навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 ОТ 10 АПРИЛ 2014 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕСИФ, ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 - 2020 Г. (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 46 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 17.06.2016 Г.)

В сила от 15.04.2014 г.

Обн. ДВ. бр.34 от 15 Април 2014г., изм. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.76 от 12 Септември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 9 Декември 2014г., доп. ДВ. бр.37 от 22 Май 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 17 Юни 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 11 Април 2017г., изм. ДВ. бр.68 от 22 Август 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 29 Юни 2018г., доп. ДВ. бр.72 от 31 Август 2018г., изм. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) Създава се Комитет за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове, наричани по-нататък "ЕСИФ", за периода 2014 - 2020 г.

Чл. 2. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) Комитетът за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от ЕСИФ, за периода 2014 - 2020 г., наричан по-нататък "Комитета" е колективен орган, основан на принципа на партньорство, който има следните функции:
1. да следи за напредъка в изпълнението на стратегическите приоритети на Споразумението за партньорство;
2. да обсъжда и одобрява всички предложения за промени в Споразумението за партньорство;
3. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) да разглежда и одобрява измененията на информация в Споразумението за партньорство, произтичащи от решение за изменение на програма или програми, прието от комитета за наблюдение на съответната програма или програми по чл. 10, относно:
а) избраните тематични цели;
б) разпределението на подкрепата от фондовете по тематичните цели;
в) списъка с програмите по Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и по Кохезионния фонд със съответните ориентировъчни размери на разпределените средства по съответния фонд, както и по години;
4. да разглежда и одобрява докладите за напредъка по изпълнението на Споразумението за партньорство през 2017 и 2019 г., изготвени съгласно чл. 52 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1303/2013";
5. да разглежда информация от управляващите органи за изпълнението на съответните програми и приноса им за изпълнението на стратегическите приоритети на Споразумението за партньорство;
6. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) да разглежда информация от сертифициращите органи по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и от Разплащателната агенция по Програмата за развитие на селските райони, за финансовото управление и изпълнение на помощта от ЕСИФ;
7. да разглежда информация за заключенията и препоръките от годишните контролни доклади по програмите, изготвени от одитния орган по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, съответно от сертифициращия орган - за Програмата за развитие на селските райони;
8. да следи за напредъка в изпълнението на предварителните условия, които не са изпълнени към датата на одобрението от Европейската комисия на Споразумението за партньорство;
9. да одобрява и следи изпълнението на плана за оценка на Споразумението за партньорство и да се информира от Централното координационно звено за резултатите, заключенията и препоръките от извършените оценки;
10. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) да приема Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014 - 2020 г. след съгласуване с комитетите по чл. 10, както и измененията в нея, и да следи за изпълнението и;
11. да наблюдава общия напредък по рамките за изпълнение на отделните програми и да разглежда и одобрява национално предложение за разпределение на средствата от резерва за изпълнение между отделните програми;
12. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) да разглежда и одобрява предложения за изпълнение на регионални стратегии за развитие чрез интегрирани териториални инвестиции, за които се предвижда финансиране по повече от една от програмите, съфинансирани от ЕСИФ;
13. (нова - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) да разглежда предложения за намаляване на административната тежест при изпълнението на програмите и да следи за предприетите действия за намаляване на административната тежест;
14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) да разглежда и други въпроси, свързани с изпълнението на Споразумението за партньорство.
(2) Комитетът одобрява свои вътрешни правила за работа и кодекс на поведение.


Чл. 3. (1) Комитетът се състои от председател, членове и наблюдатели. Председателят и членовете на Комитета имат право на глас при вземане на решения, а наблюдателите имат право на съвещателен глас.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г.) Председател на Комитета е заместник министър-председателят по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
(3) Членове на Комитета са:
1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) председателите на комитетите за наблюдение на програмите по чл. 10, заместник-министър на външните работи, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на културата, заместник-министър на младежта и спорта, заместник-министър на здравеопазването, заместник-министър на финансите и заместник-министър на туризма;
2. председателят на Националния статистически институт;
3. председателят на Комисията за защита от дискриминация и изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие";
4. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г.) директорите на дирекции "Централно координационно звено", "Икономическа и социална политика", "Координация по въпросите на Европейския съюз" и "Модернизация на администрацията" в администрацията на Министерския съвет, директорите на дирекции "Държавни помощи и реален сектор" и "Икономическа и финансова политика" на Министерството на финансите, главният директор на дирекция "Управление на териториалното сътрудничество" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, представител на Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси;
5. представител на Националното сдружение на общините в Република България;
6. по един представител на регионалните съвети за развитие на районите от ниво 2;
7. по един представител, определен от ръководните органи на всяка от национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда;
8. представител на национално представителните организации на и за хората с увреждания, признати от Министерския съвет и по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания;
9. представител на академичната общност;
10. по един представител на следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност:
а) организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
б) организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
в) екологични организации;
г) организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата.
(4) Министрите, ръководителите на ведомствата и организациите, представени в Комитета, определят писмено един основен и до трима резервни членове. В случай на отсъствие на титуляря от заседанието на Комитета той се замества от един от определените резервни членове.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., отм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.)
(7) (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) Съставът на Комитета, основните и резервните членове се определят поименно с писмена заповед на неговия председател. Когато някое от лицата по ал. 4 не посочи в определения срок, който не може да бъде по-кратък от 7 работни дни, основен и резервни членове за представители в състава на Комитета, заповедта се издава, без да бъдат включени поименно представители на съответното ведомство/организация/група организации.
(8) В заседанията на Комитета като наблюдатели с право на съвещателен глас могат да участват:
1. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" или определени от него служители на агенцията;
2. изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки или определени от него служители на агенцията;
3. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) ръководителят на Звеното за наблюдение, координация и контрол на дейността на Разплащателната агенция в Министерството на земеделието и храните или определени от него служители на звеното;
4. ръководителите на сертифициращите органи по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, или определени от тях служители;
5. представител/и на Европейската комисия;
6. представител/и на Европейската инвестиционна банка или на други финансови институции (при получаване на финансова помощ от Европейската инвестиционна банка или от друга финансова институция);
7. (нова - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове" или определени от него служители на агенцията.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) (1) Българската академия на науките, Селскостопанската академия и Съветът на ректорите на висшите училища в Република България определят един основен и двама резервни членове, които участват в дейността на Комитета на ротационен принцип.
(2) Определянето на представителите по ал. 1 и редът на тяхното участие в Комитета се извършва съгласно раздел I на приложение № 1.

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) (1) Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност по чл. 3, ал. 3, т. 10 трябва да отговарят на следните общи критерии:
1. да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедура за избор съгласно раздел I на приложение № 2;
2. да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие в процедура за избор съгласно раздел I на приложение № 2;
3. да имат опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на стратегии/програми или политики;
4. да имат опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка/Споразумението за партньорство/програми или проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз.
(2) Лицата по чл. 3, ал. 3, т. 10 не може да членуват в представителните на национално равнище организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания, признати от Министерския съвет.
(3) Лицата по чл. 3, ал. 3, т. 10 се избират при условия и по ред съгласно раздел I на приложение № 2. Избраните лица определят общо за съответната група един основен член и до трима резервни членове за участие в Комитета.
(4) Определеният основен член, както и резервните членове трябва да отговарят на следните условия:
1. да не е осъждан за престъпление с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран;
2. да има минимум 2 години опит в сферата на дейност на лицата, за чийто представител е номиниран;
3. да има опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка/Споразумението за партньорство/програми или проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;
4. да е служител или да е член на върховен орган или на управителен орган на някое от лицата по ал. 3.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 08.01.2016 г.) Координацията, административната и организационно-техническата работа, свързани с дейността на Комитета, се извършват от Секретариат. Функциите на Секретариат се изпълняват от дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет.


Чл. 6. Комитетът може да създава при необходимост постоянни и временни подкомитети по специфични и текущи въпроси. Възможността за създаването на такива подкомитети, техният състав, отговорности и задачи се уреждат във вътрешните правила за работа на Комитета.


Чл. 7. (1) Комитетът заседава най-малко един път годишно.
(2) Заседания на Комитета се свикват по инициатива на председателя му.
(3) По искане най-малко на една трета от членовете на Комитета или по инициатива на Европейската комисия могат да бъдат насрочвани извънредни заседания.
(4) Заседанията на Комитета са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му или съответните им заместници с право на глас.
(5) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) Поканата, дневният ред и всички документи, подлежащи на одобрение, се изпращат от Секретариата на основните и на резервните членове на Комитета и на наблюдателите и на резервните наблюдатели в Комитета най-малко 10 работни дни преди датата на заседанието.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) Комитетът взема решения с единодушие.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) В случаите, когато не е възможно да се постигне единодушие, Комитетът взема решенията с мнозинство от две трети от присъстващите членове с право на глас.
(3) (Изм.- ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 23.08.2019 г.) Комитетът може да взема решения и неприсъствено с изключение на решенията по чл. 2, ал. 1, т. 12.
(4) (Изм.- ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) При процедура за неприсъствено вземане на решение председателят изпраща проекта на решение и документите във връзка с решението на членовете на Комитета за съгласуване. Срокът за представяне на становищата не може да бъде по-кратък от 10 работни дни от изпращането на проекта на решение и приложените към него документи.
(5) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) Проектът на решение се счита за приет, когато е съгласуван от повече от две трети от членовете с право на глас. При липса на писмен отговор от страна на член на Комитета се приема, че той съгласува проекта на решение без бележки.
(6) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) В случаите на изменения в представения за съгласуване проект на решение или приложените към него документи въз основа на получените становища председателят изпраща повторно проекта на решение на членовете на Комитета за съгласуване за срок, който не може да бъде по-кратък от 3 работни дни. С проекта на решение се изпраща и справка за отразяване на получените становища.
(7) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) За проведената процедура за неприсъствено вземане на решение се изготвя протокол, който се одобрява от председателя и се изпраща на членовете в срок до 3 работни дни от одобряването му.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) Членовете на Комитета по чл. 3, ал. 3, т. 8 координират становищата си по въпросите, разглеждани от Комитета, с национално представителните организации на и за хората с увреждания и им предоставят информация относно дейността на Комитета.
(2) Членовете на Комитета по чл. 3, ал. 3, т. 9 координират с академичната общност становищата си по въпросите, разглеждани от Комитета, и предоставят на академичната общност информация относно дейността на Комитета.
(3) Членовете на Комитета по чл. 3, ал. 3, т. 10 координират с групите организации, които са ги излъчили, становищата си по въпросите, разглеждани от Комитета, предоставят им информация относно дейността на Комитета и координират изразяваните от тях позиции и взетите решения.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) Създават се комитети за наблюдение на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, както следва:
1. Комитет за наблюдение на Оперативна програма "Региони в растеж";
2. Комитет за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси";
3. Комитет за наблюдение на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж";
4. (доп. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Комитет за наблюдение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия";
5. Комитет за наблюдение на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура";
6. Комитет за наблюдение на Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020";
7. Комитет за наблюдение на Оперативна програма "Добро управление";
8. Комитет за наблюдение на Програмата за морско дело и рибарство;
9. Комитет за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) Комитетът за наблюдение на съответната програма или програми, съфинансирани от ЕСИФ, наричан по-нататък "Комитета за наблюдение на програмата или програмите" е колективен орган, основан на принципа на партньорството, който има следните функции:
1. да разглежда и одобрява предложените от ръководителя на управляващия орган на съответната програма методология и критерии за подбор на операции, както и последващи изменения и допълнения в тях, а за операции, при които се предвижда финансовата помощ да се предоставя по повече от една програма - в частта за съответната програма; методология за подбор на операции се одобрява, когато това е приложимо;
2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) да съгласува по предложение на ръководителя на управляващия орган на съответната програма индикативна годишна работна програма, както и последващи изменения в тях;
3. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) да получава информация от управляващите органи при прекратяване на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и за основанието за прекратяването и;
4. да разглежда изпълнението на програмата и да следи за напредъка, докладван от управляващия орган, в постигането на целите и приоритетите на програмата въз основа на дефинираните в нея индикатори, включително индикаторите, заложени в рамката за изпълнение;
5. да разглежда и одобрява изготвените от управляващия орган годишни доклади и окончателния доклад за изпълнението на съответната програма;
6. да одобрява и да следи изпълнението на плана за оценка на съответната програма и да разглежда информация от управляващия орган за резултатите, заключенията и препоръките от извършените оценки, както и за действията, предприети за изпълнение на препоръките;
7. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) да следи за напредъка в изпълнението на приложимите предварителни условия, които не са изпълнени към датата на одобрението от Европейската комисия на съответната програма;
8. да разглежда информация за заключенията и препоръките от годишните контролни доклади по съответната програма, изготвени от одитния орган по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, съответно от сертифициращия орган - за Програмата за развитие на селските райони;
9. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) да разглежда информация за финансовото управление и изпълнение на съответната програма, включително за сертифицираните разходи по съответната програма;
10. да съгласува Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014 - 2020 г., както и измененията в нея, и да я предложи за одобрение от Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство;
11. да разглежда информация за годишните планове за действие за мерките по информация и комуникация на съответната програма в изпълнение на Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014 - 2020 г., които се изготвят от управляващия орган; ежегодно да разглежда информация за тяхното изпълнение, както и анализа, изготвен от управляващия орган, за резултатите от предприетите информационни и комуникационни дейности;
12. да разглежда информация за одобрени големи проекти по смисъла на чл. 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и да следи за напредъка в изпълнението им;
13. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) да разглежда и одобрява предложения за изменения на програмата, включително за преразпределение на средства по приоритетните оси на съответната програма или програми; в случаите по чл. 2, ал. 1, т. 3 председателят на Комитета за наблюдение на съответната програма или програми представя на членовете на Комитета за наблюдение на програмата или програмите решението за информация;
14. да разглежда и одобрява постъпили предложения за изпълнение на регионални стратегии за развитие чрез интегрирани териториални инвестиции, за които се предвижда финансиране единствено в рамките на програмата, в случай че такива се прилагат от съответната програма;
15. да разглежда напредъка в изпълнението на съвместни планове за действие, в случай че такива се прилагат от съответната програма, и да се информира за дейността на съответните управителни комитети;
16. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.)
17. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) в случай на прилагане на финансови инструменти по съответната програма:
а) да получава информация за предварителната оценка за всеки от инструментите;
б) да разглежда напредъка в изпълнението на финансовите инструменти;
в) да получава информация за разпоредбите относно базираното на изпълнението изчисление на извършените разходи за управление или на таксите за управление на финансовия инструмент и да получава ежегодни доклади за разходите и таксите, които са били действително платени през предходната календарна година;
18. да следи за изпълнението на интегрираните териториални инвестиции и на инструмента "водено от общността местно развитие", в случай че такива се изпълняват с финансова подкрепа от съответната програма;
19. да следи за прилагането от управляващия орган на съответната програма на принципите на устойчивото развитие, включително опазване на околната среда, на равенството между мъжете и жените, на равните възможности и недискриминацията, включително достъпност за хора с увреждания;
20. (нова - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) да разглежда предложения за намаляване на административната тежест при изпълнението на съответната програма и да следи за предприетите действия за намаляване на административната тежест;
21. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) да участва в Националната мрежа за селските райони с цел обмен на информация за изпълнението на програмата, в случай че това е приложимо за съответната програма;
22. (предишна т. 21 - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) да разглежда и други въпроси, свързани с изпълнението на съответната програма.
(2) Комитетът за наблюдение на програмата одобрява свои вътрешни правила за работа и кодекс на поведение.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) Комитетът за наблюдение на програмата или програмите се състои от председател, членове и наблюдатели. Председателят и членовете на Комитета за наблюдение на програмата или програмите имат право на глас при вземане на решения, а наблюдателите имат право на съвещателен глас.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2018 г. (*)) Председател на Комитета за наблюдение на програмата или програмите е ръководителят на управляващия орган на съответната програма или друго оправомощено лице от ръководителя на администрацията, изпълняваща функциите на управляващ орган, или част от която е управляващият орган на съответната програма.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) Членове на Комитета за наблюдение на програмата или програмите са:
1. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г.) ръководителите на управляващите органи на програмите по чл. 10, ръководителят на дирекцията, съответно на главната дирекция, определена за управляващ орган на съответната програма, или служител в управляващия орган на програмата - когато ръководителят на дирекцията, съответно на главната дирекция, е и ръководител на управляващия орган, председателят на Комисията за защита от дискриминация, изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие", директорите на дирекции "Икономическа и социална политика" и "Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на Министерския съвет, представител на Централното координационно звено в администрацията на Министерския съвет, директорите на дирекции "Държавни помощи и реален сектор" и "Икономическа и финансова политика" на Министерството на финансите, представител на Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси;
2. представител на Националния статистически институт;
3. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) по един представител на ведомствата, отговорни за политиките, по които ще се финансират мерки от съответната програма;
4. представител на Националното сдружение на общините в Република България;
5. по един представител на регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2;
6. по един представител, определен от ръководните органи на всяка от национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда;
7. представител на национално представителните организации на и за хората с увреждания, признати от Министерския съвет и по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания;
8. представител на академичната общност;
9. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) по един представител на следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност:
а) организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
б) организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
в) екологични организации;
г) организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата.
(4) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) За членове могат да бъдат определяни представители и на други групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, имащи отношение към мерките, които ще се финансират по съответната програма.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) По инициатива на председателя в състава на Комитета за наблюдение на програмата или програмите може да се включват до трима допълнителни членове, извън посочените в ал. 3 и 4, които:
1. имат отношение към мерките, които ще се финансират по съответната програма, и
2. не осъществяват дейност в частна полза.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) При определяне на членовете по ал. 5 се спазва принципът за недискриминация и равнопоставеност, като при необходимост се прилага процедурата по чл. 13а, ал. 3.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) Министрите, ръководителите на ведомствата и организациите, представени в Комитета за наблюдение на програмата или програмите, а за Оперативна програма "Добро управление" - ръководителят на управляващия орган на програмата или оправомощено от него длъжностно лице, определят писмено един основен и до трима резервни членове. В случай на отсъствие на титуляря от заседанието на Комитета за наблюдение на програмата или програмите той се замества от един от определените резервни членове.
(8) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2015 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Съставът на Комитета за наблюдение на програмата или програмите, основните и резервните членове се определят поименно с писмена заповед на министъра, на чието подчинение е управляващият орган на съответната програма, а за Оперативна програма "Добро управление" и за Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж - с писмена заповед на ръководителя на управляващия орган на програмата или на оправомощено от него длъжностно лице. Когато лице по ал. 7 не определи в съответния срок, който не може да бъде по-кратък от 7 работни дни, основен и резервни членове в състава на Комитета за наблюдение на програмата или програмите, в заповедта не се посочват поименно представители на съответното ведомство/организация/група организации.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) В заседанията на съответния Комитет за наблюдение на програмата като наблюдатели с право на съвещателен глас могат да участват:
1. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" или определени от него служители на агенцията;
2. изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки или определени от него служители на агенцията;
3. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) ръководителят на Звеното за наблюдение, координация и контрол на дейността на Разплащателната агенция в Министерството на земеделието и храните или определени от него служители на звеното;
4. ръководителят на сертифициращия орган по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, или определени от него служители;
5. ръководителят на сертифициращия орган по програмата, съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство, или определени от него служители;
6. представител/и на Европейската комисия;
7. представител/и на Европейската инвестиционна банка или на друга финансова институция (в случаите, в които съответната програма получава финансова помощ от Европейската инвестиционна банка или от друга финансова институция);
8. представители на юридически лица с нестопанска цел, имащи отношение към мерките, които ще се изпълняват по съответната програма;
9. (нова - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" или определени от него служители на агенцията.
(10) (Предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) Представителите на юридическите лица с нестопанска цел по ал. 9, т. 8 и техните заместници в Комитета за наблюдение на програмата се определят чрез механизъм за избор, който се утвърждава от ръководителя на управляващия орган на съответната програма.


(*) Бел. ред Сиела Норма - С Постановление № 114 от 25 юни 2018 г., обнародвано в ДВ, бр. 54 от 2018 г., Министерският съвет прави допълнение, което гласи "1. В чл. 12, ал. 2 след думите "Оперативна програма "Добро управление" се добавя "и за Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Поради липса на такъв текст изменението не е направено.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) (1) Българската академия на науките, Селскостопанската академия и Съветът на ректорите на висшите училища в Република България определят един основен и двама резервни членове, които участват в дейността на Комитета за наблюдение на програмата или програмите на ротационен принцип.
(2) Определянето на представителите по ал. 1 и на реда за тяхното участие в Комитета за наблюдение на програма или програми се извършва съгласно раздел II на приложение № 1.

Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) (1) Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност по чл. 12, ал. 3, т. 9 и ал. 4 трябва да отговарят на следните критерии:
1. да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедура за избор съгласно раздел II на приложение № 2;
2. да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявление за участие в процедура за избор съгласно раздел II на приложение № 2;
3. да имат опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на стратегии/програми или политики;
4. да имат опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка/Споразумението за партньорство/програми или проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз.
(2) Лицата по чл. 12, ал. 3, т. 9 и ал. 4 не може да членуват в представителните на национално равнище организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания, признати от Министерския съвет.
(3) Лицата по чл. 12, ал. 3, т. 9 и ал. 4 се избират при условия и по ред съгласно раздел ІІ на приложение № 2. Избраните лица определят общо за съответната група един основен член и до трима резервни членове за участие в Комитета за наблюдение на програмата или програмите.
(4) Определеният основен член, както и резервните членове трябва да отговаря на следните условия:
1. да не е осъждан за престъпление с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран;
2. да има минимум 2 години опит в сферата на дейност на лицата, за чийто представител е номиниран;
3. да има опит в разработването/изпълнението/мониторинга или оценката на Националната стратегическа референтна рамка/Споразумението за партньорство/програми или проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;
4. да е служител или да е член на върховен орган или на управителен орган на някое от лицата по ал. 3.
(5) За всеки Комитет за наблюдение на програма или програми конкретните групи лица по чл. 12, ал. 4 се определят в поканата по т. 1 от раздел II на приложение № 2 според мерките, които ще се финансират по съответната програма или програми.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) Комитетите за наблюдение на програма могат да създават при необходимост постоянни и временни подкомитети по специфични и текущи въпроси. Възможността за създаването на такива подкомитети, техният състав, отговорности и задачи се уреждат във вътрешните правила за работа на всеки Комитет за наблюдение на програмата или програмите.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) Координацията, административната и организационно-техническата работа, свързани с дейността на всеки Комитет за наблюдение на програма или програми, се извършват от Секретариат. Функциите на Секретариат изпълнява дирекцията, съответно главната дирекция, определена за управляващ орган на съответната програма или програми.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) Заседания на Комитета за наблюдение на програмата или програмите се свикват най-малко два пъти в годината.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) Заседания на Комитета за наблюдение на програмата или програмите се свикват по инициатива на председателя му.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) По искане най-малко на една трета от членовете на Комитета за наблюдение на програмата или програмите или по инициатива на Европейската комисия могат да бъдат насрочвани извънредни заседания.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) Заседанията на Комитета за наблюдение на програмата или програмите са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му или съответните им заместници с право на глас.
(5) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) Поканата, дневният ред и всички документи, подлежащи на одобрение, се изпращат на основните и на резервните членове на Комитета за наблюдение на програмата или програмите и на наблюдателите и резервните наблюдатели в Комитета най-малко 10 работни дни преди датата на заседанието.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) Комитетът за наблюдение на програмата или програмите взема решения с единодушие.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) В случаите, когато не е възможно да се постигне единодушие, Комитетът за наблюдение на програмата или програмите взема решенията с мнозинство от две трети от присъстващите членове с право на глас.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) Комитетът за наблюдение на програмата или програмите може да взема решения и неприсъствено, с изключение на решенията по чл. 11, ал. 1, т. 13 и 14.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) При процедура за неприсъствено вземане на решение председателят изпраща проекта на решение и документите във връзка с решението на членовете на Комитета за наблюдение на програмата или програмите за съгласуване. Срокът за представяне на становища не може да бъде по-кратък от 10 работни дни от изпращането на проекта на решение и приложените към него документи.
(5) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) Проектът на решение се счита за приет, когато е съгласуван от повече от две трети от членовете с право на глас. При липса на писмен отговор от страна на член на Комитета за наблюдение на програмата или програмите се приема, че той съгласува проекта на решение без бележки.
(6) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) В случаите на изменения в представения за съгласуване проект на решение или в приложените към него документи въз основа на получените становища председателят изпраща повторно проекта на решение на членовете на Комитета за наблюдение на програмата или програмите за съгласуване за срок, който не може да бъде по-кратък от 3 работни дни. С проекта на решение се изпраща и справка за отразяване на получените становища.
(7) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) За проведената процедура за неприсъствено вземане на решение се изготвя протокол, който се одобрява от председателя и се изпраща на членовете в срок до 3 работни дни от одобряването му.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) Членовете на Комитета за наблюдение на програмата или програмите по чл. 12, ал. 3, т. 7 координират становищата си по въпросите, разглеждани от комитета, с национално представителните организации на и за хората с увреждания и им предоставят информация относно дейността на Комитета за наблюдение на програмата или програмите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) Членовете на Комитета за наблюдение на програмата или програмите по чл. 12, ал. 3, т. 8 координират с академичната общност становищата си по въпросите, разглеждани от комитета, и предоставят на академичната общност информация относно дейността на комитета.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) Членовете на Комитета за наблюдение на програмата или програмите по чл. 12, ал. 3, т. 9 и ал. 4 координират с групите организации, които са ги излъчили, становищата си по въпросите, разглеждани от комитета, предоставят им информация относно дейността на комитета и координират изразяваните от тях позиции и взетите решения.


Чл. 19. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2018 г.) Член, съответно резервен член, на комитетите по чл. 1 и 10 не може да участва в обсъждането, подготовката, вземането и изпълнението на решения, когато той или свързани с него лица по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество са заинтересувани от съответното решение или когато има със заинтересувани лица отношения, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност.
(2) В случай че по отношение на член, съответно резервен член, на комитетите по чл. 1 и 10 възникне конфликт на интереси, той е длъжен незабавно да информира председателя на Комитета.
(3) Всеки член, съответно резервен член, на комитетите по чл. 1 и 10 е задължен да декларира наличие или липса на частни интереси, свързани с дейността му в съответния комитет за наблюдение, като за целта подписва декларация.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на постановлението:
1. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.)
2. "Разплащателна агенция" е специализирана структура, отговаряща за управлението и контрола на разходите от Европейските земеделски фондове.
3. "Ръководител на сертифициращия орган" за програмите, съфинансирани по Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, е ръководителят на административното звено, определено да изпълнява функциите на сертифициращ орган за тези програми, а за програмата, съфинансирана по Европейския фонд за морско дело и рибарство, е ръководителят на административното звено, определено да изпълнява функциите на сертифициращ орган за тази програма.
4. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) "Сертифициращ орган" по програмите, съфинансирани по Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и по Европейския фонд за морско дело и рибарство, е структура, отговорна за сертифициране на разходите по програмите и за подготвяне и изпращане до Европейската комисия на заявление за плащане и на годишните счетоводни отчети по програмите.
5. "Сертифициращ орган по програмата за развитие на селските райони" е сертифициращият орган по смисъла на чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) (1) Управителен комитет за съвместен план за действие се създава за изпълнение на дейности по чл. 108, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 в срок до три месеца от датата на одобрение на съвместния план за действие от Европейската комисия.
(2) Съставът на управителния комитет се определя със заповед на ръководителя на управляващия орган на съответната програма при осигуряване на принципа на партньорство чрез спазване на изискванията на чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, на Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 на Комисията от 7 януари 2014 г. относно Европейски кодекс на поведение за партньорство в рамките на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ОВ, L 74/1 от 14 март 2014 г.) и разпоредбите на това постановление. Предложението за състав на управителния комитет се съгласува със съответния комитет за наблюдение на програмата или програмите.
(3) Управителният комитет приема вътрешни правила за работа след съгласуване със съответния комитет за наблюдение на програмата или програмите.

Заключителни разпоредби


§ 2. В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението:
1. министърът на образованието и науката утвърждава механизма по чл. 3, ал. 5;
2. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) заместник министър-председателят по европейските фондове утвърждава механизма по чл. 3, ал. 6;
3. ръководителят на управляващия орган на съответната програма утвърждава механизма по чл. 12, ал. 9.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) Ръководителите на управляващите органи на съответните програми информират заместник министър-председателя по европейските фондове за поименния състав на съответния Комитет за наблюдение на програмата до три месеца след влизането в сила на постановлението.


§ 4. В срок до три месеца след определянето на поименния състав на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на съответните комитети за наблюдение на програмите председателите на всички комитети свикват първото заседание на съответния комитет за наблюдение, на което се приемат вътрешните правила за работа и кодексът на поведение.


§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2014 г., в сила от 09.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г.) Изпълнението на постановлението се възлага на заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на околната среда и водите, министъра на земеделието и храните, министъра на икономиката, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на труда и социалната политика, министъра на финансите и на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката.


§ 6. В Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 31 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 64, 90 и 95 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 7 и 80 от 2012 г., бр. 65 от 2013 г. и бр. 10 от 2014 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 2 т. 10 се изменя така:
"10. координира действията на одитния и сертифициращите органи на програмите, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и от Европейския фонд за рибарство, във връзка с изготвянето на годишните обобщения за проведените одити и издадените декларации за сертифицирани разходи по смисъла на чл. 53б, параграф 3 от Регламент 1605/2002 на Съвета (ЕО, Евратом) относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ, L 248 от 16.09.2002);".
2. В чл. 3, ал. 1, т. 2 думите "техните изменения" се заменят с "одобрява последващите изменения в тях".


§ 7. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.) Постановлението се приема на основание чл. 15, ал. 2 и 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.09.2014 Г.)

§ 13. В Постановление № 79 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2014 г.; изм., бр. 58 от 2014 г.) навсякъде думите "заместник министър-председателят и министър на правосъдието" и "заместник министър-председателя и министър на правосъдието" се заменят съответно със "заместник министър-председателят по управление на средствата от Европейския съюз" и "заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 277 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.09.2014 Г.)

§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1 и § 14, т. 4 - 6, които влизат в сила от 18 август 2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 09.12.2014 Г.)

§ 13. В Постановление № 79 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2014 г.; изм., бр. 58 и 76 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Навсякъде думите "заместник министър-председателят по управление на средствата от Европейския съюз" и "заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз" се заменят съответно със "заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика" и "заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 09.12.2014 Г.)

§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 ОТ 20 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 - 2020 Г.

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 28.07.2015 Г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 4 - 8, които влизат в сила от 30 септември 2015 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 384 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 08.01.2016 Г.)

§ 21. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 14 ЮНИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 - 2020 Г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 14 ЮНИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 - 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 17.06.2016 Г.)

§ 27. В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението:
1. заместник министър-председателят по Европейските фондове и икономическата политика утвърждава образец на заявление по т. 4 на раздел I на приложение № 2 и образец на заявление по т. 5 на раздел II на приложение № 2;
2. председателите на комитетите за наблюдение по чл. 1 и 10 привеждат в съответствие с постановлението вътрешните правила за работа на комитетите.

§ 28. В срок до 3 месеца от влизането в сила на постановлението съставите на комитетите за наблюдение на програмите се привеждат в съответствие с изискванията на чл. 12, ал. 3, т. 9.

§ 29. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 ОТ 7 АПРИЛ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 11.04.2017 Г.)

§ 13. Постановление № 79 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 58, 76 и 101 от 2014 г., бр. 37 и 57 от 2015 г. и бр. 2 и 46 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Навсякъде думите "заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика" и "заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика" се заменят съответно със "заместник министър-председателят по европейските фондове" и "заместник министър-председателя по европейските фондове".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 22. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 ОТ 16 АВГУСТ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ


(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 22.08.2017 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник."

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174 ОТ 17 АВГУСТ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182 ОТ 24 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ФОНД "УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ" И ФОНД "ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ" ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 31.08.2018 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила в деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 ОТ 15 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПОСОЧВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ, И ПРОЦЕНТНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВИТЕ КОРЕКЦИИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 23.08.2019 Г.)

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2 и чл. 13, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.)

Процедура за определяне на представители на академичната общност за участие в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство и в комитетите за наблюдение на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014 - 2020 г.

Раздел I
Процедура за определяне на представители на академичната общност за участие в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство по чл. 1.

1. Основният и резервните членове на представителите по чл. 3, ал. 3, т. 9 в Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство се определят след отправяне на писмена покана от председателя на Комитета до председателите на Българската академия на науките, на Селскостопанската академия и на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България.
2. В срок до 15 дни от получаването на поканата председателите на Българската академия на науките, на Селскостопанската академия и на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България определят по един представител и уведомяват писмено председателя на Комитета за определените от тях представители.
3. Определените по т. 2 лица представляват академичната общност в Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство на ротационен принцип за срок една година, като един от тримата посочени представители е основен член, а другите двама са резервни членове.
4. Редът за последователно представителство в Комитета е, както следва:
а) Българска академия на науките;
б) Селскостопанска академия;
в) Съвет на ректорите на висшите училища в Република България.

Раздел II
Процедура за определяне на представители на академичната общност за участие в състава на Комитета за наблюдение на програмите, съфинансирани от ЕСИФ по чл. 10.

1. Основният и резервните членове на представителите по чл. 12, ал. 3, т. 8 в Комитета за наблюдение на програмата или програмите се определят след отправяне на писмена покана от председателя на Комитета за наблюдение на съответната програма или програми до председателите на Българската академия на науките, на Селскостопанската академия и на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България.
2. В срок до 15 дни от получаването на поканата председателите на Българската академия на науките, на Селскостопанската академия и на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България определят по един представител и уведомяват писмено председателя на Комитета за наблюдение на програмата или програмите за определените от тях представители.
3. Определените по т. 2 лица представляват академичната общност в Комитета за наблюдение на програмата или програмите на ротационен принцип за срок една година, като един от тримата посочени представители е основен член, а другите двама са резервни членове.
4. Редът за последователно представителство в Комитета за наблюдение на програмата или програмите е, както следва:
а) Българска академия на науките;
б) Селскостопанска академия;
в) Съвет на ректорите на висшите училища в Република България.


Приложение № 2 към чл. 4а, ал. 3 и чл. 13а, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г.)

Процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство и на комитетите за наблюдение на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014 - 2020 г.

Раздел I
Процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство по чл. 1.

1. На Единния информационен портал за обща информация за изпълнението и управлението на ЕСИФ www.eufunds.bg се публикува покана за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство.
2. В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано лице по смисъла на чл. 3, ал. 3, т. 10 подава писмено заявление за участие в избора до директора на дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет.
3. Лице по чл. 3, ал. 3, т. 10 не може да подаде повече от едно заявление.
4. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г.) Писменото заявление по т. 2 се представя по образец, утвърден от заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Към заявлението се прилагат:
а) решение за първоначална съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние;
б) (изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) списък с описание на изпълняваните проекти, програми и/или дейности съгласно чл. 4а, ал. 1, т. 3 и 4, както и документи, доказващи изпълнението им;
в) декларация за обстоятелствата по чл. 4а, ал. 1, т. 2 и ал. 2.
5. В срок до 10 работни дни след изтичането на срока по т. 2 директорът на дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет уведомява лицата, отговарящи на критериите по чл. 4а, ал. 1 и 2, и ги кани да излъчат един общ представител на съответната група по чл. 3, ал. 3, т. 10 за основен член и до трима представители за резервни членове.
6. В срок до 7 работни дни от получаване на поканата по т. 5 лицата по т. 5 писмено уведомяват директора на дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет за излъчените представители, като представят доказателства за общото им одобрение.
7. В 14-дневен срок от уведомлението по т. 5 излъченият основен член и резервните членове представят на директора по т. 6 документи, доказващи обстоятелствата по чл. 4а, ал. 4.
8. До предоставянето на документите по т. 7 съответният основен член или резервен член не се включва поименно в заповедта по чл. 3, ал. 7 и не може да участва в заседанията и вземането на решения от Комитета за наблюдение.
9. При промяна на основния член или на резервен член лицата по т. 5 писмено уведомяват директора по т. 6 за промяната и предоставят документи, доказващи обстоятелствата по чл. 4а, ал. 4.
10. Когато след изтичането на срока по т. 2 за някоя от групите юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност всички лица, подали заявление за участие в избора, не отговарят на изискванията по чл. 4а, ал. 1 и 2, за конкретната група се провежда повторна процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в срок до 3 месеца след изтичането на срока по т. 2.
11. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) Когато в срока по т. 2 за някоя от групите юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност не са получени заявления, за конкретната група се провежда повторна процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност преди следващото заседание на Комитета за наблюдение на програмата или програмите, но не по-рано от една година след провеждането на първата процедура за избор.

Раздел II
Процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на комитетите за наблюдение на програмите, съфинансирани от ЕСИФ по чл. 10.

1. Управляващият орган публикува на Единния информационен портал за обща информация за изпълнението и управлението на ЕСИФ www.eufunds.bg и на електронната страница на съответната програма покана за участие на лицата по чл. 12, ал. 3, т. 9 и ал. 4 в избора на представители на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в комитетите за наблюдение на програма или програми по чл. 10.
2. В поканата по т. 1 се определят конкретните групи лица по чл. 12, ал. 4 според мерките, които ще се финансират по съответната програма или програми.
3. В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано лице по смисъла на чл. 12, ал. 3, т. 9 и ал. 4 подава писмено заявление за участие в избора до ръководителя на административното звено, което е определено за управляващ орган на съответната програма.
4. Лице по чл. 12, ал. 3, т. 9 и ал. 4 не може да подаде повече от едно заявление.
5. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2017 г., в сила от 22.08.2017 г.) Писменото заявление по т. 3 се представя по образец, утвърден от заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Към заявлението се прилагат:
а) решение за първоначална съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние;
б) (изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) списък с описание на изпълняваните проекти, програми и/или дейности съгласно чл. 13а, ал. 1, т. 3 и 4, както и документи, доказващи изпълнението им;
в) декларация за обстоятелствата по чл. 13а, ал. 1, т. 2 и ал. 2.
6. В срок до 10 работни дни след изтичането на срока по т. 3 ръководителят на административното звено, което е определено за управляващ орган на съответната програма, уведомява лицата, отговарящи на критериите по чл. 13а, ал. 1 и 2, и ги кани да излъчат един общ представител на съответната група юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за основен член и до трима представители за резервни членове.
7. В срок до 7 работни дни от получаването на поканата по т. 6 лицата по т. 6 писмено уведомяват ръководителя на административното звено, което е определено за управляващ орган на съответната програма, за излъчените представители, като представят доказателства за общото им одобрение.
8. В 14-дневен срок от уведомлението по т. 7 излъченият основен член и резервните членове представят на ръководителя на административното звено, което е определено за управляващ орган на съответната програма, документи, доказващи обстоятелствата по чл. 13а, ал. 4.
9. До предоставянето на документите по т. 8 съответният основен член или резервен член не се включва поименно в заповедта по чл. 12, ал. 8 и не може да участва в заседанията и вземането на решения от Комитета за наблюдение на програмата или програмите.
10. При промяна на основен член или на резервен член одобрените организации по т. 2 писмено уведомяват ръководителя на административното звено, което е определено за управляващ орган на съответната програма, и предоставят документите, доказващи обстоятелствата по чл. 13а, ал. 4.
11. Когато след изтичането на срока по т. 3 за някоя от групите юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност всички лица, подали заявление за участие в избора, не отговарят на изискванията по чл. 13а, ал. 1 и 2, за конкретната група се провежда повторна процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в срок до 3 месеца след изтичането на срока по т. 3.
12. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 11.04.2017 г.) Когато в срока по т. 3 за някоя от групите юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност не са получени заявления, за конкретната група се провежда повторна процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност преди следващото заседание на Комитета, но не по-рано от една година след провеждането на първата процедура за избор.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума