навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 6 ОТ 2004 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПРЕНОС, СЪХРАНЕНИЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ (ДВ, БР. 107 ОТ 2004 Г.)

Издадена от Министерството на регионалното развитие, Министерството на инвестиционното проектиране и Министерството на икономиката и енергетиката

Обн. ДВ. бр.30 от 1 Април 2014г.


§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 1:
"1. подводните газопроводи, които включват газопровод или газопроводи и съоръженията към тях, наричани по-нататък "подводни газопроводи";".
2. Досегашните т. 1 - 6 стават съответно т. 2 - 7.

§ 2. В чл. 2 се създава т. 5:
"5. зоните за безопасност съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България."

§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думите "Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 230 от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2001 г.; изм., бр. 115 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2003 г.)" се заменят с "Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 106 от 2006 г.)".
2. Създава се ал. 5:
"(5) Вложените в подводните газопроводи продукти са с експлоатационни характеристики, определени с инвестиционния проект на конкретния строеж."

§ 4. Създава се глава първа "а" "ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА НА ПОДВОДНИТЕ ГАЗОПРОВОДИ" с чл. 5а - чл. 5д.
"Чл. 5а. Подводните газопроводи се разполагат върху дъното на водния басейн или в недрата му в границите на вътрешните морски води и/или на териториалното море, както и на част от сушата и включват газопровод или газопроводи и съоръженията към тях за транспортиране на природен газ до последното изолационно съединение след последния спирателен вентил по посока на движение на газа, което представлява точката на свързване с друга газова инфраструктура в сухоземните граници на страната.
Чл. 5б. Подводните газопроводи като линейни енергийни обекти на техническата инфраструктура се проектират в съответствие с предвижданията на подробните устройствени планове и при спазване изискванията на БДС EN 14161.
Чл. 5в. От всяка страна на частта на подводните газопроводи в сухоземните граници на страната се установява територия с режим на превантивна устройствена защита, чиито отстояния се определят в съответствие с БДС EN 14161.
Чл. 5г. (1) Подводните газопроводи се изграждат при спазване на одобрените проекти и на изискванията на БДС EN 14161.
(2) Изпитванията на съоръженията на подводните газопроводи се извършват в съответствие с БДС EN 14161.
Чл. 5д. (1) Подводните газопроводи се ползват след въвеждането им в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
(2) Наблюденията и проверките, свързани с обслужването и безопасната експлоатация на подводните газопроводи, се извършват в съответствие с БДС EN 14161."

§ 5. В чл. 40 думите "от Закона за устройство на територията (ЗУТ)" се заменят с абревиатурата "ЗУТ".

§ 6. Навсякъде в наредбата думата "далекосъобщителна" се заменя с "електронна съобщителна".

§ 7. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1 се създава ал. 3:
"(3) Изискванията по ал. 1 не се прилагат за подводни газопроводи."
2. Параграф 3 се отменя.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума