навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 364 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. (ДВ, БР. 1 ОТ 2007 Г.)

В сила от 01.01.2014 г.

Обн. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 2014г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 1, т. 1 се създава буква "ж":
"ж) осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст."

§ 2. В чл. 4 думата "попълнените" се заменя с "попълнени".

§ 3. Създава се чл. 4в:
"Чл. 4в. (1) Паричните обезщетения при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст за срок 365 дни по чл. 53а КСО се изплащат въз основа на заявление-декларация от осигуреното лице по образец съгласно приложение № 2а със задължително попълнени данни от осигурителя (самоосигуряващия се) относно правото на паричните обезщетения.
(2) Паричните обезщетения при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни по чл. 53а КСО се изплащат въз основа на заявление-декларация от осиновителя по образец съгласно приложение № 14а със задължително попълнени данни от осигурителя (самоосигуряващия се) относно правото на паричните обезщетения."

§ 4. В чл. 5 думата "попълнените" се заменя с "попълнени".

§ 5. В чл. 12 думите "чл. 4 и 8" се заменят с "документите по чл. 4, 4а, 4б, 4в и 8".

§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
"(1) Доходът за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност или на началото на отпуска за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, от който се изчислява дневното парично обезщетение за временна неработоспособност, за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, включва:";
б) точка 3 се изменя така:
"3. дохода, от който е определено паричното обезщетение за временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст в случаите по чл. 41, ал. 3 КСО."
2. В ал. 2 след думата "неработоспособност" се поставя запетая и думите "или за бременност и раждане" се заменят с "бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст".
3. В ал. 3 думите "а при бременност и раждане - за 24-месечния период" и запетаята след тях се заличават и след думите "и/или за бременност и раждане" се поставя запетая и се добавя "и/или при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст".

§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите "За управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, за синдиците и ликвидаторите, за членовете на управителните, надзорните и контролните съвети на търговските дружества, както и за лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицираните дружества" се заменят със "За управителите и прокуристите на търговски дружества и на еднолични търговци и на техните клонове, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и за лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества".
2. В ал. 5 след думите "на социалните разходи" се поставя запетая и се добавя "както и определените върху тях със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и дължимия данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица".
3. В ал. 9:
а) думите "а при бременност и раждане - за 24-месечния период" и запетаята след тях се заличават;
б) думите "или началото на отпуска за бременност и раждане" се заменят с "или на началото на отпуска за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст";
в) след думите "и/или за бременност и раждане" се добавя "и/или при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст".

§ 8. В чл. 18 думите "за временна неработоспособност или за бременност и раждане" се заменят със "за временна неработоспособност, за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст" и думите "на временната неработоспособност или на бременност и раждането" се заменят с "на временната неработоспособност, в отпуска за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст".

§ 9. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "за временна неработоспособност или за бременност и раждане" се заменят със "за временна неработоспособност, за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст" и след думите "на временната неработоспособност" се поставя запетая и се добавя "в отпуска за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст".
2. В ал. 2 думите "а при бременност и раждане - за 24-месечния период" и запетаята след тях се заличават и след думите "и/или за бременност и раждане" се добавя "и/или при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст".
3. В ал. 3:
а) думите "а при бременност и раждане - за 24-месечния период" и запетаята след тях се заличават;
б) думите "началото на отпуска за бременност и раждане" се заменят с "на началото на отпуска за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст";
в) след думите "и/или за бременност и раждане" се добавя "и/или при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст".

§ 10. В чл. 20 думите "или на бременността и раждането" се заменят с "или в отпуска за бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст".

§ 11. Създава се чл. 21а:
"Чл. 21а. (1) При смърт на осигуреното лице неполучените парични обезщетения и помощи се изплащат на наследниците или на законните им представители въз основа на заявление-декларация съгласно приложение № 16, подадено до ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес на лицата.
(2) Размерът на неполученото парично обезщетение и/или помощ се разпределя между наследниците по реда на Закона за наследството."

§ 12. В § 4 от преходните и заключителните разпоредби думите "чл. 40, ал. 6 и чл. 41, ал. 5 КСО" се заменят с "чл. 41, ал. 5 и чл. 54к КСО".

§ 13. Създава се приложение № 2а към чл. 4в, ал. 1:
"Приложение № 2а към чл. 4в, ал. 1

ДО

ДИРЕКТОРА НА

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ

НА НАЦИОНАЛНИЯ

ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ГР. .............................................................

 
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
 
за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст на основание чл. 53а КСО
от ........................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ ............................................................................................................................
адрес за кореспонденция ......................................................................................................
...........................................................................................................................................
(град/село, ПК, община, област, улица, №,
ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице ...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
 

ДО ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

 
Моля в качеството ми на ......................................................................................................
...............................................................................................................................................
(осиновителка/осиновител, който сам е осиновил дете)
да ми бъде отпуснато парично обезщетение при пълно осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст считано ....................................................................................от 20... г.
Декларирам следните обстоятелства:
1. Осигурен/а съм по безсрочно/срочно правоотношение до ..................................... 20... г.
2. Осигурен/а съм като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ................................ 20... г., с код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 ............ Към датата, от която искам да ми бъде отпуснато обезщетението -
..................... 20.... г., съм осигурен/а за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава), и имам 12 месеца осигурителен стаж като осигурен/а за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).
Към ден ....... месец ................. година ........... придобивам изискуемия осигурителен стаж (данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска отпускане на обезщетение).
3. Правоотношението/осигуряването ми е прекратено считано от ............................ 20... г.
4. Детето .........................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на детето)
родено на ........................................................................................................ 20... г.,
осиновено с влязло в сила съдебно решение на .......................... 20... г., предадено за осиновяване на ....................... 20..... г., с ЕГН/ЛНЧ .........................................., е живо.
5. Осиновяването не е прекратено от съда.
6. Детето не посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.
7. Не съм лишен/а от родителски права и родителските ми права не са ограничени.
8. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
9. Детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.
10. Ползвам отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по чл. 164б КТ считано от ......................................................................................................... 20... г.
11. През периода на 365-те дни от деня на предаването на детето за осиновяване не продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице.
Забележка. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
Прилагам следните документи:
1. Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска.
2. Оригинал (за справка) и копие от удостоверението за раждане на детето, когато то не е български гражданин - за самоосигуряващо се лице.
3. Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето, когато то не е български гражданин - за осигурено лице.
4. Копие от съдебното решение за осиновяване - за самоосигуряващо се лице.
5. Копие от акта за предаване на детето за осиновяване - за самоосигуряващо се лице.
6. Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.
7. Други документи ........................................................................................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.
 
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата ...........................   Подпис: .............................................
гр. (с.) .......................    
Данни от осигурителя:
1. Към деня, от който е разрешен отпускът при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, лицето е осигурено за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).
2. Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето има 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).
3. Към ден ........ месец ........... година ........... лицето придобива изискуемия осигурителен стаж (данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж през периода на разрешения отпуск).
4. Дневно работно време в часове по правоотношението на лицето за месеца, през който е началото на отпуска - ...................................... часа.
5. Лицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 ...........
6. Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя
7. Входящ номер и дата на представяне на заявлението-декларация на осигурителя/дружеството ...................................../ ...........................................20.... г.
 
Дата .......................   ........................................................
гр. (с.) . .................   (име, фамилия,
    подпис и печат)"

§ 14. В приложение № 8 към чл. 11, ал. 1 се правят следните допълнения:^
1. В т. 3 след думите "410 календарни дни" се добавя "и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст".
2. В т. 4 след думите "410 календарни дни" се добавя "и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст".
3. В т. 7 след думите "410 календарни дни" се добавя "и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни".
4. В т. 8 след думите "410 календарни дни" се добавя "и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни".

§ 15. В приложение № 9 към чл. 11, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. II, в основния текст след думите "410 календарни дни" се добавя "и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст".
2. В т. IIА:
а) в основния текст след думите "410 календарни дни" се добавя "и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст";
б) в Номенклатура на приложенията след думите "17 - Други документи" се добавя "20 - Копие от съдебното решение за осиновяване - за самоосигуряващо се лице; 21 - Копие от акта за предаване на детето за осиновяване - за самоосигуряващо се лице".
3. В т. VI, в основния текст след думите "410 календарни дни" се добавя "и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни".
4. В т. VIА:
а) в основния текст след думите "410 календарни дни" се добавя "и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни";
б) в Номенклатура на приложенията след думите "17 - Други документи" се добавя "20 - Копие от съдебното решение за осиновяване - за самоосигуряващо се лице; 21 - Копие от акта за предаване на детето за осиновяване - за самоосигуряващо се лице".

§ 16. В приложение № 10 към чл. 11, ал. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите "РАЙОННО (СТОЛИЧНО) УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ" се заменят с "ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ".
2. В т. II, в основния текст след думите "410 календарни дни" се добавя "и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст".
3. В т. VI, в основния текст след думите "410 календарни дни" се добавя "и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни".

§ 17. В приложение № 12 към чл. 14, ал. 1 след думите "бременност и раждане по заявление-декларация" се добавя "при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст" и се поставя запетая.

§ 18. Създава се приложение № 14а към чл. 4в, ал. 2:
"Приложение № 14а към чл. 4в, ал. 2
  ДО
  ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНО
  ПОДЕЛЕНИЕ
  НА НАЦИОНАЛНИЯ
  ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
 
ГР. ..............................................................................................................................................
 
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст на основание чл. 53а КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни
 
от .................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на осиновителя)
ЕГН/ЛНЧ ........................................................................................................................................................................................................................
адрес за кореспонденция ......................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет .....................................................................................................................................................................
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице .....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
 
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
 
Моля в качеството ми на осиновител при пълно осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст да ми бъде отпуснато парично обезщетение считано от ............ 20... г.
 
Декларирам следните обстоятелства:
1. Осигурен съм по безсрочно/срочно правоотношение до ............ 20... г.
2. Осигурен съм като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ............. 20... г., с код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1......... . Към датата, от която искам да ми бъде отпуснато обезщетението - ............ 20... г., съм осигурен за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава), и имам 12 месеца осигурителен стаж като осигурен за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).
Към ден ...... месец ........ година ......... придобивам изискуемия осигурителен стаж (данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска отпускане на обезщетение).
3. Правоотношението/осигуряването ми е прекратено считано от ............ 20... г.
4. Детето ........................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на детето)
родено на .................. 20......г., осиновено с влязло в сила съдебно решение на ......................... 20... г., предадено за осиновяване на ............................... 20.... г., с ЕГН/ЛНЧ .................................., е живо.
5. Осиновяването не е прекратено от съда.
6. Детето не посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.
7. Не съм лишен от родителски права и родителските ми права не са ограничени.
8. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
9. Детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.
10. Ползвам отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по
чл. 164б от КТ считано от ....................... 20.... г.
11. През периода на получаване на парично обезщетение след изтичане на
6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни не продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице.
12. Правоотношението/осигуряването на осиновителя не е прекратено.
 
Забележка. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.
 
Прилагам следните документи:
1. Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска.
2. Оригинал (за справка) и копие от удостоверението за раждане на детето, когато то не е български гражданин - за самоосигуряващо се лице.
3. Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето, когато то не е български гражданин - за осигурено лице.
4. Копие от съдебното решение за осиновяване - за самоосигуряващо се лице.
5. Копие от акта за предаване на детето за осиновяване - за самоосигуряващо се лице.
6. Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.
7. Други документи ...............................................................................................................................................................................................................
 
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.
 
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата ..................
Подпис: ..................................................................
гр. (с.) .........  
 
Данни от осигурителя:
1. Към деня, от който е разрешен отпускът при осиновяване на дете след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни, лицето е осигурено за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).
2. Към деня, от който е разрешен отпускът, лицето има 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство - да/не (ненужното се зачертава).
3. Към ден ..... месец ........ година ......... лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.
(Данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж през периода на разрешения отпуск.)
4. Дневно работно време в часове по правоотношението на лицето за месеца, през който е началото на отпуска - .............. часа.
5. Лицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 ........................................................................................................................................
6. Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя ...........................................................................................................................................................
7. Входящ номер и дата на представяне на заявлението-декларация на осигурителя/дружеството ................/................ 20... г.
 
Дата ...........................
..........................................................................
гр. (с.) ................... (име, фамилия,
  подпис и печат)
"

§ 19. Създава се приложение № 16 към чл. 21а:
"Приложение № 16 към чл. 21а
Вх. № ............../......... 20... г.
 
  ДО
  ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ
  НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
 
ГР. ..............................................................................................................................................
 
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на неполучени парични обезщетения и помощи при смърт на осигурено лице
 
от .................................................................................,
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ ..........................................................................................................................................................................................................................
постоянен/настоящ адрес ........................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
(вписва се адресът, по който се подават документите)
адрес за кореспонденция ........................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ...............................................................................................................................................................
 
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
 
Моля в качеството ми на:
1. Наследник на .................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия на починалото лице)
ЕГН/ЛНЧ ..........................................................................................................................................................................................................................
починал на ........................................ 20..... г.
2. Законен представител на
...................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия на детето)
ЕГН/ЛНЧ ..........................................................................................................................................................................................................................
наследник на .................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия на починалото лице)
ЕГН/ЛНЧ ....................................................................................................................................................................................................................
починал на ........................................ 20.... г.,
да ми бъде изплатена полагащата се сума, представляваща неполучено парично обезщетение и/или парична помощ за ..........................
...................................................................................................................................................................................................................................
(временна неработоспособност/трудоустрояване/бременност и раждане/осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст/отглеждане на малко дете/парична помощ за инвалидност поради общо заболяване)
 
Забележка. Където е необходимо, се попълват съответните данни.
 
Прилагам следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Оригинал на удостоверение за наследници № ...... от .......20..... г. (представя се поне от един от наследниците).
3. Декларация за изплащане на паричното обезщетение и/или помощ - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.
4. Други ....................................................................................................................................................................................................................
 
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.
 
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:
В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение и/или помощ по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.
Декларирам, че не съм направил/а отказ от наследство по реда на Закона за наследството.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата .................... Подпис на лицето,
гр. (с.) .................... което иска
  обезщетението
  и/или помощта:
  .............................
"

§ 20. В приложения № 1 - 8 и 11 - 14 думите "ДО ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/СТОЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ" се заменят с "ДО ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ".

Заключителни разпоредби


§ 21. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2014 г.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума