навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2004 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ (ДВ, БР. 46 ОТ 2004 Г.)

В сила от учебната 2014/2015 г.
Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.62 от 29 Юли 2014г.


§ 1. Създава се чл. 9б:
"Чл. 9б. (1) Изпит по общообразователен предмет, невключен в дипломата за средно образование, за получаване на документ по чл. 4, т. 41 от Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета може да се положи при условията и по реда на тази наредба и от лица, които са се обучавали или се обучават във:
1. чуждестранни училища в Република България;
2. училища на чужди държави.
(2) На изпитите по ал. 1 могат да се явят лица след завършено средно образование, след успешно приключване на последния гимназиален клас или по време на обучението в последния гимназиален клас в чуждестранни училища в Република България или в училища на чужди държави.
(3) Изпитите по ал. 1 може да се положат най-рано на първата сесия за държавни зрелостни изпити за съответната учебна година в Република България.
(4) Лицата по ал. 1, които желаят да положат изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, подават заявление за допускане до изпита в срока, определен със заповедта на министъра на образованието и науката по чл. 14, т. 1.
(5) Заявлението по ал. 4 се подава на хартиен носител до регионален инспекторат по образованието по избор на лицето и към него се прилага копие на диплома за средно образование или документ, издаден от съответното училище по ал. 1, удостоверяващ, че лицето е завършило последния гимназиален клас или че лицето се обучава в последния гимназиален клас. Документите, които са на чужд език, се представят в официален превод на български език.
(6) След проверка на документите по ал. 5 в регионалния инспекторат по образованието допускането до изпит по ал. 1 се извършва в посочено от началника на РИО училище.
(7) Изпитите се полагат в посочено от началника на РИО училище.
(8) Удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, се издава от училище по ал. 6.
(9) Удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, се издава след представяне на диплома за средно образование или на документ, удостоверяващ, че лицето е завършило средно образование съгласно законодателството на чуждата държава, признати при условията и по реда на Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (ДВ, бр. 40 от 2003 г.)."

§ 2. Навсякъде в наредбата думите "министъра на образованието, младежта и науката", "министърът на образованието, младежта и науката", "Министерството на образованието, младежта и науката" и "МОМН" се заменят съответно с "министъра на образованието и науката", "министърът на образованието и науката", "Министерството на образованието и науката" и "МОН".

Заключителни разпоредби


§ 3. Тази наредба влиза в сила от учебната 2014/2015 г.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума