навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2003 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ (ДВ, БР. 40 ОТ 2003 Г.)

В сила от 28.06.2014 г.
Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.44 от 27 Май 2014г.


§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Признаването на завършени от VІІ до последен гимназиален клас, както и на завършено основно и на средно образование и/или на професионална квалификация се извършва от експертна комисия към всеки регионален инспекторат по образование (РИО). Комисията е седемчленна и се определя със заповед на министъра на образованието и науката по предложение на началника на РИО."
2. Създава се нова ал. 4:
"(4) Признаването на завършени от І до VІ клас включително се извършва от директора на приемащото училище, в което лицето желае да продължи обучението си."

§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 след думата "и" се поставя "/или";
б) в т. 4 в началото на изречението преди думата "справка" се добавя "в случай че лицето желае да продължи обучението си в гимназиален етап в българско училище - ";
в) в т. 7 след думата "такса" се добавя " - за документи, подадени в РИО."
2. В ал. 3 след думата "комисията" се добавя "или директора на приемащото училище".
3. Алинея 5 се изменя така:
"(5) Документите по ал. 1, т. 2, 3 и 4 и по ал. 3 се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, с подписаните договори между Република България и държавата, в която са издадени, или по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (утвърден с ПМС № 184 от 1958 г., обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г., бр. 103 от 1990 г.)."
4. Алинея 6 се изменя така:
"(6) Документите по ал. 1 за завършени от VІІ до последен гимназиален клас, както и за завършено основно образование, средно образование и/или за професионална квалификация се подават в РИО по избор на лицето или неговия родител (настойник или попечител)."
5. Създава се нова ал. 7:
"(7) Документите по ал. 1 за завършени от І до VІ клас включително се подават в училището, в което лицето желае да продължи обучението си."

§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
"(5) Срокът по ал. 4 може да бъде удължен в случаите, в които документите, подадени съгласно чл. 4, ал. 1 и 3, са недостатъчни за вземане на решение и се налага съответната комисия да изиска допълнителна информация."
2. Създават се нови алинеи 6, 7, 8 и 9:
"(6) При признаване на завършен І - VІ клас директорът на приемащото училище извършва оценка на представените документи и издава заповед за признаване и записване в училището или за отказ за признаване, като отчита:
1. продължителността на обучението;
2. вида на училището, в което е проведено обучението;
3. изучаваните учебни предмети (ако има такива);
4. правата, които дава документът в страната, в която е издаден.
(7) Директорът се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до 10 дни, считан от датата на представяне на документите по чл. 4, ал. 1.
(8) Срокът по ал. 7 може да бъде удължен в случаите, в които документите, подадени съгласно чл. 4, ал. 1 и 3, са недостатъчни за вземане на решение и се налага да се изиска допълнителна информация.
(9) В случаите по ал. 8, при изявено писмено желание, лицето може да посещава училището с разрешение на директора."

§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст на разпоредбата след думата "признаване" се добавя "от VІІ до последен гимназиален клас";
б) в т. 3 след думата "клас" наклонената черта и думата "класове" се заличават.
2. В ал. 7 думата "документите" се заменя с "Невалидните и сгрешени документи".

§ 5. В чл. 7, ал. 2 в първото изречение след думата "година" се поставя запетая и се добавя "а в случай че остават по-малко от три месеца до приключването й - не по-късно от края на следващата".

§ 6. В чл. 8, ал. 2, изречение второ след думата "комисията" се добавя "или директорът на приемащото училище".

§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 числото "ІІІ" се заменя с "VІ".
2. В ал. 2 думите "ІV до VІІІ включително" се заменят със "VІІ и VІІІ".
3. В ал. 3, изречение първо:
а) думите "Всички лица" се заменят с "Лицата";
б) думите "в частта им, отнасяща се до историята и географията" се заличават.
4. В ал. 4:
а) числото "ІV" се заменя с числото "VІІ";
б) след думата "икономика" се добавя "на България", а текстът в скобите "(или частта от тях, отнасяща се до историята и географията на България)" се заличава.
5. В ал. 5 думите "от ІV до VІІІ клас включително" се заменят със "VІІ и VІІІ клас".
6. В ал. 14:
а) думите "І до ІV" се заменят със "VІІ и VІІІ";
б) след думите "удостоверение за признат клас" се поставя наклонена черта и се добавя "основно образование".

§ 8. В чл. 10 ал. 2 се изменя така:
"(2) Приравнителните изпити се полагат в българско училище, избрано от лицето или неговия родител (настойник или попечител). При отказ на директора на избраното училище началникът на съответния РИО определя училището за полагане на приравнителни изпити."

§ 9. Член 11 се изменя така:
"Чл. 11. В случай, когато ученикът има признат последен клас от гимназиалния етап на средната степен на образование по документ от училище на чужда държава, училището по чл. 10, ал. 2 оформя личен картон на ученика въз основа на оригиналното удостоверение по чл. 6, ал. 1 и протоколите за положените приравнителни изпити и издава удостоверение за завършен гимназиален етап. При успешно положени държавни зрелостни изпити училището издава и диплома за средно образование."

§ 10. Член 14 се изменя така:
"Чл. 14. Лицата, обучавали се една или повече учебни години в училище на чужда държава, могат по своя преценка, а за непълнолетните по преценка и желание на родител (настойник или попечител) да повторят в българско училище последния признат клас. При изразено писмено желание на лицето или родителя (настойника или попечителя) до директора на училището то не полага приравнителни изпити за класа, който повтаря."

§ 11. Член 15 се изменя така:
"Чл. 15. До произнасяне на комисията с решение по чл. 6, ал. 1, при изявено писмено желание, лицето може да посещава училище с разрешение на началника на РИО."

§ 12. Създава се нов чл. 17:
"Чл. 17. Издадените от комисиите към РИО документи - оригинали и дубликати, се регистрират в специална регистрационна книга, която задължително съдържа данни за лицата, на които е издадено удостоверението, и данни за самото удостоверение."

§ 13. В приложенията се правят следните изменения и допълнения:
1. Навсякъде в приложенията думите "Министерството на образованието, младежта и науката" се заменят с "Министерството на образованието и науката".
2. В приложение № 4 към чл. 6, ал. 3 текстът "в уверение на това, че лицето има завършен ............................... клас/основно образование (излишното се зачертава)" се заменя с "в уверение на това, че лицето има завършен/о ............. (клас/основно/средно образование)".

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 14. Започнатите и неприключили производства по издаване на удостоверения по чл. 6, ал. 1 до влизане в сила на наредбата се довършват по досегашния ред.

§ 15. Наредбата влиза в сила в едномесечен срок след обнародването й в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума