навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 1 ОТ 4 ЮНИ 2014 Г. ЗА РЕДА И ОБРАЗЦИТЕ, ПО КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ, КАКТО И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

Издадена от министъра на околната среда и водите

Обн. ДВ. бр.51 от 20 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.51 от 19 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 28 Юни 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 31 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 1 Октомври 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. редът и образците за водене на отчетност за дейностите по отпадъците;
2. редът и образците за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците;
3. редът за предоставяне на информация от лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци;
4. редът за водене на публичните регистри по чл. 45, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО);
5. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) изграждането и поддържането на Национална информационна система "Отпадъци" (НИСО) по чл. 48, ал. 8 ЗУО.

Чл. 2. Целта на тази наредба е:
1. получаване на пълна и достоверна информация за дейностите по отпадъците чрез определяне на реда за водене на отчетност и за реда и сроковете за предоставяне на информация по съответните образци от лицата по чл. 44 ЗУО;
2. получаване на пълна и достоверна информация за пуснатите на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, по наредбите съгласно чл. 13, ал. 1 ЗУО.


Чл. 3. Информацията по чл. 2 се събира чрез:
1. документите относно отчета, определени с тази наредба;
2. документите, изискващи се съгласно:
а) наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУО от лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци;
б) наредбата по чл. 43, ал. 3 ЗУО;
в) наредбата по чл. 43, ал. 4 ЗУО;
г) наредбата по чл. 43, ал. 5 ЗУО;
д) наредбата по чл. 43, ал. 6 ЗУО.


Чл. 4. Задължени лица по тази наредба са:
1. лицата, чиято дейност е свързана с образуване на производствени и/или опасни отпадъци, с изключение на отпадъците, образувани от домакинства, търговските и административните сгради;
2. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране и съхраняване и/или третиране на производствени и/или опасни отпадъци;
3. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране и съхраняване и/или третиране на битови и/или строителни отпадъци;
4. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране и съхраняване и/или третиране на масово разпространени отпадъци;
5. лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци;
6. организациите по оползотворяване и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално по наредбите съгласно чл. 13, ал. 1 ЗУО;
7. регионални сдружения за управление на отпадъци;
8. лицата, извършващи дейности като търговец и/или брокер на отпадъци;
9. (нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) лицата, чиято дейност е свързана с временно съхраняване на отпадъци от живак по чл. 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 (ОВ, L 137/1), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2017/852";
10. (нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) лицата, чиято дейност е свързана с преобразуване и ако е приложимо, втвърдяване на отпадъци от живак по чл. 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/852;
11. (нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) производителите на отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци съгласно актовете на Европейската комисия, приети в съответствие с чл. 6, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО, или съгласно критерии, определени с наредба на министъра на околната среда и водите по чл. 5, ал. 2 от ЗУО;
12. (нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) лицата, при чийто производствен процес се образува вещество или предмет, определено като страничен продукт с мотивирано решение на министъра на околната среда и водите по чл. 4, ал. 2 от ЗУО.


Чл. 5. (1) Документи за водене на отчетност и предоставяне на информация за дейностите по отпадъци са:
1. отчетни книги по чл. 44, ал. 1 ЗУО;
2. годишни отчети по чл. 44, ал. 6 ЗУО;
3. идентификационен документ по чл. 29, ал. 5 ЗУО.
(2) Документи за регистриране в публичните регистри са регистрационни образци.
(3) Документи за регистриране в информационната система за водене на отчетност и предоставяне на информация са регистрационни форми.


Чл. 6. Разпоредбите на чл. 39, ал. 1 ЗУО се прилагат при предаване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), които нямат битов характер, от лицата, при чиято дейност се образуват отпадъците. Приемането и предаването на тези отпадъци се отчита чрез вписване в отчетните книги.

Глава втора.
РЕД И ОБРАЗЦИ ЗА ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ

Раздел I.
Ред и образци за водене на отчетните книги


Чл. 7. Отчетните книги се водят от:
1. лицата, чиято дейност е свързана с образуване на производствени и/или опасни отпадъци, по образец съгласно приложение № 1;
2. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране на отпадъци, с изключение на ОЧЦМ, по образец съгласно приложение № 2;
3. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и съхраняване (оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11 от ДР на ЗУО) на отпадъци, с изключение на отпадъци от ОЧЦМ, по образец съгласно приложение № 2;
4. лицата, чиято дейност е свързана с депониране на отпадъци, по образец съгласно приложение № 3;
5. лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъците, вкл. предварително третиране преди оползотворяване (код R12 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от ДР на ЗУО и/или предварително третиране преди обезвреждане с код D13 по смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11 от ДР на ЗУО), с изключение на дейностите по т. 3 и 4, по образец съгласно приложение № 4;
6. търговците и брокерите на отпадъци по образец съгласно приложение № 5;
7. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране на ОЧЦМ, по образец съгласно приложение № 6;
8. лицата, чиято дейност е свързана със събиране и съхраняване (оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от ДР на ЗУО) на ОЧЦМ, по образец съгласно приложение № 6;
9. лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване на ОЧЦМ, с изключение на дейностите по т. 8, по образец съгласно приложение № 4;
10. (нова - ДВ, бр. 51 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) лицата, чиято дейност е свързана с временно съхраняване на отпадъци от живак по чл. 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/852, по образец съгласно приложение № 48;
11. (нова - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) лицата, чиято дейност е свързана с преобразуване и ако е приложимо, втвърдяване на отпадъци от живак по чл. 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/852, по образец съгласно приложение № 49.


Чл. 8. (1) Отчетните книги по чл. 7, т. 1 се водят за всяка площадка по кодове.
(2) Отчетните книги по чл. 7, т. 3, 4, 5, 8 и 9 се водят за всяко съоръжение/инсталация/площадка, в което се третират отпадъци.
(3) Отчетните книги по чл. 7, т. 2, 6 и 7 се водят по една за съответната дейност с отпадъци.
(4) В случай на образуване на отпадъци от третиране на отпадъци, както и от дейността на площадка/съоръжение/инсталация за третиране на отпадъци се води само отчетна книга по чл. 7, т. 5, а в случай на третиране на отпадъци от ОЧЦМ се попълва само отчетна книга по чл. 7, т. 9.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)
(6) В случай че на една и съща площадка се извършват дейности с отпадъци, за които се изисква водене на отчетни книги по чл. 7, т. 3 и 5, се води само отчетна книга по приложение № 4.
(7) В случай че на една и съща площадка се извършват дейности с ОЧЦМ, за които се изисква водене на отчетни книги по чл. 7, т. 8 и 9, се води само отчетна книга по приложение № 4.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Лицата по чл. 7 са длъжни да поискат заверяване на отчетната книга при подаване на работни листове и/или издаване, изменение и/или допълнение на разрешение по чл. 67 и регистрационен документ по чл. 78 от ЗУО при подаване на заявленията за търговци и/или брокери.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Отчетните книги по чл. 7, т. 2 - 9 се заверяват чрез НИСО от:
1. компетентния орган, издал разрешението или регистрационния документ;
2. директора на РИОСВ, на чиято територия се извършва дейността - за лица, притежаващи комплексно разрешително;
3. директора на РИОСВ, на чиято територия е седалището - за търговци и брокери на отпадъци;
4. директора на РИОСВ - София - за чуждестранни лица.
(3) Отчетните книги по чл. 7, т. 1 се заверяват от РИОСВ, на чиято територия се намира площадката.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) При водене на отчетната книга в НИСО заверката се извършва по електронен път.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) В случаите по чл. 36 ЗУО, както и след изтичане срока за утвърждаване на работни листа по реда на наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО лицата могат да водят отчетни книги, генерирани от НИСО на базата на подадените работни листове и/или заявления за издаване, изменение и/или допълнение на разрешение по чл. 67 и регистрационен документ по чл. 78 ЗУО и/или регистрационни форми за търговци и/или брокери, до произнасяне на компетентния орган.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Отчетните книги по чл. 7 се попълват хронологично минимум веднъж месечно за всеки календарен месец до 15 дни след изтичането му, като всеки запис се отразява по дата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) В случай на необходимост от коригиране на данните, въведени в отчетните книги по чл. 7, се допуска извършване на корекция през текущия месец на вече въведени данни в отчетната книга за предходните 2 месеца. Корекцията се отразява на нов ред, като се попълват коректно всички нормативно изискуеми данни.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) В случай че през календарен месец не са извършвани дейности с отпадъци, респективно с конкретен отпадък, това също се отразява в отчетната книга, като еднократно се записва на един ред "не е извършвана дейност с отпадъци за месец" и се посочва месецът, през който не е извършвана дейност с отпадъци.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Отчетните книги по чл. 7, т. 2 за отпадъци с произход от общинските системи за събиране на смесени битови отпадъци с код 20 03 01 (смесени битови отпадъци) могат да се попълват веднъж месечно с един запис за общото количество транспортирани отпадъци по дати.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)
(7) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)
(8) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) В случай че третираните отпадъци са придобили статус "край на отпадъка", в отчетните книги вместо код се записва "край на отпадъка".

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Отчетните книги по чл. 7 се водят по електронен път в НИСО, поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), при наличие на квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ).

Чл. 12. (1) В случаите на превоз на опасни отпадъци товародателят изготвя идентификационен документ по образец съгласно приложение № 8.
(2) Идентификационният документ по ал. 1 се попълва на хартиен носител от товародателя, превозвача и товарополучателя в случаите, когато:
1. се променя притежателят на отпадъка и се извършва транспортиране между две площадки;
2. две от лицата - товародател, превозвач или товарополучател, съвпадат;
3. не се променя притежателят, но отпадъкът се транспортира по републиканската пътна мрежа между две площадки.
(3) Идентификационният документ се попълва за всеки отпадък последователно от товародателя, превозвача и товарополучателя.
(4) Идентификационният документ задължително съдържа трите имена, подпис и длъжност на лице с представителна власт или пълномощник.
(5) Идентификационният документ се попълва за всеки отпадък в шест еднакви екземпляра.
(6) Екземплярите с номера 1, 2 и 3 се съхраняват съответно от товародателя, превозвача и товарополучателя.
(7) В 15-дневен срок след получаване на товара товарополучателят изпраща екземпляр № 4 на РИОСВ, на чиято територия се намира товародателят, екземпляр № 5 - на РИОСВ, на чиято територия се намира товарополучателят, и екземпляр № 6 - на товародателя.

Раздел II.
Ред и образци за изготвяне и предоставяне на годишните отчети по отпадъци


Чл. 13. Лицата, чиято дейност е свързана с образуване на производствени или опасни отпадъци, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 9.


Чл. 14. Лицата, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране, предоставят годишен отчет за:
1. производствени и/или опасни отпадъци, с изключение на ОЧЦМ, по образец съгласно приложение № 10;
2. битови и/или строителни отпадъци по образец съгласно приложение № 11;
3. ОЧЦМ по образец съгласно приложение № 17.


Чл. 15. (1) Лицата, чиято дейност е свързана със събиране и съхраняване (оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11 ДРЗУО) на производствени и/или опасни отпадъци (в т. ч. излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), извън обхвата на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства (ДВ, бр. 7 от 2013 г.), с изключение на ОЧЦМ, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 12.
(2) Лицата, чиято дейност е свързана със събиране и съхраняване (оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по смисъла на приложение № 1 към § 1, т. 11 ДРЗУО) на следните масово разпространени отпадъци, предоставят годишен отчет за:
1. негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) по образец съгласно приложение № 13;
2. излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) по образец съгласно приложение № 14;
3. излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), попадащи в обхвата на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, по образец съгласно приложение № 15;
4. отработени масла по образец съгласно приложение № 16.
(3) Лицата по ал. 2 не попълват годишен отчет по ал. 1.
(4) Лицата, чиято дейност е свързана със събиране и съхраняване на ОЧЦМ (оползотворяване с код R13 по смисъла на приложение № 2 към § 1, т. 13 ДРЗУО), предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 7.


Чл. 16. (1) Лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/или обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване или обезвреждане (с изключение на депониране) на производствени и/или опасни отпадъци (в т. ч. ИУМПС, извън обхвата на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства), предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 18.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) В случай на образуване на отпадъци от дейността на съоръжение/инсталация/площадка за третиране на отпадъци се предоставя годишен отчет по образец съгласно приложение № 9.
(3) Лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/или обезвреждане на отпадъци от опаковки, предоставят годишен отчет за:
1. стъклени опаковки по образец съгласно приложение № 19а;
2. хартиени и картонени опаковки по образец съгласно приложение № 19б;
3. метални опаковки по образец съгласно приложение № 19в;
4. пластмасови опаковки по образец съгласно приложение № 19г;
5. дървени опаковки по образец съгласно приложение № 19д;
6. композитни опаковки или опаковки от други опаковъчни материали по образец съгласно приложение № 19е.
(4) Лицата, чиято дейност е свързана с подготовка преди оползотворяване или обезвреждане на отпадъци от опаковки, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 20.
(5) Лицата, чиято дейност е свързана с образуване на утайки от пречиствателни станции на отпадъчни води, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 21.
(6) Лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване и/или обезвреждане (с изключение на депониране) на утайки от пречиствателни станции на отпадъчни води, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 18.
(7) Лицата по ал. 3 и 4 не попълват годишен отчет по ал. 1.
(8) Лицата по ал. 5 не попълват годишен отчет по чл. 13.
(9) Лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/или обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване или обезвреждане (с изключение на депониране) на ОЧЦМ, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 18.


Чл. 17. (1) Лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/или обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване или обезвреждане на масово разпространени отпадъци (с изключение на депониране), предоставят годишен отчет за:
1. (В сила от 01.01.2014 г.) НУБА в зависимост от химичния състав по приложения IV, V или VI от Регламент (ЕС) № 493/2012 г. на Комисията за определяне, в съответствие с Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на подробни правила за изчисляване на ефективността на рециклирането на процесите на рециклиране на отпадъчни батерии и акумулатори (ОВ, 151/12.06.2012 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 493/2012 г.";
2. ИУЕЕО по образец съгласно приложение № 22;
3. ИУМПС, попадащи в обхвата на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, по образец съгласно приложение № 23;
4. отработени масла по образец съгласно приложение № 24;
5. излезли от употреба гуми (ИУГ) по образец съгласно приложение № 25.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Лицата по ал. 1 не попълват годишен отчет по чл. 16, ал. 1 и в случай на образуване на отпадъци от дейността на съоръжение/инсталация/площадка за третиране на отпадъци попълват годишен отчет по чл. 13.
(3) (В сила от 01.01.2014 г.) Лицата, предоставящи годишен отчет по ал. 1, т. 1, предоставят и годишен отчет по образец съгласно приложение № 26 за произхода и лицата, от името и за сметка на които са рециклирани НУБА за изпълнение на целите, в т.ч. и за количеството рециклирани НУБА.
(4) (В сила от 01.01.2014 г.) Приложенията по ал. 1, т. 1 се попълват при спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 493/2012 г.
(5) В случай на образуване на отпадъци от дейност по оползотворяване, в т.ч. рециклиране и/или обезвреждане, включително подготовка преди оползотворяване или обезвреждане (с изключение на депониране) на отпадъци от ИУМПС и ИУЕЕО, в годишните отчети по ал. 1, т. 2 и 3 се записват всички образувани кодове отпадъци в резултат от дейността.


Чл. 18. (1) Лицата, чиято дейност е свързана с подготовка преди оползотворяване или обезвреждане на отпадъци с произход от бита, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 20.
(2) В случай че съвместно се извършват дейностите по ал. 1 и по чл. 16, ал. 1 или 3, или 6 или 9 или чл. 17, ал. 1, се предоставя само съответният годишен отчет по чл. 16, ал. 1, 3, 6 или 9 или чл. 17, ал. 1.
(3) В случай че съвместно се извършват дейностите по ал. 1 и по чл. 16, ал. 4, се предоставя само годишният отчет по ал. 1.


Чл. 19. (1) Лицата, чиято дейност е свързана с подготовка преди оползотворяване или обезвреждане на строителни отпадъци, както и за произведените рециклирани строителни материали, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 28.
(2) Лицата, чиято дейност е свързана с влагане на строителни материали от оползотворени строителни отпадъци, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 29.
(3) Лицата, чиято дейност е свързана с оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 30.


Чл. 20. (1) Лицата, чиято дейност е свързана с депониране на отпадъци, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 31.
(2) Регионалните сдружения по чл. 24, ал. 1 ЗУО предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 32.
(3) Лицата, чиято дейност е свързана с компостиране, анаеробно разграждане и механично-биологично третиране на биоотпадъци, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 33.
(4) Лицата по ал. 3 не попълват годишен отчет по чл. 18.


Чл. 21. (1) Лицата, извършващи дейности като търговец по § 1, т. 45 ДРЗУО, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 34.
(2) Лицата, извършващи дейности като брокер по § 1, т. 5 ДРЗУО, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 34.


Чл. 22. (1) Лицата, извършващи дейности по Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (OB L 190/1), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1013/2006", в качеството си на нотификатори, получатели на отпадъци или съоръжения за оползотворяване, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 35.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) Лицата, уреждащи превози, и получателите на отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006, в случаите, за които не се изисква нотификация, предоставят годишна справка-декларация по образец съгласно приложение № 36.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) Към годишната справка-декларация по ал. 2 се прилагат копия на формулярите по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, попълнени и подписани в полета 13 и 14, за всеки извършен превоз/износ/внос.
(4) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) В случаите, за които не се изисква нотификация за превози на отпадъци за или внос в Република България по Регламент (ЕО) № 1013/2006, се изпраща по електронна поща до РИОСВ по местоназначение на отпадъците не по-късно от един ден от деня на натоварване копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле 12 от лицата, уреждащи превози, или копие на попълнен формуляр по образец съгласно приложение № 52 от получателите на отпадъците.
(5) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) В случай на превози на отпадъци от хартия и картон (с кодове 15 01 01, 19 12 01 и 20 01 01), класифицирани с код В3020 от Приложение III на Регламент (ЕО) № 1013/2006, или на пластмасови отпадъци (с кодове 02 01 04, 07 02 13, 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 19 12 04 и 20 01 39), класифицирани с код В3011 или с код EU3011 от Приложение III на Регламент (ЕО) № 1013/2006, лицата, уреждащи превози изпращат до РИОСВ по местоназначение на отпадъците по електронна поща не по-късно от деня на натоварване декларация по образец съгласно приложение № 51, с която декларират, че в състава на транспортираните отпадъци съдържанието на други материали, примеси или замърсители не е повече от десет тегловни процента за конкретната пратка.
(6) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) В случай че при проверка от страна на контролните органи по чл. 116 от ЗУО се установи, че не е спазено изискването за състава на транспортираните отпадъци по ал. 5 и съдържанието на други материали, примеси или замърсители в конкретна пратка надхвърля десет тегловни процента, превозът се класифицира като незаконен по смисъла на чл. 2, параграф 35 от Регламент (ЕО) № 1013/2006.
(7) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г.) Вземането на проби и анализът за установяване на съответствието с ал. 5 се извършват въз основа на методика, утвърдена със заповед на министъра на околната среда и водите.


Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) (1) Производителите на отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци съгласно актовете на Европейската комисия, приети в съответствие с чл. 6, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО, или съгласно критерии, определени с наредба на министъра на околната среда и водите по чл. 5, ал. 2 от ЗУО, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 46.
(2) Лицата, при чийто производствен процес се образува вещество или предмет, определено като страничен продукт с мотивирано решение на министъра на околната среда и водите по чл. 4, ал. 2 от ЗУО, предоставят годишен отчет по образец съгласно приложение № 47.

Чл. 22б. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) Икономическите оператори в промишлените отрасли, посочени в чл. 11, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2017/852, предоставят годишен отчет по чл. 12 от Регламент (ЕС) 2017/852 по образец съгласно приложение № 50.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) (1) Годишни отчети по чл. 13 - 22 и чл. 22б за предходната календарна година се предоставят ежегодно до 10 март на текущата година чрез НИСО при наличие на квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗЕДЕУУ.
(2) Годишни отчети по чл. 22а за предходната календарна година се предоставят ежегодно до 31 март на текущата година чрез НИСО при наличие на квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗЕДЕУУ.
(3) Годишни отчети се предоставят от лице, което се идентифицира с електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 ЗЕДЕУУ и въз основа на електронен образ на изрично заявление и електронен образ на пълномощно от задълженото лице, подадено до изпълнителния директор на ИАОС за предоставяне на годишните отчети.
(4) В случай на необходимост от коригиране на информацията от годишните отчети по ал. 1 се предоставя коригиран годишен отчет чрез НИСО в срок до 31 март на годината, следваща отчетната година.
(5) След изтичане на срока по ал. 4 лицата не могат да извършват промяна на предоставените данни.

Глава трета.
РЕД ЗА ВОДЕНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ


Чл. 24. (Предишен текст на ал. 1 - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Изпълнителният директор на ИАОС или оправомощено от него длъжностно лице води публични регистри на:
1. лицата, които пускат на пазара:
а) батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства;
б) електрическо и електронно оборудване (ЕЕО);
в) масла по смисъла на § 1, т. 7 от ДР на Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, приета с ПМС № 352 от 2012 г. (ДВ, бр. 2 от 2013 г.);
г) гуми;
д) полимерни торбички;
е) (нова - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) обувки и текстил;
ж) (нова - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) опаковани стоки.
2. разрешенията по чл. 67 ЗУО, в т.ч. на тези от тях с прекратено действие, и регистрационните документи по чл. 78 ЗУО, в т.ч. на тези от тях с прекратено действие;
3. площадки за дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА;
4. лицата, извършващи дейности като търговец и/или като брокер на отпадъци;
5. (нова - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) производителите на отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци, съгласно актовете на Европейската комисия, приети в съответствие с чл. 6, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО, или съгласно критерии, определени с наредба на министъра на околната среда и водите по чл. 5, ал. 2 от ЗУО;
6. (нова - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) лицата, при чийто производствен процес се образува вещество или предмет, определено като страничен продукт с мотивирано решение на министъра на околната среда и водите по чл. 4, ал. 2 от ЗУО.

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) За вписването в регистрите по чл. 24, т. 1, 4 и 5 лицата предоставят регистрационни образци в информационната система, поддържана от ИАОС, както следва за:
1. батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства, по образец съгласно приложение № 37;
2. електрическо и електронно оборудване по образец съгласно приложение № 38;
3. масла по смисъла на § 1, т. 7 от ДР на Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти по образец съгласно приложение № 39;
4. гуми по образец съгласно приложение № 40;
5. полимерни торбички по образец съгласно приложение № 41;
6. търговец и/или брокер на отпадъци по образец съгласно приложение № 42;
7. (нова - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) отпадъците, които са престанали да бъдат отпадъци, по образец съгласно приложение № 45.
(2) За вписване в регистъра по ал. 1, т. 6 към заявлението се предоставя и документ за платена такса по реда на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с ПМС № 136 от 2011 г. (ДВ, бр. 39 от 2011 г.).


Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) За вписване в регистрите по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 5 задължените лица в едномесечен срок от започване на дейността си попълват и предоставят по електронен път на интернет страницата на ИАОС съответния регистрационен образец по чл. 25, ал. 1, т. 1 - 5 и 7.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) При промяна на някои от данните, представени с информацията по чл. 25, ал. 1, т. 1 - 5 и 7, лицата са длъжни в едномесечен срок от настъпване на промяната да уведомят изпълнителния директор на ИАОС, предоставяйки актуализиран регистрационен образец.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) Когато лицата по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 5 престанат да извършват съответна дейност, са длъжни в едномесечен срок да се отпишат от съответния регистър, като уведомят за това изпълнителния директор на ИАОС, предоставяйки актуализиран регистрационен образец по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 5.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г.) В 10-дневен срок от получаване на информацията по съответния регистрационен образец по чл. 25, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5 и 7 изпълнителният директор на ИАОС предоставя по подходящ начин на заявителя регистрационен номер.
(5) В 7-дневен срок от получаване на регистрационния образец по чл. 25, ал. 1, т. 3 изпълнителният директор на ИАОС предоставя по подходящ начин на заявителя регистрационен номер.
(6) В 10-дневен срок от получаване на информацията по ал. 2 и 3 изпълнителният директор на ИАОС отразява промените.
(7) Всяка промяна в данните, вписани в регистрите, подлежи на отбелязване, в т.ч. отписването, като се извършва по начин, който не засяга целостта на информацията за вписаните вече данни.
(8) В случаите по ал. 7 в регистрите се вписва основанието и датата на извършеното действие.


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) За вписване в регистъра по чл. 24, ал. 1, т. 4 преди започване на дейността задължените лица попълват и предоставят по електронен път на директора на РИОСВ, на чиято територия е седалището на лицето регистрационен образец по чл. 25, ал. 1, т. 6 и документ съгласно чл. 25, ал. 2.
(2) Алинея 1 не се прилага за лицата, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) При нередности в предоставените данни за вписване в регистъра по чл. 24, ал. 1, т. 4 директорът на РИОСВ, на чиято територия е седалището на лицето в 15-дневен срок уведомява писмено лицето за това и определя срок за отстраняването им.
(4) В 15-дневен срок от предоставяне на заявлението за вписване в регистъра по чл. 24, ал. 1, т. 4 или от отстраняване на нередностите по ал. 3 изпълнителният директор на ИАОС вписва лицето в регистъра.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) При промяна на някои от данните, предоставени с информацията по чл. 25, ал. 1, т. 6, лицата са длъжни в 7-дневен срок от настъпване на промяната да уведомят директора на РИОСВ, на чиято територия е седалището на лицето, предоставяйки актуализиран регистрационен образец и документ по чл. 25, ал. 2 по електронен път.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Когато лицата по чл. 24, ал. 1, т. 4 престанат да извършват съответна дейност, са длъжни в едномесечен срок да се отпишат от съответния регистър, като уведомят за това директора на РИОСВ, на чиято територия е седалището на лицето, предоставяйки актуализиран регистрационен образец по електронен път.
(8) Изпълнителният директор на ИАОС прекратява регистрацията на вписан в регистъра по чл. 24, ал. 1, т. 4 търговец или брокер съгласно условията на чл. 107 ЗУО.
(9) В 15-дневен срок от получаване на информацията по ал. 6 и 7 изпълнителният директор на ИАОС отразява промените.


Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Публичните регистри по чл. 24 се водят и поддържат в НИСО.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) На обществен достъп се предоставят данните от чл. 45, ал. 2 - 9 и 11 ЗУО, публикувани на интернет страницата на ИАОС.

Глава четвърта.
НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА "ОТПАДЪЦИ" (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2021 Г.)

Глава четвърта.
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) Националната информационна система "Отпадъци" се изгражда с цел:
1. регистриране на задължените лица съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУО и тази наредба;
2. водене на отчетност съгласно разпоредбите на тази наредба;
3. предоставяне на информация съгласно:
а) наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУО;
б) наредбите по чл. 43, ал. 3 - 6 ЗУО;
в) тази наредба;
4. (нова - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) подаване на заявление за издаване, изменение и/или допълнение или прекратяване на документи за извършване на дейности с отпадъци по реда на чл. 67 и 78 ЗУО;
5. (нова - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) подаване за утвърждаване или прекратяване на действието на работен лист за класификация на отпадъците по приложение № 5 от Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г.);
6. (нова - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) регистриране на задължените лица в регистъра на производителите на отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци;
7. (нова - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) регистриране на лицата, извършващи дейности като търговец или като брокер на отпадъци.


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) (1) За достъп до НИСО потребителите извършват регистрация, като попълват и предоставят регистрационни образци по електронен път при наличие на квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от ЗЕДЕУУ.
(2) За приемане или отказ за регистрация на потребител информационната система визуализира съобщение.

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) (1) Регистрацията, изменението и/или допълнението или прекратяването на регистрация в публичните регистри по чл. 45, ал. 1, т. 2, 3, 4, 5, 12 и 13 се извършва след подаване на заявление от задълженото лице съгласно реда, сроковете и образците, определени в наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУО, наредбата по чл. 59 ЗУО и тази наредба.
(2) Регистрацията, изменението и/или допълнението или прекратяването на регистрация в публичния регистър по чл. 45, ал. 1, т. 6 ЗУО се извършва след подаване на заявление от задълженото лице съгласно реда, сроковете и образците, определени в чл. 104 ЗУО и тази наредба.
(3) Регистрацията в публичния регистър по чл. 45, ал. 1, т. 10 ЗУО се извършва след подаване на заявление от задълженото лице съгласно реда, сроковете и образците, определени в ЗУО и тази наредба.
(4) Подаването на заявления за издаване, изменение и/или допълнение или прекратяване действието на документи за извършване на дейности с отпадъци се извършва съгласно реда, сроковете и образците, определени в чл. 67 и 78 ЗУО.
(5) Подаването на работни листа за утвърждаване, изменение и/или допълнение или прекратяване на действието им се извършва съгласно реда, сроковете и образците, определени в наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
(6) Воденето на отчетност и предоставянето на информация се извършва съгласно реда, сроковете и образците, определени с тази наредба.
(7) След изтичане на срока за издаване, изменение и/или допълнение на документи за извършване на дейности с отпадъци, определени в чл. 67 и 78 ЗУО, НИСО предоставя възможност на задълженото лице за водене на отчетност и предоставяне на информация съгласно реда, сроковете и образците по тази наредба.
(8) След изтичане на срока за утвърждаване или актуализиране на работни листа, определени в наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО, НИСО предоставя възможност на задълженото лице за водене на отчетност и предоставяне на информация съгласно тази наредба.

Чл. 33. Информационната система протоколира чрез системни записи датата и часа на извършването на следните действия:
1. регистрация;
2. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) подаване на заявление за утвърждаване, актуализация или прекратяване на действието на работен лист;
3. заверяване на отчетни книги;
4. хронология на воденето на отчетните книги;
5. генериране на отчети;
6. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) подаване на заявление за издаване, изменение и/или допълнение или прекратяване на действието на документи за извършване на дейности с отпадъци по реда на чл. 67 и 78 ЗУО.


Чл. 34. (1) При попълване и предоставяне на отчетите се извършва автоматична верификация на предоставените данни от информационната система.
(2) В случаите, когато отчетът не отговаря на верификационните правила, не може да бъде предоставен до отстраняване на грешките.
(3) (изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) След преминаване на отчета през верификация на лицето се визуализира съобщение за потвърждение за успешно предоставяне на отчета.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.) След изтичане на нормативните срокове за предоставяне на информация задължените лица не могат да извършват промяна на предоставените данни.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Водене на отчетност" е попълване на отчетни книги, идентификационни документи и отчети, определени с тази наредба.
2. "Информационна система" е съвкупност от системен и приложен софтуер, хардуер, мрежи и комуникации, използвани за регистриране, събиране, обработка, натрупване, съхранение, търсене и използване на информацията от документите по чл. 3, осигуряващи изпълнение на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.
3. "Товародател" е едноличен търговец или юридическото лице, регистрирани по ЗТР, предаващо отпадъци за транспортиране.
4. "Превозвач" е едноличен търговец или юридическото лице, извършващо транспортиране на отпадъци между площадките на товародателя и товарополучателя.
5. "Товарополучател" е едноличен търговец или юридическото лице, приело отпадъци за третиране.
6. "Отчети" са годишните отчети съгласно чл. 44, ал. 6 ЗУО и информация за продуктите, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУО.
7. "Отчетна книга" е документ за водене на отчетност, в който се записва в хронологичен ред информация за количеството, естеството и произхода на отпадъците, както и други данни, определени с тази наредба.
8. "Съоръжение" е техническо средство за осъществяване на една или повече дейности с отпадъци, както и всякакви други дейности, има техническа връзка с другите дейности на този обект и би могло да повлияе върху замърсяването на околната среда.
9. "Инсталация" е система от съоръжения за осъществяване на дейности с отпадъци.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 48, ал. 1 ЗУО.

§ 3. (Отм. с Решение № 411 от 10.01.2018 г. на ВАС - ДВ, бр. 51 от 2018 г., в сила от 19.06.2018 г.)

§ 4. Указания по прилагане на наредбата дава изпълнителният директор на ИАОС.

§ 5. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)

§ 6. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)

§ 7. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)

§ 8. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)

§ 9. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 30 от 2020 г., в сила от 31.03.2020 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)

§ 10. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.10.2021 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА И ОБРАЗЦИТЕ, ПО КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ, КАКТО И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 31.03.2020 Г.)

§ 10. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването и в "Държавен вестник".

§ 11. Методиката по чл. 22, ал. 7 се утвърждава със заповед на министъра на околната среда и водите в тримесечен срок от влизането в сила на тази наредба.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 4 ЮНИ 2014 Г. ЗА РЕДА И ОБРАЗЦИТЕ, ПО КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ, КАКТО И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ


(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2021 Г.)

§ 34. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването и в "Държавен вестник".

§ 35. Разпоредбите на § 5 и 8 влизат в сила от 1 октомври 2021 г.

§ 36. Разпоредбите на § 22 - 25, § 28, 30, 31 и 32 влизат в сила от 1 януари 2022 г.

Приложение № 1 към чл. 7, т. 1Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 и 3

(Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.)Приложение № 3 към чл. 7, т. 4Приложение № 4 към чл. 7, т. 5 и 8

(Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.)Приложение № 5 към чл. 7, т. 6Приложение № 6 към чл. 7, т. 7 и 8

(Изм. - ДВ, бр. 82 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.)