Раздел I.
Учебно-планова документация


Чл. 6. Професионалното обучение с откъсване от работа се организира и провежда по:
1. Каталог на курсовете за професионално обучение;
2. График за професионално обучение.


Чл. 7. (1) Каталогът систематизира информацията по видовете курсове за професионално обучение с откъсване от работа и съдържа сигнатура на курса, продължителност, формите на провеждане, обучаващите институции, предназначението, структурата, тематичния обхват, учебните дисциплини, хорариума от учебни часове, достъпа до класифицирана информация и очакваните резултати - конкретните знания, умения и компетентности, които следва да бъдат придобити при приключване на курса на обучение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 22.05.2015 г.) Каталогът се разработва от обучаващите институции на МВР и дирекция "Човешки ресурси" (ДЧР) - МВР, съгласува се с главните дирекции или заинтересованите основни структури по чл. 37, ал. 1 и 2 ЗМВР и се утвърждава от главния секретар на МВР.


Чл. 8. (1) Графикът за професионално обучение разпределя видовете курсове за професионално обучение с откъсване от работа в обучаващите институции на МВР, като определя продължителност, време за провеждане и брой заявени участници.
(2) Графикът се разработва от ДЧР и обучаващите институции на МВР, съгласува се с главните дирекции и се утвърждава от главния секретар на МВР.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 22.05.2015 г.) Графикът обхваща едногодишен период, за който се планира необходимият брой смени на курсовете за първоначално професионално обучение, повишаване на професионалната квалификация, професионална специализация и актуализация на професионалната квалификация.


Чл. 9. (1) Професионалното обучение с откъсване от работа се извършва по учебно-планова документация, състояща се от:
1. учебен план;
2. тематични планове по учебните дисциплини, включени в учебния план;
3. учебни разписания.
(2) Учебно-плановата документация по ал. 1, т. 1 и 2 се:
1. изготвя от обучаващите институции на МВР в съответствие с Каталога на курсовете за професионално обучение;
2. съгласува от обучаващите институции на МВР със заинтересованите структури на МВР не по-късно от 30 календарни дни преди началото на съответния курс.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., в сила от 13.05.2016 г.) Учебно-плановата документация по ал. 1 се изготвя съобразно правилника за устройството и дейността на съответната обучаваща институция на МВР.

Раздел II.
Провеждане на професионалното обучение с откъсване от работа


Чл. 10. (1) Професионалното обучение с откъсване от работа се провежда в присъствена, дистанционна или комбинирана форма.
(2) За участие в курсове за обучение в дистанционна или комбинирана форма ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР осигуряват подготовката на служителите в рамките на тринадесет часа седмично, съвпадащи с установеното работно време, които се отчитат като работно време по смисъла на чл. 187 ЗМВР.


Чл. 11. (1) Изпращането и/или определянето на служители от МВР за участие в курсове за професионално обучение в присъствена, дистанционна или комбинирана форма се извършва със заповед на главния секретар на МВР.
(2) Заповедите по ал. 1 се изготвят от ДЧР въз основа на предложение на ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР, изпратено чрез директора на ДЧР до главния секретар на МВР.
(3) Предложенията по ал. 2 се изпращат в ДЧР не по-късно от 20 дни преди началната дата на курса.


Чл. 12. (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 22.05.2015 г.) Участието на служителите в курс за професионално обучение се прекратява или отменя в следните случаи:
1. по здравословни причини въз основа на издаден болничен лист или решение на ТЕЛК;
2. при възникнала служебна необходимост;
3. поради слаб успех;
4. при отстраняване по дисциплинарен ред;
5. при отсъствие по уважителни причини повече от една четвърт от продължителността на курса;
6. при осъждане за умишлено престъпление от общ характер;
7. при прекратяване на служебното или трудовото правоотношение с МВР;
8. по собствено желание при първоначално професионално обучение.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 22.05.2015 г.) За прекратяване или отмяна участието на служител в курс за професионално обучение ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР или обучаващите институции на МВР изпращат в тридневен срок чрез директора на ДЧР до главния секретар на МВР мотивирано предложение.


Чл. 13. (1) Обучаващите институции на МВР издават на служителите документ, удостоверяващ придобитата професионална квалификация.
(2) Удостоверяващият документ се издава в седемдневен срок след завършването на курса, изпраща се до съответното звено "Човешки ресурси", обслужващо структурата, в която служителят изпълнява държавната служба в МВР, и се предоставя срещу подпис на служителя.


Чл. 14. Звената "Човешки ресурси" прилагат заверено копие на удостоверяващия документ към личното кадрово дело (ЛКД) на служителя и въвеждат данните в автоматизираната информационна система (АИС) за управление на човешките ресурси.

Раздел III.
Видове професионално обучение с откъсване от работа


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 22.05.2015 г.) Чрез първоначалното професионално обучение обучаемите придобиват основни професионални знания и умения за изпълнение на длъжностните задължения по основните дейности на МВР.


Чл. 16. Първоначалното професионално обучение се провежда в присъствена форма или комбинирана форма и се реализира в базов и специализационен етап, включващи самостоятелни теоретични и теоретико-практически модули и практически стажове.


Чл. 17. (1) Базовият етап е предназначен за придобиване на основни теоретико-практически знания за изпълнение на дейностите на основната структура.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 22.05.2015 г.) Специализационният етап е предназначен за придобиване на знания и умения за изпълнение на длъжностните задължения за съответното направление на дейност.


Чл. 18. Теоретичните и теоретико-практическите модули завършват с полагане на изпити.


Чл. 19. (1) Практическите стажове на обучаемите се провеждат по съответните направления на дейност в структурите на МВР, от които са изпратени на обучение.
(2) Практическите стажове се провеждат по специализирана учебна документация, разработена от обучаващите институции на МВР, съгласувана с главните дирекции или заинтересованите основни структури и утвърдена от главния секретар на МВР.


Чл. 20. (1) На курс за първоначално професионално обучение се изпращат:
1. държавните служители - стажанти по чл. 157, ал. 7 ЗМВР;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 22.05.2015 г.) държавни служители, заемащи длъжности, за които се изисква първоначално професионално обучение, което те не притежават;
3. (нова - ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) държавни служители - при тяхно искане за преназначаване на вакантна длъжност, за която се изисква първоначално професионално обучение, което те не притежават, след съгласие на съответните ръководители на структури по чл. 37 ЗМВР.
(2) Дипломираните курсанти от АМВР и от висшите военни училища, обучавани за нуждите на МВР, не подлежат на първоначално професионално обучение.
(3) Не подлежат на първоначално професионално обучение служителите от МВР с придобита образователно-квалификационна степен на висшето образование "бакалавър" в АМВР в различна от редовна форма на обучение, преназначени на длъжности за държавни служители с висше образование, ако придобитата в АМВР специалност съответства на изискванията, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 22.05.2015 г.) Повишаването на професионалната квалификация е професионално обучение за придобиване на професионални знания и умения след преназначаване на по-висок вид длъжност.
(2) По време на курса служителите придобиват знания и умения за изпълнение на длъжностните задължения за по-висока по вид длъжност, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 22.05.2015 г.) Държавните служители, преназначени на по-висока по вид длъжност се изпращат на обучение за повишаване на професионалната квалификация в срок до три месеца от встъпването в длъжността, на която са преназначени.


Чл. 23. Курсовете за повишаване на професионалната квалификация се провеждат от обучаващите институции на МВР в присъствена, дистанционна и комбинирана форма и се реализират в базов и специализационен етап.


Чл. 24. (1) Базовият етап е предназначен за придобиване на знания и умения за изпълнение на длъжностните задължения за по-високия вид длъжност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 22.05.2015 г.) Специализационният етап е предназначен за придобиване на знания и умения за изпълнение на длъжностните задължения на длъжностите от съответното направление на дейност.


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 22.05.2015 г.) Не подлежат на обучение за повишаване на професионалната квалификация държавните служители от МВР, заемали младши изпълнителски длъжности, с придобита образователно-квалификационна степен на висшето образование "бакалавър" в АМВР в различна от редовна форма на обучение и преназначени на изпълнителска длъжност, ако придобитата в АМВР специалност съответства на изискванията, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност.


Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 22.05.2015 г.)

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 22.05.2015 г.) Професионалната специализация е обучение за придобиване на знания и умения след преназначаване на длъжност, за която съответният служител не притежава необходимата професионална квалификация.


Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 22.05.2015 г.)

Чл. 29. Курсовете за професионална специализация се провеждат от обучаващите институции на МВР в присъствена, дистанционна и комбинирана форма.


Чл. 30. Актуализацията на професионалната квалификация е професионално обучение за развиване на професионалните знания и умения, за поддържане устойчиво ниво на професионална квалификация в рамките на заеманата длъжност и привеждане на професионалните знания и умения в съответствие с настъпили промени, засягащи ефективното изпълнение на длъжностните задължения.


Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 22.05.2015 г.)

Чл. 32. Курсовете за актуализация на професионалната квалификация се провеждат от обучаващите институции на МВР в присъствена, дистанционна и комбинирана форма.

Глава трета.
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО МЕСТОРАБОТА

Раздел I.
Планиране, организиране и провеждане на професионалното обучение по месторабота


Чл. 33. Професионалното обучение по месторабота е основна форма за развиване на професионалните знания и умения и за поддържане устойчиво ниво на професионална квалификация в рамките на заеманата длъжност.


Чл. 34. (1) Професионалното обучение по месторабота се планира, организира и провежда по видовете подготовки по чл. 5.
(2) Ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР ръководят, контролират и отговарят за провеждането на професионалното обучение по месторабота.


Чл. 35. За провеждане на професионалното обучение по месторабота се използват форми и методи, съобразени с оперативната обстановка, нивото на подготовка на служителите и ежедневната им дейност.


Чл. 36. (1) Професионалното обучение по месторабота е непрекъснат процес и се организира и отчита за едногодишен период.
(2) В професионалното обучение по месторабота участват всички държавни служители от МВР.
(3) Годишното планиране, организиране и провеждане на специализираната подготовка се осъществява по организационно-планови тримесечия.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 22.05.2015 г.) Физическата подготовка, подготовката по полицейска лична защита и стрелковата подготовка се планират, организират, провеждат и отчитат по специализирани методики, утвърдени от министъра на вътрешните работи.
(5) Видовете подготовки по чл. 5 се провеждат по учебно-планова документация, утвърдена от ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР.
(6) Учебно-плановата документация по ал. 5 включва:
1. тематични планове по специализирана подготовка;
2. годишни графици по физическа подготовка, подготовка по полицейска лична защита и стрелкова подготовка;
3. ежемесечни учебни разписания;
4. годишни отчети.


Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 22.05.2015 г.) Професионалното обучение по месторабота се провежда от инструктори по: физическа подготовка, полицейска лична защита и стрелкова подготовка и обучители по специализирана подготовка.
(2) Ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР ежегодно определят със заповед служителите по ал. 1, техните права и задължения.


Чл. 38. За инструктори и главни инструктори по физическа подготовка, полицейска лична защита и стрелкова подготовка се определят служители, успешно завършили съответен курс.


Чл. 39. (1) За обучители по специализирана подготовка се определят служители, успешно завършили съответен курс, и служители с богат професионален опит в съответното направление.
(2) При необходимост от провеждането на специализираната подготовка като обучители могат да се привличат лектори и експерти с богат професионален опит извън системата на МВР.

Раздел II.
Видове професионално обучение по месторабота


Чл. 40. (1) Специализираната подготовка има за цел повишаване на квалификацията на служителите и се провежда в установеното за съответната структура работно време, организирано по структурни звена чрез:
1. теоретични форми на обучение - лекции, семинари, беседи, мултимедийно обучение, разработени обучителни материали в дистанционна форма, решаване на примерни тестове и др.;
2. практически форми на обучение - практически занятия, тактически учения, ролеви игри и др.;
3. смесени теоретико-практически форми и решаване на казуси.
(2) Годишното планиране, организиране и провеждане на специализираната подготовка се осъществява по организационно-планови тримесечия, в които се планират минимум 10 часа.


Чл. 41. (1) Специализираната подготовка на структурите по чл. 37 ЗМВР обхваща дейности по:
1. анализиране състоянието на оперативната обстановка и степента на изпълнение на задачите и дейностите за предходния организационно-планов или едногодишен период;
2. определяне на тематичния обхват на специализираната подготовка за следващия организационно-планов период;
3. разработване и изпращане на методически указания, насоки, тематики по направления на дейност и източници на информация за провеждане на специализираната подготовка;
4. организиране и провеждане на подготовката в рамките на тематичния обхват, определен през предходния организационно-планов период.
(2) Специализираната подготовка на звената от по-нисък ранг през текущия организационно-планов период обхваща дейностите по предходната алинея, както и провеждане на подготовката по тематиката, определена през предходния организационно-планов период, разработена от звената с по-висок ранг.
(3) Структурното ниво, до което се планира, организира и провежда специализираната подготовка по реда на предходните алинеи, се определя от ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР.
(4) Специализираната подготовка на служителите, изпълняващи държавна служба в най-ниското структурно ниво по ал. 3, включва само изучаване на тематиката, разработена от структурното звено от по-висок ранг.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 22.05.2015 г.) Оценяването на нивото на придобитите знания от специализираната подготовка се извършва чрез тестове, разработени от обучителите по чл. 37.


Чл. 42. Физическата подготовка е основно средство за поддържане високо ниво на работоспособност, противодействие на стреса, здравословен начин на живот и има за цел:
1. физическо укрепване и възстановяване;
2. усъвършенстване на двигателни качества и умения, необходими при изпълнение на професионалните правомощия.


Чл. 43. (1) Физическата подготовка включва занимания с физически упражнения или вид спорт и се провежда в две основни форми:
1. индивидуална - самостоятелно по индивидуален план-график, утвърден от съответния ръководител;
2. организирана:
а) обща - за изграждане и поддържане на физически качества;
б) специализирана - за покриване на съответните нормативни изисквания;
в) вид спорт или туристически поход.
(2) Организиран туристически поход се провежда веднъж месечно след издаване на заповед на ръководителя на съответната структура по чл. 37 ЗМВР, съдържаща следните задължителни реквизити: време и място на провеждане, транспорт, ръководител на похода и списък на служителите - участници в похода.
(3) В туристическите походи не могат да вземат участие служителите, провеждащи физическа подготовка по ал. 1, т. 1.


Чл. 44. Физическата подготовка се провежда в установеното за съответната структура работно време за не по-малко от 8 часа месечно.


Чл. 45. Подготовката по полицейска лична защита има за цел усъвършенстване на специфични двигателни качества и умения, необходими за самозащита и ефективно изпълнение на длъжностните задължения.


Чл. 46. Провеждането на подготовката по полицейска лична защита се извършва в предварително определени групи от инструктори по чл. 37.


Чл. 47. На подготовка по полицейска лична защита не подлежат държавните служители от МВР без полицейски правомощия и служителите на МВР - лица, работещи по трудово правоотношение.


Чл. 48. Обучението по полицейска лична защита се провежда в установеното за съответната структура работно време за не по-малко от 8 часа месечно.


Чл. 49. Стрелковата подготовка поддържа и усъвършенства знанията и уменията за прилагане на законоустановените норми за използването на огнестрелно оръжие.


Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 22.05.2015 г.) На обучение по стрелкова подготовка подлежат само държавните служители от МВР, имащи право да носят служебно оръжие при условията и по реда на инструкцията по чл. 151, ал. 7 ЗМВР.


Чл. 51. Провеждането на стрелковата подготовка се извършва в предварително определени групи от инструкторите по чл. 37.


Чл. 52. Обучението по стрелкова подготовка се провежда в установеното за съответната структура работно време за не по-малко от 4 часа месечно.

Глава четвърта.
КОНТРОЛ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ


Чл. 53. (1) Контролът по провеждането на професионалното обучение по месторабота е постоянен процес, като отчитането на резултатите се извършва в края на текущия едногодишен период.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 22.05.2015 г.) Оценяването на нивото на придобитите знания от специализираната подготовка се извършва по реда на чл. 41, ал. 5.
(3) Оценяването на нивото на физическата подготовка, подготовката по полицейска лична защита и стрелковата подготовка се извършва по ред, определен в специализираните методики по чл. 36, ал. 4.


Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., в сила от 22.05.2015 г.) (1) В срок до 10 декември на текущата календарна година ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР утвърждават отчет за проведеното професионално обучение по месторабота по видовете подготовки по чл. 5.
(2) В срок до 15 декември на текущата календарна година ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР изпращат отчетите си по специализираната подготовка до ДЧР за изготвяне на обобщен отчет на професионалното обучение по месторабота на служителите от МВР.
(3) В срок до 15 декември на текущата календарна година ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР изпращат отчетите си по физическа подготовка, подготовка по полицейска лична защита и стрелкова подготовка до АМВР за изготвяне на обобщен отчет. В срок до 30 декември АМВР изпраща обобщения отчет до ДЧР.
(4) В срок до 25 януари ДЧР изготвя обобщен отчет за проведеното професионално обучение по месторабота за предходната календарна година и го предоставя за утвърждаване от главния секретар на МВР.


Чл. 55. Ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР могат да изготвят мотивирано предложение до АМВР и ДЧР за промени в учебно-плановата документация по реда на чл. 9, ал. 2 и 3 и в Каталога на курсовете за професионално обучение по реда на чл. 7, ал. 2.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., в сила от 13.05.2016 г.) Служителите от МВР се изпращат на професионално обучение в други национални или чуждестранни обучаващи институции със заповед на главния секретар на МВР, която определя вида, условията, мястото, формата и срока на обучението.


§ 2. В изпълнение на международни договори и спогодби служителите от МВР се изпращат за професионално обучение в обучаващите институции на МВР със заповед на главния секретар на МВР.

Заключителни разпоредби


§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 33, т. 9 и чл. 170, ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи.


§ 4. Тази наредба отменя Наредба № Iз-1011 от 2006 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 9 от 2008 г.).


§ 5. Методическо ръководство и контрол по изпълнение на наредбата се осъществява от дирекция "Човешки ресурси" - МВР.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-346 ОТ 2014 Г. ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 22.05.2015 Г.)

§ 23. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на наредбата АМВР разработва и предоставя за утвърждаване от министъра на вътрешните работи методиките по чл. 36, ал. 4.
(2) Методическото ръководство по дейностите, свързани с методиките по ал. 1, се осъществява от АМВР и нейните структурни звена.

§ 24. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ? в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121З-346 ОТ 2014 Г. ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 06.10.2015 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ? в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-346 ОТ 2014 Г. ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 13.05.2016 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ? в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума