навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 146 ОТ 9 ЮНИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСТРОЙСТВОТО, БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. (ДВ, БР. 64 ОТ 2008 Г.)

Обн. ДВ. бр.49 от 13 Юни 2014г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 2, т. 1, буква "а" след думите "ал. 1" се поставя запетая и се добавя "т. 1".

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думата "преносимите" се заменя с "носимите и возимите".
2. Създава се т. 7:
"7. газови уреди, чието съответствие е оценено по реда на наредба по чл. 7 ЗТИП."

§ 3. В чл. 90, ал. 4 думите "Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми (обн., ДВ, бр. 58 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 33 от 1994 г.)" се заменят с "Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, издадена от министъра на вътрешните работи и министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; Решение № 13641 на Върховния административен съд от 2010 г. - бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2013 г.)".

§ 4. В чл. 92 ал. 2 се отменя.

§ 5. В чл. 95 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата "отвътре" се поставя точка и текстът до края се заличава.
2. Алинея 2 се отменя.

§ 6. В чл. 101 накрая се поставя запетая и се добавя "като мълниезащитната уредба трябва да отговаря на Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр. 6 от 2011 г.)".

§ 7. В чл. 187, ал. 2, т. 3 след думите "т. 1 - 6" се добавя "и 9".

§ 8. Създава се чл. 187а:
"Чл. 187а. Периодите между провеждането на периодичното обучение по чл. 187, ал. 1, т. 4 не трябва да бъдат по-дълги от 24 месеца."

§ 9. В чл. 193 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
"(1) Манометърът, по който се управлява процесът в съоръжението под налягане, трябва да е преминал метрологичен контрол по реда на Закона за измерванията и да има валидни знаци, удостоверяващи, че му е извършена първоначална или последваща проверка."
2. В основния текст на ал. 2 след думата "манометърът" запетаята се заменя с двоеточие и текстът до края се заличава.

§ 10. Създава се чл. 193а:
"Чл. 193а. (1) Когато процесът в съоръжението под налягане се управлява от средство за измерване на налягането, което не попада в обхвата на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 98 от 2003 г.), това средство за измерване трябва да е проверено и да потвърждава метрологичните си характеристики за съответния клас на точност.
(2) Проверката на средствата за измерване по ал. 1 се извършва периодично, не по-рядко от веднъж на две години.
(3) Проверката на средствата за измерване по ал. 1 трябва да се извършва от:
1. Българския институт по метрология или от лаборатория, която е акредитирана от орган по акредитация - страна по Споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация (ЕА MLA) за област калибриране и член на Европейската организация по акредитация, или:
2. лаборатория на ползвателя на съоръжението под налягане, ако тя отговаря на следните изисквания:
а) разполага с еталони, спомагателно оборудване и с помещения с осигурени условия в тях, които да позволяват прилагането на методите за калибриране;
б) използва еталони и средства за измерване с осигурена проследимост;
в) разполага със специалисти с подходящо образование и квалификация;
г) има функционираща система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO/IEC 17025;
д) прилага стандартизирани или валидирани методи за калибриране.
(4) Ползвателят, обслужващият персонал и отговорните лица за безопасната експлоатация на съоръженията под налягане не трябва да допускат експлоатацията им:
1. когато средството за измерване по ал. 1 не е проверено от лице по ал. 3, т. 1 или 2 преди първото му използване или когато е изтекъл срокът по ал. 2;
2. в други случаи, посочени в инструкцията на производителя му или в инструкцията за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП на съоръжението под налягане."

§ 11. В чл. 201, ал. 2, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя "както и на предпазни клапани, които не са снабдени с устройство, позволяващо принудителното им отваряне с цел продухване".

§ 12. В чл. 215 се създава ал. 3:
"(3) На съдове с външна изолация за съхранение на криогенни газове и течности се извършва външен преглед по реда на чл. 273, ал. 1, т. 3, 4, 5, 6 и 10."

§ 13. В чл. 216 се създава ал. 3:
"(3) Допуска се прегледите по чл. 215, ал. 1 да се извършват от лица, с които ползвателят е сключил договор. Персоналът на тези лица трябва да отговаря на изискванията на ал. 2."

§ 14. В чл. 218 ал. 1 се изменя така:
"(1) Допуска се, когато поради конструктивни особености на съда е невъзможно да се извърши вътрешен преглед, той да се замени с измерване на дебелините на елементите под налягане на съда и с изпитване без разрушаване на неразглобяемите му съединения."

§ 15. В чл. 244 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
"(2) На предпазните клапани по ал. 1, които не са снабдени с устройство, позволяващо принудителното им отваряне с цел продухване, се извършва проверка на изправното действие и на настройката им по чл. 201, ал. 2, т. 2."

§ 16. В чл. 245 се правят следните изменения:
1. В основния текст думата "тръбопровода" се заменя с "монтираните надземно или в проходими канали тръбопроводи".
2. Точка 1 се изменя така:
"1. наличието на пропуски;".
3. В т. 3 думата "плътността" се заменя със "състоянието".

§ 17. В чл. 258 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 5:
"5. за съоръжения под налягане по чл. 2, т. 1, 3 и 4, за които са приложими ал. 3, т. 2 и 3:
а) ревизионна книга;
б) копие от проекта по чл. 254, ал. 1 - когато такъв се изисква;
в) валиден документ, удостоверяващ техническата изправност и годността на съоръжението за безопасна експлоатация, издаден от компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, на Турция или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - за съоръженията по ал. 3, т. 3;
г) сертификати на устройствата за непосредствено ограничаване на налягането;
д) копия от удостоверенията за качество на материалите, използвани при производството на елементите под налягане, а когато такива липсват - документи от химичен анализ на материала на основните елементи под налягане;
е) паспорт и/или други документи на производителя, съдържащи техническите данни и характеристики на съоръжението под налягане (чертежи, схеми, изчисления на якост и други документи, даващи възможност да се преценят техническите решения, приети от производителя, и спазените при производството на съоръжението изисквания), и инструкцията на производителя за монтаж и експлоатация."
2. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Декларацията за съответствие по ал. 2, т. 1, букви "в" и "д" не се изисква за стационарни съоръжения под налягане и техните устройства за непосредствено ограничаване на налягането, които са:
1. демонтирани и монтирани на ново място, ако те са били регистрирани от органите за технически надзор преди влизането в сила на приложимите за съоръженията наредби по чл. 7 ЗТИП;
2. пуснати на пазара на Република България преди влизане в сила на приложимите за съоръженията наредби по чл. 7 ЗТИП;
3. пуснати на пазара в друга държава - членка на Европейския съюз, в Турция или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, преди влизането в сила на съответния национален нормативен акт, с който се въвеждат разпоредбите на Директива 97/23/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 май 1997 г. относно сближаване на законодателствата на държавите членки във връзка със съоръженията под налягане (ОВ, L 181 от 9.07.1997 г.) и Директива 87/404/ЕИО на Съвета от 25 юни 1987 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно обикновените съдове под налягане (ОВ, L 220 от 8.08.1987 г.), отменена с Директива 2009/105/ЕО (ОВ, L 264 от 8.10.2009 г.), когато съоръженията са пуснати на пазара в съответствие с приложимите към тях изисквания на съответното национално законодателство."

§ 18. В чл. 265 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думата "регистрирането" се заменя с "първото регистриране";
б) създава се т. 9:
"9. след преместване на съоръженията по чл. 2, т. 1, 3 и 4."
2. Създават се ал. 6 и 7:
"(6) Допуска се съгласувано с органите за технически надзор сроковете за извършване на техническите прегледи по ал. 1, т. 2 и 3 на съоръженията под налягане да бъдат удължени за срок не по-дълъг от 6 месеца.
(7) Органите за технически надзор съгласуват удължаването на сроковете по ал. 6 въз основа на мотивирано писмено заявление от ползвателя на съоръжението под налягане, в което той гарантира осигуряването на безопасната експлоатация на съоръжението до предлаганата нова дата за извършване на технически преглед, като към заявлението прилага организационни и технически мероприятия, посредством които ще осигури безопасната работа на съоръжението до новата дата за технически преглед."

§ 19. В чл. 267, ал. 3 думите "чл. 265, ал. 1, т. 7 и 8" се заменят с "чл. 265, ал. 1, т. 7, 8 и 9".

§ 20. В чл. 269 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "вътрешни покрития, които не могат да се демонтират" се заменят с "вътрешни покрития или пълнежи, които не могат да се отстранят".
2. Създава се ал. 5:
"(5) На изолирани съдове за съхранение на криогенни газове и течности се извършва само външен технически преглед."

§ 21. В чл. 272 думите "чл. 265, ал. 1, т. 7 или 8" се заменят с "чл. 265, ал. 1, т. 7, 8 и 9".

§ 22. В чл. 273 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 10:
"10. наличие на признаци за нарушаването на вакуума в изолацията на съдовете за съхранение на криогенни газове и течности - наличие на оросяване или заскрежаване по външната обшивка, повишаване на работното налягане във вътрешния съд, загуба на работен флуид."
2. Създава се ал. 4:
"(4) При наличие на признаците по ал. 1, т. 10 за нарушаване на вакуума в изолацията на съдове за съхранение на криогенни газове и течности се извършва измерване на стойността на вакуума."

§ 23. В чл. 275, ал. 2 се създава т. 4:
"4. е запълнен с пълнеж, който по технологични причини не трябва да бъде изваждан от съда преди края на експлоатационния му период и би се повредил от течността, с която се извършва хидростатичното изпитване."

§ 24. В чл. 283, ал. 1, т. 1, буква "д" след думите "монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" се поставя запетая и се добавя "техник на енергийни съоръжения и инсталации".

§ 25. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 24:
"24. "Котелна централа" е сграда или помещение, в които са разположени един или повече котли за производство на гореща вода с температура над 110 °С и/или за производство на водна пара с налягане над 0,05 МРа."

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума