навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г. (ДВ, БР. 6 ОТ 2000 Г.)

В сила от 01.01.2014 г.

Обн. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 2014г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Член 4 се изменя така:
"Чл. 4. (1) Когато има данни за настъпила трудова злополука, довела до временна неработоспособност, осигурителят/предприятието ползвател представя в териториалното поделение на НОИ и копие от първичния болничен лист.
(2) Копието от първичния болничен лист се изпраща на териториалното поделение на НОИ в 3-дневен срок от представянето му пред осигурителя/предприятието ползвател."

§ 2. В чл. 12, ал. 2 думите "органите, осъществяващи експертизата на работоспособността" се заменят с "органите на медицинската експертиза".

§ 3. Член 13 се изменя така:
"Чл. 13. Причинната връзка между увреждането и настъпилата временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт се установява от органите на медицинската експертиза."

§ 4. В чл. 17, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думата "станали" се заменя с "регистрирани", а след думите "професионална болест" се добавя "за отчетния период".
2. В т. 2 думата "станали" се заменя с "регистрирани".
3. В т. 3 думата "станали" се заменя с "регистрирани".
4. В т. 4 думата "станали" се заменя с "регистрирани".

Допълнителни разпоредби


§ 5. Навсякъде в наредбата думата "осигурителя" се заменя с "осигурителя/предприятието ползвател", думата "осигурителят" се заменя с "осигурителят/предприятието ползвател" и думите "Кодекса за задължително обществено осигуряване" се заменят с "Кодекса за социално осигуряване".

Заключителни разпоредби


§ 6. В чл. 2, ал. 2, изречение трето от Наредбата за трудоустрояване, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 52 от 1988 г., бр. 47 от 1990 г., бр. 111 от 2001 г. и бр. 78 от 2005 г.), думите "на териториалното поделение на НОИ и" се заличават.

§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2014 г.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума