навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45 ОТ 6 МАРТ 2014 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ И СЪЗДАВАНЕ НА РОДОПСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР "НИКОЛАЙ ХАЙТОВ"

Обн. ДВ. бр.23 от 14 Март 2014г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Преобразува Куклен театър - Силистра, в Драматично-куклен театър - Силистра.
(2) Драматично-куклен театър - Силистра, е държавен културен институт със седалище Силистра и с предмет на дейност: създаване и разпространение на спектакли в областта на драматичното и кукленото изкуство.
(3) Имуществото, архивът, правата и задълженията на Куклен театър - Силистра, преминават към Драматично-куклен театър - Силистра.
Чл. 2. (1) Преобразува Драматично-кукления театър "Димитър Димов" - Кърджали, в Театрално-музикален център - Кърджали.
(2) Театрално-музикален център - Кърджали, е държавен културен институт със седалище Кърджали и с предмет на дейност: създаване и разпространение на спектакли в областта на драматичното, кукленото, музикалното и танцовото изкуство.
(3) Имуществото, архивът, правата и задълженията на Драматично-кукления театър "Димитър Димов" - Кърджали, преминават към Театрално-музикален център - Кърджали.

Чл. 3. (1) Преобразува Драматичен театър "Антон Страшимиров" - Разград, в Театрално-музикален център - Разград.
(2) Театрално-музикален център - Разград, е държавен културен институт със седалище Разград и с предмет на дейност: създаване и разпространение на спектакли в областта на театралното, музикалното и танцовото изкуство и подготовка и разпространение на произведения на симфоничното и камерното музикално изкуство.
(3) Имуществото, архивът, правата и задълженията на Драматичен театър "Антон Страшимиров" - Разград, преминават към Театрално-музикален център - Разград.

Чл. 4. (1) Преобразува Театрално-продуцентски център "Йордан Йовков" - Добрич, в Драматичен театър "Йордан Йовков" - Добрич.
(2) Драматичен театър "Йордан Йовков" - Добрич, е държавен културен институт със седалище Добрич и с предмет на дейност: създаване и разпространение на спектакли в областта на театралното изкуство.
(3) Имуществото, архивът, правата и задълженията на Театрално-продуцентски център "Йордан Йовков" - Добрич, преминават към Драматичен театър "Йордан Йовков" - Добрич.

Чл. 5. (1) Създава Родопски драматичен театър "Николай Хайтов" като държавен културен институт - юридическо лице, със седалище Смолян.
(2) Родопски драматичен театър "Николай Хайтов" е с предмет на дейност: създаване и разпространение на театрални спектакли.

Чл. 6. Трудовите правоотношения на работниците и служителите в преобразуваните културни институти по чл. 1 - 4 се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.

Чл. 7. В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението министърът на културата утвърждава устройствени правилници на Драматично-куклен театър - Силистра, Театрално-музикален център - Кърджали, Театрално-музикален център - Разград, Драматичен театър "Йордан Йовков" - Добрич, и на Родопски драматичен театър "Николай Хайтов".

Заключителни разпоредби


§ 1. В Постановление № 14 на Министерския съвет от 2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на културата (обн., ДВ, бр. 11 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 25, 35, 58 и 83 от 2011 г. и бр. 82 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието и навсякъде в постановлението думите "бюджетни кредити" се заменят с "бюджет".
2. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
а) точка 34 се изменя така:
"34. Драматичен театър "Йордан Йовков" - Добрич;"
б) точка 36 се изменя така:
"36. Театрално-музикален център - Кърджали;"
в) точка 42 се изменя така:
"42. Театрално-музикален център - Разград;"
г) създава се нова т. 44, както следва:
"44. Родопски драматичен театър "Николай Хайтов" - Смолян;"
д) точка 62 се изменя така:
"62. Драматично-куклен театър - Силистра;".

§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 5, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата.

§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума