навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО (ДВ, БР. 61 ОТ 2003 Г.)

Издаден от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.32 от 8 Април 2014г.


§ 1. В чл. 6 ал. 2 се изменя така:
"(2) Длъжностното разписание в регионалния инспекторат по образованието се утвърждава от министъра на образованието и науката."

§ 2. В чл. 12 се създава изречение второ: "Началникът на регионалния инспекторат по образованието изпраща плана в МОН в срок до 10 септември на съответната календарна година."

§ 3. В чл. 22, ал. 1 т. 7 се изменя така:
"7. книга за регистриране на протоколите и на картите за първична оценка на общото развитие на дете или ученик със специални образователни потребности от екипа за комплексно педагогическо оценяване по чл. 18 от Наредба № 1 от 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания (ДВ, бр. 11 от 2009 г.);".

§ 4. Навсякъде в текста думите "министъра на образованието, младежта и науката", "Министерството на образованието, младежта и науката" и "МОМН" се заменят съответно с "министъра на образованието и науката", "Министерството на образованието и науката" и "МОН".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума