навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 ОТ 6 МАРТ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА СЪОБЩАВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ, ПОТВЪРЖДАВАНЕ, ОБЖАЛВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. (ДВ, БР. 65 ОТ 2008 Г.)

Обн. ДВ. бр.23 от 14 Март 2014г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 3 ал. 2 се изменя така:
"(2) Комисиите осъществяват дейността си в съответствие с Правилника за устройството и организацията на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г.)."

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 4, т. 3 думите "Областна инспекция по труда" се заменят с "Инспекция по труда".
2. (В сила от 01.01.2014 г.) В ал. 8 думите "копия от болничните листове (първичен и продължения)" се заменят с "копия от първичните болнични листове".

§ 3. В чл. 7 ал. 1 се изменя така:
"(1) Териториалните експертни лекарски комисии и Националната експертна лекарска комисия потвърждават или отхвърлят професионалния характер на болестта и се произнасят и по всички въпроси на медицинската експертиза съобразно реда, принципите и критериите, регламентирани с Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 87 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г.), и Списъка на професионалните болести, приет с Постановление № 175 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 66 от 2008 г.)."

§ 4. В чл. 9, ал. 1 думите "Националния център по здравна информация (НЦЗИ)" се заменят с "Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА)".

§ 5. Член 10 се отменя.

§ 6. В чл. 13, ал. 1 думите "и по подписаните с особено мнение експертни решения на ТЕЛК" се заличават.

Заключителни разпоредби


§ 7. Параграф 2, т. 2 влиза в сила от 1 януари 2014 г.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума