навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 1999 Г. ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ЕМИСИИТЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ, ТОВАРЕНЕ ИЛИ РАЗТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА БЕНЗИНИ (ДВ, БР. 75 ОТ 1999 Г.)

В сила от 18.02.2014 г.
Издадена от Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на инвестиционното проектиране и Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2014г.


§ 1. Член 1 се изменя така:
"Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. нормите за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в атмосферния въздух от инсталации и съоръжения за съхранение и товарене или разтоварване на бензини, включително при технологични операции, свързани с товарене или разтоварване на подвижни цистерни за превоз на бензини между терминалите или между терминалите и бензиностанциите, и се предвиждат мерки за намаляване на количеството бензинови пари, изпускани в атмосферния въздух по време на зареждането на моторните превозни средства на бензиностанциите;
2. редът и методите за извършване на контрола върху ефективността на системите, съответстващи на Етап II на улавянето на бензиновите пари (УБП);
3. редът, начинът и изискванията за оправомощаване на лица за проверка на ефективността на улавяне на бензинови пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП."

§ 2. В чл. 2, ал. 1 след думите "Закона за чистотата на атмосферния въздух" се добавя абревиатурата "(ЗЧАВ)".

§ 3. В чл. 11 в основния текст думите "размерни линии" се заменят с "щрихови мерки за определяне на нивото на течността".

§ 4. В чл. 14а, ал. 4, в края се поставя запетая и се добавя "като бензиноколонката не се спира от експлоатация, а лицата по чл. 14г, ал. 1 само я маркират със стикер съгласно приложение № 7, ако неизправността не бъде отстранена в рамките на седем дни".

§ 5. Член 14б се изменя така:
"Чл. 14б. В сроковете по чл. 14а всички бензиностанции трябва да отговарят на следните изисквания:
1. ефективността на улавяне на бензиновите пари на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП, трябва да е по-голяма или равна на 85 %, което се удостоверява със сертификат за съответствие с европейски или национални технически стандарти или процедури за одобрение на типа;
2. при прехвърлянето на бензиновите пари в резервоар на бензиностанцията съотношението пари/бензин трябва да бъде по-голямо или равно на 0,95, но по-малко или равно на 1,05."

§ 6. Член 14в се изменя така:
"Чл. 14в. (1) Ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП, се установява чрез проверка дали съотношението пари/бензин отговаря на изискванията на чл. 14б, т. 2 съгласно методика на Българския институт по метрология (БИМ), както следва:
1. периодично, най-малко веднъж годишно;
2. след ремонт на системите, съответстващи на Етап II на УБП.
(2) В случаите, когато е инсталирана система за автоматично следене, ефективността на улавяне на бензиновите пари се изпитва:
1. периодично, най-малко веднъж на три години;
2. след ремонт на системите, съответстващи на Етап II на УБП.
(3) Всяка система по ал. 2 следва да открива автоматично неизправности в правилното функциониране на системата, съответстваща на Етап II на УБП, и на самата система за автоматично следене, да показва на оператора на бензиностанцията неизправностите и автоматично да спира подаването на бензин от неизправната бензиноколонка, ако неизправността не бъде отстранена в рамките на седем дни."

§ 7. Член 14г се изменя така:
"Чл. 14г. (1) Контролът на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП, се упражнява чрез проверки от:
1. председателя на БИМ;
2. оправомощени от председателя на БИМ лица, които са трета независима страна и имат изградена и внедрена система за качество съгласно БДС EN ISO/IEC 17020.
(2) Таксите за проверките по ал. 1 се определят в Тарифата за таксите, които се събират от Българския институт по метрология, приета с ПМС № 95 от 2013 г. (ДВ, бр. 40 от 2013 г.).
(3) Когато при проверките по чл. 14в, ал. 1 и 2 се установи съответствие на системата, съответстваща на Етап II на УБП, с изискванията на чл. 14б, т. 2, лицата по ал. 1 маркират бензиноколонката със стикер в зелен цвят съгласно приложение № 6.
(4) Когато при проверките по чл. 14в, ал. 1 и 2 се установи несъответствие на системата, съответстваща на Етап II на УБП, с изискванията на чл. 14б, т. 2, лицата по ал. 1 маркират бензиноколонката със стикер съгласно приложение № 7.
(5) В случаите по ал. 4 лицето, което експлоатира бензиностанцията, спира от експлоатация бензиноколонката до възстановяване на съответствието с изискванията на чл. 14б, т. 2, с изключение на случаите по чл. 14а, ал. 4."

§ 8. Член 14д се изменя така:
"Чл. 14д. (1) В 7-дневен срок от пускане в действие на системата, съответстваща на Етап II на УБП, лицето, което експлоатира бензиностанцията, подава заявление по образец, утвърден от председателя на БИМ, до лицата по чл. 14г, ал. 1, които извършват проверка в съответствие с изискванията на чл. 14в. Заявление в същия срок се подава и от датата на приключване на ремонта при повреда на системата, съответстваща на Етап II на УБП, или от датата на изтичането на едногодишния или тригодишния срок от извършване на предишната периодична проверка.
(2) Лицата, които експлоатират бензиностанции по чл. 14а, ал. 1, 2 и 4, информират лицата по чл. 14г, ал. 1 и съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се намира бензиностанцията, за повреда в системата, съответстваща на Етап II на УБП, в 7-дневен срок от настъпването й.
(3) Лицата по чл. 14г, ал. 1 уведомяват на всяко тримесечие съответната РИОСВ, на чиято територия е разположена бензиностанцията, за резултатите от извършените проверки на пуснатите в действие системи, съответстващи на Етап II на УБП.
(4) Лицата, които експлоатират бензиностанции, водят прошнурован, прономерован и заверен от съответната РИОСВ дневник съгласно приложение № 8 за състоянието на системата, съответстваща на Етап II на УБП."

§ 9. Създава се глава пета "а" с чл. 14е - 14п:
"Глава пета "а"
РЕД, НАЧИН И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПРАВОМОЩАВАНЕ НА ЛИЦА ЗА ПРОВЕРКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА УЛАВЯНЕ НА БЕНЗИНОВИТЕ ПАРИ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ЕТАП II НА УБП
Чл. 14е./span>. (1) Председателят на БИМ оправомощава лица, които са трета независима страна, за извършване на проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП.
(2) Лицата по ал. 1 трябва да разполагат с персонал, който да притежава знания и практически умения за прилагане на методите за проверка, описани в методиката на БИМ.
(3) Лицата по ал. 1 трябва да са изградили и внедрили системата за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020, която да отразява дейността по проверките и начина за изпълнение на задълженията, които произтичат от ЗЧАВ и тази наредба.
Чл. 14ж./span>. Лицата, които кандидатстват за оправомощаване, подават в БИМ заявление по образец, утвърден от председателя на БИМ, към което прилагат:
1. документ, в който се посочва единният идентификационен код (ЕИК) за лицата, регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите, или код по БУЛСТАТ - за юридическите лица, които не са търговци;
2. декларация по образец - приложение № 9, че заявителят е трета независима страна за проверката, за която кандидатства;
3. копие на документите от системата за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020;
4. оригинали на свидетелствата за калибриране на еталоните и средствата за измерване или копия от тях, заверени от лабораторията, която ги е издала;
5. заверено от заявителя копие от акт за определяне на служител, който пряко ръководи извършването на проверките;
6. заверено от заявителя копие от диплома за завършено средно професионално образование за специалистите, които ще извършват проверките;
7. копие от диплома за висше образование за завършена образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност, приложима за проверката, за лицето, което пряко ръководи извършването на проверките;
8. копие от диплома за висше образование за завършена минимална образователно-квалификационна степен "бакалавър" за лицето, определено за отговорник по качеството на структурното звено, което извършва проверките;
9. документ за платена държавна такса за преглед на документите.
Чл. 14з./span>. Председателят на БИМ определя комисия, която в срок до два месеца извършва проверка за редовност на подаденото заявление и приложенията към него, включително оценка на документите по чл. 14ж, и съставя протокол за резултатите от проверката.
Чл. 14и./span>. (1) Когато заявлението и/или приложенията към него не отговарят на
изискванията, председателят на БИМ уведомява писмено заявителя и определя подходящ срок за отстраняването на нередовностите, който не може да бъде по-кратък от 10 дни и по-дълъг от 3 месеца.
(2) В случай че констатираните нередовности не бъдат отстранени в определения по ал. 1 срок, председателят на комисията по чл. 14з в срок до 7 дни от изтичането на срока прави мотивирано предложение до председателя на БИМ за оставяне на заявлението без разглеждане и прекратяване на процедурата по оправомощаване.
(3) Председателят на БИМ писмено уведомява лицето за прекратяването на процедурата.
Чл. 14к./span>. (1) Когато заявлението е редовно и не са установени или са отстранени нередовностите в заявлението и/или приложенията към него, председателят на БИМ определя комисия, която извършва проверка на място за обстоятелствата по чл. 14е, ал. 2 и 3, проверка на знанията и уменията на персонала - чрез провеждане на теоретичен и практически изпит, проверка на записите, които показват внедряването на функционираща система за управление, свързана с дейността по проверките и начина за изпълнение на задълженията, които произтичат от ЗЧАВ и тази наредба. Комисията съставя констативен протокол за резултатите от проверката на място и за проведения изпит на специалистите.
(2) Въз основа на констатациите от протокола по ал. 1 в срок до 7 дни от съставянето му председателят на комисията по ал. 1 изготвя доклад до председателя на БИМ с предложение за издаване на заповед за оправомощаване или за отказ, в случай че заявителят не отговаря на изискванията на тази наредба.
Чл. 14л./span>. (1) Заповедта за оправомощаване съдържа:
1. името/наименованието и адреса/седалището на оправомощеното лице;
2. вида на проверката, за която е оправомощено лицето;
3. срока на оправомощаването;
4. метода за извършване на проверката и описание на оборудването;
5. списък на служителите, издържали изпита по чл. 14к, ал. 1, които ще извършват проверките, и зачислените им индивидуални номера на знаците за проверка.
(2) Заповедта за оправомощаване или за отказ се връчва на заявителя в срок до 3 дни от издаването й срещу документ за платена държавна такса.
(3) Българският институт по метрология публикува в електронната си страница списък на лицата, оправомощени да извършват проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари при експлоатация на системите, съответстващи на Етап II на УБП.
Чл. 14м./span>. (1) Оправомощените лица са длъжни в срок до 14 дни да уведомяват БИМ за всяка промяна в обстоятелствата, свързани с условията за оправомощаване или с данните, вписани в заповедта за оправомощаване.
(2) Оправомощеното лице подава заявление за изменение в заповедта за оправомощаване при промяна на:
1. името/наименованието и адреса/седалището си;
2. обстоятелствата по чл. 14л, ал. 1, т. 4;
3. списъка на служителите, които извършват проверките.
(3) В случаите по ал. 2, т. 2 към заявлението се прилагат документите по чл. 14ж, т. 3 и 4, а в случаите по ал. 2, т. 3 - документите по чл. 14ж, т. 5 и 6.
Чл. 14н./span>. (1) Председателят на БИМ в едномесечен срок от постъпването на заявление с приложени документи по чл. 14м, ал. 2 и 3:
1. издава заповед с изменените обстоятелства - когато са изпълнени изискванията на наредбата и лицето отговаря на условията за оправомощаване;
2. отменя заповедта за оправомощаване - в случай че настъпилите промени водят до несъответствие с условията за оправомощаване.
(2) Заповедите по ал. 1 и по чл. 14л, ал. 2 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 14о./span>. (1) Българският институт по метрология в срок до един месец от оправомощаването и ежегодно до 20 декември на текущата година предоставя на оправомощените лица заявените от тях стикери за проверка за следващата календарна година.
(2) Оправомощените лица заявяват необходимия брой стикери за проверка в срок до 10 дни от получаване на заповедта за оправомощаване - за текущата година, и до 30 юли на текуща година - за следваща календарна година.
(3) Неизползваните стикери от предходната година се отчитат и връщат в БИМ до 30 януари. Невърнатите стикери се обявяват в електронната страница на БИМ за невалидни.
(4) Стойността на заявените стикери за проверка се заплаща от оправомощените лица.
Чл. 14п./span>. Лицата, оправомощени за проверка, са длъжни два пъти годишно - до 15 януари и до 15 юли, да отчитат писмено пред БИМ дейността си - съответно за предходен период от шест календарни месеца."

§ 10. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 2 думите "Закона за чистотата на атмосферния въздух" се заменят с абревиатурата "ЗЧАВ".
2. В § 5 думите "летливи органични съединения" се заменят с абревиатурата "ЛОС".
3. В § 6 думите "Министерството на околната среда и водите" се заменят с абревиатурата "МОСВ".

§ 11. Приложение № 5 към чл. 14г, ал. 1 се отменя.

§ 12. Приложение № 7 към чл. 14г, ал. 4 се изменя така:
"Приложение № 7 към чл. 14г, ал. 4
Знак за забрана за употреба на бензиноколонка, неотговаряща на чл. 14б, т. 2
По окръжността се изписва текст "Бензиноколонката не отговаря на "Етап ІІ на УБП"."

§ 13. Приложение № 8 към чл. 14д, ал. 7 се изменя така:
"Приложение № 8 към чл. 14д, ал. 4
Дневник за състоянието на системата, съответстваща на Етап II на УБП, съгласно изискванията на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини
 
Наименование на юридическото лице, отговарящо за експлоатацията на бензиностанцията
ЕИК  
Пощенски адрес, телефон  
Идент. № на бензиноколонката (и/или системата, съответстваща на Етап ІІ на УБП)  
Дата на оборудване на бензиноколонката със система, съответстваща на Етап ІІ на УБП  
Дата на оборудване на бензиноколонката със система за автоматично следене на Етап ІІ на УБП  
Информация за системата, съответстваща на Етап ІІ на УБП в изпълнение на чл. 14д
Дата на пускане в експлоатация на системата  
Дата на заявяване на после- дващата проверка Извършил проверката, лице по чл. 14г, ал. 1, име, подпис Дата на пери одичната проверка, резултати (отговаря/ не отговаря) Дата на проверка след ремонт, резултати (отговаря/ не отговаря) Извършил проверката, лице по чл. 14г, ал. 1, име, подпис Дата на повреда на системата Дата на спиране на бензи- ноколон- ката Дата на заявяване на проверка след ремонт Извършил проверката, лице по чл. 14г, ал. 1, име, подпис Дата на проверка след ремонт, резултати (отговаря/ не отговаря) Забележки
                     
                     
"

§ 14. Създава се приложение № 9 към чл. 14ж, т. 2:
"Приложение № 9 към чл. 14ж, т. 2
Образец
ДЕКЛАРАЦИЯ
от ............................................................................................................................................................................
В качеството си на управител/изпълнителен директор на .......................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Декларирам, че: ..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(наименование на лицето, което кандидатства за оправомощаване)
 
1. Не е участвало в разработването на системи, съответстващи на Етап II на УБП, за проверката на които кандидатстваме.
2. Не произвежда, не внася, не монтира и не ремонтира системи, съответстващи на Етап II на УБП.
3. Не използва в дейността си системи, съответстващи на Етап II на УБП, които ще проверява.
Декларирам, че проверките ще се извършват безпристрастно и обективно.
 
Дата .....................................
Декларатор: ..........................
(име, подпис, печат)"

Заключителни разпоредби


§ 15. Навсякъде в наредбата думите "министъра на икономиката, енергетиката и туризма" и "министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят съответно с "министъра на икономиката и енергетиката" и "министъра на инвестиционното проектиране".

§ 16. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума