навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2007 Г. ЗА ОБСЛЕДВАНЕ НА АВАРИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО (ДВ, БР. 36 ОТ 2007 Г.)

В сила от 28.03.2014 г.
Издадена от Министерството на инвестиционното проектиране

Обн. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г.


§ 1. В чл. 1, ал. 2, т. 2 думите "9 април 1993 г." се заменят с "31 март 2001 г.", а думите "§ 16, ал. 1 от" се заличават.

§ 2. В чл. 3, т. 2 думите "9 април 1993 г." се заменят с "31 март 2001 г."

§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" се заличават, а думите "Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" се заменят с "Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".
2. В ал. 5 думите "Гражданския процесуален кодекс" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".

§ 4. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 8 думите "ал. 1" се заменят с "ал. 4".
2. В т. 10 думите "или носител на ограничено вещно право" се заменят с "или всяко физическо или юридическо лице, което ползва строежа по силата на договор или на друго правно основание".

Заключителни разпоредби


§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума